عباس رستمی

عباس رستمی

کد ملی 264921xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14036232
آگهی تغییرات شرکت خردورزان کار آزما روش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۵۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای اسداله ابراهیمی سورچایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای مجید غلاث به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و درصورت نبود مدیرعامل، با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری واوراق و اسنادعادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب او با امضای هرعضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036252
آگهی تغییرات شرکت خردورزان کار آزما روش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۵۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ آقای محمدجعفر صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۲ آقای مجید غلاث به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۳ آقای اسداله ابراهیمی سورچایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۴ آقای عباس رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمد حسن لشکری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12436049
آگهی تغییرات شرکت مركزبين المللي قلب محمدرسول الله ص يزد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۲۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ آقایان سعیدمومنین به سمت رئیس هیئت مدیره ومحمدرضا شجاع به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومحمد هادی مومنین به سمت عضو هیئت مدیره وعباس رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل(خارج از هیئت مدیره)انتخاب گردیدندوکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.سایر اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا کلیه مفاد ماده۴۰اساسنامه به رییس هیئت مدیره تفویض اختیارگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051121
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خردورزان کار آزما روش درتاریخ ۰۵/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:-ارایه خدمات و مدیریت پروژه که شامل خدمات مدیریت یکپارچگی، محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، منابع انسانی، ارتباطات، ریسک و مدیریت کالا، مواد و خدمات در پروژه است- ارایه خدمات مدیریت فنی و اجرایی و مالی و اداری در قالب پیمان مدیریت- ارایه خدمات مدیریت بازرگانی داخلی وخارجی- ارایه خدمات و طراحی سیستم ها و نظام های مدیریتی شامل سیستم های کیفیت، منابع انسانی، سیستم های اطلاعات مدیریت- ارایه خدمات و طراحی سیستم های مدیریت ارتباطات جامع مانند ارتباطات محیطی، ارتباطات نوین و شبکه ای- ارایه خدمات فنی و بازرگانی در زمینه فلزات غیرآهنی - خرید سهام - خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و سایر موسسات اعتباری(در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان هرمزان برج ۵ هرمزان واحد xxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ع/xxx۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجید غلاث به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عباس رستمی به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره - محمدجعفر صفویان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - اسداله ابراهیمی سورچائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها- عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمدحسن لشکری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. مجید کربلائی فرج طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (-ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660176
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مهندسی خردورزان کار آمد بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۲۰۲۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر مشترکا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569329
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های آجر نسوز امین آباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۸۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد صابری شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید محمدرضا آ ل احمد شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای عباس رستمی شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای داود رحمانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج ازاعضای هیأت مدیره به سمت مدیرعامل کلیه چکها و سفته ها وبروات وسایر اسناد وقراردادها وهرنوع سند تعهدآور دیگر باامضای مدیرعامل و یکی ازاعضاهیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای یکی ازاعضای هیأت مدیره بامهرشرکت اعتبار خواهدداشت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413557
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مهندسی خردورزان کار‌آمد با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۰۲۶۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۳۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جعفر صفویان با کد ملی xxxxxxxxx۸
آقای مجید غلاث با کد ملی xxxxxxxxx۷
آقای اسداله ابراهیمی سورچائی با کد ملی xxxxxxxxx۳
آقای محمد رضا بهبودی با کد ملی xxxxxxxxx۶
آقای عباس رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413623
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مهندسی خردورزان کارآمد با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۰۲۶۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد جعفر صفویان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیأت مدیره
آقای مجید غلاث بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره
آقای محمدرضا بهبودی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
آقای عباس رستمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره
آقای اسدالله ابراهیمی سورچایی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418162
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مهندسی خردورزان کارآمد با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۰۲۶۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۳۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد جعفر صوفیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت یکصد میلیون ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد
آقای اسداله ابراهیمی سورچائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت یکصد میلیون ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد
آقای مجید غلاث با کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت یکصد میلیون ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد
آقای عباس رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت یکصد میلیون ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد
بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ششصد میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش بقرار ذیل می باشد:
آقای محمدرضا بهبودی با کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای پانصد میلیون ریال
آقای امیر علی بهبودی با کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای پنجاه میلیون ریال
خانم زهرا جزایری با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای پنجاه میلیون ریال
آقای محمد جعفر صفویان با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای یکصد میلیون ریال
آقای اسداله ابراهیمی سورچائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای یکصد میلیون ریال
آقای مجید غلاث با کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای یکصد میلیون ریال
آقای عباس رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای یکصد میلیون ریال
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964302
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمد نبی نوری به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و محمدجعفر صفویان به ش.ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و عبداله شیرمحمدپور گرجانی به ش.ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و محمود شهراسبی به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و عباس رستمی به ش.ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد نبی نوری بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر صفویان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس رستمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732611
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمد نبی‌نوری به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ و محمدجعفر صفویان به ش.ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ و عبداله شیرمحمدپور گرجانی به ش.ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ و محمود شهراسبی به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ و عباس رستمی به ش.ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد‌نبی نوری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عباس رستمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11172019
آگهی تاسیس شرکت شهر صنعتی پارسین نور سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث شهرک صنعتی و ایجاد امکانات زیربنایی شامل تسطیح کانال‌کشی تامین خطوط آب و برق ـ ارائه خدمات سخت‌افزاری و مهندسی تکنولوژی به واحدهای صنعتی و تولیدی ـ ارائه مشاوره خدمات فنی و مهندسی به واحدهای صنعتی و تولیدی ـ ارائه خدمات پشتیبانی فنی در جهت ارتقای نیروی انسانی واحدهای صنعتی و تولیدی ـ انجام سایر امور خدمات صنعتی فنی مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی و عمومی ـ انجام کلیه امور بازرگانی اعم از واردات و صادرات مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات برای واحدهای صنعتی و تولیدی ـ انجام کلیه امور مربوط به تامین امکانات و تجهیزات و آماده‌سازی منابع مزبور برای واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی ـ سرمایه‌گذاری در شرکتهای دیگر و یا تاسیس شرکت یا شرکتهای جدید به منظور بسط فعالیت های شرکت و بطور کلی هرگونه فعالیت مجاز که در جهت پیشبرد اهداف منافع و مصالح شرکت ضروری و متقضی باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ گاندی ـ ک بیست و یکم ـ پ۷ ط دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲/۱۰/۸۹ نزد بانک تجارت شعبه گاندی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۲ با نمایندگی آقای پرویز معتمد به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت آلومتک سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۷۷ با نمایندگی آقای محمدجعفر صفویان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت آلومراد سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۷۶ با نمایندگی آقای مجید غلاث به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای عباس رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت اعتبار دارد و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبتxxx۲۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات