افشین ایزدی

آقای افشین ایزدی

کد ملی 259469xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

شرکت های افشین ایزدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که افشین ایزدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
عمران کیمیا سازه صدرا
عمران کیمیا سازه صدرا
بازرس علی‌البدل
بین المللی آریا برق ویستا
بین المللی آریا برق ویستا
بازرس علی‌البدل
موج خرد اشتاد
موج خرد اشتاد
بازرس علی‌البدل
بازرگانی افق لحظه نما
بازرگانی افق لحظه نما
بازرس علی‌البدل
ایوار سان تارا
ایوار سان تارا
بازرس علی‌البدل
پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان
پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان
مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب
مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب
عمران صنعت پتواز
عمران صنعت پتواز
بازرس علی‌البدل
عمران راه آسیا بدیع
عمران راه آسیا بدیع
بازرس علی‌البدل
خدماتی آرمان کار شریف
خدماتی آرمان کار شریف
رییس هییت مدیره
سازه سازان عرش
سازه سازان عرش
بازرس علی‌البدل
شن و ماسه پاسارگاد طارم
شن و ماسه پاسارگاد طارم
بازرس علی‌البدل
عدالت پارسیان برین
عدالت پارسیان برین
بازرس علی‌البدل
بلبرینگ افق پارس
بلبرینگ افق پارس
بازرس علی‌البدل
پالایشگاه روغن کوثر ایرانیان قم
پالایشگاه روغن کوثر ایرانیان قم
بازرس علی‌البدل
پتروشیمی جام جم هرمزگان
پتروشیمی جام جم هرمزگان
بازرس علی‌البدل
یکتا بلبرینگ البرز
یکتا بلبرینگ البرز
بازرس علی‌البدل
بین المللی ظهور آفتاب قرن
بین المللی ظهور آفتاب قرن
بازرس علی‌البدل
پالایشگاه روغن یاس طارم
پالایشگاه روغن یاس طارم
بازرس علی‌البدل
طراح صنعت سبحان
طراح صنعت سبحان
بازرس علی‌البدل
گروه بین المللی الماس نگین قم
گروه بین المللی الماس نگین قم
بازرس علی‌البدل
پتروشیمی توسعه جم قم
پتروشیمی توسعه جم قم
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1007680
آگهی تصمیمات شرکت سازه سازان عرش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. اکبر امینی امام به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719824
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ایل آیلارسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۹۸۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۲۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626770
آگهی تصمیمات شرکت عمران صنعت پتواز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۳۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی امام به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم بی نام xxx/xxx/۱ ریالی از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ مربوطه طی گواهی بانکی شماره xxx۸۲/xxx مورخ ۱۷/۳/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و ذیل دفاتر از حیث امضا در مورخ ۲۸/۳/۹۰ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596177
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم مهرک صیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم راحله صابری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدحسین محامی آهنگران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا نیک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای فرامرز طوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای داود وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا پورجعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهاءالدین صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهزاد فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای کورش رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کورش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید کسری گل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم فاطمه ساریخانی قلعه باباخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ناصر عصاره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرمحمد درخشانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مرتضی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای نوید علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم شراره حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای فرزاد عابدین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدجواد پوراکرمی ابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجید دقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ناصر رسولی گاوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸.
در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593436
آگهی تغییرات شرکت پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۹۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر امینیامام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل براییک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید مسیح شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد محمدییزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10089028
آگهی تغییرات شرکت پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۹۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل براییک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مسیح شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد محمدی یزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳ در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581368
آگهی تغییرات شرکت ایوار سان تارا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرشاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بیژن عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فرهاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳/۲/xxx۳.
در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592772
آگهی تغییرات شرکت ایوار سان تارا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرشاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بیژن عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فرهاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳/۲/xxx۳.

در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577123
آگهی تغییرات شرکت موج خرد اشتاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۹۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر امینی امام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرشاد عیوق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم شبنم مستوفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۳/۲/۹۳.
در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577403
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی افق لحظه‌نما (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۷۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۱۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی امام به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرشاد عیوق به کدملیxxxxxxxxx۱ و سینا ایدلخانی به کدملیxxxxxxxxx۹ و هاله تقوی به کدملیxxxxxxxxx۲ و ایدا منوری به کدملیxxxxxxxxx۹. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۲/۹۱ سینا ایدلخانی به سمت رئیس هیئت مدیره، هاله تقوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرشاد عیوق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676189
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی افق لحظه‌نما (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۷۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۱۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی‌امام به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرشاد عیوق به کدملیxxxxxxxxx۱ و سینا ایدلخانی به کدملیxxxxxxxxx۹ و هاله تقوی به کدملیxxxxxxxxx۲ و ایدا منوری به کدملیxxxxxxxxx۹. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۲/۹۱ سینا ایدلخانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هاله تقوی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فرشاد عیوق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383311

آگهی تغییرات شرکت عمران کیمیا سازه صدرا
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی سالاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه استاک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی سالاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ۱ـ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای اشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383327

آگهی تغییرات شرکت بین المللی آریا برق ویستا
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بی نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای اکبر طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک ملک محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ۱ـ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366641
آگهی تغییرات شرکت بین المللی آریا برق ویستا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اکبر طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک ملک محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307151
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جام جم هرمزگان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اخباریه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی امین مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اخباریه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۰۱/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10540478
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ظهور آفتاب قرن بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۷۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۶۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید نصراله مینونشان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید نصراله مینونشان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148889
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ افق پارس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۴۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۷۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهزاد محمدی یزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۹/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10217013
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه روغن کوثر ایرانیان قم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی فعال نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهزاد محمدی یزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید علی فعال نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۱۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9609749
آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه پاسارگاد طارم (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۴۱۱۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۰/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهمxxx/xxx/۱ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی‌نام میباشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای هادی کیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای هادی کیانی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبراست و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا هریک از مدیران به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.

۵ـ۱ـ آقای مسعود نامور‌جانکبر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد.

در‌ تاریخ۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309556
آگهی تغییرات شرکت یکتا بلبرینگ البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۰۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید موسی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حمزه شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید موسی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۰۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9907788
آگهی تغییرات شرکت عدالت پارسیان برین بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۰۴۰۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام، تعداد چهل هزار سهم ممتاز می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای احمد جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل،

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ ۱ـ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518165
آگهی تاسیس شرکت خدماتی آرمان کار شریف با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: طرح مشاوره نظارت فنی و اجرای کلیه پروژهها در زمینه خدماتی از قبیل نظافت اماکن عمومی و خصوصی، جمع آوری و تخلیه زباله پاکسازی معابر عمومی ایجاد و نگهداری فضای سبز محوطه سازی و نگهداری گل و گیاه و چمن کاری و کاشت و نگهداری درخت ایجاد فضای ورزشی و تفریحی آذین بندی خیابانها جهت جشنها و اعیاد مذهبی رنگ آمیزی جداول خیابانها و ایزوگام خدمات برگزاری مراسم و سمینارها برگزاری همایشها و کنفرانسها فضاآرایی و دکوربندی و کلیه پروژه‌ها در زمینه پیمانکاری تاسیسات صنعتی و اداری و مسکونی از قبیل پروژه‌های آبرسانی لوله کشی لوله گذاری احداث لوله آب و فاضلاب نصب سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع و ساخت مخازن فلزی و بتنی و تاسیسات برق تعمیرات و نگهداری تاسیسات تعمیر و نگهداری و راه اندازی آسانسور شوفاژ و موتورخانه و چیلر و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ کارگر جنوبی پائین‌تر از جمهوری بن بست گلکار پ ۵ ط اول کد پستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای کیوان دادخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ۵ آقای کیوان دادخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 764941

آگهی تأسیس شرکت خدماتی آرمان کار شریف با مسئولیت محدود.

شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
طرح مشاوره نظارت فنى واجراى کلیه پروژههادر زمینه خدماتی از قبیل:نظافت اماکن عمومی و خصوصی,جمع اوری و تخلیه زباله پاکسازی معابر عمومی ایجاد ونگهداری فضای سبز محوطه سازی ونگهداری گل و گیاه و چمن کاری و کاشت ونگهداری درخت ایجاد فضای ورزشی و تفریحی آذین بندی خیابانها جهت جشنها و اعیاد مذهبی رنگ آمیزی جداول خیابانها و ایزوگام خدمات برگزاری مراسم و سمینارها برگزاری همایشها و کنفرانسها فضاآرایی و دکور بندی و کیله پروژه ها درزمینه پیمانکاری تاسیسات صنعتی و اداری و مسکونی از قبیل پروژه های آبرسانی لوله کشی لوله گذاری احداث لوله آب و فاضلاب نصب سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع و ساخت مخازن فلزی و بتنی و تاسیسات برق تعمیرات و نگهداری تاسیسات تعمیر و نگهداری و راه اندازی آسانسور شوفاژ و موتور خانه و چیلر و صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد بااشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی یا خصوصی شرکت درنمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذوام و استفاده از تسهیلات ریالی وارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ایجاد شعب درداخل و خارج ازکشور. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران خ کارگر جنوبی پایین تر از جمهوری بن بست گلکار پ ۵ ط اول - کد پستی xxxxxxxxx۳

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - آقای کیوان داد خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای کیوان داد خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات قراردادها عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759322
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ایل آیلار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۲۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041040
آگهی تصمیمات شرکت عمران صنعت پتواز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۳۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی‌امام به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم بی‌نام xxx/xxx/۱ ریالی از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ مربوطه طی گواهی بانکی شماره xxx۸۲/xxx مورخ ۱۷/۳/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و ذیل دفاتر از حیث امضا در مورخ ۲۸/۳/۹۰ تکمیل امضا گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096232
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه روغن یاس طارم با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۱۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید.

۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی‌‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سلمان رضائی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، خانم معصومه فرخی‌هنزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای سلمان رضائی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ ـ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

در تاریخ ۰۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282274
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم مهرک صیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم راحله صابری‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدحسین محامی‌آهنگران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا نیک‌زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای فرامرز طوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای داود وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا پورجعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهاءالدین صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهزاد فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای کورش رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کورش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید کسری گل‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم فاطمه ساریخانی‌قلعه‌باباخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ناصر عصاره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرمحمد درخشانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مرتضی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای نوید علی‌اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم شراره حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای فرزاد عابدین‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدجواد پوراکرمی‌ابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجید دقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ناصر رسولی‌گاوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸.

در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11328026
آگهی تغییرات شرکت موج خرد اشتاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۹۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌‌العاده مورخ۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرشاد عیوق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم شبنم مستوفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۳/۲/۹۳.

در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11359336
آگهی تغییرات شرکت طراح صنعت سبحان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۹۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تیدیل گردید.

۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید.

۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی‌‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محمد فعال‌نظری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمود خطیب‌‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید محمد فعال‌نظری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قییل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ ـ آقای مسعود نامورجانکیر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ایرار جهت درج آگهبهای شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۱۹/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11490887
آگهی تغییرات شرکت عمران کیمیا سازه صدرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۳۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی سالاری‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، خانم فاطمه استاک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای علی سالاری‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ـ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای اشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11503280
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی الماس نگین قم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۷۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید.

۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بی‌‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای بهزاد محمدی‌یزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید محمد فعال‌نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید محمد فعال‌نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ ـ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۱/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027560
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی توسعه جم قم بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۳۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۱۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای بهزاد محمدی‌یزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید محمد فعال‌نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای بهزاد محمدی‌یزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ ۱ـ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات