مرضیه نیک فطرت

مرضیه نیک فطرت

کد ملی 254991xxxx
گراف ارتباطات
41
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

شرکت های مرضیه نیک فطرت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مرضیه نیک فطرت دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
اقلیم بنای آسمان ایرانیان
اقلیم بنای آسمان ایرانیان
نایب رییس هییت مدیره
آسمان دید امید پارسیان
آسمان دید امید پارسیان
بازرس اصلی
چیکان سرای پاسارگاد
چیکان سرای پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
باربد ساخت گنجینه
باربد ساخت گنجینه
عمران بنای باستان ایرانیان
عمران بنای باستان ایرانیان
بازرس علی‌البدل
رهسازان ماندگار سپندار
رهسازان ماندگار سپندار
بازرس علی‌البدل
دژ سازان سترگ پاسارگاد
دژ سازان سترگ پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
آلونک پناه گنجینه
آلونک پناه گنجینه
بازرس علی‌البدل
چکامه بام پاسارگاد
چکامه بام پاسارگاد
نایب رییس هییت مدیره
ارمغان ساخت وحدت
ارمغان ساخت وحدت
وحدت کار آفرین فردا
وحدت کار آفرین فردا
بازرس علی‌البدل
هامون سرای راه فارس
هامون سرای راه فارس
بازرس اصلی
گلفام دژ پایدار
گلفام دژ پایدار
بازرس علی‌البدل
فردوس دژ ماندگار
فردوس دژ ماندگار
بازرس علی‌البدل
اهورا کلبه جهان نما
اهورا کلبه جهان نما
بازرس علی‌البدل
زمرد عمران نقش جهان
زمرد عمران نقش جهان
بازرس علی‌البدل
عمران ماهور سپنتا
عمران ماهور سپنتا
نایب رییس هییت مدیره
ارشک بنای پانیذ
ارشک بنای پانیذ
بازرس اصلی
گلریز ساخت بهشت
گلریز ساخت بهشت
بازرس اصلی
راستین بام ارغنون
راستین بام ارغنون
بازرس علی‌البدل
فردوس بنای ماهور
فردوس بنای ماهور
بازرس علی‌البدل
آژند بتن گنجینه
آژند بتن گنجینه
بازرس اصلی
آبنوس سازه ماندگار
آبنوس سازه ماندگار
ثمین بنای کسری
ثمین بنای کسری
رییس هییت مدیره
وقت خرید طرح سینا
وقت خرید طرح سینا
نایب رییس هییت مدیره
آذر برزین مهر ایرانیان
آذر برزین مهر ایرانیان
بازرس اصلی
فرداد ساخت آسیا
فرداد ساخت آسیا
نایب رییس هییت مدیره
آرشام بام فراهان
آرشام بام فراهان
بازرس علی‌البدل
تیوا صنعت بهسان
تیوا صنعت بهسان
بازرس علی‌البدل
ساروج پی تیرازیس
ساروج پی تیرازیس
بازرس علی‌البدل
آرمان ارمغان سپنتا
آرمان ارمغان سپنتا
عضو هییت مدیره
بهسان عمارت جاوید
بهسان عمارت جاوید
بازرس اصلی
ارژنگ تجهیز اندیشه
ارژنگ تجهیز اندیشه
بازرس علی‌البدل
رهام ساخت هدیش
رهام ساخت هدیش
بازرس علی‌البدل
فردیس آبراه شهرراز
فردیس آبراه شهرراز
بازرس اصلی
پرهام انرژی البرز
پرهام انرژی البرز
بازرس علی‌البدل
بهداد صنعت شهر راز
بهداد صنعت شهر راز
بازرس اصلی
بهنود حصار پارسه
بهنود حصار پارسه
بازرس علی‌البدل
آفاق برج آراد
آفاق برج آراد
بازرس اصلی
مهندسی شهر سازان دانش محور
مهندسی شهر سازان دانش محور
بازرس اصلی
کهربا عمارت امین
کهربا عمارت امین

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14779426
آگهی تغییرات شرکت فردیس آبراه شهرراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ -مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ومرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲-روزنامه کثیرالانتشار نسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ -جعفر دبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و مرجان خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ویاسر عبداله پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴-کلیه اوراق بهادار واسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها وبه طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14682330
آگهی تغییرات شرکت تیوا صنعت بهسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ نسرین داودی نسب به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مرضیه نیک فطرت به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ۲ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ۳ حسین باقری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امیرعلی پورمحمد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند . ۴ کلیه اوراق بهادار واسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها وبه طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14606048
آگهی تغییرات شرکت کهربا عمارت امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای علی رضائیان کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم ناهید توسلی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم فرزانه جعفری کدملی xxxxxxxxx۴ و بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . آقای علی اصغر سلیمانی کدملی : xxxxxxxxx۶ و خانم مرضیه نیک فطرت کدملی : xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569375
آگهی تغییرات شرکت آفاق برج آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۳۱۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ مرضیه نیک فطرت به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و نوش آفرین اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ۲ علی محمد مظفری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و معصومه مایلی اسفندانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مژگان قدیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۳ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها وبه طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567001
آگهی تغییرات شرکت بهداد صنعت شهر راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمد صادق زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند . ۲ علی رضا ناصری خواه به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، مریم ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و داوود انصاری سروک به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ امضا کلیه اوراق بهادار واسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها وبه طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567006
آگهی تغییرات شرکت فردیس آبراه شهرراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ مرضیه نیک فطرت به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مرضیه رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ۲ جعفر دبیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فاطمه فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه حسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ کلیه اوراق بهادار واسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها وبه طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14551531
آگهی تغییرات شرکت مهندسی شهر سازان دانش محور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۴۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مرضیه اقتصادی سرجمعی کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای مجتبی اقتصادی سرجمعی کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم زهرا رحمانی کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم لیلا میرزائی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . خانم مرضیه نیک فطرت کدملی : xxxxxxxxx۱ و خانم سعیده نیک فطرت کدملی : xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238972
آگهی تغییرات شرکت مهندسی شهر سازان دانش محور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۴۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی اقتصادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای سعید رهام فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳، خانم پروین مهدی پور یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم لیلا میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سعیده نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985239
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفاق برج آراد در تاریخ ۲۹/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: انجام خدمات مشاوره‌ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب وشبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه‌ها تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه‌های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، انتقال آب، نفت و گاز (به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری)، فاضلاب شبکه گازرسانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، صادرات و واردات، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز‌های لازم از مراکز ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز قاآنی شمالی کوچه ۲/۷۱ لطفعلی خان زند خیابان لطفعلی خان زند پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۱/۰۱/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه زند با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای داوود انصاری سروک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل فاطمه رنجبر یا رئیس هیئت مدیره داوود انصاری سروک یا نائب رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه نیک فطرتبه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم نوش آفرین اسکندریبه شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهداد صنعت شهر راز درتاریخ ۲۷/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام خدمات مشاوره‌ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب وشبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه‌ها تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه‌های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، انتقال آب، نفت و گاز (به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری)، فاضلاب شبکه گازرسانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، صادرات و واردات، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز کریمخان زند خیابان رودکی بلوار کریمخان زند پلاک ۰ پاساژ صاحب الزمان طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه زند با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای داوود انصاری سروک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل داوود انصاری سروک یا رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر یا نائب رئیس هیئت مدیره فاطمه رنجبر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدصادق زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980114
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهنود حصار پارسه درتاریخ ۲۷/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام خدمات مشاوره‌ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب وشبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه‌ها تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه‌های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، انتقال آب، نفت و گاز (به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری)، فاضلاب شبکه گازرسانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، صادرات و واردات، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز‌های لازم از مراکز ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز قاآنی شمالی کوچه ۲/۷۱ لطفعلی خان زند خیابان لطفعلی خان زند پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه زند با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نوش آفرین اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل نوش آفرین اسکندری یا رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر یا نائب رئیس هیئت مدیره مرضیه اسکندری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926715
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهام انرژی البرز درتاریخ ۱۹/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: پرهام انرژی البرز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه‌ها واستخر‌های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه‌های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده‌های فلزی) سازه‌های صنعتی، سازه‌های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه‌های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می‌باشد). امور پیمانکاری مربوط به پروژه‌های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست‌های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می‌باشد). خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک - شریعتی - کوچه (امید) - خیابان دکترشریعتی - پلاک xxx - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۰ مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ نزد بانک صادرات ایران شعبه زند با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره خانم زهرا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم عزیزه رعیتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904890
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فردیس آبراه شهرراز در تاریخ ۹/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. نام: فردیس آبراه شهرراز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام خدمات مشاوره‌ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب وشبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه‌ها تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه‌های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، انتقال آب، نفت و گاز (به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری)، فاضلاب شبکه گازرسانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، صادرات و واردات، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز‌های لازم از مراکز ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز قاآنی شمالی کوچه ۲/۷۱ لطفعلی خان زند خیابان لطفعلی خان زند پلاک. طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ. ۲/۱۲/xxx۶ نزد بانک صادرات ایران شعبه زند شیراز با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه شعبانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمیدرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل فاطمه فراهانی یا رئیس هیئت مدیره مرضیه شعبانپور یا نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا اسکندری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852350
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهام ساخت هدیش درتاریخ ۱۴/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه‌ها واستخر‌های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه‌های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده‌های فلزی) سازه‌های صنعتی، سازه‌های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه‌های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می‌باشد). امور پیمانکاری مربوط به پروژه‌های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست‌های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می‌باشد). خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک خیابان قائم مقام خیابان قائم مقام فراهانی [۳۴ و ۳۲] خیابان لعلی [۴۵ و ۳۸] پلاک ۲۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx۰۰ ریالی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال از طرف موسسین طی گواهی شماره xxx۷۵ مورخ ۵/۱۱/xxx۶ بانک ملت شعبه شهید شیرودی پرداخت گردید ومابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: روح اله اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره حسین فرهنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره سامان شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارنوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641017
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارژنگ تجهیز اندیشه درتاریخ ۱۳/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه‌ها واستخر‌های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه‌های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه‌های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه‌های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده‌های فلزی) سازه‌های صنعتی، سازه‌های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه‌های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می‌باشد).. امور پیمانکاری مربوط به پروژه‌های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست‌های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می‌باشد). خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک فوتبال کوچه حافظ [۱۹] خیابان مالک اشتر پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx۰۰ ریالی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال از طرف موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx/۹۶/۶۰ مورخ ۳/۵/xxx۶ بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردید ومابقی درتعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: ایمان یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره حامد حسن پور گیلده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد بیدکانی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حسین براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411846
آگهی تغییرات آرمان ارمغان سپنتا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۸۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم زهره روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت آریا ققنوس آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414488
آگهی تغییرات آرمان ارمغان سپنتا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۸۳۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم زهره روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی فلاح به نمایندگی از طرف شرکت آریا ققنوس آسیا به سمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای عضو هیئت مدیره (مرتضی فلاح) همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347691
آگهی تغییرات شرکت زمرد عمران نقش جهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ابوالقاسم زارع به کد ملی xxxxxxxxx۴، منصور حق ورد به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید عبدالوهاب شجاعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ مرضیه رنجبر به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مرضیه نیک فطرت به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324442
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهسان عمارت جاوید درتاریخ ۰۵/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات مشاوره‌ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، باسازی بافت‌های فرسوده، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی، سد سازی، پل سازی، تونل سازی، محوطه سازی، خدمات ونگهداری فضای سبز، نقشه کشی ونقشه برداری، مشاوره وطراحی واجرای کلیه پروژه‌های مربوط به نمای ساختمان ودکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امورتآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی (بجز دوربین‌های مداربسته وسیستم‌های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی)، تاسیسات شهری وروستائی، صنعتی، حرارتی وبرودتی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات و مزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز‌های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس - شهر شیراز - قاآنی شمالی - خیابان وصال شمالی - خیابان لطفعلی خان زند - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم با نام عادی xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال آن طی گواهی شماره xxx/۱۴/xxx۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵ بانک صادارت شعبه زند شیراز پرداخت شده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۱/xxx۷ خانم رخساره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۱/xxx۷ خانم زهره روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۱/xxx۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل (رخساره منصوری) یا رئیس هیئت مدیره (زهره روستائی) یا نایب رئیس هیئت مدیره (مرضیه شعبان پور) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (رخساره منصوری) یا رئیس هیئت مدیره (زهره روستائی) یا نایب رئیس هیئت مدیره (مرضیه شعبان پور) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308719
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آرمان ارمغان سپنتا درتاریخ ۲۶/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه امور درزمینه خدمات اداری، پیگیری امور اداری مربوط به شهرداری‌ها، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، ادارات امور اقتصادی ودارائی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وکلیه امور مورد نیاز وتنظیم لوایح وصورت جلسات ومشاوره در امور شرکت‌ها واشخاص حقیقی وحقوقی. انجام کلیه امور خدمات حقوقی و وکالت با وکلای دارای پروانه وکالت معتبر است تماما با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذی صلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس شهر شیراز زند خیابان توحید بن بست ایروانی پلاک ۰ مجتمع مجتمع تجاری مسکونی شهر طبقه چهارم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: ۶ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به مدت نامحدودشرکت آریا ققنوس آسیا (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره (به نمایندگی آقای علی فلاح) خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودخانم رخساره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به مدت نامحدودخانم زهره روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدودخانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادمالی وتعهدات موسسه باامضاء آقا مرتضی فلاح (عضو هیئت مدیره) همراه بامهرموسسه معتبراست. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270506
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساروج پی تیرازیس درتاریخ ۰۴/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری، طراحی، مطالعات و اجرای طرحهای راه سازی شامل راه‌های شهری، روستای، انجام کلیه امور ساختمانی مشاوره، طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های مربوط به نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی شامل پوشش‌های کاذب، سقف، دیوار پارتیشن و تزئینات داخلی منازل، ساختمانهای اداری، تجاری، اجراء و نظارت و نگهداری کلیه سیستمهای تاسیسات صنعتی، ساختمانی و مکانیکی راهسازی، نهر کشی، زهکشی، جدول کشی وانجام کلیه عملیات آپارتمان سازی، پل سازی، سد سازی آبیاری زهکشی، تونل سازی، محوطه سازی، نقشه کشی، نقشه برداری ایجاد و راه اندازی کلیه پروژه‌های صنعتی، فنی، جوشکاری، برشکاری تراشکاری، لوله کشی خطوط، رنگ آمیزی، سند پلاست، ایزوگام، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین خرید و فروش ان،، خرید و فروش، تولید بتن و مصالح ساختمانی، ضایعات ساختمانی، اجرای اسکله، سقف اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز‌های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شیراز خیابان داریوش مجتمع تجاری شهر فاز یک طبقه ۴ پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال آن طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵/۶۰ مورخ ۵/۱۰/۹۵ بانک رفاه کارگران پرداخت شد ه و مابقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای مجتبی رضائی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/xxx۷ و خانم سمیه گل خوار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/xxx۷ و خانم مهسا زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/xxx۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور، عقود اسلامی، قراردادها شرکت به امضای مدیرعامل (مجتبی رضائی مقدم) یا رئیس هیئت مدیره (مهسا زارع) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سمیه گل خوار) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (مجتبی رضائی مقدم) یا رئیس هیئت مدیره (مهسا زارع) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سمیه گل خوار) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268312
آگهی تغییرات شرکت هامون سرای فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۷۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد صانعی عطاآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمدعلی نوارچیان به کد ملی xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ و محمد ونکی فراهانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. - خانم مرضیه نیک فطرت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269390
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تیوا صنعت بهسان درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه‌های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، طرحهای بهینه سازی، تعمیر، نگهداری. توسعه، نوسازی تاسیسات شبکه برق رسانی، نصب تجهیزات مختلف پروژه‌های توزیع نیرو، مشاوره، طراحی، نظارت، تهیه، نصب، متره و برآورد، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی (بجز دوربین‌های مداربسته وسیستم‌های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی)، تاسیسات شهری وروستائی، صنعتی، انتقال آب، نفت و گاز، فاضلاب شبکه گازرسانی، سیستم‌های حرارتی وبرودتی، سند پلاست، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز‌های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شیراز خیابان زند پاساژ صاحب الزمان کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال آن طی گواهی شماره xxx/xxx/۹۵/۶۰ مورخ ۵/۱۰/۹۵ بانک رفاه کارگران شعبه سامان قدوسی پرداخت شده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: خانم سارا جعفر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/xxx۷ خانم فاطمه خواجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/xxx۷ آقای حسین نیک نام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/xxx۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور، قراردادها وعقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل (حسین نیک نام) یا رئیس هیئت مدیره (فاطمه خواجه) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سارا جعفر پور) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (حسین نیک نام) یا رئیس هیئت مدیره (فاطمه خواجه) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سارا جعفر پور) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260230
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرشام بام فراهان درتاریخ ۲۸/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه‌ها واستخر‌های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه‌های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه‌های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه‌های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده‌های فلزی) سازه‌های صنعتی، سازه‌های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه‌های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می‌باشد) امور پیمانکاری مربوط به پروژه‌های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست‌های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می‌باشد). خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اراک، خیابان ادب جو، خیابان آیت اله سعیدی، کوچه محمدی، بن بست حسینی، طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم بانام ۱۰. xxx ریالی که مبلغ xxx. xxx ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵/۶۰ مورخ ۵/۱۰/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است. اولین مدیران: علیرضا میرغفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهران نظرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره افسانه منصوری باصری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121881
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد ساخت آسیا درتاریخ ۲۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه‌ها واستخر‌های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه‌های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه‌های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه‌های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده‌های فلزی) - سازه‌های صنعتی، سازه‌های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه‌های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می‌باشد) - امور پیمانکاری مربوط به پروژه‌های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست‌های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می‌باشد). خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان داوران، خیابان طالقانی، کوی خیبر، پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم با نام ۱۰. xxx ریالی میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶/xxx/۹۵/۶۰ مورخ ۱۶/۸/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران شرکت: ابوذر فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره محمدامین فرامرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121623
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذر برزین مهر ایرانیان درتاریخ ۲۰/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه‌ها واستخر‌های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه‌های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه‌های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه‌های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی، صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده‌های فلزی) سازه‌های صنعتی، سازه‌های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه‌های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می‌باشد).. امور پیمانکاری مربوط به پروژه‌های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست‌های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می‌باشد). ارائه خدمات مشاوره مدیریتی وخصوصا طراحی سیستم بازاریابی غیرهرمی، غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی. مدیریت و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مرتبط با فضا سازی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و اجرای آن، انجام فعالیت در زمینه امور خدماتی از قبیل طراحی و تمامی امور مربوط به فضای سبز، باغات و خدمات کشاورزی، تهیه و تامین ماشین آلات و لوازم یدکی، تامین نیروی انسانی موقت، تنظیف و نظافت اماکن، انجام امور تایپ و خدمات بازرگانی، صادرات و واردات و خرید و فروش وتوزیع هرگونه کالا و خدمات مجاز، تجهیزات و قطعات، انجام امور رایانه‌ای وارائه خدمات و تجهیزات کامپیوتری، طراحی واجرای فضای سبز، محوطه سازی، جدول بندی وآسفالت، نصب مبلمان شهری، رنگ آمیزی معابر، نظافت اماکن عمومی، انجام کلیه خدمات در زمینه دکوراسیون داخلی، خرید وفروش، تامین نیروی انسانی موقت مورد نیاز شرکت در سطوح مختلف، برگزاری وشرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی (به جز نمایشگاههای فرهنگی)، ارائه خدمات وتهیه غذا برای ادارات وسازمانهای دولتی وخصوصی، ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز وپارکها، انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین آلات و دستگاههای خطوط تولید صنایع، انجام خدمات طراحی، ساخت ونصب قطعات وماشین آلات صنعتی، انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی، تهیه و تامین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس دهی در رستورانها وشرکتهای صنعتی، انجام کارهای خدماتی ازقبیل فضای سبز (اجرا ونگهداری) گل کاری، چمن کاری، آبیاری، نظافت اماکن عمومی وبازماند پسماند،، تامین نیروی انسانی موقت، اجرای خدمات ساختمانی از قبیل اجرای فنداسیون، سقف، دیوارکشی، لوله کشی وبرق ساختمان، دربهای چوبی وفلزی، نازک کاری ساختمان، نقاشی، اجرای مصنوعات چوبی وفلزی خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان برازنده، جنب بلوار جوان، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۵/۸/۹۵ نزد بانک ملی شعبه میدان امام حسین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد باقری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، زینب صیادی شهرکی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل، اشرف علی بابائی شهرکی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیرعامل (زینب صیادی شهرکی) و رئیس هیئت مدیره (محمد باقری) مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (زینب صیادی شهرکی) و رئیس هیئت مدیره (محمد باقری) مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اصفهان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپندار طرح خانه من درتاریخ ۱۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. خرید و فروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل لوازم و تجهیزات آشپزخانه، لوازم خانگی وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان مشتاق دوم، خیابان مهران، مجتمع مهران، واحد ۴ کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۶/۸/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: جواد عسجری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل مرضیه نیک فطرت کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیرعامل (جواد عسجری) همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (جواد عسجری) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978898
آگهی تغییرات شرکت فردوس بنای ماهور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - حیدر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - بهروز شمس الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مریم زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۲ زیبا حسن لی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی - مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965604
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ثمین بنای کسری درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، از اد راهها و راههای ریلی و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها و ساختمان نیروگاه آبی، ساز ه های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخاز ن آب و شبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه‌ها و استخر‌های پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی، خطوط انتقال (آب و نفت وگاز) شبکه‌های گاز رسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخاز ن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه‌های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه‌های نفت و گاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده‌های فلزی) ساز ه های صنعتی، ساز ه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه‌های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می‌باشد). امور پیمانکاری مربوط به پروژه‌های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست‌های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه انداز ی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می‌باشد). خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و ساز مانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان پروین، خیابان ۷ تیر، کوچه پردیس، بلوک ۱۰، واحد ۶۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مرضیه نیک فطرت شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرضیه رنجبر شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و ناز نین گهرخضری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941888
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبنوس سازه ماندگار درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه‌های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه‌های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه‌های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده‌های فلزی) سازه‌های صنعتی، سازه‌های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه‌های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می‌باشد).. امور پیمانکاری مربوط به پروژه‌های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست‌های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می‌باشد). خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان پروین، خیابان شیخ طوسی، کوچه جمال زاده، پلاک ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۳/۴/xxx۵ نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مرضیه نیک فطرت کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نازنین گهرخضری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ومرضیه رنجبر کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910685
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند بتن گنجینه درتاریخ ۲۴/۴/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه‌ها واستخر‌های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت و گاز) شبکه‌های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه‌های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه‌های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده‌های فلزی) سازه‌های صنعتی، سازه‌های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه‌های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می‌باشد.) خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقدقرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزها ی لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، شهرک الهیه، میدان مسکن، مجتمع ارکیده، طبقه ۵، واحد ۳۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم با نام ۱۰. xxx ریالی می‌باشد که مبلغ xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۱۰/۴/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی نازنین گهرخضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905375
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فردوس بنای ماهور درتاریخ ۲۱/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلیی و فرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی وتونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه‌ها واستخر‌های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه‌های گازرسانی وتاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه‌های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه‌های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده‌های فلزی) سازه‌های صنعتی، سازه‌های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه‌های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می‌باشد.) خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان فتح شیاکوه، کوچه شهید اکبرزاده، مجتمع بهشت، طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم با نام ۱۰. xxx ریالی می‌باشد که مبلغ xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۶۰ مورخ ۳۰/۳/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نازنین گهرخضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402788
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راستین بام ارغنون درتاریخ ۰۴/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی و باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) راهداری و عملیات آسفالتی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مشهد، ۱۰ متری اشکانی، کوچه اول، پلاک۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۷. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۵/۹۴ نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی کلاه کج به شماره xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره سمیه فرهنگی درشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا اسداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: عفاف فلیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257049
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلریز ساخت بهشت درتاریخ ۰۷/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی ،بزرگراهها،آزادراهها وراههای ریلی وباند فرودگاه،سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی وسیستم های حمل ونقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیر تجهیزات) راهداری وعملیات آسفالتی،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی وسازه های ساختمانی،محوطه های کوچک ، دیوارکشی ، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت وگاز)،تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی تاسیسات وتجهیزات (آب و گاز و برق و فاضلاب).امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز .امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،سیستم های گرم کننده وسردکننده ساختمان وتجهیزات ساختمان (آب وبرق وگاز وفاضلاب) وانتقال زباله وتاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب وفاضلاب و وسایل انتقال (آسانسور وپله برقی)سیستمهای خبر وهشدار دهنده وتجهیزات آشپزخانه وسلف سرویس و رختشویخانه وسیستمهای ارتباطی وشبکه های رایانه ای ساختمان وماسه پاشی(سندپلاست)حفاظت کاتدیوپوشش(لاینینگ)ایستگاههای پمپاژ ونظایرآن خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت ،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی شرکت : اراک-خیابان هپکو-خیابان خیام کدپستی xxxxxxxxx۹. سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxxمورخ ۲۱/۳/xxx۴ نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : آقای هادی نصراصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره-آقای نادر فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم لطیفه جمشیدی قهه به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیر الانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12231674
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت ارشک بنای پانیذ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص ارشک بنای پانیذ درتاریخ ۲۶/۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی، امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه های گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز، امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی، تجهیزات هیدرولیک، تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق، خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت موسسه مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان مشهد ـ دوازده متری رسالت ـ پلاک۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx, xxx مورخ ۲۹/۲/۹۴ بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مرجان خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام قرباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه شرت: همشهری بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211446
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران ماهور سپنتا درتاریخ ۱۹/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) ـ شبکه های گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز، امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان داوران ـ کوچه ده متری طالقانی ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx, xxx مورخ ۲۲/۲/۹۴ بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت: همشهری. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرجان خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12173600
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان ساخت وحدت درتاریخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان داوران ـ کوچه ۱۰ متری طالقانی کدپستی xxxxxxxxx۷. سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx, xxx مورخ ۱۳/۲/xxx۴ نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ خانم مرجان خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. /
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12173653
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص وحدت کار آفرین فردا درتاریخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها و آزاد راهها و راههای ریلی و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعمم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی.امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی، خطوط انتقال (آب، نفت و گاز) شبکه های گاز رسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت و گاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فراوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی، صنایع فلزی (آهن و فولاد غیر آهنی و فرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک، تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق ـ خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخل و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ با اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) . ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت:اراک، خیابان مشهد، ده متری اشکانی، کوچه اول ـ پلاک دوازده ـ کدپستیxxxxxxxxx۷ ـ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۷/۲/xxx۴ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است والباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت:امین فلاح به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ومرتضی فلاح به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ونازنین گهر خضری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هامون سرای فردوس در تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی ـ امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: اراک، میدان فراهان، روبروی جایگاه سی ان جی ـ کدپستیxxxxxxxxx۶ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۳/۲/xxx۴ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز نقدا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: مرضیه رنجبربه کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و نسرین داودی نسب به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ونکی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174022
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلفام دژ پایدار در تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: اراک ـ حاجی آباد ـ کوچه شهید سلاخیان ـ کدپستی xxxxxxxxx۸. سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx, xxx مورخ ۱۳/۲/xxx۴ نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای علیرضا ترنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم نسرین داودی نسب به شماره ملیxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرجان خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174030
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فردوس دژ ماندگار درتاریخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی، امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع و تزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز، امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان امام موسی صدر ـ کوچه الکه ـ پلاکxxx۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx, xxx مورخ۲۲/۲/۹۴ بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مرتضی فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم نسرین داودی نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مرضیه رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت: همشهری اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرجان خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اهورا کلبه جهان نما درتاریخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی وفلزی، امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز، امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق، خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی وخصوصی و داخلی و بین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان امام موسی صدر ـ کوچه الکه ـ پلاکxxx۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شمارهxxx,xxx مورخ ۲۳/۲/۹۴ بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت نائب رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت: همشهری اختیارات مدیرعامل: اجرای مصوبات هیئت مدیره. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرجان خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174036
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زمرد عمران نقش جهان در تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی، امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه های گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز، امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی وخصوصی و داخلی و بین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری درراستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان مشهد ـ ۱۰ متری اشکانی ـ کوچه اول ـ پلاک۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشدکه مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی xxx,xxx مورخ ۳/۲/۹۴ نزد بانک رفاه کارگران شعبه رفاه کارگران پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم عفاف فلیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های سالیانه شرکت: همشهری بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12056488
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آلونک پناه گنجینه درتاریخ ۰۷/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی و باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) راهداری و عملیات آسفالتی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی وخصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان هپکو ـ خیابان خیام ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی شمارهxxx,xxx مورخ ۳/۱۰/۹۳ بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، احسان بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت: همشهری اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12056502
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چکامه بام پاسارگاد درتاریخ ۰۷/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های گرم کننده و سردکننده ساختمان و تجهیزات ساختمان، انتقال زباله و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و وسایل انتقال (آسانسور وپله برقی)، سیستمهای خبر و هشدار دهنده و تجهیزات آشپزخانه وسلف سرویس و رختشویخانه و سیستمهای ارتباطی و شبکه های رایانه ای ساختمان و ماسه پاشی (سندپلاست)، حفاظت کاتدی و پوشش (لاینینگ)، ایستگاههای پمپاژ و نظایر آن، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی، اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ میدان دارائی ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی شماره xxx,xxx مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محسن سلطانی ذوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت: همشهری اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پروانه نصیری شجاع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037534
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دژ سازان سترگ پاسارگاد درتاریخ ۲۷/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی وباند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل در زمینه تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات راهداری و عملیات آسفالتی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ـ با اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان هپکو، خیابان خیام ۱، کوچه حافظ۱، پلاک۱ کدپستیxxxxxxxxx۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی می باشدکه مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه به مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: نازنین گهرخضری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و مهدی بهجت به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و قراردادها و عقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشارهمشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748299
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهسازان ماندگار سپندار درتاریخ ۰۴/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۴۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی و باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) راهداری و عملیات آسفالتی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان مشهد ۳ـ۰ متری میقان ـ لاله۱۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۰۴/۰۹/۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: لیلا ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور حمیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت: همشهری بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724195
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بنای باستان ایرانیان درتاریخ ۱۶/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی ، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی و باند فرودگاه ، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی ،آجری ، سنگی و بتنی و فلزی ـ امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی ، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) ، شبکه های گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی و بین المللی ـ اخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت ـ اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان هپکو ـ خ خیام یک ـ ک حافظ یک ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۸/۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پروانه نصیری شجاع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، مرجان خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نازنین گهرخضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت: همشهری اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721050
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باربد ساخت گنجینه درتاریخ ۱۳/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. * موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،.خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. * مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود * مرکز اصلی شرکت: اصفهان رهنان خیابان شریف غربی کوچه شهیدعابدی کدپستی xxxxxxxxx۰ * سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام و که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۵۴ مورخ ۱۹/۸/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. * اولین مدیران شرکت: نازنین گهرخضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ـ پروانه نصیری شجاع به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سمت رئیس هیئت مدیره (پروانه نصیری شجاع) و یا نایب رئیس هیئت مدیره (نازنین گهرخضری) همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (نازنین گهرخضری) همراه با مهر شرکت معتبر است. * اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد * بازرسان: مرضیه رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل * روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683750
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اقلیم بنای آسمان ایرانیان در تاریخ xxx۳/۰۸/۱۰ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص اقلیم بنای آسمان ایرانیان در تاریخ xxx۳/۰۸/۱۰ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:. امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل ونقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیر تجهیزات) راهداری وعملیات آسفالتی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی وسازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج، خیابان فردوسی، طبقه دوم بانک سپه، واحد ۴ کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۷/۷/۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهوازپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ماندانا خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرزین حسن بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای فرزین حسن بیگی (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه دشتستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم نازنین گهرخضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683766
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان دید امید پارسیان در تاریخ xxx۳/۰۸/۱۰ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان دید امید پارسیان در تاریخ xxx۳/۰۸/۱۰ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب، نفت و گاز)، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی تاسیسات و تجهیزات (آب و گاز و برق و فاضلاب).امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت وگاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی)سازه های صنعتی سازه های ساختمانی تجهیزات هیرولیک تاسیسات صنعتی جانبی اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق، خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح (ثبت موضوع شرکت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج، خیابان ۳۰ متری معاد، خیابان شاهد ۱۴، پلاک۸۴ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۷/۷/۹۳ نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پروانه بردبار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سودابه همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و رقیه دشتستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای پروانه بردبار (مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم پروانه نصیری شجاع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687631
آگهی تاسیس شرکت سهامی‌خاص چیکان سرای پاسارگاد
در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxx۴۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی و باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) راهداری و عملیات آسفالتی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها، امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از کسب مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان هپکو، خیابان خیام ۱، کوچه حافظ ۱، پلاک ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریالآنتوسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx مورخ ۲۵/۶/xxx۳ بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
محمدعلی عباسی خلخانه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مازیار کهرخضری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود قبه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ بازرس اصلی و علی البدل:
خانم مرضیه رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
۸ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۹ـ حدود اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات