حبیب سزاوار

آقای حبیب سزاوار

کد ملی 280243xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14293413
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فارس نیرو رعد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۲۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سعید راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم الهه ساردوئی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون گستر پیشگام به نمایندگی آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم آسیه فداکار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه نی ریزان فارس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ـ صورت های مالی سال xxx۶ تصویب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926773
آگهی تغییرات شرکت بهر سان فرتاک دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۵۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۷۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به نمایندگی آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا کارگذار شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883858
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۶/۱۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر هوشنگ دلجو کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمود شوکت فدایی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان حبیب سزاوار کدملی xxxxxxxxx۳ و خسروهادوی به سمت مدیرعامل کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716636
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۸/۸/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی اعتمادیان شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای خسرو هادوی شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را بمبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. آقای محمود شوکت فدایی شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. آقای امیر هوشنگ دلجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به شرح زیر می‌باشد: آقای خسرو هادوی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمود شوکت فدایی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حبیب سزاوار دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای امیر هوشنگ دلجو دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد علی اعتمادیان دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395400
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فارس نیرو رعد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۲۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم الهه ساردوئی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سعید راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون گستر پیشگام به نمایندگی آقای حبیب سزاواربه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم آسیه فداکار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه خبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333289
آگهی تغییرات شرکت رهروان سپهراندیشه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099837
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کیمیا بنای پارس سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۴۲۹۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و حبیب سزاوار ش.ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772089
آگهی تغییرات شرکت بهتاش نیرو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۰۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۸۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب سزاوار ش م: xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724242
آگهی تغییرات شرکت نشر روز تاب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۴۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۷۱ / ۹۳ /۱ /الف ت مورخ ۲/۹/۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمون گستران پیشگام ش م xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عباس آقا حسینی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عنایت اله آقا حسینی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای منوچهر شمس مستوفی به شماره ملی xxxxxxxxx و آقای محسن میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مریم متین به شماره ملیxxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695190
آگهی تغییرات شرکت نیرو ساز اراک شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۹۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب سزاور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668966
آگهی تغییرات شرکت رادیرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۱/xxx۳ به تصویب رسید. اعضا هیآت مدیره به مدت دوسال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقایان سید محمود حسینی کلهرودی به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی تراب زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمود جنیدی به کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس سبک رو به کدملی xxxxxxxxx۱. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب سزاوار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624637
آگهی تغییرات شرکت ایران کانسار شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان عباسعلی عاقلی با کدملی xxxxxxxxx۳ و محمد مسعود رستگار با کدملی xxxxxxxxx۷ و حسن مرادی با کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم کبری ابراهیمی داویجانی با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیراشکان عاقلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱و آقای حبیب سزاوار با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412350
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی موادغذایی تک نام سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ و آقای حبیب سزاوار بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400522
آگهی تغییرات شرکت خدماتی ورزشی پوشش کاران شهران سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۸۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهیار روحانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حبیب سزاوار بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیامک غلامرضایی به کد ملی xxxxxxxxx۳
آقای محمد غلامرضایی به کد ملی xxxxxxxxx۱
آقای سعید غلامرضایی به کد ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268322
آگهی تغییرات شرکت نشر روز تاب شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۴۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سایانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254181
آگهی تغییرات شرکت رادیرا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249126
آگهی تغییرات شرکت رهروان سپهر اندیشه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای حبیب سزوله به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان حسینعلی طراوت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محسن طراوت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ امین معاضدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین نظربلندجهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سایس فناور هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163201
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ساز اراک سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۹۵۵۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۳/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد.
۴ـ آقایان حمید اسماعیلی فیروز به کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد مهدی مینائی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سازه گستر سایپا سهامی خاص با نمایندگی میلاد فقیه روحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، فرهنگ خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، علیرضا خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (لغایت ۲۰/۴/۹۳) انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اوراق مالی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و نامه ها و مراسلات بتنهایی باامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و در هر صورت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142005
آگهی تغییرات شرکت پزشکی طبیب صبا افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب سزاوار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
صورت های مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۱ را مورد تصویب قرار داد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ایرج نوبهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم فریبا کیوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسن ساسان محمد بیگلر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065981
آگهی تصمیمات شرکت رهروان سپهر اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۸۹۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۷۴۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی گستران پیشگام به ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021188
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سازور سازه آذرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009915
آگهی تغییرات شرکت بهتاش نیرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۰۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۸۹۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نشانی شرکت در تهران به بلوار آیت اله کاشانی انتهای پل شهید باکری روبروی پارک کودک نبش ک نهال پ ۲۵ ساختمان رایان ط ۳ واحد ۵ ک پ xxxxxxxxx۴ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. سعید نوری ثانی فرزند قشم به ش ش xxx به ک م xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxx/۱۰ ریال و حسین شریفی نیا فرزند علی اکبر به ش ش xxx۷ به ک م xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx/۱۰ ریال و حسن تسبیحی فرزند نعمت اله به ش ش xxx۲ به ک م xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxx/۱۰ ریال و علی حاج صادقی فرزند رمضانعلی به ش ش xxx به ک م xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx/۱۰ ریال و حمید زاده مرادیان الانی فرزند علیرضا به ش ش xxx به ک م xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفتند. حسین علینواز به ک م xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه‌ای مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx سهم بانام و ۱۰ سهم بی نام xxx/۱۰ ریالی است که تماما پرداخت گردیده است. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به ش م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. حسین علینواز به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید نوری ثانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین شریفی نیا به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن تسبیحی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی حاج صادقی به ک م xxxxxxxxx۸ و حمید زاده مرادیان الانی به ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. این آگهی در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ تکمیل امضاء شد. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9926182
آگهی تصمیمات شرکت نشر روزتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون گستران پیشگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس آقاحسینی‌نائبی به کدملیxxxxxxxxx۱ و منوچهر شمس‌مستوفی به کدملیxxxxxxxxx۲ و عنایت‌اله آقاحسینی‌نائینی به کدملیxxxxxxxxx۰ و محسن میرزایی به کدملیxxxxxxxxx۷ و مریم متین به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۵/۹۱ منوچهر شمس‌مستوفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عنایت‌اله آقاحسینی‌نایبنی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره, محمدرضا ابراهیم‌مستوفی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا دو امضا اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864460
آگهی تصمیمات شرکت نشر روزتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون گستران پیشگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس آقاحسینی نائبی به کدملیxxxxxxxxx۱ و منوچهر شمس مستوفی به کدملیxxxxxxxxx۲ و عنایت اله آقاحسینی نائینی به کدملیxxxxxxxxx۰ و محسن میرزایی به کدملیxxxxxxxxx۷ و مریم متین به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۵/۹۱ منوچهر شمس مستوفی به سمت رئیس هیئت مدیره، عنایت اله آقاحسینی نایبنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, محمدرضا ابراهیم مستوفی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746508
آگهی تصمیمات شرکت رادیراسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۳۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمود حسینی کلهرودی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی تراب زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود جنیدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس سبکرو به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346009
آگهی تصمیمات شرکت رادیرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۳۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمود حسینی کلهرودی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی تراب زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود جنیدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس سبکرو به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712693
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ سازان مشفق (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۵۴۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713943
آگهی تغییرات شرکت توسعه خط لوله هامون (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۸۸۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۴۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713950
آگهی تغییرات شرکت چدن سازان مشفق (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۶۴۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۱۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حبیب سزاوار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190481
آگهی تغییرات شرکت چدن سازان مشفق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۶۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۱۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10430048
آگهی تغییرات شرکت توسعه خط لوله هامون (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700886
آگهی تغییرات شرکت پزشکی طبیب صبا افزارسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایرج نوبهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای حسن ساسان محمدبیگلر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم فریبا کیوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۸/۰۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ایرج نوبهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن ساسان محمدبیگلر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا کیوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن ساسان محمدبیگلر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۵/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817122
آگهی تغییرات شرکت پزشکی طبیب صبا افزارسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۸/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایرج نوبهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای حسن ساسان‌محمدبیگلر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم فریبا کیوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۸/۰۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ایرج نوبهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن ساسان‌محمدبیگلر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم فریبا کیوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن ساسان‌محمدبیگلر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۵/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693774
آگهی تصمیمات شرکت معدنکاران نسوزسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۱۵۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۸۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی عاقلی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ حسن مرادی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمدمسعود رستگار به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ کبری ابراهیمی داویجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ عباسعلی عاقلی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود رستگار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن مرادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689502
آگهی تغییرات شرکت هامون نایزهسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۳۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758589
آگهی تغییرات شرکت هامون نایزه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۳۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673982
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی گسترش ذوب هامونسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۷۰۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن عموزاده کیاسه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای بهنام جلالی جهرمی و شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن شاهوردی تا تاریخ ۳۰/۳/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562415
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی مواد غذایی تکنام سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۰۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514945

آگهی تصمیمات شرکت خدمات ورزشی پوشش کاران شهران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا غلامرضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد غلامرضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید غلامرضایی به کدملی xxxxxxxxx۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمد غلامرضایی بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید غلامرضایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا غلامرضایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735793
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ورزشی پوشش کاران شهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۶۵۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا غلامرضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد غلامرضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید غلامرضایی به کدملی xxxxxxxxx۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمد غلامرضایی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید غلامرضایی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا غلامرضایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9643418
آگهی تغییرات شرکت پزشکی طبیب صبا افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۶۱و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۸۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون‌گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب‌اله سزاوار به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832957
آگهی تصمیمات شرکت سایپا گام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۹۱۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۶۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون‌گستران پیشگام به ش.ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10837140
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی گسترش ذوب هامون سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۷۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن عموزاده‌کیاسه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای بهنام جلالی‌جهرمی و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری مشفق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محسن شاهوردی تا تاریخ ۳۰/۳/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11141591
آگهی تصمیمات شرکت معدنکاران نسوز سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۱۵۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۸۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی عاقلی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ حسن مرادی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمدمسعود رستگار به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ کبری ابراهیمی‌داویجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ عباسعلی عاقلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمسعود رستگار به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن مرادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11202351
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی مواد غذایی تکنام سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۰۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11495885
آگهی تصمیمات شرکت سایپا گام سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۹۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۶۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11643702
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ سازان مشفق (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۵۴۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون‌گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11742959
آگهی تغییرات شرکت پزشکی طبیب صبا افزار سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۱۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۸/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ایرج نوبهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسن ساسان‌محمدبیگلر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فریبا کیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۱

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات