فرهمند امیری جوبنی

فرهمند امیری جوبنی

کد ملی 265905xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
55
آگهی‌ها

شرکت های فرهمند امیری جوبنی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فرهمند امیری جوبنی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
صنایع غذائی مینو شرق
صنایع غذائی مینو شرق
داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
بازرس علی‌البدل
پارس گستر مینو
پارس گستر مینو
بازرس علی‌البدل
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند
بازرس علی‌البدل
حسابرسی پارس
حسابرسی پارس
نائب رئیس هیئت مدیره
توسعه تجارت گردشگری ایران
توسعه تجارت گردشگری ایران
بازرس علی‌البدل
توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا
توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرت هوائی جهانگردی و زیارتی ارس
خدمات مسافرت هوائی جهانگردی و زیارتی ارس
بازرس علی‌البدل
نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران
نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس
سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس
بازرس علی‌البدل
اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه
اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه
بازرس علی‌البدل
رهاورد سازندگی آزادگان رسا
رهاورد سازندگی آزادگان رسا
بازرس علی‌البدل
حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان
حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت طوبی شمال
کشت و صنعت طوبی شمال
بازرس علی‌البدل
طوس موتور سیکلت
طوس موتور سیکلت
بهان دارو فایز
بهان دارو فایز
بازرس علی‌البدل
چینی بهداشتی آرمیتاژ
چینی بهداشتی آرمیتاژ
بازرس علی‌البدل
پروفیل یزد
پروفیل یزد
بازرس علی‌البدل
سویران
سویران
بازرس علی‌البدل
پویندگان سلامت میهن
پویندگان سلامت میهن
بازرس علی‌البدل
دارو سازی بهوزان
دارو سازی بهوزان
بازرس علی‌البدل
قند پارس
قند پارس
بازرس علی‌البدل
غیر انتفاعی عمران شهرک صنعتی اشتهارد
غیر انتفاعی عمران شهرک صنعتی اشتهارد
بام سازان ساوین
بام سازان ساوین
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی تهران نایلون
تولیدی صنعتی تهران نایلون
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14993584
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تهران نایلون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10855 و شناسه ملی 10100742471
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی پارس به ش ملی 10102301770 (به نمایندگی آقای فرهمند امیری جوبنی به ش ملی: 2659052077): بسمت بازرس اصلی خانم منیر چگنی به ش ملی 3960630778: بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش981001534755565 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658860
آگهی تغییرات حسابرسی پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای محمد مهدی جمشیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای منوچهر عباسیان پیر نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658877
آگهی تغییرات حسابرسی پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره وآقای محمد مهدی جمشیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر عباسیان پیر نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری و چک‌ها با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180650
آگهی تغییرات شرکت بام سازان ساوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی پارس(حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۱شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و مدیرعاملی آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷به عنوان بازرس اصلی و خانم سوسن نوری بقل دوزی به شماره ملی:xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. -صورتهای مالی سود و زیان ۹۶-xxx۵به تصویب رسید. - روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851105
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی بهوزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش کشتکار با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محمود شاه رکنی با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید جمال سعید واقفی با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای هوتن کشتکار با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای آرمین تقی پور با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای میر پرشا سعید واقفی با کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم حوروش فره وشی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوبنی کدملی: xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657331
آگهی تغییرات غیر انتفاعی عمران شهرک صنعتی اشتهارد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۱۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه منحل اعلام گردید آقای فرزاد وزیری فر با کدملی xxxxxxxxx۸ به آدرس اشتهارد شهرک صنعتی ساختمان فن آوری به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد شرکت پارس حساب به شماره ثبت xxx به نمایندگی فرهمند امیری جوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردیدند محل تصفیه اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد به کدپستی xxxxxxxxx۶ تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310977
آگهی تغییرات حسابرسی پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۲/۹/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای فرهمند امیری جوبنی باپرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. اقای محمد مهدی جمشیدی فر با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق سهم الشرکه خود رابه مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. اقای علیرضا صفایی با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق سهم الشرکه خود رابه مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. لیست شرکا ومیزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل می‌باشد. اقای فرهمندامیری جوبنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه اقای محمدمهدی جمشیدی فر کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه اقای علیرضا صفایی کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه اقای ابراهیم دایمی شماره شناسنامه xxx۴۶ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه دفترمرکزی موسسه به ادرس. کرج. مهرویلا. میدان معلم. ساختمان معلم. طبقه سوم. واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977489
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی بهوزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947118
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای فرهمند امیری جوینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ را بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871667
آگهی تغییراتحسابرسی پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ ومجوز xxx۷۱/۹۴ مورخ ۲۵/۷/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید سهیل علوی باکدملی xxxxxxxxx۰، خانم‌ها خدیجه حقیقی باکدملی xxxxxxxxx۶، مریم السادات علوی باکدملی xxxxxxxxx۰ و ماه طلعت مصلی نژاد باکدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردیدند. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان به شرح زیر می‌باشد: آقای فرهمند امیری جوبنی باکدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی جمشیدی فر باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا صفایی باکدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم دائمی دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سال مالی شرکت به ۳۰ آذر ماه تغییر کرد لذا ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: «سال مالی موسسه از اول دیماه هر سال شروع و در ۳۰ آذرماه سال بعد خاتمه می‌یابد» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815779
آگهی تغییراتحسابرسی پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ ومجوز xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۵/۷/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستنادگواهی حصر وراثت شماره ۹۳/۵۵/xxx مورخ ۲۴/۹/xxx۳ و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره xxxxxx مورخ ۹/۱۲/۹۳ مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه مرحوم سید داود علوی باکدملی xxxxxxxxx۸ به شرح ذیل به وراث ایشان منتقل و براساس انتقال قهری در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفتند. در نتیجه اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به شرح زیر می‌باشد: - آقای فرهمند امیری جوبنی باکدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای محمد مهدی جمشیدی فر باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای علیرضا صفایی باکدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای ابراهیم دائمی دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم خدیجه حقیقی باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه - خانم ماه طلعت مصلی نژاد باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه – آقای سید سهیل علوی باکدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۳۳ ریال سهم الشرکه - خانم مریم السادات علوی باکدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۶۷ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416510
آگهی تغییرات شرکت حسابرسي پارس موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهمند امیری جوبنی (کدملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای محمد مهدی جمشیدی فر (کدملی xxxxxxxxx۴) به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ امضای اسناد و اوراق بهادار و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ـ امضاء قراردادهای حسابرسی و گزارشات مربوطه با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ـ دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران ـ خیابان آیت اله کاشانی ـ بعد از بلوار اباذر ـ ساختمان یاران ـ طبقه پنجم ـ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416514
آگهی تغییرات شرکت حسابرسي پارس موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴و نامه شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد مهدی جمشیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴و آقای علیرضا صفایی به شماره ملی:xxxxxxxxx۵ برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416529
آگهی تغییرات شرکت حسابرسي پارس موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صفایی ک.مxxxxxxxxx۵ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت آقای فرهمند امیری جوبنی ک.م با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۰۰ریال افزایش داد.در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxریال به مبلغ xxxxxxریال افزایش یافت در نهایت لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد آقای فرهمند امیری جوبنی ک.مxxxxxxxxx۷ دارایxxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای سید داود علوی ک.م xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی جمشیدی فر ک.م xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا صفایی ک.مxxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم دایمی دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404139
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح ش مxxxxxxxxx۹۹ وسازمان اتکا ش م xxxxxxxxx۴۲ وحسن جوادپور ش م xxxxxxxxx۴وعلی عسگر سنگتراش ش م xxxxxxxxx۷ویوسف زارعی نیکجه ش م xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی پارس ش م xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس قانونی اصلی و فرهمند امیری جوبنی ش م xxxxxxxxx۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12394947
آگهی تغییرات شرکت دارو سازي بهوزان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داریوش کشتکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سید جمال سعید واقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx و سید محمود شاه رکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و فرید ثاقبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان سیدنوید میرقاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به آذین عقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12389802
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ را مورد تصویب قرار داد. موسسه حسابرسی پارس ش م بسمت بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوینی ش م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: منوچهر شریفی به کدملی شماره xxxxxxxxx۴ ومحمد حسین وکیلی مقدم به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ و ساسان مشایخ به کدملی شماره xxxxxxxxx۰ خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱و آقای ارتا شریفی به کدملی شمارهxxxxxxxxx۴د. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات را جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369614
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سلامت میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۲۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کریم تبیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ سید مصطفی تبریزی دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ سیده مریم تبریزی دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۳، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363159
آگهی تغییرات شرکت سویران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۹۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ فیروزه بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نرگس کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و طیّبه تبریزی دانا شماره ملی xxxxxxxxx۹ به مدت دو سال بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوبنی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289633
آگهی تغییرات شرکت پروفیل یزد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۴۰۰۲۴۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :۱)روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.۲)اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای غلامحسین ریسمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای جلال علاقه بند به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمدعارف تفضلی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (اعضای اصلی هیئت مدیره) اعضای علی البدل هیئت مدیره به ترتیب و آقای هادی علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا جوشن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (اعضای علی البدل هیئت مدیره) ۳)ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت ۴)موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای فرهمند امیری جوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067910
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوبنی کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063693
آگهی تغییرات شرکت بهان دارو فایز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۶۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: خانم سیده مریم تبریزی دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سویران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای شهرام شکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439081
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طوبی شمال شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۹۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۸۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی پارس شماره ثبت xxx (شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰) و آقای فرهمند امیری جونبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۵/۸/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406140
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گردشگری بین‌المللی میراث ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۷۴۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۳۹۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340888
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی ارس ایرانگردی و جهانگردی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به ش ملیxxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی خانم حوریوش عسکری کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت صفا و زمزم به ش ملیxxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی آقای سید سعید کریمی کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت امدادگران خودرو به ش ملیxxxxxxxxx۴۵ بنمایندگی آقای مصطفی عباس سروی کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوبنی با کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233527
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طوبی شمال سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۳۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۸۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی محمدحسین مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کشت و صنعت ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی بهمن بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت کشت و صنعت جماران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی رمضانعلی رادکریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243352
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۳۲۳۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۶۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی پارس (حسابدران رسمی) بشماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوبنی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری سیاحتی زاگرس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوینی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100843
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۷۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ایران' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041692
آگهی تصمیمات شرکت رهاورد سازندگی آزادگان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۸۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوبی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964215
آگهی تغییرات موسسه اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه به شماره ثبت ۲۱۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۳۳۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ایران" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888951
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ و ۲۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوینی به ک م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر غمخوار به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به ش م xxxxxxxxx۶۴ و محمود دماوندی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی سرمایه گذاری زاگرس به ش م xxxxxxxxx۵۶ و اکبر دلیر به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی حمل و نقل میراث ایرانیان به xxxxxxxxx۹۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ اکبر غمخوار به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی عباس سروی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بانکی از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9987994
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ و ۲۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری‌جوینی به ک م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر غمخوار به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به ش م xxxxxxxxx۶۴ و محمود دماوندی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی سرمایه‌گذاری زاگرس به ش م xxxxxxxxx۵۶ و اکبر دلیر به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی حمل و نقل میراث ایرانیان به xxxxxxxxx۹۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ اکبر غمخوار به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود دماوندی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی عباس‌سروی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بانکی از جمله چک، سفته‌، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856692
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۸۰۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944889
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوینی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907431
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۷۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۱۶۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ایران" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679613
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۷۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۱۶۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری‌جوبنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ایران" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۱/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286868
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۱۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوینی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877559
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۵۱۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوینی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714141
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی پارس ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۴/۵/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید داود (منوچهر) علوی به کد ملی xxxxxxxxx۲۸ و فرهمند امیری جوبنی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمدمهدی جمشیدی فر به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ سید داود علوی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فرهمند امیری جوبنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی جمشیدی فر بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق بهادار و عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695024
آگهی اصلاحی شرکت پارس گستر مینو سهامی خاصبه شماره ثبت ۳۴۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۴/ت۳۲/۹۱ مورخ ۲۷/۴/xxx۱ بدین وسیله اعلام می گردد نام صحیح بازرس علی البدل آقای فرهمند امیری جوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و تاریخ صورتجلسه ۱۴/۲/xxx۱ صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10149189
آگهی اصلاحی شرکت پارس گستر مینو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۴/ ت ۳۲/۹۱ مورخ ۲۷/۴/xxx۱ بدین وسیله اعلام می‌گردد نام صحیح بازرس علی البدل آقای فرهمند امیری جوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و تاریخ صورتجلسه ۱۴/۲/xxx۱ صحیح می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691133
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پیوندسهامی خاص به شماره ثبت۳۲۹۸۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659847
آگهی تغییرات شرکت پارس گستر مینو سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۹۰۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485682
آگهی تغییرات شرکت پارس گستر مینو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638144
آگهی تصمیمات شرکت دارویی و آرایشی و بهداشتی مینو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۴۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و فرهند امیری جوبنی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984656
آگهی تصمیمات شرکت دارویی و آرایشی و بهداشتی مینو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۴۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و فرهند امیری‌جوبنی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601695
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینوشرق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید
۲ـ موسسه حسابرسی پارس کدملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
۳ـ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583866
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری‌جوینی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602186
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پیوندسهامی خاص به شماره ثبت۳۲۹۸۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری‌جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10643551
آگهی تغییرات شرکت طوس موتور سیکلت سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۲۲۱۰۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۵۶۰۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: علی‌اکبر ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به مدت دو سال به عنوان مدیرتصفیه از تاریخ ۳۰/۴/۸۸ خود ابقا گردید. فرهمند امیری‌جوینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان ناظر تصفیه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11118059
آگهی تغییرات موسسه اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه به شماره ثبت ۲۱۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۳۳۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ایران" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11751352
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی پارس ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۴/۵/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید داود (منوچهر) علوی به کد ملی xxxxxxxxx۲۸ و فرهمند امیری‌جوبنی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمدمهدی جمشیدی‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ سید داود علوی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و فرهمند امیری‌جوبنی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی جمشیدی‌فر بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق بهادار و عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11910567
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۸۰۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری‌جوبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000055
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینوشرق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۲ـ موسسه حسابرسی پارس کدملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند

۳ـ پس از گزارش هیئت‌مدیره و بازرس ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات