احمد ضیائی خارج از اعضای هیئت مدیره

احمد ضیائی خارج از اعضای هیئت مدیره

کد ملی 275412xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
56
آگهی‌ها

شرکت های احمد ضیائی خارج از اعضای هیئت مدیره

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که احمد ضیائی خارج از اعضای هیئت مدیره دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14098411
آگهی تغییرات شرکت نگین افق نیایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار حیدری پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رانش محرک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سنگینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت الماس شهراد شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا خرم با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد ضیائی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116770
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و انبوه سازی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۱۴۸۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۱۲. ۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. خانم مریم کشتکار با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای اسفندیار حیدری پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد سلماسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد ضیایی با کدملی xxxxxxxxx۷ و قدرت اله آسوده کرد خیلی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت جامد سازان آزمان و رضا آقابابائی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سکانداران تجارت پرشیا به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت نائب رئیس و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386289
آگهی تغییرات شرکت نگین افق نیایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا خرم به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ضیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341710
آگهی تغییرات شرکت تندیس تجارت باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ادراکی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره احمد ضیائی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علیرضا خرم با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره داریوش خزائی کجوری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره حسین کاکاخانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900085
آگهی تغییرات شرکت نگین افق نیایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا علوب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا غیاثی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893605
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منصور زیدآبادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی احمدی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720510
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به کدملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احسان تابش با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی خاص) به کدملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد نعمتی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت میلاد نگین کیش (سهامی خاص) به کدملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای داریوش خزائی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکا توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص) به کدملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای احمد ضیائی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات (سهامی خاص) xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. انتخاب گردیدند. *کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588935
آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵, xxx, xxx مورخ ۶/۵/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان تابش با کدملیxxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد ضیائی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای منصور زید آبادی نژاد با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پارس زیگورات زعفرانیه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای منصور زید آبادی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای باقی مانده ی دوره ی تصدی انتخاب و تعیین سمت گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشدو نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398645
آگهی تغییرات شرکت گردشگری آتیه ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا فتحی نیا با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نماد گنج ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای احمد ضیائی با کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه آتیه ساوالان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا فهمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای کریم حاجی زاده باستانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آرمه سازه آرتاویل (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲به عنوان عضو هیئت مدیره آقای یعقوب عزیززاده فهمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره آقای مهدی رادان به کدملی xxxxxxxxx۸را به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب نمود. ـ و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305201
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۶۸۱۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲ مورخ ۲۳/۴/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ش.م xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان تابش با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان ش.م xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نعمتی با کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت میلاد نگین کیش ش.م xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داریوش خزائی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه ی مجتمع های خدمات رفاهی پارس زیگورات ش.م xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد ضیائی با کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132756
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۸۱۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۴,xxx,xxx مورخ ۷/۱۰/۹۳ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴به سمت رئیس هیات مدیره آقای جواد پالیزدار با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای احمد ضیائی با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت میلاد نگین کیش با شناسه xxxxxxxxx۵۵به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعاملبرای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708874
آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ ومجوز شماره xxx۰۹/xxxxxxمورخ ۳/۸/۹۳سازمان ممیراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد پالیزدار با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد ضیائی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای منصور زید آبادی نژاد با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پارس زیگورات زعفرانیه (سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674692
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن‌سازان استان اصفهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مدرس هاشمی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای صالح نقی پور ویجویه کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان غرب به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سعید اسلامی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران به عنوان عضو هیات مدیره و آقای احمد ضیایی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد نورصالحی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه های مقاوم میهن به عنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا عمرانی کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت طبق مصوبه هیات مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ می باشد.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003016
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ش م xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی مجید کیانپور به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان به ش م xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی احمد ضیایی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمان و توسعه فن آوری به ش م xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی اصغر عارفی به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری مسکن به ش م xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی صالح نقی پورویجویه به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961864
آگهی تأسیس شرکت عمران معماری هیدیکا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، مشاوره، نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، معماری، شهرسازی تاسیساتی، ساختمانی ابنیه، سازه های فلزی و بتنی سنگین و سبک طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و محوطه مشارکت در ساخت و انبوه سازی، سدسازی و پل سازی زیباسازی معابر و جدول کشی، خرید فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ونک برج آسمان ونک ط ۱ واحدهای xxx و xxx/۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۲۴/۱۰/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه مستقل ونک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای احمد ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نرجس صادق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای مهدی احمدی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای مهدی احمدی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا و در صورت نبود هر کدام با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای وحید فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای کاظم خدادادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943091
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی احمد ضیائی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین به ش م xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی بهرام فتحعلی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا به ش م xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی سید جلال صادقی شریف به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش م xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی حسن پورفرج قاجاری به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سازه های نوین کرت به ش م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی محمد کاظم به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالصاحب ستاری پور به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۹/۹۱ تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 915633
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ و ۲۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود محمود زاده با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و علی مدرس هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا عمرانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و صالح نقی پور ویجویه کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب و احمد ضیایی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و جمشید نور صالحی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه های مقاوم میهن بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و اصغر بهنیا کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922502
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۹۷۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۷۳۰۷۳
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ آقایان سید محمد علمی کد ملی xxxxxxxxx۵ خارج از هیئت مدیره و سهامداران بسمت مدیرعامل و محمد نادر محمدزاده کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود نصرتی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شهرداری قزوین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد صادق پور مهدی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران و احمد ضیایی کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و مجید نادری کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516812
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به سمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668580
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۲۵۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۰/۹۰ رضا کامرانی جویمند به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش و علی ممیزان به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به سمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به کدملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668688
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۲۲۵۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۳/۹۱ و احکام صادره شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: سیاوش زراعتی سندیانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ و سید حسین سیدشفیعی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ و علی ممیزان به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و احمد ضیائی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ و اسفندیار برومند به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. که سیاوش زراعتی سندیانی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار برومند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نظایرآن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659990
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ـ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ احمد ضیائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین رحمتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهادی بیاتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان بسمت عضو هیئت مدیره و میراسداله موسوی سادات به کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074677
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ احمد ضیائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین رحمتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهادی بیاتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان بسمت عضو هیئت مدیره و میراسداله موسوی سادات به کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649203
آگهی تغییرات در شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۳۰/۳/xxx۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیاتمدیره و سیاوش جروند به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای رضا کامرانی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایهگذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نایب رئیس هیاتمدیره و سعیدرضا عاصمیزواره به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو هیاتمدیره و محسن بهرامیارضاقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیاتمدیره و سید محمود میریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ساختمان نوین به جای احمد ضیایی بسمت عضو هیاتمدیره و احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا هیاتمدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیاتمدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10293600
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان شمالی (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۱۰/xxx۰ (که در مورخه ۲۳/۲/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است) صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ بتصویب رسید. ۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای احمد ضیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای عزیز علی لرستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد ابراهیم معماریانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد معظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سازهای نوین کرت (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و به نمایندگی آقای حمیدرضا احمدی دیگسرا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو علی البدل اول و سازمان همیاری شهرداریهای خراسان شمالی به نمایندگی آقای جواد زارعی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو علی البدل دوم برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های نسیم و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۱۱/xxx۰ آقای احمد ضیائی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید حریری (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت و آقای احمد معظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کفیل ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516495
آگهی تغییرات در شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/xxx۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره و سیاوش جروند به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای رضا کامرانی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سعیدرضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو هیات مدیره و محسن بهرامی ارض اقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره و سید محمود میریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به جای احمد ضیایی بسمت عضو هیات مدیره و احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا هیات مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 647560
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان شمالی (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۱۰/xxx۰ (که در مورخه ۲۳/۲/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است) صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ بتصویب رسید.
۱ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای احمد ضیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای عزیز علی لرستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد ابراهیم معماریانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد معظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سازهای نوین کرت (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و به نمایندگی آقای حمیدرضا احمدی دیگسرا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو علی البدل اول و سازمان همیاری شهرداریهای خراسان شمالی به نمایندگی آقای جواد زارعی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو علی البدل دوم برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه های نسیم و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۱۱/xxx۰ آقای احمد ضیائی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید حریری (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت و آقای احمد معظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ کفیل ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523249

آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدسعید احمدی ابهری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی خارج از اعضای هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو از نفر ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523250

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142586
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9796562
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی سعیدرضا عاصمی‌زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی رضا کامرانی‌جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محسن بهرامی‌ارض‌اقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۹/۹۰ اصغر عارفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد ضیایی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر خرمی‌شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517671
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی احمد ضیائی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی حسن پورفرج قاجاری به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی محمدعلی ترکش دوز به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی علیرضا مصلح کیا به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی بهنام خزاعی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بنابراین احمد ضیائی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهروز شفق نیا به ش ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداد با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756576
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۰ و احکام صادره اصغر عارفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس به و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ممیزان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیدسعید احمدی‌ابهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری رهروان دور اندیش به و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد ضیایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240822
آگهی تاسیس شرکت فراز بند عمران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ارائه طرح و مشاوره و اجرای پروژه‌های سدسازی و تونل سازی و راه سازی و ساخت نیروگاههای برق آبی و تجهیز پستهای برق و ابنیه‌های تجاری و صنعتی و ساختمانی و تجهیزات و تاسیسات شهری و کلیه خدمات فنی و مهندسی مربوط به موضوع فعالیت و نظارت فنی و مشاوره‌ای و مدیریت فنی بر عملیات اجرائی و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات دولتی و غیر دولتی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار سعادت آباد بعد از پل نیایش خ ۲۷ شرقی پ ۲۶ ط ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۹/۱۰/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای احمد ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای محمدعلی حبیب آگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای سیاوش کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای سیاوش کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضا ثابت مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای جواد تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای منصور حق نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124496
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز شفق نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدعلی ترکش دوز به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرما یه گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمد غلامی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه مدیرعامل وبا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552100
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۷۵۴۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: برابر نامه شماره ص/xxx۶/xxx۹/۱ به تاریخ ۱۳/۴/۸۹ شرکت نوسازی و ساختمان تهران و مستندا به نامه شماره xxx۵/۲/۸۹ به تاریخ ۲۳/۸/۸۹ سازمان خصوصی‌سازی آقای احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به جای آقای جمشید تقیزاده به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672148
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۵۶و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی عام بسمت رئیس هیات‌مدیره و محسن باطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام بسمت نائب‌رئیس هیات‌مدیره و فرامرز رساپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام بسمت عضو هیات‌مدیره و علی‌محمد یزدان‌جو به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام بسمت عضو هیات‌مدیره و بهزاد ظهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین شدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه و مصوبات هیات‌مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680116
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیات‌مدیره و علی‌محمد یزدان‌جو به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و محمد لبافان به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و جواد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنماینگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و محمدعلی رازانی‌نظام‌العلمایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات‌مدیره به همراه امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881837
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۹۷۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۷۳۰۷۳
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ آقایان سید محمد علمی کد ملی xxxxxxxxx۵ خارج از هیئت مدیره و سهامداران بسمت مدیرعامل و محمد نادر محمدزاده کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود نصرتی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شهرداری قزوین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد صادق پور مهدی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران و احمد ضیایی کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و مجید نادری کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065651
آگهی تأسیس شرکت عمران معماری هیدیکا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، مشاوره، نظارت و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی، معماری، شهرسازی تاسیساتی، ساختمانی ابنیه، سازه‌های فلزی و بتنی سنگین و سبک طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و محوطه مشارکت در ساخت و انبوه‌سازی، سدسازی و پل‌سازی زیباسازی معابر و جدول‌کشی، خرید فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ونک برج آسمان ونک ط ۱ واحدهای xxx و xxx/۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۲۴/۱۰/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه مستقل ونک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای احمد ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم نرجس صادق‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای مهدی احمدی‌آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای مهدی احمدی‌آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا و در صورت نبود هر کدام با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای وحید فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای کاظم خدادادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130335
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سعیدرضا عاصمی‌زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ عنوان عضو هیئت‌مدیره و محسن بهرامی‌ارض‌اقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان و آهک همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مسعود صفاخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و علی‌اصغر خرمی‌شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11180745
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان سهامی خاص بشماره ثبت۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۲/۴/۹۰ احمد ضیایی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیات‌مدیره و حسین رحمتی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مهدی خواجه‌دلوئی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات‌مدیره همراه با مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239056
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب ( س.خ ) شماره ثبت ۱۱۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۷۵۴۶
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۰ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب ش:م xxx۷/xxx۳/xxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱ شماره ثبت xxx۶ و محمد تقی رضائی کد ملی xxxxxxxxx۲ کد پستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران کد پستی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (س.ع) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت عمران و مسکن سازان ایران (س.ع) شماره ثبت xxxxxx ش:م xxxxxxxxx۳۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس (س.خ) شماره ثبت xxx۹ ش:م xxxxxxxxx۵۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ شرکت نوسازی و ساختمان تهران (س.ع) شماره ثبت xxxxxx ش:م xxxxxxxxx۴۹ کد پستی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب سپس: مهندس حسین خلیلی مرد به کد ملی xxxxxxxxx۹ کد پستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس به عنوان رئیس هیئت مدیره . صالح نقی پور به کدملی xxxxxxxxx کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره . محمد آئینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ کد پستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بعنوان عضو هیئت مدیره . احمد ضیائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ کد پستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت نوسازی و ساختمان تهران به عنوان عضو هیئت مدیره . محسن اکبر زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران به عنوان عضو هیئت مدیره . امیر قلی شاهگلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ کد پستی xxxxxxxxx خارج از سهامدارن بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته، قرارداد و نظائر آن با سه فقره امضاء (امضاء ثابت مدیر عامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر مالی شرکت متفقا و با مهر شرکت معتبر میباشد.)در مورد سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیر عامل معتبر میباشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11252103
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نمایندگی احمد صادقی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‎گذاری مسکن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ش ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت مدیریت پروژه‎های توسعه و ساخت آریان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی احمد ضیائی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت ساختمان و توسعه فن‎آوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی اصغر عارفی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی صالح نقی‎پورویجویه به ش ملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ احمد صادقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد ضیائی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و صالح نقی‎پورویجویه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11290220
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی احمد ضیائی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بهرام فتحعلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سازه‌های نوین کرت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمد کاظم به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی مهدی خواجه‌دلویی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی حسن پورفرج‌قاجاری به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ احمد ضیائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی خواجه‌دلویی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فریدون خیرآبادی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداد و نظایر آن با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11352641
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردیده: محمدحسن ساجدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به جای مجتبی نیک‌کردار و مجتبی دلخونی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به جای بهروز شفق‌نیا بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند مرتضی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمدعلی ترکش‌دوز به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی می‌باشند. مرتضی عزیزی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد ضیائی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن ساجدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها نظیر آن با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11398233
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۰ واصل گردید: احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‎گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید صدرالدین صدرهاشمی‎نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی ترکش‎دوز به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و مجتبی دلخونی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان اعضای هیئت‎مدیره و محمدحسن ساجدی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب شدند و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در اساسنامه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‎مدیره و به همراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11455425
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۳/۹۱ و احکام صادره شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: سیاوش زراعتی‌سندیانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ و سید حسین سیدشفیعی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ و علی ممیزان به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۰ و احمد ضیائی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۴ و اسفندیار برومند به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیمان‌سازان تجارت اطلس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۷ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. که سیاوش زراعتی‌سندیانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید حسین سیدشفیعی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اسفندیار برومند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نظایرآن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و درغیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527116
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید: علیرضا مصلح‌کیا به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بجای محمدحسن ساجدی بسمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید. احمد ضیائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید صدرالدین صدرهاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن ساجدی خارج از اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11652940
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به ش‌م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی احمد ضیائی به ک‌م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره بانک اقتصاد نوین به ش‌م xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی بهرام فتحعلی به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان پرشیا به ش‌م xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی سید جلال صادقی‌شریف به ک‌م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش‌م xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی حسن پورفرج‌قاجاری به ک‌م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره شرکت سازه‌های نوین کرت به ش‌م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی محمد کاظم به ک‌م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و عبدالصاحب ستاری‌پور به ک‌م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۹/۹۱ تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11692366
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ و ۲۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود محمود زاده با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و علی مدرس هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا عمرانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و صالح نقی پور ویجویه کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب و احمد ضیایی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و جمشید نور صالحی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و اصغر بهنیا کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11704625
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدسعید احمدی‌ابهری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سیاوش زراعتی‌سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و احمد ضیائی خارج از اعضای هیئت‌مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب دو از نفر ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11730360
آگهی تصمیمات شرکت سازه های نوین کرت سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید:

اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نو اندیشان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت مهندسی و مدیریت ساختمان نوین ایرانیان نوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی ارین پاسارگاد کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷.

به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۴/۹۰ احمد ضیایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مهندسی و مدیریت ساختمان نوین ایرانیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی خواجه‌دلویی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عزیز‌علی لرستانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به سمت مدیر‌عامل و شاهین رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان و محمد غلامی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا بسمت اعضای هیأت‌مدیره تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیأت‌مدیره همراه با مدیر‌عامل یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر‌عامل یا رئیس هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768999
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن پورفرج‌قاجاری به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به جای علیرضا مصلح‌کیا به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید. سایر اعضاء در سمت‌های قبلی خود ابقاء گردیدند. احمد ضیائی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی ترکش‌دوز به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهروز شفق‌نیا (خارج از اعضاء) به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807588
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نمایندگی احمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی عظیم رهنوردواقف به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی صالح تقی‌پورویجویه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی سید محمد صدرهاشمی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۰ احمد صادقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد ضیایی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و صالح تقی‌پورویجویه به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976606
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای باقی‌ مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین طهرانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ بجای حسن پورفرج‌قاجاری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به سمت عضو هیئت‌مدیره و احمد ضیائی به ش ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی ترکش‌دوز به ش‌ ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهروز شفق‌نیا به ش ملیxxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره به همراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات