وحید خردور

آقای وحید خردور

کد ملی 267912xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

شرکت های وحید خردور

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که وحید خردور دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پیشرو کار کوهرنگ
پیشرو کار کوهرنگ
بازرس علی‌البدل
بهک پی
بهک پی
بازرس علی‌البدل
دامداری سرو دام قزوین
دامداری سرو دام قزوین
بازرس علی‌البدل
صنایع غذائی نور قزوین
صنایع غذائی نور قزوین
بازرس علی‌البدل
صنایع زیست فناوری کارا
صنایع زیست فناوری کارا
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت داوران
حسابرسی و خدمات مدیریت داوران
بازرس علی‌البدل
رویان صنعت ایرانیان
رویان صنعت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کشاورزی سرو زرع قزوین
کشاورزی سرو زرع قزوین
بازرس علی‌البدل
تهران چرم پویا
تهران چرم پویا
بازرس علی‌البدل
راه ساختمان فراسازعمران
راه ساختمان فراسازعمران
بازرس علی‌البدل
خدمات اقتصادی افرند اعتماد
خدمات اقتصادی افرند اعتماد
بازرس علی‌البدل
اسو شید تجارت
اسو شید تجارت
بازرس علی‌البدل
ماشین تراش تنش
ماشین تراش تنش
بازرس علی‌البدل
خدماتی نسیم صبح
خدماتی نسیم صبح
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
بازرس علی‌البدل
توسعه سامانه تسکا
توسعه سامانه تسکا
بازرس علی‌البدل
توسعه داده های ارتباطی پرشیا سیستم
توسعه داده های ارتباطی پرشیا سیستم
بازرس اصلی
پترو نگین خاورمیانه
پترو نگین خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
آتیه پردازش آریس
آتیه پردازش آریس
بازرس علی‌البدل
ساتراپ بهداد
ساتراپ بهداد
بازرس علی‌البدل
حسابرسی کار برگ سامان
حسابرسی کار برگ سامان
رییس هییت مدیره
صنعت ورق آرین پاژ
صنعت ورق آرین پاژ
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب
حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14778213
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۰۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخه۲۶/۰۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالامیر میراب با کدملی: xxxxxxxxx۹ باپرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxxریال افزایش داد. ـ آقای وحید خرد ور با کدملی: xxxxxxxxx۳ باپرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بهxxxxxx ریال افزایش داد. ـ آقای رشید بابایی با کدملی: xxxxxxxxx۹ باپرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بهxxxxxx ریال افزایش داد. ـ آقای حمید محمد نژاد با کدملی: xxxxxxxxx۳ باپرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بهxxxxxx ریال افزایش داد. ـ آقای رضا رجبی با کدملی: xxxxxxxxx۲ باپرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. ـ درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxxxxx۰ ریال مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید۰ لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای عبدالامیر میراب با کدملی: xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای وحید خرد ور با کدملی: xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رشید بابایی با کدملی: xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه آقای حمید محمد نژاد با کدملی: xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رضا رجبی با کدملی: xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778227
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۰۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخه۲۶/۰۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فریبرز اطمینان با کدملی: xxxxxxxxx۱با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه از موسسه خارج شد و درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید۰ لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای عبدالامیر میراب با کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای وحید خرد ور با کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رشید بابایی با کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حمید محمد نژاد با کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رضا رجبی با کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006681
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۰۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: حمید محمدنژاد فرزند اباذر به شماره ملی xxxxxxxxx۳، وحید خردور فرزند سیاوش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و رشید بابایی فرزند قاسم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ هر یک با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق مؤسسه، به عنوان شریک جدید وارد مؤسسه گردیدند. آقای عبدالامیر میرآب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای فریبرز اطمینان به شماره ملی با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از افزایش و ورود شرکاء جدید به شرح زیر است: عبدالامیر میرآب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال فریبرز اطمینان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال حمید محمدنژاد به شماره xxxxxxxxx۳ ملی دارای xxxxxx ریال وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال رشید بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال آقایان وحید خردو به شماره ملی xxxxxxxxx۳، حمید محمدنژاد به شماره xxxxxxxxx۳ و عبدالامیر میرآب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. به استثنای گزارش‌های موضوع ماده ۱۷، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در مورد قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر مؤسسه معتبر است. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006702
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۰۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان وحید خردو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وحمید محمدنژاد به شماره xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیأت مدیره و عبدالامیر میرآب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985614
آگهی تغییرات حسابرسی کار برگ سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۴۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۶/۱۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید محمدنژاد ش م xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید. وحید خردور (ش م xxxxxxxxx۳) با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید. بنابراین لیست شرکاء پس ازکاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: ۱ آقای بهرام حشمتی به ش م xxxxxxxxx دارای xxx. xxx ریال ۲ آقای مهدی زینلی مؤخر به ش م xxxxxxxxx۷ دارای xxx. xxx ریال در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473891
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰؛ شرکت ژرف اندیشان امرداد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت نیک کوشان امرداد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت کالا گستر سیوان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت پترونگین خاورمیانه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳؛ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396099
آگهی تغییرات شرکت اسو شید تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. شرکت ژرف اندیشان امرداد به ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی خانم فیروزه فتیق به ش ملی xxxxxxxxx۸، شرکت نیک کوشان امرداد به ش ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای فرامرز بختیاری به ش ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پترو نگین خاورمیانه به ش ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای محسن مزینانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339643
آگهی تغییرات شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302436
آگهی تغییرات شرکت صنعت ورق آرین پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۶۵۴۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ - شرکت سرمایه گذاری صنعت فولاد آرین پاژ (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵، شرکت نیک کوشان امرداد (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ وشرکت ژرف اندیشان امرداد (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیام قم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271374
آگهی تغییرات شرکت توسعه داده‌های ارتباطی پرشیا سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت توسعه داده‌های ارتباطی پرشیا سیستم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218958
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حسابرسی کار برگ سامان درتاریخ ۰۶/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه ارزیابی سهام و سهم الشرکه داوری مالی خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته_می‌شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تأیید می‌شود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار اشرفی اصفهانی نرسیده به بلوار مرزداران خیابان گلستان ۱۴ برج نگین رضا طبقه دهم شمالی واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: ۱، xxxxxx ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای حمید محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای بهرام حشمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بموجب نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۵/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153955
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه تسکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876082
آگهی تغییرات شرکت آتیه پردازش آریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876108
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ بهداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: منوچهر پورمحمدی به ش ملی xxxxxxxxx۵ رسول شوبیری به ش ملی xxxxxxxxx۶ پریسا پورمحمدی به ش ملی xxxxxxxxx۴ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826767
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791803
آگهی تغییرات شرکت توسعه داده‌های ارتباطی پرشیا سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان بازرس اصلی و وحید خردور به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728043
آگهی تغییرات شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و و آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719276
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه تسکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717823
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی نور قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی داوری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12485138
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ تصویب شد. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438127
آگهی تغییرات شرکت خدماتی نسیم صبح موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰/۱۷/۹۴ مورخ ۲۱/۶/۹۴ سازمان حج و زیارت استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد.‏ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند: ‏حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به ش.م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای علیرضا معینی بخش به ک.م ‏xxxxxxxxx۷ ‏ ‏بنیاد تعاون بسیج به ش.م ‏xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای مجید رهبر به ک.م ‏xxxxxxxxx۲‏ ‏شرکت هواپیمائی ایران ایر تور به ش.م ‏xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای مقصود اسعدی سامانی به ک.م ‏xxxxxxxxx۲‏ ‏مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه به ش.م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای حسن آشتیانی عراقی به ک.م ‏xxxxxxxxx۸‏ ‏کانون اتومبیلرانی و جهانگردی به ش.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای منوچهر ناصرالملکی به ک.م ‏xxxxxxxxx۵‏ ‏شرکت بازرگانی شاهد به ش.م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای شهاب خاکسار به ک.م ‏xxxxxxxxx۲‏ ‏‏سازمان سیاحتی و فرهنگی کوثر به ش.م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای علی عبادی به ک.م‏ ‏xxxxxxxxx۳ ‏شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرسپولیس به ش.م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای یونس یحیی به ک.م ‏xxxxxxxxx۳‏ ‏آقای علی اصغر صانع به ک.م ‏xxxxxxxxx۳‏ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای وحید خردور به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان ‏بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.‏
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395765
آگهی تغییرات شرکت ماشین تراش تنش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۱۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای داریوش نیکرفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم مهین خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سیما نیکرفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبتxxx۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید خردور فرزند سیاوش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت ماشین تراش تنش انتخاب شد. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390603
آگهی تغییرات شرکت اسو شید تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت آریس پردازش آریا به ش ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای بیژن خیابانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا به ش ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی خانم فیروزه فتیق به ش ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری تجارت امید به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای محسن مزینانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306996
آگهی تغییرات شرکت رویان صنعت ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۱۱۱۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۸۶۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطهربا شناسه ملی:xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید خردوربا کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند آقای فرزاد صدیقی تنکابنی ـ کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد صادق آریا ـ کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهزاد صدیقی تنکابنی ـ کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اسماعیل نژاد حسن کماچالی ـ کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آریا ماروس جم شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12271375
آگهی تغییرات شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۰۴۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۱/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به xxx۲/۰۹/۳۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143716
آگهی تغییرات شرکت راه ساختمان فراسازعمران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۴۱۶۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۵۵۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: بابک مهندس نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۲ میرکاظم اسداللهی اصل تبریز خواه با شماره ملی xxxxxxxxx۴ مریم قصاب زاده سریزدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ میرشهرام اسداللهی اصل تبریزخواه با شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129169
آگهی تغییرات شرکت تهران چرم پویا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۰۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123719
آگهی تغییرات شرکت بهک پی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و وحید خردور ش م xxxxxxxxx۳ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. سیدناصر اسدالهی تبریز خواه ش م xxxxxxxxx۸ و فرشته تن ساز ش م xxxxxxxxx۵ و ساناز پایدار مقدم ش م xxxxxxxxx۹ و محمد پایدار مقدم ش م xxxxxxxxx۳ و کریم جمالی ش م xxxxxxxxx۹ و عیسی اسکندری چیچکلو ش م xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083611
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی سرو زرع قزوین سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۲۹۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۸۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید خردور کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ها نیکی طباطباییان بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و هلیا طباطباییان بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای رجبعلی شکیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083631
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی سرو زرع قزوین سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۲۹۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۸۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر ش.م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432180
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی نور قزوین (سهامی خاص) به‌شماره‌ثبت ۸۳۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۲۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲- خانم ها نیکی طباطبائیان بیدگلی کدملیxxxxxxxxx۶ و هلیا طباطبائیان بیدگلی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای رجبعلی شکیب نیا کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. ۳- مؤسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید خردور کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409875
آگهی تغییرات شرکت رویان صنعت ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۱۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید خردور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای فرزاد صدیقی تنکابنی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای اسماعیل نژاد حسن کماچالی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد صادق آریا به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهزاد صدیقی تنکابنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آریا ماروس جم شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642074
آگهی تغییرات شرکت صنایع زیست فناوری کارا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۸۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685416
آگهی تصمیمات شرکت پخش و توزیع جیکاونگ بهاری سهامی خاص شماره ثبت ۴۳
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی اطهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای وحید خردور به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی تعیین گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخابشد.
۴ـ آقایان مهرداد طباطباییان بیدگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهدی طباطباییان بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مجید طباطباییان بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۱۲/۹۲ آقایان مجید طباطباییان بیدگلی بسمت رئیس هیئت مدیره، مهدی طباطباییان بیدگلی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد طباطباییان بیدگلی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم مسلمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیر عامل تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، همچنین مکاتبات اداری و جاری با امضاء منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱۵/۵/۹۳ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620758
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی نور قزوین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید خردور با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579873
آگهی تغییرات شرکت دامداری سرو دام قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۸۸۸۹۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۲/xxx۲ شرکت مزبور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه بتاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع واقع گردید.
۲ـ آقای مهدی طباطباییان بیدگلی فرزند جعفر بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم قدسی شنتیانی فرزند هدایت اله بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم راشین طباطباییان بیدگلی فرزند ابوالفضل بشماره ملی xxxxxxxxx۰ برای ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
۳ـ آقای مهدی طباطباییان بیدگلی بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم قدسی شنتیانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم راشین طباطباییان بیدگلی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد بخشی فرزند رمضانعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.
۴ـ موسسه حسابرسی اطهر بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید برخوردار با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و همچنین مکاتبات اداری و جاری باامضاء متفق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برگزیده شد.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بویین زهرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382202
آگهی تغییرات شرکت پیشرو کار کوهرنگ سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۵۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان معین الرضا حجتی با کد ملی xxxxxxxxx۹، محمد باورساد کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۸، رهام صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای وحید خردور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ایران بعنوان درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ مسئول ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394166
آگهی تغییرات شرکت بهک پی سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اطهر به شناسه xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات