حامد قدیمی گرمجانی

حامد قدیمی گرمجانی

کد ملی 269110xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14749876
آگهی تغییرات شرکت پل بتن بینش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۸۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۳۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم فاطمه حسنلو بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . آقای شعبان پیر علی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx ۱ ریال به مبلغ xxx xxx ۲ ریال افزایش یافت . لیست صاحبان سهم الشرکه پس از ورود شریک و افزایش سرمایه : خانم خاطره نیک پی چافی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای حامد قدیمی گرمجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx xxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه حسنلو بشماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx xxx ریال سهم الشرکه آقای شعبان پیر علی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx xxx ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله تهرانپارس ، خیابان دماوند ، خیابان شهید احمد علیپور ( xxx ) ، پلاک ۱ ، طبقه دوم ، واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749877
آگهی تغییرات شرکت پل بتن بینش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۸۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۳۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم خاطره نیک پی چافی به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx xxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد . آقای حامد قدیمی گرمجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx xxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد . سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx ۲ ریال به مبلغ xxx xxx ۱ ریال کاهش یافت . لیست صاحبان سهم الشرکه پس از خروج شریک و کاهش سرمایه : خانم فاطمه حسنلوبه کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx xxx ریال سهم الشرکه آقای شعبان پیر علی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14651132
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن دژ ساحل درتاریخ ۲۱/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : مشاوره طراحی ، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی ، راهسازی ، ساختمان سازی ، انبوه سازی ، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی . ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی . خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی . شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ . آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری . خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی . کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان گیلان ، شهرستان رودسر ، بخش مرکزی ، شهر رودسر ، هوسم ( رانکوه ) ، خیابان شهید نژادکریم ، خیابان تختی ، پلاک ۵۱ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵ xxx۰ ۲۲ مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ نزد بانک بانک تجارت شعبه رودسر با کد xxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه بیگم ابروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14651164
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن مهر خزر درتاریخ ۲۱/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : مشاوره طراحی ، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی ، راهسازی ، ساختمان سازی ، انبوه سازی ، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی . ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی . خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی . شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ . آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری . خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی . کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان گیلان شهرستان رودسر بخش مرکزی شهر رودسر محله شهرداری کوچه مسجد خیابان شهرداری ( ۱ ) پلاک ۳۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵ xxx۰ ۲۳ مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ نزد بانک بانک تجارت شعبه رودسر با کد xxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نگار خباره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200242
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۵۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد دلقندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و آقای علی دلقندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و آقای مهرداد منافی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ـ خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند..
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174174
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نامی دژ خزر درتاریخ ۲۷/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان - شهرستان رودسر - بخش مرکزی - شهر رودسر-هوسم-خیابان شهید نژادکریم-خیابان تختی-پلاک ۵۱-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۵۵ مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ نزد بانک بانک تجارت شعبه شعبه رودسر با کدxxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم عاطفه نیک پی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153572
آگهی تغییرات شرکت خشت پل دریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۱۹۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج شد. ـ خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه آقای وحید بخردی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مانی صندوقی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132174
آگهی تغییرات شرکت شن دژ اهورا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۰۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای امیر نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمید نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مدیر عامل و نائب رئیس به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای جمشید سرخوش شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127903
آگهی تغییرات شرکت خشت پل دریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۱۹۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید بخردی کدملیxxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت . آقای مانی صندوقی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد آقای حامد قدیمی گرمجانی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم خاطره نیک پی چافی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای وحید بخردی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مانی صندوقی کدملیxxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077649
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ خزر در تاریخ ۲۷/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان شهرستان رودسر بخش مرکزی شهر رودسر شهرداری کوچه مسجد خیابان شهرداری (۱) پلاک ۳۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲ الف مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ نزد بانک بانک تجارت شعبه میدان گلستان با کد xxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم عاطفه نیک پی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070011
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود پل بتن بینش درتاریخ ۲۱/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان شهرستان رودسر بخش مرکزی شهر رودسر شهرک طالقانی کوچه شهید طالقانی بن بست نارون بن نارون (۱) پلاک ۰ ساختمان نارون طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000664
آگهی تغییرات شرکت ایلیا پل ماد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۹۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد قدیمی گرمجانی کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید و دیگر در شرکت سهم و سمتی ندارد. خاطره نیک پی چافی کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید و دیگر در شرکت سهم و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می‌باشد. رخسانه درخشش نیا کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه سیدمهدی موسوی نژاد قادی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981768
آگهی تغییرات شرکت ایلیا پل ماد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۹۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رخسانه درخشش نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سیدمهدی موسوی نژاد قادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شادمان خیابان شهید منوچهر صالحیان خیابان بهبودی پلاک xxx ساختمان مهرفر طبقه دوم واحد جنوبی و کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست صاحبان سهم الشرکه پس از ورود شریک و افزایش سرمایه: حامد قدیمی گرمجانی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خاطره نیک پی چافی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه رخسانه درخشش نیا دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه سیدمهدی موسوی نژاد قادی دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ اهورا درتاریخ ۳۰/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح - با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: گیلان شهر رودسر - هوسم - خیابان شهید نژادکریم - خیابان تختی - پلاک ۵۱ - طبقه همکف - کد پستی xxxxxxxxx۵ - سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۵۵ مورخ ۲۰/۷/۹۶ نزد بانک تجارت شعبه گلستان لاهیجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. - اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شعبان پیر علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم عاطفه نیک پی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه - بازرس اصلی و علی البدل: آقای جمشید سرخوش به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671104
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا نور ساحل درتاریخ ۳۰/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم باقید باینکه ثبت شرکت بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. - مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی: استان گیلان شهر رودسر - امام خمینی - خیابان شهیداحمد زمانی - خیابان امام خمینی (ره) - پلاک xxx - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۴ - سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام عادی می‌باشدکه برابر گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۵۵ مورخ ۲۲/۷/۹۶ مبلغ xxxxxx ریال نزد بانک تجارت شعبه میدان گلستان لاهیجان پرداخت گردیده است ومابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. - اولین مدیران: خانم سمانه سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره وخانم عاطفه نیک پی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - ۶ - دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه - بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671195
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ ساحل درتاریخ ۳۰/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. (با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: گیلان شهر رودسر - شهرداری - کوچه مسجد - خیابان شهرداری (۱) - پلاک ۳۳ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد. که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی شماره xxx/xxx۰/۵۵ مورخه ۲۰/۷/۹۶ بانک تجارت میدان گلستان لاهیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهام داران می‌باشد. اولین مدیران: خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وآقای شعبان پیر علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خشت پل دریا درتاریخ ۱۴/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروزه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. (با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: گیلان شهر رودسر شهرداری کوچه مسجد خیابان شهرداری (۱) پلاک ۳۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492750
آگهی تغییرات شرکت پل دژ آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۳۵۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدمصطفی مکی بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وحامد قدیمی گرمجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد قنبری بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440435
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه پی ویونا درتاریخ ۰۱/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گیلان شهر رودسر شهرداری کوچه مسجد خیابان شهرداری (۱) پلاک ۳۳ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۲۰/۲/۹۶ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی لاهیجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میثم علی شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی قلعه قوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای علی عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۹ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440507
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ آداک درتاریخ ۰۱/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: گیلان شهررودسر شهرک طالقانی کوچه شهید طالقانی بن بست نارون بن نارون (۱) پلاک ۰ ساختمان نارون طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال نقدا طی گواهی بانکی به شماره xxxxxx۱ مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ نزدبانک رفاه کارگران شعبه مرکزی لاهیجان پرداخت. و مبلغ xxxxxx ریال در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای محمد قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای علی عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440627
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماهران دژ جم درتاریخ ۰۱/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: گیلان شهر رودسر هوسم خیابان شهید نژادکریم خیابان تختی پلاک ۵۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال آن طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰ مورخه ۲۰/۲/۹۶ بانک رفاه شعبه مرکزی لاهیجان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره وآقای داریوش روحی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قلعه قوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122350
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت خشت آبتین درتاریخ ۲۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌ها با موضوع راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده‌های دسترسی و بزرگراهها و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه‌ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه‌های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو‌ها و سازه‌های ساختمانی و محوطه‌های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و شبکه‌های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه‌های هیدرولیکی. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس. تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع‌های زراعی و دامی و گلخانه‌ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. (با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گیلان لاهیجان خیابان ۲۲ آبان ساختمان نیک پی طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۱۷/۵/۹۵ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی لاهیجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عاطفه نیک پی به سمت رئیس هیئت مدیره و خاطره نیک پی چافی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء (خاطره نیک پی چافی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (عاطفه نیک پی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای امضاء (خاطره نیک پی چافی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (عاطفه نیک پی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آوای شمال جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071674
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سوشیان ره جم درتاریخ ۲۴/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌ها با موضوع راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیر سازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده‌های دسترسی و بزرگراهها و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه‌ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه‌های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو‌ها و سازه‌های ساختمانی و محوطه‌های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و شبکه‌های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه‌های هیدرولیکی. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس. تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع‌های زراعی و دامی و گلخانه‌ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گیلان لاهیجان خیابان ۲۲ آبان ساختمان نیک پی طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۱۷/۵/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه لاهیجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خاطره نیک پی چافی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ عاطفه نیک پی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء (عاطفه نیک پی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (خاطره نیک پی چافی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای امضاء (عاطفه نیک پی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (خاطره نیک پی چافی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۹ روزنامه کثیرالانتشار آوای شمال برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015461
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بن دژ آدلی درتاریخ ۲۱/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌ها با موضوع راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیر سازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده‌های دسترسی و بزرگراهها و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه‌ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه‌های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو‌ها و سازه‌های ساختمانی و محوطه‌های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و شبکه‌های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه‌های هیدرولیکی. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس. تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع‌های زراعی و دامی و گلخانه‌ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح - ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ۲ - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ - مرکز اصلی شرکت: گیلان رودسر خ انقلاب کوچه نژاد کریم کد پستی xxxxxxxxx۲ ۴ - سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۷/۵/۹۵ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی لاهیجان واریز و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ - اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فاطمه رزمجوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حامد قدیمی گرمجانی و به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند ۶ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء (حامد قدیمی گرمجانی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (فاطمه رزمجوی گورابی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای امضاء (حامد قدیمی گرمجانی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (فاطمه رزمجوی گورابی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۷ - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ - بازرس اصلی و علی البدل: خانم عاطفه نیک پی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۹ - روزنامه آوای شمال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015556
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جی ره یوتاب درتاریخ ۲۱/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌ها با موضوع راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیر سازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده‌های دسترسی و بزرگراهها و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه‌ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه‌های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو‌ها و سازه‌های ساختمانی و محوطه‌های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و شبکه‌های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه‌های هیدرولیکی. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس. تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع‌های زراعی و دامی و گلخانه‌ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام موضوعات فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ۲ - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ - مرکز اصلی شرکت: گیلان رودسر خیابان انقلاب جنب بانک صادرات کد پستی xxxxxxxxx۴ ۴ - سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx یال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۱۷/۵/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ - اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد قدیمی گرمجانی فرزند مرتضی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره وخانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۶ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء (فاطمه رزم جوی گورابی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (حامد قدیمی گرمجانی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای امضاء (فاطمه رزم جوی گورابی) به سمت (مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (حامد قدیمی گرمجانی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۷ - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ - بازرس اصلی و علی البدل: خانم عاطفه نیک پی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خاانم جعفر نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند ۹ - روزنامه آوای شمال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016132
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تارا پل تایماز درتاریخ ۲۱/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌ها با موضوع راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیر سازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده‌های دسترسی و بزرگراهها و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه‌ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه‌های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو‌ها و سازه‌های ساختمانی و محوطه‌های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و شبکه‌های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه‌های هیدرولیکی. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس. تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع‌های زراعی و دامی و گلخانه‌ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام موضوعات فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح - ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ۲ - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ - مرکز اصلی شرکت: گیلان لاهیجان خیابان ۲۲ آبان ساختمان نیک پی طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۵ ۴ - سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۷/۵/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی لاهیجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. - اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فاطمه رزم جوی گورابی و به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء (فاطمه رزم جوی گورابی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (جعفر نیک پی چافی) به سمت (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای (فاطمه رزم جوی گورابی) به سمت (رئیس هیئت مدیره) یا با امضاء (جعفر نیک پی چافی) به سمت (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۷ - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ - بازرس اصلی و علی البدل: خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۹ - روزنامه آوای شمال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959894
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۵۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد دلقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی دلقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد منافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار، چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری و قراردادها و اسناد غیرتعهدآور شرکت با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. فاطمه رزم جوی گورابی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حامد قدیمی گرمجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12409949
آگهی تغییرات شرکت ظفرسازه گستران آماوند شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۹۱۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۸۱۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمزه علی نظری فرزند غریبعلی بشماره شناسنامه xxx متولد ۰۱/۰۴/xxx۵ کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای عزیزاله زیرک فرزند رستم بشماره شناسنامه xxx متولد ۲۲/۰۱/xxx۳ کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: خاطره نیک پی چافی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه حامد قدیمی گرمجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه حمزه علی نظری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه عزیزاله زیرک بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع شرکت(انجام امور پیمانکاری مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی، صادرات و و اردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، برق و ابزار دقیق، برق کشی ساختمانی و صنعتی، انجام امور پیمانکاری مرتبط با آب و فاضلاب و انجام کلیه امور ساختمانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه((نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود)) وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12276681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران خشت کیان درتاریخ ۲۲/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگرا ه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پل ها راههای زیر زمینی ، پیمانکاری صنعت و معدن ،کشاورزی ، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل ) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ،نفت ،گاز)و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید وفروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران شهرک غرب خیابان فلامک شمالی کوچه یکم پلاک ۲۵ واحد۵ کد پستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت : مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۰/۴/۹۴ نزد بانک آینده شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : . خاطره نیک پی چافی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وعاطفه نیک پی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره جعفر نیک پی چافی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات و قرار دادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال : خانم فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی . آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل . روزنامه کثیر الانتشار ابرا ر جهت درج آگهیهیا شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258274
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک پی سازه تحکیم درتاریخ ۰۸/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پل ها راههای زیر زمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گازرسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اتوبان حکیم غرب خ پیامبر مرکزی خ بهشت کوچه گلشن پ ۸ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۸/۳/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ جعفر نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ عاطفه نیک پی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258307
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه تحکیم استوار درتاریخ ۰۸/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پل ها راههای زیر زمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران طرشت بلوار شهید تیموری نرسیده به بزرگراه شیخ فضل اله نوری پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۸/۳/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: جعفر نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عاطفه نیک پی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه رزم جوی گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ـ حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211918
آگهی تغییرات شرکت دیاموند سازه روژان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۴۹۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۸۴۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx,xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم بیتا صمدانی لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx,xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۱,xxx,xxxریال به مبلغ۲,xxx,xxx ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک ازآنها پس از افزایش سرمایه: آقای حامد قدیمی گرمجانی شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارنده xxx,xxx ریال خانم خاطره نیک پی چافی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx,xxx ریال آقای حبیب قدیمی گرمجانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx,xxx ریال ـ خانم بیتا صمدانی لنگرودی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx,xxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212287
آگهی تغییرات شرکت دیاموند سازه روژان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۴۹۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۸۴۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد قدیمی گرمجانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲,xxx,xxx ریال به مبلغ۱,xxx,xxx کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنها پس از کاهش سرمایه: آقای حبیب قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx,xxx ریال خانم بیتا صمدانی لنگرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارنده xxx,xxx ریال شرکت به آدرس جدید: تهران خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) کوچه اردهال پلاک ۴ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034632
آگهی تأسیس شرکت دیاموند سازه روژان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: کلیه کارهای ساختمانی و انجام پروژه‌های راهسازی و تاسیسات آب و فاضلاب پستهای فشارقوی، متوسط و ضعیف، انجام خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: تهران امیرآباد شمالی، بالاتر از پمپ بنزین، جنب بیمارستان قلب، پلاک چهارهزار و چهارصد و چهل و چهار واحد یک کدپستی xxxxxxxxx۷. شعبه ندارد. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ حامد قدیمی گرمجانی فرزند مرتضی متولد ۱۸/۶/xxx۴ به شماره شناسنامه xxx صادره از رودسر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت مدیرعامل ۲ ۵ حامد قدیمی گرمجانی فرزند مرتضی متولد ۱۸/۶/xxx۴ به شماره شناسنامه xxx صادره از رودسر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ۵ خاطره نیک پی چافی فرزند جعفر متولد ۱۲/۹/xxx۱ به شماره شناسنامه xxx صادره از لاهیجان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757586
آگهی تأسیس شرکت ظفرسازه گستران آماوند (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲۲/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۲/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: کلیه کارهای ساختمانی و انجام پروژه های راهسازی و تاسیسات آب و فاضلاب پست های فشار قوی متوسط و ضعیف انجام خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی میباشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ تهران خ امیرآباد شمالی بالاتر از پمپ بنزین کوچه اردهال پ۴ واحد۴ کدپستیxxxxxxxxx۵.
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خاطره نیک پی چافی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خاطره نیک پی چافی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.
۳ـ۵ـ حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره.
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658379
آگهی تاسیس موسسه هونام کار پردازان پایتخت
موسسه فوق در تاریخ۲۴/۰۴/xxx۱ تحت شمارهxxx۸۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: کلیه امور خدماتی شامل نظافت مشاوره مدیریتی شامل اصلاح سیستم ها و روشهای مدیریتی و ارائه خدمات اداری شامل تایپ تکثیر کپی و عقد قرارداد با شرکتها و سازمانها و نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ اشرفی اصفهانی پایین تر از مجتمع تیراژه خ امام حسین خ بوستان ـ بن بست لاله پ۲ واحد۹ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ ۵ـ خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ـ آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ـ آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبِیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا حامد قدیمی گرمجانی و خاطره نیک پی چافی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501118
آگهی تاسیس موسسه هونام کار پردازان پایتخت
موسسه فوق در تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۱ تحت شماره xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع موسسه: کلیه امور خدماتی شامل نظافت مشاوره مدیریتی شامل اصلاح سیستم‌ها و روشهای مدیریتی و ارائه خدمات اداری شامل تایپ تکثیر کپی و عقد قرارداد با شرکتها و سازمانها و نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی. ۲ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ اشرفی اصفهانی پایین‌تر از مجتمع تیراژه خ امام حسین خ بوستان بن بست لاله پ ۲ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ خانم خاطره نیک پی چافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حامد قدیمی گرمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا حامد قدیمی گرمجانی و خاطره نیک پی چافی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11894319
آگهی تأسیس شرکت ظفرسازه گستران آماوند (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲۲/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۲/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: کلیه کارهای ساختمانی و انجام پروژه‌های راهسازی و تاسیسات آب و فاضلاب پست‌های فشار قوی متوسط و ضعیف انجام خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی میباشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ تهران خ امیرآباد شمالی بالاتر از پمپ‌بنزین کوچه اردهال پ۴ واحد۴ کدپستیxxxxxxxxx۵.

شعبه ندارد

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خاطره نیک‌پی‌چافی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ خاطره نیک‌پی‌چافی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.

۳ـ۵ـ حامد قدیمی‌گرمجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات