احمد نصیری پور

آقای احمد نصیری پور

کد ملی 273929xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
71
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14726514
آگهی تغییرات شرکت پرژیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تیمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور با کدملی xxxxxxxxx۳ ، شرکت اطلس پارت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای حسن اسلامی مقدم باکدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت توسعه خدمات پشتیبانی گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی آقای کریم اله رشیدی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . در نتیجه آقای احمد نصیری پور بنمایندگی از طرف شرکت تیمن ( بامسئولیت محدود ) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اسلامی مقدم بنمایندگی از طرف شرکت اطلس پارت ( سهامی خاص ) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کریم اله رشیدی بنمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات پشتیبانی گلستان ( سهامی خاص ) بعنوان عضؤ هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند . آقای کریم اله رشیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید بندهای ۱۸ ، ۸ ، ۷ ، ۶ ، ۳ ، ۱ و ۲۰ ماده ۲۶ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار ، چکها ، بروات ، حوالجات ، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14708352
آگهی تغییرات شرکت شیلان برنج شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۴۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت هایداپ ( بامسئولیت محدود ) بشماره ثبت xxx۱۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و حمید عبودزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت فروشگاه زنجیره‌ای اوشانه ( سهامی خاص ) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و احمد فخر آور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سلامت گلستان ( سهامی خاص ) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و عیسی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و عطا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت هایداپ ( بامسئولیت محدود ) بشماره ثبت xxx۱۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و حمید عبودزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت فروشگاه زنجیره‌ای اوشانه ( سهامی خاص ) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و احمد فخر آور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سلامت گلستان ( سهامی خاص ) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و عیسی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و عطا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . عیسی محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید . بندهای ۱ ، ۳ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید . کلیه معاملات مربوط به املاک واموال غیر منقول و انواع وسائط نقیله موتوری تحت هر عنوان ، اعم از : خرید و فروش ، رهنی ، اجاره ، هبه ، بیع قطعی ، بیع قطعی مشتمل بر رهن ، تنظیم تقسیم نامه ، اقاله ، فسخ ، معاوضه ، مبادله ، اقرار ، رهن ، مشارکت ، تضمین ، وثیقه ، وثیقه مازاد ، صلح ، صلح باهر شرط و تعهد با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه اسناد و اوراق بهادار ، چکها ، بروات ، حوالجات ، قرارداد‌ها ( به استثناء معاملات مربوط به املاک و اموال غیر منقول و انواع وسائط نقلیه موتوری ) و سایراسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643319
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلداران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید احمد گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت هایداپ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه زنجیره‌ای اوشانه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی آقای حسن اسلامی مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند . بندهای ۶ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار ، چکها ، بروات ، حوالجات ، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت یا با امضای مدیرعامل با هر یک از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایرنامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626871
آگهی تغییرات شرکت شیلان برنج شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۴۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . شرکت کشت و صنعت گلداران ( سهامی خاص ) بنمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گلستان ( سهامی خاص ) بنمایندگی آقای حمید عبودزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صنایع غذائی پردیس ( سهامی خاص ) بنمایندگی آقای احمد فخر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عیسی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای عطا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران ( سهامی خاص ) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید عبودزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت گلستان ( سهامی خاص ) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد فخر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پردیس ( سهامی خاص ) و آقای عیسی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای عطا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند . آقای عیسی محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیر عامل تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۱ ، ۳ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار ، چکها ، بروات ، حوالجات ، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا « همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا » همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش ( حسابداران رسمی ) به شماره ثبت xxx۴۷ باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان ( حسابداران رسمی ) به شماره ثبت xxx۲۸ باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567227
آگهی تغییرات شرکت تیمن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۶۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت توسعه خدمات پشتیبانی گلستان ( سهامی خاص ) بنمایندگی آقای حمید نوری ک . م xxxxxxxxx۵ ، شرکت پرژیران ( سهامی خاص ) بنمایندگی آقای احمد نصیری پور ک . م xxxxxxxxx۳ و شرکت آسان موتور کیش ( سهامی خاص ) بنمایندگی آقای سید احمد مدرسیه ک . م که آقای حمید نوری بنمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات پشتیبانی گلستان ( سهامی خاص ) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور بنمایندگی از طرف شرکت پرژیران ( سهامی خاص ) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد مدرسیه ک . م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت آسان موتور کیش ( سهامی خاص ) بعنوان عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند . آقای سید احمد مدرسیه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . بندهای ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۲ از ماده ۲۹ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار ، چکها ، بروات ، حوالجات ، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا « همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا » همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403960
آگهی تغییرات شرکت کیان باداس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۶ به تصویب رسید . آقای احمد نصیری پور کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمود صحت کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای میر حسن اجدادی گلسفیدی کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت صنایع غذائی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. هیات مدیره بندهای۱،۳،۶،۷،۸،۱۰،۱۵،۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235817
آگهی تغییرات شرکت گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با نمایندگی احمد نصیری پور با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و شرکت پرژیران (سهامی خاص) با نمایندگی سید مهدی قیومی فر با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. احمد نصیری پور بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158200
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شرکت گلستان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۱۹۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۲۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۳/ ۱۵/ xxx مورخ ۷/ ۳/ xxx۷ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال ۹۲ ـ ۹۳ ـ ۹۴ و ۹۵ به تصویب رسید. آقای عبدالحسین صحت پور با شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد علی جلالی با شماره ملیxxxxxxxxx۹ آقای شهرام فلکی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای هادی شاعری کوچکی لنگرودی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بیژن کلانتری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسن اسلامی مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۳ سعید امینی نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امیر محمد صالحی بنادکی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای احمد نصیری پور با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حیدر خان آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049848
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور مام سان در تاریخ ۰۵/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: خریدو فروش، واردات و صادرات، تهیه و توزیع و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از موسسات و بانکهای دولتی و خصوصی مشارکت در سایر شرکتها، خرید سهام شرکتها برای شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات عمومی و خصوصی اخذ نمایندگی داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پونک جنوبی بلوار عدل خیابان شهید سرلشکر غلامرضا مخبری پلاک ۳۲ ساختمان گلداران طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب با کد xxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم جمیلا راعی غر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سون گون سان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و به نمایندگی همایون لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال چشم انداز ساز توسعه اقتصادی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و به نمایندگی احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بودو سایرنامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمدالله حسین پناهی قروچای به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای کیخسرو کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826214
آگهی تغییرات شرکت کیان باداس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره و محمود صحت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و میر حسن اجدادی گلسفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت صنایع غذائی پردیس به شماره ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمود صحت بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. تراز نامه وحساب سودوزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818172
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلداران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره و سید مهدی قیومی فر به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و حسن اسلامی مقدم به نمایندگی از طرف شرکت کیان باداس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیأت مدیره تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. حسن اسلامی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیر عامل انتخاب و بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بودو سایرنامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710776
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره و سمت آنها تا تاریخ ۲۲/۰۶/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب و تعیین گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پرژیران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای احمد جابریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای حسین محبوبی بغدادآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جابریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699822
آگهی تغییرات شرکت شیلان برنج شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۴۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد نصیری پور به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید عبودزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد جابریان به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و آقای عیسی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای عطا اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای عیسی محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697101
آگهی تغییرات شرکت گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پرژیران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای سید مهدی قیومی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای احمد جابریان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضؤ هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیر عامل انتخاب وبندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597225
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اطلس داران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای احمد جابریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای حسین محبوبی بغدادآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جابریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534578
آگهی تغییرات شرکت گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران (xxxxxxxxx۳۲) بنمایندگی آقای احمد نصیری پور (xxxxxxxxx۳) بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت صنایع غذایی پردیس (xxxxxxxxx۶۷) بنمایندگی آقای سیدمهدی قیومی فر (xxxxxxxxx۴) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند انتخاب شدند. آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بودو سایرنامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497214
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلداران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران (سهامی خاص) ش. م xxxxxxxxx۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمهدی قیومی فر ش. م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت گلستان (سهامی خاص) ش. م xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اسلامی مقدم ش. م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت پرژیران (سهامی خاص) ش. م xxxxxxxxx۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل انتخاب و بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بودو سایرنامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288081
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلداران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۶/۱۰/۹۵ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره ابقاء گردیدند: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت پرژیران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13230165
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات پشتیبانی گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۰۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: - شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره - شرکت الماس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13230170
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات پشتیبانی گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۰۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد احمدوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی غرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت الماس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219233
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سیب زمینی شادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الماس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و بندهای ۲۱، ۱۳، ۷، ۶، ۴ ماده ۱۴ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186435
آگهی تغییرات شرکت هایداپ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و - شرکت صنایع غذائی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳) بعنوان عضؤ هیئت مدیره انتخاب شدند. محمد علی جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید بندهای ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۸ ماده ۹ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170416
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه زنجیره‌ای اوشانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضوهیئت مدیره و آقای مسعود متین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر عامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. - بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بودو سایرنامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170422
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه زنجیره‌ای اوشانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گلستان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای محمد احمدوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی غرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160802
آگهی تغییرات شرکت پرژیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت الماس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضؤ هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای محمدعلی جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب و بندهای ۱۸، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱ و ۲۰ ماده ۲۶ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138150
آگهی تغییرات شرکت پرژیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت کشت و صنعت گلداران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گلستان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت الماس داران بشماره ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمد احمدوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی غرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125721
آگهی تغییرات شرکت سفیدکلاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرژیران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضؤ هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید و بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیرهمتفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122914
آگهی تغییرات شرکت گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
آگهی تغییرات شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۴ تصویب گردید شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت صنایع غذائی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پرژیران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای سیدمهدی قیومی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122979
آگهی تغییرات شرکت گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر نوذری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ گلسفید بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی پردیس و آقای سیدمهدی قیومی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت پرژیران بعنوان عضؤ هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب وبندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115037
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۶۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حمید نوری ک. م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و آقای علی اکبر نوذری گلسفید ک. م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و آقای احمد نصیری پور ک. م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و خدمات مالی سیاق نوین جهان (حسابداران رسمی) باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115181
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای اوشانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر نوذری گلسفید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت اطلس داران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی مهدوی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بند‌های ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۵ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115217
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای اوشانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای حمید نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت اطلس داران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115063
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۶۵۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای هادی اربابی بهار بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید و هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101740
آگهی تغییرات شرکت کیان باداس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمود صحت بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۲۰، ۲۲ ماده ۳۳ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101750
آگهی تغییرات شرکت کیان باداس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و خدمات مالی سیاق نوین جهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702485
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلداران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بودو سایرنامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12335647
آگهی تغییرات شرکت گلستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای هادی اربابی بهاربشماره ملیxxxxxxxxx۲ و شرکت صنایع غذائی پردیس باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای حمید نوری xxxxxxxxx۵ و شرکت پرژیران xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای سیدمهدی قیومی فر xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12335651
آگهی تغییرات شرکت گلستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای هادی اربابی بهار بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وو شرکت صنایع غذائی پردیس باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷بنمایندگی آقای حمید نوری xxxxxxxxx۵ و شرکت پرژیران xxxxxxxxx۳۸بنمایندگی آقای سیدمهدی قیومی فر xxxxxxxxx۴ بعنوان عضؤ هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب وبندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655825
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و بازرگانی چای کلار آباد مازندران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۱۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ و حسین کوچک یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و منصور گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و مندعلی قیطاسی جلال آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کیخسرو کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546496
آگهی تغییرات شرکت گلستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص)شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت اطلس داران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای هادی اربابی بهار بشماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت پرژیران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای محمد صادق تجنگی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند وآقای احمد نصیری پور بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اربابی بهاربعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد و بندهای ۶،۱۴،۱۵،۱۶،۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400318
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی بعنوان رئیس هیئت مدیره xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384189
آگهی تغییرات شرکت گلستان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx آقای هادی اربابی بهار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای محمدصادق تجنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرژیران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
آقای احمد نصیری پور بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اربابی بهار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384187
آگهی تغییرات شرکت سون گون سان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۸۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای سید علی گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید احمد گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴. و آقای سید محمد گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384191
آگهی تغییرات شرکت سون گون سان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۸۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای سید علی گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید احمد گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید محمد گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۱ به تصویب رسید.
آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299662
آگهی تغییرات شرکت الماس داران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیر و الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و شرکت پرژیران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299669
آگهی تغییرات شرکت الماس داران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید.
آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274321
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلداران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شرکت پرژیران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و و شرکت گلستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی خانم فیروزه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274327
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه زنجیره ای اوشانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۸۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گلستان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای محمد احمدوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274322
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۲ آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت پرژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعوان مدیرعامل و عضؤ هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
بندهای ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255293
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه زنجیره ای اوشانک سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) و کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255294
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه زنجیره ای اوشانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماهxxx۱ به تصویب رسید.
شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گلستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
محمد احمدوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250603
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال xxx۱ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت پرژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250614
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پرژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
و بندهای ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۶ و ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982614
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت اطلس داران سهامی خاص با نمایندگی خانم معصوم کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی خاص با نمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص با نمایندگی خانم فیروزه علوی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۱۰/۹۳.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10112865
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز یارمحمد توسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۹/xxx۳. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ ۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963213
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۹/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نصیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای احمد نصیری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲/۹/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963215
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز یارمحمد توسکی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲/۹/xxx۳.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564171
آگهی تصمیمات شرکت الماس داران سهامی خاص به شماره ثبت۸۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: احمد نصیر‌ی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و جمیلا راعی‌عزآبادی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه‌ علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملیxxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، فیروزه علوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508943
آگهی تصمیمات شرکت پرژیران سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
آگهی تصمیمات شرکت پرژیران
سهامی خاص ثبت شده بشمارهxxx۶۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردیده: احمد نصیری پور بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ۲ ـ جمیلا راعی عزآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی معصومه کوچک یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ ۲ ـ شرکت گلستان شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی فیروزه علوی کدملیxxxxxxxxx۷ ۳ ـ شرکت آسان موتور شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری کدملیxxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدعلی جلالی به کدملیxxxxxxxxx۹ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و حوالجات قراردادها با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری به امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646854
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عوض دیدارخانعلی‌دره‌سی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9932930
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۰۷۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی‌خاص با نمایندگی خانم معصومه کوچک‌یزدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پرژیران سهامی‌خاص با نمایندگی خانم فیروزه علوی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۶/۵/۹۲.

در تاریخ۹/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115681
آگهی تصمیمات شرکت پرژیران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید: احمد نصیری پور به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و جمیلا راعی غرآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیاز اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی سیدمهدی گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی سیداحمد گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۴ شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی سیدمحمدرضا گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۸ سیداحمد گرامی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی گرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی جلالی خارج از اعضاء به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10571277
آگهی تغییرات شرکت اکسیر سادات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۹۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۷۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم پروین موذن‌کلور به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۴/۰۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مهدی گرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید هادی گرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و خانم لادن گرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۰۴/۰۳/xxx۲

در تاریخ۰۴/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10620201
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۶ به تصویب رسید. احمد نصیری‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و جمیلا راعی‌عزآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلستان سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی سید مهدی گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت اطلس‌داران سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی سید احمد گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی سید محمدرضا گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۷ سید احمد گرامی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدرضا گرامی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10623092

آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون

سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx

شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عوض دیدارخانعلی‌دره‌سی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084418
آگهی تصمیمات شرکت پرژیران سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردیده: احمد نصیری‌پور بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ۲‌ـ جمیلا راعی‌عزآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‌داران شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ ۲‌ـ شرکت گلستان شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی فیروزه علوی کدملیxxxxxxxxx۷ ۳‌ـ شرکت آسان موتور شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری کدملیxxxxxxxxx۷ ‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‌اشکوری بسمت نائب رئیس هیات‌مدیره و محمدعلی جلالی به کدملیxxxxxxxxx۹ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و حوالجات قراردادها با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری به امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11578544
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. احمد نصیری‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و جمیلا راعی‌عزآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گلستان سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی سید مهدی گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت اطلس‌داران سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی سید احمد گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی سید محمدرضا گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۸ سید احمد گرامی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدرضا گرامی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11651420
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728135
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲/۹/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نصیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲/۹/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11741789
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۹/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835838
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده مورخ۱۲/۸/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمد احمدوند به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای کیخسرو کیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۲/۸/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۲/۸/xxx۰

۴ ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ۳۰/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات