حسن جماعتی لسبو محله

آقای حسن جماعتی لسبو محله

کد ملی 269156xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
61
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14854853
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذرین ماد پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484253 و شناسه ملی 14005478613
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی 2691561208 به نمایندگی شرکت پرتو سپهر پارسیان به شناسه ملی14006550680 به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ980723460130573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14811898
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی توسعه پرتو سپهر پارسیان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت: xxxxxx به نمایندگی آقای عباس غفاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۴ و شماره ثبت: xxx۲ به نمایندگی آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14811974
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مرکب از اعضا ء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی توسعه پرتو سپهر پارسیان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت: xxxxxx به نمایندگی آقای عباس غفاری به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۴ و شماره ثبت: xxx۲به نمایندگی آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حمیدرضا کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۸ ۲ بازرسان: حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت: xxx۶۸ آقای مهدی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ارک برای آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سامانه‌های کاهش آلایندگی پیشرو سلامت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610466
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی تسلا باتری راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید رضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پاکدامن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای ارسلان صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610470
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اورند پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۶ بتصویب رسید . آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14611038
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی وحسن تقی دوست لشکاجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید . - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید . - حسن جماعتی لسبو محله بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیات مدیره ومحمد گودرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره ونجمه السادات میررضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک وسفته وبرات وقراردادها وعقود باامضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ویا با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت واوراق عادی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ویا با امضای دو نفر ازاعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563481
آگهی تغییرات شرکت پارت پلاستیک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۵۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . موسسه خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560696
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۳۴۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۰۱/xxx۸ تحت شماره xxx/ ث ۹۸ و xxx/ ث ۹۸ به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است . حسن وطنی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره - حسن جماعتی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - محمد رضا اسحق زاده به شماره xxxxxxxxx۴ عضو هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . موسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند . تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی xxx۶ به تصویب رسید . روزنامه مهد آزادی جهت درج در آگهی‌های شرکت تعیین گردیدد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400132
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذرین ماد پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۸۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337539
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اورند پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337353
آگهی تغییرات شرکت ماد آریا ویستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۱۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی موثق با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع وینارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حسن جماعتی لسبو محله با کدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت پلیمرهای مهندسی آرسام پلاست راز با (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای تورج قراگوزلو با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مندرج در بند ۲ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172606
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه پرتو سپهر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۳۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و احمد همایون فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135746
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیأت مدیره و محمد گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و سعید ناصریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره)به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسن تقی دوست لشکاجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند ـ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041769
آگهی تغییرات خیریه نیکو کاران راز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۶۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۹ مورخ ۹/۲/xxx۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبومحله به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035648
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذرین ماد پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۸۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای علیرضا اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای سروش امیریان صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963395
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی تسلا باتری راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931010
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آذران پارت هوراند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۴۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی خانم نرگس نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تولیدی و صنعتی سامانه‌های کاهش آلایندگی پیشرو سلامت راز به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای مهدی پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و خانم صنم محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای حسن جماعتی لسبو محله به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوانگروه به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801887
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هئیت مدیره مرکب از اعضا ء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی توسعه پرتو سپهر پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی عباس غفاری به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شماره ثبت xxx۲ به نمایندگی حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ حمیدرضا کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۸ بازرسان: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۶۸ و محمد دیهیم پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801913
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی توسعه پرتو سپهر پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی عباس غفاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شماره ثبت xxx۲ به نمایندگی حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784226
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن جماعتی لسبومحله با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد گودرزی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784250
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن جماعتی لسبومحله با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد گودرزی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید ناصریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه سرمایه تعهدی شرکت به موجب گواهی شماره xxx/xxx/۷۴ مورخه ۲۰/۹/۹۶ بانک صادرت ایران شعبه xxx وحدت اسلامی پرداخت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱ , xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxx , xxx سهم ۱۰ , xxx ریالی با نام که تمامی آن پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603137
آگهی تغییرات شرکت ویسمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. آقای حسن جماعتی لسبو محله شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک امیر خوشخبر با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483297
آگهی تغییرات شرکت پارت پلاستیک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۵۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم به شماره ثبت xxx۶، به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، آقای حسن جماعتی لسبو محله به کد ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329325
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی تسلا باتری راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبو محله بشماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از سهامداران و اعضاء هیات مدیره) بسمت مدیرعامل آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیات مدیره آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای مهدی پاکدامن بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی آقای ارسلان صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در زمان نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251171
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه نیکو کاران راز درتاریخ ۲۲/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکو کاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد_نمود. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان افریقای شمالی خیابان شهید طاهری پلاک ۸ طبقه چهارم واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ دارائی موسسه: xxxxxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: شهناز تفنگ چی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل و مدیرعامل رامین خسرو خاور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره عضو اصلی حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی رویا ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی محمد علی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: حسن جماعتی لسبو محله به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی حسن تقی دوست لشکاجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. بموجب مجوز از وزارت کشور به شماره: xxxxxx مورخ: ۰۱/۰۹/xxx۵ آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226670
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تحت شماره xxx۶/ ث ۹۵ و xxx۷/ ث ۹۵ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. حسن وطنی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مهرداد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181961
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبومحله بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیات مدیره وآقای محمدگودرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای سعید ناصریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج ازسهامداران) بسمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسنادواوراق بهادار باامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیات مدیره متفقا همراه بامهرشرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119102
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماد قطعه آریا درتاریخ ۱۸/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساخت و مونتاژ کلیه انواع وسائط نقلیه موتوری و قطعات و لوازم آنها و مبادرت به هر گونه فعالیت یا معامله قانونی بمنظور ایجاد و بهره برداری از وسائل و تدارکات و تهیه مواد و تجهیزات و ماشین آلات از منابع داخلی یا از طریق واردات به هر طریقی که با عملیات شرکت ارتباط یا بستگی داشته_باشد. فروش و توزیع فرآورده‌ها خواه در داخل خواه از طریق صدور آنها و مبادرت به هرگونه فعالیت یا معامله قانونی برای توسعه فروش یا توزیع فرآورده‌های شرکت. تاسیس، تجهیز و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی در کلیه رشته‌های صنعتی و بروز رسانی و تجهیز کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی موجود. انجام هرگونه فعالیتهای مجاز بازرگانی و تجاری و انعقاد قرارداد‌های لازمه و بازاریابی غیرهرمی، غیرشبکه‌ای. فروش و صادرات کلیه کالاهای تولیدی کارخانجات مذکور. خرید و واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات مذکور. خرید و واردات قطعات صنعتی جهت مونتاژ. ارائه خدمات پشتیبانی پس از فروش از قبیل تهیه قطعات یدکی تعمیر تعویض قطعات معیوب و ارائه کلیه خدمات لازمه. راه اندازی پروژه‌های جدید صنعتی و عمرانی و ایجاد طرحهای تولیدی و صنعتی و همچنین توسعه و به روز رسانی واحدهای تولید و صنعتی موجود و اخذ مجوز‌ها و موافقت اصولی لازمه جهت فعالیتهای یاد شده مشارکت در توسعه و مشارکت خاص در طرح‌های ساختمانی تولیدی بازرگانی صنعتی. ارائه خدمات ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور. ارائه کلیه خدمات مذکور در قالب پیمانکاری. شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها درون مرزی و برون مرزی هر قسم کسب و کار. مشارکت در کارخانجات و شرکتهای جدیدالتاسیس و یا در کارخانجات و شرکتهای موجود اعم از درون مرزی و برون مرزی. حضور در همایشها نمایشگاهها و سمینارهای تجاری بازرگانی صنعتی عمرانی تولیدی در داخل و خارج از کشور. خرید و انتقال تکنولوژی مورد نیاز شرکت. اخذ هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان در کلیه زمینه‌های مذکور. تاسیس شعب و نمایندگی داخلی برای اشخاص در داخل و خارج کشور. انجام هرگونه خدمات پیمانکاری، تولیدی، و بازرگانی و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که بنا به ضرورت در راستای حصول به اهداف شرکت نافع و موثر باشد. خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه‌ها و واحد‌ها و شرکت‌های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی و کشاورزی، عمرانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت‌های فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور. کلیه موارد پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر یازده شماره xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۵/۸/۹۵ نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی موثق با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع وینارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیات مدیره حسن جماعتی لسبومحله با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از پلیمرهای مهندسی پبشرفته آرسام پلاست راز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره تورج قراگوزلو با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ناصر مهربان بدابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و رضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094099
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اورند پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبومحله بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکا جانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی خانم نرگس نوروزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076781
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۰۷/xxx۵ تحت شماره xxx۳/ ث ۹۵ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. امیر زیبائی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء - حسن وطنی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره مهرداد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065130
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذرین ماد پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۸۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن تقی دوست لشکا جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پیمان بیات لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید - آقای حسن جماعتی لسبومحله بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای یوسف جوانگروه بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند - آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ارسلان صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056113
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی تسلا باتری راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. حسن جماعتی لسبومحله بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن تقی دوست لشکا جانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. حمیدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و احمدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی پاکدامن بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید آستانه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی ارسلان صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032452
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۲/۰۶/xxx۵ تحت شماره xxx۶/ ث ۹۵ و xxx۷/ ث ۹۵ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. حسن وطنی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره – مهرداد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره – حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی و یوسف جوان گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727621
آگهی تغییرات شرکت پارت پلاستیک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۵۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588930
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید رازفر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم آیدا قربانی گلخواجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه ها اداری و اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579023
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی اورند پارت راز درتاریخ ۱۲/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش، تهیه وتولید، توزیع و بسته بندی و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات، مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس ازاخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان آفریقای شمالی، خیابان شهید طاهری، پلاک ۸، طبقه ی چهارم غربی، واحد۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۳ مورخ ۱۰/۶/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مرتضی سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از جمله چک، برات، سفته، قراردادها، عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره متنقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره متنقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12555241
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی آذرین ماد پارت راز درتاریخ ۲۸/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش، تهیه وتولید، توزیع و بسته بندی و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ واعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات، مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس ازاخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان آفریقای شمالی، خیابان شهید طاهری، پلاک ۸، طبقه ی چهارم کدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ ۹۴ ـ xxx۳ مورخ ۱۴/۷/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. حمیدرضا صمدی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. احمدرضا صمدی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. پیمان بیات لاری شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی خانم نرگس نوروزی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از جمله چک، برات، سفته، قراردادها، عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره متنقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره متنقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس اصلی و یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881749
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297552
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز درتاریخ ۰۷/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید، فرآوری، ساخت آلیاژ و ترکیبات پلیمری، آنالیز انواع ترکیبات، انواع مستربچ، قطعات صنعتی، پلاستیک های تقویت شده، ارائه خدمات و انجام کلیه فعالیت های فنی و مهندسی در راستای اهداف شرکت از قبیل خرید و فروش انواع مواد اولیه، تدارک، تجهیز، نگهداری، ذخیره سازی، توزیع، سرمایه گذاری در شرکت ها و مشارکت، خرید و فروش، تهیه و تولید، توزیع و بسته بندی و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و شرکت های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات، مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس ازاخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهریار ـ صفادشت ـ شهرک صنعتی ـ بلوار فروردین ـ نبش کوچه سوم شرقی ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx,xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که مبلغ xxx,xxx,xxx ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. آقای سعید رازفر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲. خانم آیدا قربانی گلخواجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳. آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره و خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295155
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پارت راز نیشابور درتاریخ ۰۶/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه تولید بسته بندی و توزیع انواع روان کننده های صنعتی خودرویی دریایی و روغن های ویژه و مایعات خودرویی ضد یخ و روغن ترمز و خرید و فروش - واردات و صادرات مواد اولیه محصولات و فرآورده های وابسته - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان کریمخان خیابان ایرانشهر خیابان آذر شهر نبش فریدون شهر پلاک ۱۸ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰/xxx۰/۵۱ مورخ ۱۴/۴/xxx۴ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی نیشابور پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمید رضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز به شناسه xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره. فهیمه نوذری ه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل. مهرداد احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. حسن تقی دوست لشکا جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295619
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی صنعتی تسلا باتری راز در تاریخ ۰۶/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه طراحی، تولید، ساخت، تامین، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی و استقرار خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی، واردات و انتقال تکنولوژی و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی ساخت انواع باتری مورد استفاده در کلیه صنایع، سرمایه گذاری و اجرای طرح های جامع، مشاوره فنی و نظارت فنی و مهندسی، کیفی بر کلیه قطعات و تجهیزات شارژی و بازیافت، تجهیز و راه اندازی و ارائه خدمات آزمایشگاهی مربوط به موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس ازاخذ مجوزهای لازم، خرید و فروش، تهیه وتولید، توزیع و بسته بندی و واردات و صادرات و خدمات پس ازفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ واعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاهها، همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات، مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان آفریقای شمالی، خیابان شهید طاهری، پلاک ۸، واحد ۷، طبقه ۴ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۱/۴/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی پاکدامن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید آستانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از جمله چک، برات، سفته، قراردادها، عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12281024
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۴۴۶۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوان گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724645
آگهی تاسیس شرکت صنعتی آذران پارت هوراند سهامی خاص
خلاصه شرکتنامه و تقاضانامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۵/۹/۹۳ شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ مذکور از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
تولید انواع شمع خودرو، موتورسیکلت و موتورهای درونسوز و ارایه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه و تولید ساخت مونتاژ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، ایجاد دفتر و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در کلیه همایشها، سمینارها و برپایی غرفه، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی.
۱ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد
۲ـ مرکز اصلی شرکت:
شهرستان کلیبر، شهرک صنعتی یوزبند، کدپستی xxxxxxxxx۱ و تلفن ثابت xxxxxxxxx۳۸
۳ـ سرمایه:
یک میلیارد ریال نقدی می باشد که برابر گواهی صادره بانک سپه شعبه کلیبر شماره xxx مورخه ۵/۹/۹۳ ـ ۳۵% درصد سرمایه بشماره حساب xxxxxx۱۲ بنام شرکت واریز و بقیه در اختیار و تعهد مدیرعامل قرار دارد.
۴ـ اولین مدیران شرکت:
خانم نرگس نوروزی فرزند محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای فرهاد خلیل زاده فرزند حافظ بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم صنم محمدی فرزند فرهاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب شدند سپس اعضاء هیئت مدیره خانم نرگس نوروزی را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد خلیل زاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و در نهایت خانم صنم محمدی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.
۵ـ دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ بازرسان شرکت:
آقای حسن جماعتی لسبومحله فرزند محمد علی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای سعید اسمعیلی فرزند سیاف بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی شرکت انتخاب شدند.
۷ـ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا:
خانم نرگس نوروزی به میزان هفت هزار سهم از ده هزار سهم و آقای ابوالفضل محمدی به میزان نهصد و نود و نه سهم از ده هزار سهم و آقای فرهاد خلیل زاده به میزان یک سهم از ده هزار سهم و خانم صنم محمدی به میزان دو هزار سهم از ده هزار سهم از کل سهام شرکت را دارا می باشند.
۸ـ روزنامه تعیین شده جهت درج آگهی های شرکت: روزنامه آذربایجان
۹ـ شرکت شعبه و نمایندگی ندارد.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634588
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند ازآقای حمیدرضا صمدی با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295849
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته رایان پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های انتخاب شد.
آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185543
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی صفا دشت شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ۲ آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، یوسف جوان xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای حسن وطنی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو و مدیرعامل و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
ـ۴ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185544
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوان گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی به سمت xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پاکدامن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185562
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوان گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل:
آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727679
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی صفا دشتسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۰۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727684
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی رازسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474917
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727686
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولادسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۳۶۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۲/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646329
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهدی سعیدی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن جماعتی‌لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فرهاد خلیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۱/۳/۹۲.

در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501482

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فرهاد خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۱/۳/۹۲.
در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026049
آگهی تأسیس شرکت تولید نیروی صفادشت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: پژوهش امکان سنجی مطالعه مشاوره طراحی راه اندازی بهره برداری تعمیر و نگهداری در زمینه تجهیزات و خطوط انتقال توزیع برق و مکان یابی و احداث نیروگاه‌های برق اعم از آبی توربینی و سایر انرژی‌های نو تولید انواع تجهیزات صنایع نیروگاهی و در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از ارگانهای مربوطه صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بویژه در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت و امور بازرگانی داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و اخذ و اعطای نمایندگی و اخذ وام و اعتبار بین المللی فایناس نزد بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی بطور کلی هرگونه فعالیتی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان آفریقا خ طاهری پلاک ۸ ط ۲ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۰ مورخ ۱۰/۸/۹۰ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حسن وطنی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حسن وطنی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964228
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۳۶۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسن جماعتی‌لسبو‌محله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۲/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11643681
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی صفا دشت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسن جماعتی‌لسبو‌محله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11833837
آگهی تاسیس شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۴/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و عرضه قطعات و لوازم فلزی بویژه قطعات و لوازم فلزی خودرو و مانند انواع سوپاپها و میل بادامک و میل لنگ و سایر قطعات و لوازم مجاز بازرگانی بویژه در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت و امور بازرگانی کلیه کالاهای صادرات و واردات فلزی داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و اخذ و اعطای نمایندگی و اخذ وام و اعتبار و گشایش اعتبار بین‌المللی و فاینانس نزد بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا ـ خ طاهری ـ پ ۸ ط ۲ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۹ مورخ۱۰/۸/۹۰ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای احمدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای مهدی پاکدامن به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای مهدی پاکدامن به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای حسن جماعتی‌لسبومحله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات