سید داود علوی

سید داود علوی

کد ملی 247110xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

شرکت های سید داود علوی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید داود علوی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12815779
آگهی تغییراتحسابرسی پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ ومجوز xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۵/۷/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستنادگواهی حصر وراثت شماره ۹۳/۵۵/xxx مورخ ۲۴/۹/xxx۳ و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره xxxxxx مورخ ۹/۱۲/۹۳ مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه مرحوم سید داود علوی باکدملی xxxxxxxxx۸ به شرح ذیل به وراث ایشان منتقل و براساس انتقال قهری در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفتند. در نتیجه اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به شرح زیر می‌باشد: - آقای فرهمند امیری جوبنی باکدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای محمد مهدی جمشیدی فر باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای علیرضا صفایی باکدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای ابراهیم دائمی دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم خدیجه حقیقی باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه - خانم ماه طلعت مصلی نژاد باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه – آقای سید سهیل علوی باکدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۳۳ ریال سهم الشرکه - خانم مریم السادات علوی باکدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۶۷ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416529
آگهی تغییرات شرکت حسابرسي پارس موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صفایی ک.مxxxxxxxxx۵ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت آقای فرهمند امیری جوبنی ک.م با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۰۰ریال افزایش داد.در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxریال به مبلغ xxxxxxریال افزایش یافت در نهایت لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد آقای فرهمند امیری جوبنی ک.مxxxxxxxxx۷ دارایxxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای سید داود علوی ک.م xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی جمشیدی فر ک.م xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا صفایی ک.مxxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم دایمی دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1733375
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی بهوزان شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۳۵۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی آقای سید داود علوی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661422
آگهی تغییرات شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۹۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سیدداود منوچهر علوی شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت همکاران سیستم شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت همکاران سیستم پناه شرق شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631441
آگهی تغییرات شرکت عمران بعثت خاتم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626254
آگهی تغییرات شرکت کاپاسیتورپارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید داود علوی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670720
آگهی تغییرات شرکت پروفیل یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی پارس به شناسه xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای سید داوود منوچهر علوی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580367
آگهی تغییرات شرکت سپیدار سیستم آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داوود منوچهر علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491010
آگهی تغییرات شرکت دارو‌سازی آتی فارمد سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۱۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی پارس بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داوود علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxx۴ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464355
آگهی تغییرات شرکت پارس استیل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۵۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۶۷۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جلال علاقه بند بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد حسین مومنین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای اکبر علاقه بند بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سید داود علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297933
آگهی تغییرات شرکت بهان دارو فایز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۶۴۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۶ مورخ ۷/۷/۹۲ تاریخ مجمع ۲۶/۵/۹۲ صحیح میباشد و نیز نام موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدداوود علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271522
آگهی تغییرات شرکت سپیدار سیستم آسیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقایسید داود منوچهری علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218539
آگهی تغییرات شرکت داروسازی بهوزان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
داریوش کشتکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و فرید ثاقبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بهمن پاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نوید میرقاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی و سید محمد شریعت پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حوروش فره وشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء علی البدل.
موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و سید داود علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت بهوزان تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210977
آگهی تغییرات شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۹۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲،شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵، موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت مهندسی امور مشتریان همکاران سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶.
موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید داود منوچهر علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189194
آگهی تغییرات شرکت پارس استیل سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۵۲۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۶۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید داود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178849
آگهی تغییرات شرکت کاپاسیتور پارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۵۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدداود علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود برلوا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای آرش کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134855
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی آتی فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۵۱۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۹۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازس اصلی و سیدداود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138477
آگهی تغییرات شرکت پروفیل یزد سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۰ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۸۱۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ آقای حاج غلامحسین ریسمانیان کد ملی xxxxxxxxx۳، آقای جلال علاقه بند کد ملی xxxxxxxxx۷، آقای محمد عارف تفضلی یزدی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان هادی علاقه بند کد ملی xxxxxxxxx۱، علیرضا جوشن کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند ۲ ـ موسسه حسابرسی پارس بسمت بازرس اصلی و آقای سید داود علوی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ۴ ـ صورت های مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ۵ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۲ آقای محمد عارف تفضلی یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حاج غلامحسین ریسمانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جلال علاقه بند بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125419
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سلامت میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۲۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید مصطفی تبریزی دانا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیده مریم تبریزی دانا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کریم تبیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و سید داود علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049168
آگهی تغییرات شرکت بهان دارو فایز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۶۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سید داود علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سیده مریم تبریزی دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید مصطفی تبریزی دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سویران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم شهره شیرزادی قزوینی تا تاریخ ۲۹/۹/xxx۳. در تاریخ ۱۷/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914057
آگهی تغییرات شرکت پیشرو سامانه های ترکیبی ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدداود علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255710
آگهی تغییرات شرکت پیشرو سامانه‌های ترکیبی ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدداود علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739427
آگهی تغییرات شرکت بهان دارو فایزسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۱۳۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۶۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سید داود علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر کوچه ملائی پلاک ۱۴ طبقه ۲ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726368
آگهی تصمیمات شرکت عمران بعثت خاتمسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سیدداود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9763745
آگهی تصمیمات شرکت پارس استیل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۲۵۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۶۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به ش.ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین مومنین به کدملیxxxxxxxxx۵ و محمد علاقه‌بند به کدملیxxxxxxxxx۵ و جلال علاقه‌بند به کدملیxxxxxxxxx۷ و اکبر علاقه‌بند به کدملیxxxxxxxxx۲ و ندا علاقه‌بند به کدملیxxxxxxxxx۳ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ محمدحسین مومنین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد علاقه‌بند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جلال علاقه‌بند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها و سفته‌ها و اسناد تعهدآور رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل منفرداً یا رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706312
آگهی تصمیمات شرکت پارس استیل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۲۵۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۶۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به ش.ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین مومنین به کدملیxxxxxxxxx۵ و محمد علاقه بند به کدملیxxxxxxxxx۵ و جلال علاقه بند به کدملیxxxxxxxxx۷ و اکبر علاقه بند به کدملیxxxxxxxxx۲ و ندا علاقه بند به کدملیxxxxxxxxx۳ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ محمدحسین مومنین به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد علاقه بند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جلال علاقه بند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها و سفته ها و اسناد تعهدآور رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل منفرداً یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691241
آگهی تصمیمات شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۹۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود منوچهر علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی شهریار رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی مهدی انصاریان به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت مهندسی امور مشتریان همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت مهندسی امور مشتریان همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ شهریار رحیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی انصاریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901744
آگهی تصمیمات شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۹۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود منوچهر علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی شهریار رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی مهدی انصاریان به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت مهندسی امور مشتریان همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت مهندسی امور مشتریان همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ شهریار رحیمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی انصاریان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701077
آگهی تصمیمات شرکت کاپاسیتور پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و سید داود (منوچهر) علوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داود برلوا به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود پورعبادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ داود برلوا بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مسعود پورعبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9844739
آگهی تصمیمات شرکت کاپاسیتور پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و سید داود (منوچهر) علوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داود برلوا به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود پورعبادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ داود برلوا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مسعود پورعبادی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644232
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی پارس به ‌شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیماتی ذیل اتخاذ گردید: سید داود (منوچهری علوی) به کد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت قسمتی از سهم الشرکه خود از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/۶۰ ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/۹۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551583
آگهی تصمیمات شرکت جان کرین ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۵۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303372
آگهی تصمیمات شرکت جان کرین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169935
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری و ساخت توربو سیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۴۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سید داود علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۰۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506787
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری و ساخت توربو سیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۴۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سيد داود علوی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای يک سال مالی انتخاب گرديدند. ۲ ـ روزنامه کثيرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاريخ۰۳/۱۲/xxx۰ ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9872551
آگهی تصمیمات شرکت سویران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۲۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۹۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و داوود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید هاشم تبریزی‎دانا به کدملی xxxxxxxxx۱ـ محمدرضا نیسیان به کدملی xxxxxxxxx۴ـ طوبی صانعی به کدملی xxxxxxxxx۳ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ سید هاشم تبریزی‎دانا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدرضا نیسیان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811107
آگهی تصمیمات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و داود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کرمعلی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ منوچهر شریفی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمد بخشعلی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ساسان مشایخ به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدحسین وکیلی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۰ کرمعلی احمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و منوچهر شریفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین وکیلی‌مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و پرداخت کلیه قراردادهای مالی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679447
آگهی تغییرات شرکت بهان دارو فایز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۶۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیون سهم با‌نام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxx/۹۰ص/xxx مورخ ۱۶/۵/۹۰ بانک پاسارگاد شعبه ولی‌عصر مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ٍٍریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سید داود علوی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید هاشم تبریزی‌دانا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا نیسیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و خانم شهره شیرزادی‌قزوینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲.

۵ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244528
آگهی تصمیمات شرکت کاپاسیتور پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و سیدداود علوی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10112579
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پارس استیل سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۶۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518756
آگهی تصمیمات موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به شماره ثبت ۱۶۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردیدند: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9932287
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۲۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و سید داود (منوچهر) علوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10106396
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه و راهبری تحقیقات همکاران سیستم مشورت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۴۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و سید داود (منوچهر) علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622339
آگهی تأسیس شرکت داروسازی آتی فارمد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به تحقیق توسعه پیشبرد و ساخت محصولات داروئی و یا شیمیایی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث تولید خرید معارضه واردات فروش پخش صادرات بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی نسبت به محصولات از جمله فرآورده‌های هورمونی اجناس کالا داروئی و شیمیایی از هر قبیل به استثنای مواردی که منع قانونی دارد همچنین انجام کلیه اموری که مناسب مکمل و یا مربوط به موضوعات فوق باشد پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک خ ملاصدرا خ شیراز شمالی دانشور شرقی پ ۴۰ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به پانزده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانزده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۰/۲/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه بازار تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی اشرف‌افخمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت کی بی سی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت پاریزنوا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید کمال‌الدین سادات طهرانی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت استراخن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا البرزی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت سولفاتیک سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا زرگرزاده به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای محمدرضا زرگرزاده به نمایندگی از شرکت سوافاتیک سهامی‌عام به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای سید داود علوی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036653
آگهی تصمیمات شرکت عمران بعثت خاتم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سیدداود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11205537
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی پارس به ‌شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیماتی ذیل اتخاذ گردید: سید داود (منوچهری علوی) به کد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت قسمتی از سهم‌الشرکه خود از صندوق موسسه سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/۶۰ ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/۹۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11238113
آگهی تغییرات شرکت بهان دارو فایزسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۶۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سید داود علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر کوچه ملائی پلاک ۱۴ طبقه ۲ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309355
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11392440
آگهی تصمیمات شرکت پخش البرز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11569715
آگهی تصمیمات شرکت عمران بعثت خاتم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۸۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود منوچهری‌علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11696251
آگهی تصمیمات شرکت سامان دام سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۴۳۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و سیدداود علوی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد خبازی‌اسکوئی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و دوست محمد سالارزهی به ش ملی xxxxxxxxx و پیمان یاسائی‌مهرجردی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۰ محمد خبازی‌اسکوئی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و پیمان یاسائی‌مهرجردی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء منفرد محمد خبازی‌اسکوئی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11847279
آگهی تصمیمات شرکت سبحان دارو سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات