هرمز لاهوتی اشکوری

آقای هرمز لاهوتی اشکوری

کد ملی 269047xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
75
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14549180
آگهی تغییرات غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۰/۱۲/۹۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید احمد گرامی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیأت مدیره ۲. آقای دکترمحسن طلائی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره ۳. خانم اشرف السادات گرامی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان خزانه دار ۴. آقای هرمز لاهوتی اشکوری با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیأت مدیره ۵. آقای حمید نوری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین سمت گردیدند . ۶. آقای عباس اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار موسسه ، به استناد تبصره ۳ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح ذیل است : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14549199
آگهی تغییرات غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۰/۱۲/۹۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید . اعضاء هیات امناء جدید به شرح زیر انتخاب گردیدند . ۱. آقای سید احمد گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ ۲. خانم اشرف السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ ۳. خانم فرح السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ ۴. آقای سید علی گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ۵. آقای دکتر محسن طلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ ۶. آقای دکتر علیرضا شیرانی چهارسوقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ۷. آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ۸. آقای حمید نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ۹. آقای عباس اسکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . ۱. آقای سید احمد گرامی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۲. خانم اشرف السادات گرامی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۳. آقای محسن طلائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۴. آقای هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۵. آقای حمید نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۶. آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره ۷. آقای عباس اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ) بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر نوذری گلسفید به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200613
آگهی تغییرات غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۳ مورخه ۲۲/۰۵/xxx۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احمد گرامی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محسن طلائی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و خانم اشرف السادات گرامی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان خزانه دار و آقای هرمز لاهوتی اشکوری با کدملی xxxxxxxxx۷ وخانم معصومه کوچک یزدی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای عباس اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار موسسه،کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277757
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۵ مورخ ۲۰/ ۱۰/ xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای مهدی نصیریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت آسان موتور (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت اطلس خودروسهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت محور ماشین سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای همایون لاهوتی اشکوری شماره م xxxxxxxxx۱ شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای علیرضا آئین نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهدی نصیریان بنمایندگی از شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هرمز لاهوتی اشکوری بنمایندگی از شرکت اطلس خودرو (سهامی خاص) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرخ وثوقی جو بنمایندگی از شرکت آسان موتور (سهامی خاص) و آقای همایون لاهوتی اشکوری بنمایندگی از شرکت محورماشین (سهامی خاص) و آقای علیرضا آئین نژاد بنمایندگی از شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند. آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر عامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حواله جات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098288
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای حسین فتاح کدم xxxxxxxxx۰ و شرکت گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای مهدی بختیاری کدم xxxxxxxxx۸ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای همایون لاهوتی اشکوری کدم xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597295
آگهی تغییراتغير دولتي خيريه ياوران مهدي موعود موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و به موجب مجوز شماره xxxxxxمورخ ۲/۱۰/۹۴ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای سید مهدی گرامی به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی -آقای محسن طلائی به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی -آقای سید محمدرضا گرامی به کدملیxxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی -خانم اشرف السادات گرامی به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی -آقای هرمز لاهوتی اشکوری به کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی -خانم فرح السادات گرامی به کدملیxxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی البدل -خانم فیروزه علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیند . - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی وآقای علیرضا فارسی پور وزدهء به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود وزیانxxx۳ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597298
آگهی تغییراتغير دولتي خيريه ياوران مهدي موعود موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و به موجب مجوز شمارهxxxxxxمورخ ۲/۱۰/۹۴ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای سید مهدی گرامی با کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیات مدیره . -آقای محسن طلائی با کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره -آقای هرمز لاهوتی اشکوری با کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان خزانه دار -سید احمد گرامی با کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519744
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت گلداران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و آقای محسن طلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و ـ آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519748
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت گلداران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محسن طلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت پرژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایرنامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12523868
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای محسن طلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. بندهای ۱۹ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایرنامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519732
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت گلستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۳۴۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۲۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت کشت و صنعت گلداران xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت اطلس داران xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای محسن طلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس و شرکت گلستان xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محسن طلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب و بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519734
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت گلستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۳۴۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۲۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ شرکت کشت و صنعت گلداران xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی xxxxxxxxx۲ و شرکت اطلس دارانxxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای محسن طلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت گلستان xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگیآقای هرمز لاهوتی اشکوری بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و خدمات مالی سیاق نوین جهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12470461
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ كارساز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۰۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: ـ شرکت اطلس داران باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای مهدی نصیریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت آسان موتور باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت اطلس خودرو باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت محور ماشین باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای همایون لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت اطلس پارت باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای علیرضا آئین نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنابراین آقای مهدی نصیریان بنمایندگی از شرکت اطلس داران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هرمز لاهوتی اشکوری بنمایندگی از شرکت اطلس خودرو بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرخ وثوقی جو بنمایندگی از شرکت آسان موتور و آقای همایون لاهوتی اشکوری بنمایندگی از شرکت محورماشین و آقای علیرضا آئین نژاد بنمایندگی از شرکت اطلس پارت بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434652
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ كارساز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۴/۶/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی نصیریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت اطلس داران (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۴۸ باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت آسان موتور (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۱۵ باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت اطلس خودرو (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای همایون لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت محور ماشین (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۳۷ باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا آئین نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406089
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گلستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای محسن طلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406094
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت کشت وصنعت گلداران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محسن طلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین شدند. بندهای ۱۹ و۱۶ و۱۵ و۱۴ و۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایرنامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398472
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلداران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید محمدرضا گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محسن طلائی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت پرژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایرنامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398483
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلداران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش باشناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پرژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای محسن طلائی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ روزنامه کثیرالانتشار" دنیای اقتصاد " جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698285
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سلامت گلستان درتاریخ ۲۵/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت بیمارستانها و فضاهای درمانی و بهداشتی و داروخانه ای و پیمانکاری و اجرای این فضاها، واردات تجهیزات پزشکی و مکانیکی و الکتریکی ساختمان و دارو و لوازم بهداشتی درمانی و همکاری با شرکتهای فعال داخلی و بین المللی در رابطه با این امور، قبول نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی فعال در امر بهداشت و درمان، تاسیس شرکتهای مرتبط با تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمانی و مصالح ساختمانی بطور کلی و سرمایه گذاری و مشارکت در بهره برداری از بیمارستانها و فضاهای بهداشتی درمانی بصورت خصوصی و در چارچوب مشارکت عمومی و خصوصی در کشور.انجام هر یک از موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح صورت می پذیرد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه سایه مجتمع اداری و تجاری سایه پ xxx۹ کد پ xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx۱ مورخ ۳۰/۷/۹۳ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص)بشماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت اطلس داران(سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای محسن طلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گلستان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملیxxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد احمدوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و جمیلا راعی غر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436182
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۶۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
باستناد صورت جلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیات‎مدیره و مدیرعامل.
شرکت پرژیران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیات‎مدیره.
شرکت صنایع غذائی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای محسن طلائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیات‎مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب شدند.
بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت‎مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و بروات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‎های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436183
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
باستناد صورت جلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت‎مدیره
شرکت پرژیران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل
شرکت صنایع غذائی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای محسن طلائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت‎مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب شدند.
بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت‎مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‎های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400370
آگهی تغییرات شرکت محور ماشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۹۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۴۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فتاح بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرجات صورت جلسه به مدیر عامل تفویض شد.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400309
آگهی تغییرات شرکت روان رو خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۱۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
معصومه کوچک یزدی کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره هرمز لاهوتی اشکوری کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره فیروزه علوی کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا فتوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400318
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی بعنوان رئیس هیئت مدیره xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400473
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی شماره ملی xxxxxxxxx۵
شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی شماره ملی xxxxxxxxx۷
شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷
خانم معصومه کوچک یزدی بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران بعنوان رئیس هیئت مدیره و
آقای هرمز لاهوتی اشکوری بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی پردیس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و
خانم فیروزه علوی بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران بعنوان عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
آقای نقی بهره ور شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و برخی اختیارات هیئت مدیره طبق صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400368
آگهی تغییرات شرکت پرژیران سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۶۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آسان موتور (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند و بندهای ۱۸، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱ و ۲۰ ماده ۲۶ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید.
کلیه اسناد، اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400472
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۰۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین گنجوی شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304605
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماده xxx۱ تصویب شد.
شرکت اطلس داران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274319
آگهی تغییرات شرکت آسان موتور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شرکت اطلس داران به ش ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به ش ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274321
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلداران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شرکت پرژیران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و و شرکت گلستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی خانم فیروزه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274322
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۲ آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت پرژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعوان مدیرعامل و عضؤ هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
بندهای ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250614
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پرژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
و بندهای ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۶ و ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100672
آگهی تأسیس موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود
موسسه فوق در تاریخ ۱۰/۴/xxx۲ تحت شماره xxx۱۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود از طریق دارایی های اولیه موسسه و کمک های نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی و دریافت هدایا اعانات قبول وصیت وقف حبس فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمکهای مردمی و دولتی.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت نبش خ سایه برج سایه ط ۱۵ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای سید مهدی گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محسن طلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای سید محمدرضا گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم اشرف السادات گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ خانم فرح السادات گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۶ـ۵ ـ خانم فیروزه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۷ـ۵ ـ آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار
۸ـ۵ ـ آقای سید احمد گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهدبود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای علی اکبر نوذری گلسفید به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علیرضا فارسی پوروزده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916667
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‌داران به ش م xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی فیروزه علوی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، همایون لاهوتی‌اشکوری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بندهای ۱۹ ـ ۱۶ ـ ۱۵ ـ ۱۴ ـ ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10112865
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز یارمحمد توسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۹/xxx۳. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ ۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963213
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۹/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نصیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای احمد نصیری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲/۹/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963215
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز یارمحمد توسکی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲/۹/xxx۳.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958339
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به ش م xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی فیروزه علوی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، همایون لاهوتی اشکوری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بندهای ۱۹ ـ ۱۶ ـ ۱۵ ـ ۱۴ ـ ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 849502
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
شمارهxxxxxx/۹۱ ۱۳/۹/xxx۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910106
آگهی تصمیمات شرکت محور ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین فتاح به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910107
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت کشت و صنعت گلداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802678
آگهی تصمیمات شرکت محور ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‌داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حسین فتاح به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520415
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918017
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، نقی بهره ور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با امضاء مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910046
آگهی تصمیمات شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلس داران به ش م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی فیروزه علوی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م xxxxxxxxx۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر نوذری گلسفید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196669
آگهی تصمیمات شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلس داران به ش م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی فیروزه علوی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م xxxxxxxxx۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر نوذری گلسفید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364594
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا نجاتیان پور خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۲۰ و ۲۲ از ماده ۳۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703652
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدیسهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا نجاتیان پور خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۲۰ و ۲۲ از ماده ۳۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549384
آگهي تصميمات شرکت ليزينگ گاز ساز سهامي عام ‌به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت آسان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی مهدی نصیریان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت محور ماشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی علیرضا آئین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آرش دبیری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ هرمز لاهوتی اشکوری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542228

آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‎مدیره شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره، شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و محمدرضا نجاتیان‎پور به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل باتفاق یکی ازا عضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523436

آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‎نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکتهای: کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اعتمادنیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازا عضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564171
آگهی تصمیمات شرکت الماس داران سهامی خاص به شماره ثبت۸۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: احمد نصیر‌ی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و جمیلا راعی‌عزآبادی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه‌ علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملیxxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، فیروزه علوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508943
آگهی تصمیمات شرکت پرژیران سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
آگهی تصمیمات شرکت پرژیران
سهامی خاص ثبت شده بشمارهxxx۶۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردیده: احمد نصیری پور بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ۲ ـ جمیلا راعی عزآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی معصومه کوچک یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ ۲ ـ شرکت گلستان شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی فیروزه علوی کدملیxxxxxxxxx۷ ۳ ـ شرکت آسان موتور شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری کدملیxxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدعلی جلالی به کدملیxxxxxxxxx۹ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و حوالجات قراردادها با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری به امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646854
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عوض دیدارخانعلی‌دره‌سی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9868788
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عوض دیدارخانعلی‌دره‌سی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۴/۹۲.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از ا عضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۹/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817793
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی ایروانی‌تفت خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880060
آگهی تصمیمات شرکت اطلس داران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334735
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فیروزه علوی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842669
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیر جمال‎امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‎داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ـ شرکت آسان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نجاتیان‎پور به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیات‎مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار چک و سفته و برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10623092

آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون

سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx

شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عوض دیدارخانعلی‌دره‌سی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636592
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودروسهامی خاص به شماره ثبت۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسهxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه‌ علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملیxxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۸۹ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علی اعتمادنیا به کدملیxxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10687246
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت اطلس داران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گلستان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا منفرد رئیس هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006250
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گاز ساز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت آسان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی مهدی نصیریان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت محور ماشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی علیرضا آئین‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آرش دبیری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084418
آگهی تصمیمات شرکت پرژیران سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردیده: احمد نصیری‌پور بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ۲‌ـ جمیلا راعی‌عزآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‌داران شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ ۲‌ـ شرکت گلستان شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی فیروزه علوی کدملیxxxxxxxxx۷ ۳‌ـ شرکت آسان موتور شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری کدملیxxxxxxxxx۷ ‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‌اشکوری بسمت نائب رئیس هیات‌مدیره و محمدعلی جلالی به کدملیxxxxxxxxx۹ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و حوالجات قراردادها با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری به امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11254403
آگهی تصمیمات شرکت گلستان سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۰۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فیروزه علوی به سمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11335048
آگهی تصمیمات شرکت محور ماشین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کد‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، حسین فتاح خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و فیروزه علوی به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11506903
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‎مدیره شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره، شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و محمدرضا نجاتیان‎پور به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل باتفاق یکی ازا عضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11634759
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11651420
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11724187
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به شناسه‌‌ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال‌امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، نقی‌ بهره‌ور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با امضاء مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728135
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲/۹/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نصیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲/۹/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728542
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‎نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکتهای: کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی اعتمادنیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازا عضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11741789
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۹/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11742796
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۳/۸/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی نصریان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عوض دیدار‌خانعلی‌دره‌سی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۸/xxx۰

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۳۰/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835838
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده مورخ۱۲/۸/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمد احمدوند به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای کیخسرو کیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۲/۸/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هرمز لاهوتی‌اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد نصیری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۲/۸/xxx۰

۴ ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ۳۰/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات