روح اله زحمتکش

آقای روح اله زحمتکش

کد ملی 253945xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

شرکت های روح اله زحمتکش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که روح اله زحمتکش دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14589509
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۸۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد یاسر ترابی ک . م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای حسین اسمعیلی ک . م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مرغک ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهدی گنج خانلو ک . م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثربه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد علی امامی میبدی ک . م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای روح اله زحمتکش ک . م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مرغ مادر دیزباد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . هیات مدیره بعضی از اختیارات خود را برابر ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند : ۱ اجرای مصوبات مجمع عمومی ۲ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهم ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی ۳ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از جمهوری اسلامی ایران یا خارج از ایران ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها ۵ پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ۷ دریافت مطالبه و پرداخت دیون شرکت ۸ تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اواراق تجارتی ۹ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( ۳ ) این اساسنامه . ۱۰ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) ۱۱ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها . ۱۲ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آن‌ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره . ۱۳ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آن‌ها . ۱۴ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات ماده ( ۳ ) اساسنامه حاضر ، استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت و همچنین افزایش سرمایه به جهت بازپرداخت این گونه اوراق منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود . ۱۵ رهن گذاران اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ، و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486083
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت نفت و گاز به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای مجید یاریگر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای روح ا … زحمتکش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و ضمنا " کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره از اختیارات خود بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیرولو کرارا. تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015031
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف سلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود دربندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره محمد نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره مجید یاریگر به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نفت وگاز به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره روح ا.. زحمتکش به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب شدند. از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض شد. نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف وسیاستها و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت واستراتژی و برنامه ۵ ساله وخط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب درهیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی ودرخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید وفروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویرو علائم تجاری. طرح اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزائی ودفاع از هر گونه دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت درهر یک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایرمراجع مربوطه به منظور دفاع ازحقوق شرکت ازآغاز تا اتمام، بصورت انتخاب ویا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولوکرارا. تهیه و تنظیم وارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیر عامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءرئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمی باشد. وضمنا کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات