اکبر صیام

اکبر صیام

کد ملی 255902xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
72
آگهی‌ها

شرکت های اکبر صیام

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اکبر صیام دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مهندسی مهاران
مهندسی مهاران
بازرس اصلی
صنایع پویه الکترونیک تولید
صنایع پویه الکترونیک تولید
بازرس اصلی
لیاکا
لیاکا
بازرس اصلی
صنایع کابل کرمان
صنایع کابل کرمان
بازرس اصلی
صنایع کابل کاویان
صنایع کابل کاویان
بازرس اصلی
نیاکو گستر شمال
نیاکو گستر شمال
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس اصلی
حسابرسی وخدمات و مدیریت بصیر راهبر
حسابرسی وخدمات و مدیریت بصیر راهبر
تولیدی لیاکا
تولیدی لیاکا
بازرس علی‌البدل
تولیدی آرد ساحل قو
تولیدی آرد ساحل قو
بازرس علی‌البدل
دوران الکترونیک
دوران الکترونیک
بازرس علی‌البدل
گروه پات روشان نیکتا
گروه پات روشان نیکتا
بازرس علی‌البدل
خدماتی درسان کار غرب
خدماتی درسان کار غرب
بازرس علی‌البدل
آرام تجارت تکسا
آرام تجارت تکسا
بازرس علی‌البدل
ریخته گری آلیاژ مرغوب
ریخته گری آلیاژ مرغوب
بازرس اصلی
سپهر کوثر ایرانیان
سپهر کوثر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
نانو فناوری و انرژی کربن
نانو فناوری و انرژی کربن
بازرس اصلی
آریس خودرو سازان دیزل
آریس خودرو سازان دیزل
بازرس علی‌البدل
آبهای معدنی و صنایع آشامیدنی طهورا نوش شمال
آبهای معدنی و صنایع آشامیدنی طهورا نوش شمال
بازرس علی‌البدل
سوربن گستر امیرآباد
سوربن گستر امیرآباد
بازرس علی‌البدل
دوار سامانه سوربن
دوار سامانه سوربن
بازرس علی‌البدل
پخش سراسری محیا گستر خزر
پخش سراسری محیا گستر خزر
بازرس علی‌البدل
کارخانجات شیشه ایران
کارخانجات شیشه ایران
بازرس اصلی
تولیدی آرد ساحل قو مازندران
تولیدی آرد ساحل قو مازندران
بازرس علی‌البدل
کاهنربا
کاهنربا
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14853391
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات و مدیریت بصیر راهبر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 8202 و شناسه ملی 10100356299
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/06/1398 و تاییدیه شماره 233406/98 مورخ 07/07/1398 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر صیام به شماره ملی 2559025035 با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ 12000000 ریال به مبلغ 10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای محمود جوادی نسب به شماره ملی 0060241209 دارنده مبلغ8000000 ریال آقای رهام مصدقی به شماره ملی 3932444302 دارنده مبلغ2000000 ریال پ980723119428595 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443370
آگهی تغییرات شرکت صنایع پویه الکترونیک تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076294
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۳۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای کامبیز انتصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010206
آگهی تغییرات شرکت کاهنربا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورت سود وزیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرارگرقت. آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای آرش امام بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983111
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولیدی آرد ساحل قو مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۳۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بصیرراهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای اکبر صیام کد ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای ان علینقی جعفری گواسرائی کد ملی xxxxxxxxx و کامران تاج بخش کد ملی xxxxxxxxx۱ و رضا خانی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795455
آگهی تغییرات شرکت صنایع پویه الکترونیک تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خدمات مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770278
آگهی تغییرات شرکت صنایع پویه الکترونیک تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن فرخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو آقای ساسان سلاجقه به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هئیت مدیره و عضو آقای کوروش امیر شکاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهنام صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جمال شجاعی فرد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره و عضو به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه خدمات مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12423541
آگهی تغییرات شرکت گروه پات روشان نیکتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۶۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ عنوان بازرس اصلی و اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار، اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسام ادیب به کدملی xxxxxxxxx۴ در سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم فریده گوینده به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و خانم مهدیه گوینده به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12414200
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۳۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب شدند: آقای بهرام استواری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیدحمید ناظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بابک میاهی نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای اکبر صیام با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای کامبیز انتصاری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازر علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج و انتشار آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257500
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد ساحل قو مازندران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۳۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ اعضای هیأت مدیره عبارتند از:آقای علینقی جعفری گواسرائی باشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا خانی باشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کامران تاج بخش باشماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت باقیمانده (تاریخ شروع سمت اعضاء هیئت مدیره قبلی ۲۰/۰۹/xxx۲) بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ ۲ مؤسسه حسابرسی بصیر راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084171
آگهی تغییرات شرکت صنایع پویه الکترونیک تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ساسان سلاجقه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و بیژن فرخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی خدمات مدیریت بصیرراهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی وآقای اکبر صیام به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076009
آگهی تغییرات شرکت خدماتی درسان کار غرب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۸۶۱۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672854
آگهی تغییرات شرکت گروه پات روشان نیکتا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۴۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۶۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661871
آگهی تغییرات شرکت دوران الکترونیک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۷۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر راهبر شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656189
آگهی تغییرات شرکت خدماتی درسان کار غرب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۸۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: احمدرضا مقیمی هنجنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ معصومه علیخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ امیررضا مقیمی هنجنی بشماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624428
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهاران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۰۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۳۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید آقای اکبر صیام با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای کامبیز انتصاری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج و انتشار آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531686
آگهی تغییرات شرکت صنایع پویه الکترونیک تولید سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۲۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۲۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402009
آگهی تغییرات شرکت خدماتی درسان کار غرب سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۸۶۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۳۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت بصیر راهبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375945
آگهی تغییرات شرکت گروه پات روشان نیکتا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۶۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351507
آگهی تغییرات شرکت صنایع پویه الکترونیک تولید بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۱۱۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اکبر صیام به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای کوروش امیرشکاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ساسان سلاجقه به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای بیژن فرخی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188023
آگهی تغییرات شرکت دوران الکترونیک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۷۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبلاسعلی سلیمانیون به کد ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مرضیه نادری خانکندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم هانیه سلیمانیون به کد ملی xxxxxxxxx۰ و خانم ریحانه سلیمانیون به کد ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154321
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بصیر راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103108
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مهاران سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۰۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۷۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید: اکبر صیام به ش ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و کامبیز انتصاری به ش ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107644
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی آرد ساحل قو سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۰۸۶۱۸۳۳۷۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۰۳/xxx۲ واصل گردید تصمیم ذیل اتخاذ گردید:
باتفاق آرا موسسه حسابرسی بصیر راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و اکبر صیام بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک عباس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078826
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی خدمات بصِیر راهبر شماره ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و اکبر صیام شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071061
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لیاکا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۵۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۹۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی خدمات بصیر راهبر به ش ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و اکبر صیام به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070898
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بصیر راهبر به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041675
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مهاران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۳۷۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۲ واصل گردید: اکبر صیام به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و کامبیز انتصاری به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986079
آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی خدمات مدیریت بصیر راهبر به شماره ثبت ۸۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۶۲۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اکبر صیام فرزند رمضان به ک م xxxxxxxxx۵ صادره از تبریز با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه بشرح فوق اصلاح گردید. رهام مصدقی و اکبرصیام هر یک دارای مبلغ xxx/xxx/۲ ریال محمود جوادی نسب دارای مبلغ xxx/xxx/۸ ریال محل موسسه به تهران میدان گلها خ مرداد کوچه شاهرخ شرقی پ ۶ ط همکف ک xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914067
آگهی تغییرات شرکت دوران الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه باغی شادآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10034070
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهینه ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704380
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمالسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهینه ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699788
آگهی تصمیمات شرکت لیا کا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۵۴۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و داود خجندی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیقلی فرداد به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین حاجی حسینلو xxxxxxxxx۸ و خداقلی حاجی حسینلو به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ساسان حاجی حسینلو به کدملی xxxxxxxxx۱ و ساناز حاجی حسینلو به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل ـ علیقلی فرداد به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین حاجی حسینلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خداقلی حاجی حسینلو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699815
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کاویانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۲۵۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر صیام به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و هادی موحدی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین حاجی حسینلو به ک م xxxxxxxxx۸ و علیقلی فرداد به ک م xxxxxxxxx۱ و خداقلی حاجی حسینلو به ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی و یاشار حاجی حسینلو به ک م xxxxxxxxx۳ و سولماز حاجی حسینلو به ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل که علیقلی فرداد به سمت رئیس هیئت مدیره و خداقلی حاجی حسینلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین حاجی حسینلو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699802
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کرمان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۲۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۳۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و علی جاویدان پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خداقلی حاجی حسینلو به کدملی xxxxxxxxx۸ و حسین حاجی حسینلو به کدملی xxxxxxxxx۸ و علیقلی فرداد به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا فرداد به کدملی xxxxxxxxx۳ و الهام فرداد به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای علی البدل ـ خداقلی حاجی حسینلو به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین حاجی حسینلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیقلی فرداد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاءدو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303824
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لیاکا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید: اکبر صیام به ش. م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و داود خجندی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638130
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۷۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۷۳۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اکبر صیام به ش.م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و علی جاویدان پور به ش.م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638131
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اکبر صیام به ش.م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و هادی موحدی به ش.م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638116
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لیاکا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید: اکبر صیام به ش.م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و داود خجندی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179450
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویه الکترونیک تولید سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید: اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و کوروش امیرشکاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ساسان سلاجقه به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و بابک سلاجقه به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و بیژن فرخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595069
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویه الکترونیک تولید سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۶۲۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۸۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید: اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و کوروش امیرشکاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ساسان سلاجقه به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئتمدیره و بابک سلاجقه به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بیژن فرخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563433
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مهاران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۰۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۳۷۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و کامبیز انتصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387036
آگهی تأسیس شرکت نانو فناوری و انرژی کربن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام فعالیت‌های مجاز اجرایی و خدماتی و مشاوره‌ای و مطالعاتی و توسعه‌ای و سایر فعالیت‌ها در حوزه نانو فناوری و انرژی. اجرای پروژه‌های پژوهشی و مطالعاتی و توسعه‌ای و امکان سنجی و بنیادی و کاربردی و راهبردی. طراحی، مهندسی و مدیریت اجرایی واحدهای صنعتی و کارگاه‌های تولیدی در حوزه نانو فناوری و انرژی با اتکاء به توان مهندسی و اجرایی داخلی به منظور رشد و ارتقاء تکنولوژی و صنعت کشور تولید محصولات، واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و فن آوری‌ها طبق قوانین و مقررات جاری کشور. توسعه و انتقال دانش فنی به داخل کشور یا بالعکس. تجاری سازی تحقیقات و مطالعات و نوآوری‌ها. برگزاری همایش‌ها و سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با موضوع و شرکت در آنها. برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. سرمایه گذاری در بخش‌های خدماتی تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره‌ای، امور فنی، مدیریت و مدیریت تجهیزات برای انجام امور مربوط به بخشهایی از موضوع شرکت. تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت با شرکتها. جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی. مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت. مبادرت به خرید و فروش هرگونه کالای مجاز برای شرکت و نیز انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز با موضوع شرکت و همچنین واردات و صادرات کالاهای تجاری. اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور. مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. اخذ و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی بر طبق مقررات مربوطه. اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و تشکیل شخصیت حقوقی برای این امر. انجام کلیه‌ی فعالیت هایی مجاز که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته و یا در جهت اجرای فعالیتهای مربوط به موضوع و نوع شرکت ضرورت داشته_باشد. انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار کشاورز، نبش خیابان ۱۶ آذر، ساختمان کمال الدین بهزاد، طبقه هفتم، واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۳. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۹۸ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۱۲/۱۰/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم آتوسا شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای حمزه قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم آزاده امراللهی بیوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای روح اله آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ خانم تهمینه فراتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ۵ آقای روح اله آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی تا سقف xxx میلیون ریال با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و بیش از آن با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای جواد محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310077
آگهی تغییرات شرکت سپهر کوثر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138741
آگهی تصمیمات شرکت ریخته‌گری آلیاژ مرغوب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۹۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک امیر هوشنگ پور به کدملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وحید ناظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سهیلا نیک صفت به کدملی xxxxxxxxx۸ و الهه ناظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۹۰ سهیلا نیک صفت به سمت رئیس هیئت مدیره، وحید ناظمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، الهه ناظمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003935
آگهی تغییرات شرکت آرام تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاور کاربردی بهینه ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۸/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10499858
آگهی تغییرات شرکت دوران الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه باغی شادآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11804448
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۵/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11770789
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلِی، آقای اکبر صیام به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۱۶/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11716680
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اکبر صیام به ش.م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و هادی موحدی به ش.م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11212978
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کرمان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۲۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۳۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و علی جاویدان‌پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خداقلی حاجی‌حسینلو به کدملی xxxxxxxxx۸ و حسین حاجی‌حسینلو به کدملی xxxxxxxxx۸ و علیقلی فرداد به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و رضا فرداد به کدملی xxxxxxxxx۳ و الهام فرداد به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای علی‌البدل ـ خداقلی حاجی‌حسینلو به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حسین حاجی‌حسینلو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علیقلی فرداد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاءدو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11095522
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مهارانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۰۳۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۳۷۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و کامبیز انتصاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11058657
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823011
آگهی تغییرات شرکت دوران الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه باغی‌شادآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10774909
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۷۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۷۳۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اکبر صیام به ش.م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و علی جاویدان‌پور به ش.م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10774807
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کاویان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر صیام به ک‌م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و هادی موحدی به ک‌م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین حاجی‌حسینلو به ک‌م xxxxxxxxx۸ و علیقلی فرداد به ک‌م xxxxxxxxx۱ و خداقلی حاجی‌حسینلو به ک‌م xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی و یاشار حاجی‌حسینلو به ک‌م xxxxxxxxx۳ و سولماز حاجی‌حسینلو به ک‌م xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی‌البدل که علیقلی فرداد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خداقلی حاجی‌حسینلو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسین حاجی‌حسینلو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629262
آگهی تغییرات شرکت دوران الکترونیک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۷۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه باغی‌شادآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11970835
آگهی تغییرات شرکت دوار سامانه سورین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۶۰۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۴۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۳/۰۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۹/۱۰/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828274
آگهی تغییرات شرکت آرام تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۱۹۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827102
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات شیشه ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. اکبر صیام به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و عزیز تقی‌لو به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. اصغر صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سوزان صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۴/۹۰ اصغر صادقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا صادقی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مقصود جامبرصادقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل با یک نفر از هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11730054
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۱.

در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11703926
آگهی تغییرات شرکت دوار سامانه سوربن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۱۶۰۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۴۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666432
آگهی تغییرات شرکت گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۷/۵/۹۱.

در تاریخ۱۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11376532
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه‌ساز برنا به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۵/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11335477
آگهی تصمیمات شرکت ریخته‌گری آلیاژ مرغوب سهامی‌‌ خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۹۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک امیرسرهنگ‌پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11263830
آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی و صنایع آشامیدنی طهورا نوش شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱.

در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11163488
آگهی تصمیمات شرکت لیا کا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۵۴۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و داود خجندی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیقلی فرداد به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین حاجی‌حسینلو xxxxxxxxx۸ و خداقلی حاجی‌حسینلو به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و ساسان حاجی‌حسینلو به کدملی xxxxxxxxx۱ و ساناز حاجی‌حسینلو به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی‌البدل ـ علیقلی فرداد به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حسین حاجی‌حسینلو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، خداقلی حاجی‌حسینلو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021793
آگهی تغییرات شرکت آریس خودروسازان دیزل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۲۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893179
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویه الکترونیک تولید سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۰ واصل گردید: اکبر صیام به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و کوروش امیرشکاری به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10829342
آگهی تصمیمات شرکت ریخته‌گری آلیاژ مرغوب سهامی‌‌ خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۹۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. اکبر صیام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک امیرسرهنگ‌پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10784979
آگهی تغییرات شرکت آریس خودروسازان دیزل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۱۲۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۷۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11009443
آگهی تغییرات شرکت درسان کار غرب بامسئولیت محدود
به ‌شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ احمدرضا مقیمی‌هنجنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به میزان xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند و معصومه علیخانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به میزان xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند امیررضا مقیمی‌هنجنی فرزند احمدرضا به کد ملی xxxxxxxxx۵ صادره از تهران و حمیدرضا مقیمی‌هنجنی فرزند احمدرضا به کد ملی xxxxxxxxx۱ صادره از تهران هر یک با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۷۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. به موضوع شرکت ایجاد و نگهداری فضای سبز و خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تغییر یافت. اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم بانام xxx/۱ ریالی که تماما پرداخت گردیده است. احمدرضا مقیمی‌هنجنی و معصومه علیخانی و امیرضا مقیمی‌هنجنی بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اکبر صیام به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک کلانتری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ احمدرضا مقیمی‌هنجنی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و معصومه علیخانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات