علی‌رضا دژکامه

آقای علی‌رضا دژکامه

کد ملی 270926xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
56
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا دژکامه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا دژکامه دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14352870
آگهی تغییرات حسابرسی رئوف اندیش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx /۹۷ مورخ ۲۲ /۰۸ /xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید شمیرانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: کیومرث مرادی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. علیرضا دژکامه کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. اردشیر شهبندیان کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. غلامحسین حج فروش کدملیxxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. سعید امیرخانی توران پشتی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سعید شمیرانی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729309
آگهی تغییرات حسابرسی رئوف اندیش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ ومجوز xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۰/۸/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فریدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. اسامی شرکاء جدید و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای علیرضا دژکامه با شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه. آقای اردشیر شهبندیان باشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه. سرمایه موسسه از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت. در نتیجه، مفاد مواد مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729323
آگهی تغییرات حسابرسی رئوف اندیش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ ومجوز xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۰/۸/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند.) علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره،) غلامحسین حج فروش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره) اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339369
آگهی تغییرات حسابرسی رئوف اندیش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره بهروز فریدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181369
آگهی تغییرات شرکت شرکت مرغ واروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۳۱۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین بشماره ثبت xxx۷۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی رضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12421051
آگهی تغییرات شرکت لوله فولادین کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی بدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406452
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژي متين تام شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۳۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اکبر زحمتکش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وحسین محمودزاده پورناکی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و مصطفی محمودزاده پورناکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369330
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن فولاد خزر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۱۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294891
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی رئوف اندیش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ ونامه شمارهxxxxxx/۹۴ ومورخ ۲۴/۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردید: آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فریدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232580
آگهی تغییرات شرکت نخ الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۷۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای اردشیر شهبدیان به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه فرزندمحمدتقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092668
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاوره توسعه راه آهن ایران مترا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۴۵۳۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۹۶۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه عمران رهاد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴به نمایندگی آقای محمدطاهری کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای جواد نوری کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسامی کرمانی کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباسی سعدی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای شمس الدین موسوی چاشمی کدملی xxxxxxxxx۱به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محمد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرسی اصلی و آقای علیرضا دژکامه به شمارة ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9435232
آگهی تغییرات شرکت سپهر کابل ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۳۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید . مؤَسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423858
آگهی تغییرات شرکت شرکت مرغ واروک شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۳۱۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا دژ کامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ـ آقای محمد سعید نقشی زادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای نوید زهتابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای هوشیار ذکری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای فیروز شریفی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ـ صورتهای مالی و تراز منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید . ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756885
آگهی تغییرات شرکت نگین فراز صدف سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۱۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۹۵۰۰۱۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آرش مصطفوی بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716816
آگهی تغییرات شرکت پیگیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مطرح و به تصویب رسید. ـ شرکت رئوف اندیش امین(حسابداران رسمی) به شنلسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606296
آگهی تغییرات شرکت پارس گستره شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533530
آگهی تغییرات شرکت افزودنی‌های ایتو‌ک فردا سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۶۱۲۲۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۱۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
ـ مؤسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای علیرضا دژ کامه بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450352
آگهی تصمیمات شرکت نخ الوند سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخه ۱/۱۱/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۹۱ تصویب گردید.
۲ـ آقایان قدرت عزتی کد ملی xxxxxxxxx۲۹ و محمد هاشم تدین کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد کریمی اشکاوندی کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کریمی اشکاوندی کد ملی xxxxxxxxx۳ و غلامرضا کریمی اشکاوندی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیشان امین بشماره ثبت xxx۷۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۸/۲/۹۳ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxx۶ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527587
آگهی تغییرات شرکت سلولزی حریر پارسیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰۹۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۲۳۵۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401910
آگهی تغییرات شرکت لوله فولادین کویر سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۹۵۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۷۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و آقای علی رضا دژکامه به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اشخاص مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. علی اعتمادراد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای احمد قنبرزاده فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم پریسا غفاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385470
آگهی تغییرات شرکت افزودنی‌های ایتوک فردا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۱۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۱۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و علیرضا دژکامه بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348966
آگهی تغییرات شرکت سپهر کابل ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297619
آگهی تصمیمات شرکت پیگیر سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۳۱۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین شماره ثبت xxx۷۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ (حسابدار رسمی) بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181343
آگهی تغییرات شرکت لوله فولادین کویر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شماره ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160537
آگهی تغییرات شرکت سنگان صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۷۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۶۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ بتصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205059
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنعتی لوله زرد کوه شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۱۵۴۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ محمدرضا شیرازی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فریدون سلیمانی شیویاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آرش بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ضمنا آقای رضا داد مرزی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت معاون مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه چک های قراردادهای عادی استخدامی وکالتنامه ها در دفاتر اسناد رسمی و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل یا معاون مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضای سایر اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته ها بروات کلیه قراردادهای بانکی و عقود اسلامی صرفا در ارتباط با اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
۲ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل علیرضا دژکامه به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
۴ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236416
آگهی تغییرات شرکت پارس گستره سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۷۱۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر علائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای سید محمود نبی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مجید یزدانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم معصومه کنگاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم هاجرالسادات یزدانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت پارس گستره انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056015
آگهی تصمیمات شرکت افزودنیهای ایتوک فردا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۱۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۱۱۳۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982594
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به ‌شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۹/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای بهروز فریدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۵/۹/۹۳.
در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982621
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به ‌شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز فریدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908716
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا) سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۶۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه رئوف اندیش امین به ش مxxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به ک مxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455734
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا) سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۶۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه رئوف اندیش امین به ش م xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746462
آگهی تغییرات شرکت سپید یاس فرازسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۰۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۰۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا کریمی اشکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فاطمه یاسری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد کریمی اشکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۳
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای غلامرضا کریمی اشکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه یاسری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کریمی اشکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کریمی اشکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706027
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی متین تامسهامی خاص به شماره ثبت۲۹۳۴۲۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681157
آگهی تصمیمات شرکت میلاد پرتو محمدسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۳۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۶۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827775
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و توسعه ساخت لادیز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۱۷۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۷۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نجف تومرایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا فارسی به کدملی xxxxxxxxx۵ و جبرئیل نجف تومرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا فارسی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ علی نجف تومرایی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا فارسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا فارسی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629820
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و توسعه ساخت لادیز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۱۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۷۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نجفتومرایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا فارسی به کدملی xxxxxxxxx۵ و جبرئیل نجفتومرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا فارسی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ علی نجفتومرایی به سمت رئیس هیئتمدیره، علیرضا فارسی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره، حمیدرضا فارسی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589738
آگهی تصمیمات شرکت میلاد پرتو محمد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۶۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 568287
آگهی تغییرات شرکت سپید یاس فراز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۸۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۰۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابداری رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا دژکامه به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551587
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نماد توسعه انرژی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۹۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و علی دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983586
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نماد توسعه انرژی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۹۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و علی دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542265

آگهی تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت مهندسی و توسعه ساخت لادیز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته سرمایه بموجب گواهی شماره xxx۵/xxx۷ مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ بانک ملت شعبه بندرعباس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۵/۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 477699

آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی متین تام
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434665
آگهی تصمیمات شرکت میلاد پرتو محمد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۶۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10587260
آگهی تصمیمات شرکت مه فخر اسانکار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۵۶۷۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۴۶۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف‌اندیش امین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724261
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع سردخانه و انبارهای میلاد فلاحت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۲۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۵۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: اردشیر شهبندیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10905079
آگهی تصمیمات شرکت میلاد پرتو محمدسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۶۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106359
آگهی تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت مهندسی و توسعه ساخت لادیز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۱۷۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۷۵۴۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته سرمایه بموجب گواهی شماره xxx۵/xxx۷ مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ بانک ملت شعبه بندرعباس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۵/۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11317751
آگهی تغییرات شرکت سپید یاس فراز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۸۰۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۰۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابداری رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا دژکامه به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11383035
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین
موسسه فوق در تاریخ ۱۴/۹/xxx۹ تحت شماره xxx۷۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی قانونی طراحی و پیاده‎سازی سیستم مالی مشاوره مدیریت مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابداری رسمی پذیرفته می‎شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‎شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ولیعصر ساختمان تجارت ایرانیان طبقه سوم واحد ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای بهروز فریدی‎راد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملیث xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11693718
آگهی تصمیمات شرکت پارس گستره سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۱۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید محمود نبی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ و امیر رستمی‌ثانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی‌اکبر علائیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مجید یزدانفر به کد ملی xxxxxxxxx۵ معصومه کنگاوری به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ سید محمد نبی‌پور بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر رستمی‌ثانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر علائیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاب می‌کند از جمله و بدون قید و انحصار چکها بروات سفته‌ها و حواله‌ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11740417
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی متین تام سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۳۴۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11834126
آگهی تصمیمات شرکت پارس گستره سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۱۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف‌ اندیش امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11949008
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی متین تام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۳۴۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976400
آگهی تصمیمات شرکت میلاد پرتو محمد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۶۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۰۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12028483
آگهی تصمیمات شرکت شهران سازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۸۵۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۶۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات