قربان دانیالی

آقای قربان دانیالی

کد ملی 272210xxxx
گراف ارتباطات
13
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14713826
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۸ مورخ ۱۸/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند : آقای محمد رضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمدرضا ساروخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای غلامعباس نعمت اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا تقدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371965
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۴۷۷۰
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

- سمت اعضاء هیئت مدیره بقیه مدت تصدی بشرح ذیل تعیین گردید :
- آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ۱
- آقای مجید هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ۱
- آقای سیاوش محمدی رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره , مدیر عامل به نمایندگی از شرکت صرافی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاٌ با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قربان دانیالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080852
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ آقای مسعود پشم چی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ - آقای سیاوش محمدی رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صرافی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ هیئت مدیره آقای سیاوش محمدی رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. بندهای ۱ و ۴ (در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره) و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ (به غیراز مصالحه و سازش) ازماده ۴۰ اساسنامه، از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611083
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربان دانیالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رییس هیات مدیره آقای مهدی فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حسنعلی قنبری ممان با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حسین طاهباز توکلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره آقای پرویز مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، برات و قرارادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت، یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: الف - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ب - تعیین میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب کارکنان ج - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس د - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488721
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱۳/۱۰/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مخبر با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا پیشرو با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل قربان دانیالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا ساروخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره غلامعباس نعمت اللهی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا تقدیری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره، در اجرای تبصره ماده (۵۶) اساسنامه مصوب، کلیه اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی بانک (شرکت) است، به هیئت عامل تفویض نمود. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با ۲ امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (بانک)، معتبر باشد. همچنین در اجرای مفاد مواد (۸۲) و (۸۴) اساسنامه مصوب، هیئت مدیره کلیه اختیارات موضوع ماده (۸۴) از جمله موارد ذیل را به مدیرعامل با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا، تفویض نمود: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیریهای لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد؛ تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرا آن. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488729
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱۳/۱۰/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و شرکت آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. محمد مخبر با کدملی xxxxxxxxx۲ محمدرضا پیشرو با کدملی xxxxxxxxx۵ محمدرضا ساروخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ قربان دانیالی با کدملی xxxxxxxxx۹ غلامعباس نعمت اللهی با کدملی xxxxxxxxx۸ علیرضا تقدیری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430853
آگهی تغییرات شرکت راهبران صنایع سیمان ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۱۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۲۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد باقر عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد. ناصر صادقی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه نصرت اله حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه دارندگان حق امضا و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل، متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316559
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش محمدی رودباری ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بنمایندگی از شرکت سینا یاران نور ایرانیان دارای ش. م xxxxxxxxx۰۷، آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و آقای مسعود پشم چی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صرافی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ ازماده ۴۰ اساسنامه، از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830601
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا خطیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ وآقای معصوم نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ وآقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو موظف هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ وآقای جعفررحمان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نماینده شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای حمیدرضا خطیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربان دانیالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف هیئت مدیره) متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفراز اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای حمیدرضا خطیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربان دانیالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807052
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بانک صادرات ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای منوچهر خواجه دلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای عبدالعلی صاحب محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت انرژی سپهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای مسعود غنی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سپهر هشتم به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمد وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12628308
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فن آوری اطلاعات سینا درتاریخ ۰۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه، ایجاد، راهبری و اداره سیستم های کاربردی مبتنی بر کارت های الکترونیکی.ایجاد، ارائه، راهبری و اداره شبکه های گسترده خدمات با استفاده از انواع سیستم ها و ابزار الکترونیکی و اطلاع رسانی. فعالیت در زمینه ساخت، پیاده سازی، راهبری، بهینه سازی کلیه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات فعالیت شرکت. تولید و ارائه سیستم های جامع در زمینه سخت افزار و نرم افزار و ارتباطات و لوازم جانبی کامپیوتر و سایر وسایل مربوط به آنها و فروش آنها، مشاوره در زمینه سخت افزار و نرم افزار و ارتباطات، مشاوره و طراحی و نصب و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سیستم های کامپیوتری، طراحی و تولید و اجرای سیستمهای امنیت و مدیریت و خدمات شبکه و مرکزداده و ارائه خدمات تخصصی مربوط و فعالیت های ای تی و ای تی سی، نصب و راه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها وکابل های ارتباطی مربوطه و دوربین های مدار بسته، خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و رایانه. خرید و فروش و واردات و صادرات هرگونه کالا و خدمات در موضوع فعالیت شرکت.دریافت انواع تهسیلات اعتباری از منابع داخلی و خارجی. خرید سهام و اوراق مشارکت. تاسیس یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در موضوع فعالیت شرکت. قبول نمایندگی و اعطاء آن به افراد حقیقی و حقوقی و شرکت های داخلی و خارجی در موضوع فعالیت شرکت.عضویت در کلیه سازمان های تخصصی داخلی و خارجی در موضوع فعالیت شرکت.ارائه مشاوره و آموزش های حرفه ای در زمینه فعالیت شرکت. مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکت های موجود. انجام عملیات و معاملات مجاز اعم از: خدماتی، تجاری، تولیدی و مالی در ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیت شرکت یا به منظور تسهیل و یا بهسازی شرکت. انجام سایر امور که به طور مسقیم و غیرمسقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سیدجمال الدین اسد آبادی خیابان ابن سینا خیابان اتحادیه پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ نزد بانک سینا شعبه فرهنگ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مجید هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) و شرکت تعاونی سینا یاران نور ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی علیرضا تقدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و صرافی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مسعود پشم چی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و کلیه عقود و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و عباس شفیع پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616548
آگهی تغییرات شرکت سيمان هرمزگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای وحید ذاکری سنطه ء کدملی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا خطیبی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به نمایندگی آقای قربان دانیالی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای جعفر رحمان زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای معصوم نجفیان کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611778
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کارت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی مهدی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پایاپای ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسین طاهباز توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی پرویز مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته،برات و قراردادها با امضاءمدیر عامل و یکی از اعضاهیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی،مراسلات،تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیر عامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693514
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل برای مابقی دوره تصدی به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای منوچهرخواجه دلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان رسول زرگرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت انرژی سپهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و مسعودغنی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرهشتم به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و آقای محمد وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ هرسه نفر به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. آقای عبدالعلی صاحب محمدی به شماره xxxxxxxxx۱ رابه عنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) انتخاب نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت اعم از چک ها،بروات،سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاءمدیرعامل باتفاق یکی دیگرازاعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693516
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت بانک صادرات ایران بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای منوچهر خواجه دلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقایان رسول زرگرپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت انرژی سپهر و مسعود غنی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم وآقای محمد وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان هر سه نفر بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. آقای منوچهر خواجه دلوئی(نایب رئیس هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687330
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ ۱۴/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مالی سپهر صادرات درتاریخ ۱۴/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ ایجاد و یا مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکتهای تولیدی، خدماتی و تجاری خرید و تحصیل سهام شرکتهای تولیدی، بازرگانی خدماتی تهیه زمین و اجرای طرح های ساختمانی از جمله ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، پتروشیمی و شیمیایی و تامین تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و انرژی،اکتشاف، استخراج تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و کانی های فلزی و غیر فلزی سایر محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می آید.تهیه و تولید سایر انواع مواد و محصولات مجاز علاوه بر مواد و محصولات مندرج در بندهای ۵ و ۶،تهیه، تامین و فروش کالاهای مورد نیاز عمومی از طریق فروشگاههای زنجیره ای،خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ارائه خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت،تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،ارائه خدمات فنی، مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،حمل و نقل ریلی، انبارداری، بازاریابی مجازغیر هرمی،غیر شبکه ای، توزیع و فروش محصولات،انجام سایر فعالیت هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای پیشبرد و تحقق اهداف شرکت لازم و مفید باشد پس ازاخذ مجوزهای لازم تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرگی مربوطه را انجام دهد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار کاوه ـ بزرگراه صدر،بلوار کاوه شمالی نرسیده به سه راهی شهید اندرزگو،نبش خیابان قیطریه،کوچه الهامی پلاک ۶۲/۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ی که تعداد xxxxxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxxxx توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/۳۲مورخ ۶/۸/۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی xxx۶ پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت: آقای حسین زارعی به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی به کدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای قربان دانیالی به کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی بانک صادرات ایران بسمت رئیس هیئت مدیره . برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مکاتبات اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و قرارداد ها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و نظایر آن با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی . امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617566
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۲ ومجوز شماره xxx۷۰/۴۱مورخ ۲۰/۱۲/۹۲سازمان خصوصی ومجوز شماره xxxxxxمورخ ۱۲/۵/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پیشرو به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان عضو هیأت مدیره ومدیرعامل آقای محمدرضا عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو هیأت مدیره ونایب رییس هیات مدیره آقای قربان دانیالی به کدملی xxxxxxxxx۹نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان عضو هیأت مدیره ورییس هیات مدیره آقای محمدحسین فتحعلیزاده کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۸نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای روح اله خدارحمی نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548534
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای قربان دانیالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهدی فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای جعفر حبیبی با کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حسین طاهباز توکلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای پرویز مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل: الف ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان س هام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب ـ میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب. ج ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. دـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448518
آگهی تغییرات موسسه اطاق پایاپای اسناد بانکی شماره ثبت ۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۶۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیرعلی ثابتی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک اقتصاد نوین با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای سعید زاغری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای ذبیح اله خزائی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بانک پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای قربان دانیالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بانک صادرات با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای حشمت اله نظری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک کشاورزی با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای فتحعلی خوشبین با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای فریدون توحیدی مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی بانک ملی با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره
خانم توران شهریاری اردبیلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
امضاء اسناد تعهدآور در غیاب مدیرعامل توسط یکی از اعضاء هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره آقای ذبیح اله خزائی عضو هیات مدیره به نمایندگی بانک پاسارگاد انتخاب گردیدند که در غیاب مدیرعامل اسناد تعهدآور اتاق را امضاء نمایند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430901
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ و مجوز به شماره نامه xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
آقای قربان دانیالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نقره کار شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، چک ها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حساب های شرکت با امضای مدیرعامل و مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277416
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای قربان دانیالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای سید علی رضا عظیمی پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به ش ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر حبیبی کد ملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای احمد آزمندیان به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی به ش ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین طاهبازتوکلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به ش ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید علی رضا عظیمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای جعفر حبیبی به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی xxxxxxxxx۸۷ به ش ملی عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249076
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا خطیبی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای قربان دانیالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای کیامرز قاسمی زانیانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ (به جای آقای مرتضی داداش) بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای سید مصطفی موسوی بلده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمدباقر عالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
اختیارات هیئت مدیره به استثناء بندهای ۲، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298230
آگهی تغییرات شرکت انرژی سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت و اسپاری سپهر صادرات به عنوان رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی تبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای علی افراشته به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران به عنوان عضو هیات مدیره
آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران به عنوان عضو هیات مدیره
آقای علی مبینی دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به عنوان عضو هیات مدیره
آقای سید محسن تسلطی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291725
آگهی اصلاحی شرکت سیمان هرمزگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
پیروآگهی صادره به شماره xxx۵۳/ ت/ ۳۲ مورخ ۲۸/۵/۹۱ نام قربان دانیالی به ک م xxxxxxxxx۹ و مرتضی داداش به ک م xxxxxxxxx۳ صحیح میباشد که مراتب بدینوسیله تصحیح میگردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734185
آگهی اصلاحی شرکت سیمان هرمزگان سهامی خاصبه شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
پیروآگهی صادره به شماره xxx۵۳/ت/۳۲ مورخ ۲۸/۵/۹۱ نام قربان دانیالی به ک م xxxxxxxxx۹ و مرتضی داداش به ک م xxxxxxxxx۳ صحیح میباشد که مراتب بدینوسیله تصحیح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702409
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۶۴۱۲و شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ قربان دانیال به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه به ش م xxxxxxxxx۳۶ به جای حامد هیئت داودیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. مرتضی داداشی به سمت رئیس هیئت مدیره و قربان دانیالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدباقر عالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره با منشاء بندهای ۲و۵و۶و۹و۱۱و۱۲و۱۳و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103051
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۹ ایوب قنبری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، قربان دانیالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین زارعی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و غلامرضا مصطفی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و رضا نجات بخشی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11259243
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۶۴۱۲ و شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ قربان دانیال به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه به ش م xxxxxxxxx۳۶ به جای حامد هیئت‌داودیان به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. مرتضی داداشی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و قربان دانیالی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدباقر عالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره با منشاء بندهای ۲و۵و۶و۹و۱۱و۱۲و۱۳و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات