شهرام طاهری

شهرام طاهری

کد ملی 245176xxxx
گراف ارتباطات
26
شرکت‌ها
70
آگهی‌ها

شرکت های شهرام طاهری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شهرام طاهری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
آروین آرمان گستر
آروین آرمان گستر
بازرس علی‌البدل
تولیدی زرین پوشش جم
تولیدی زرین پوشش جم
بازرس علی‌البدل
تحکیم مبنا
تحکیم مبنا
بازرس علی‌البدل
ساختمانی توان شرق
ساختمانی توان شرق
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور مهر آرازان شهر
مهندسین مشاور مهر آرازان شهر
بازرس علی‌البدل
وایون
وایون
بازرس علی‌البدل
انرژی و پروتئین شایان
انرژی و پروتئین شایان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی
بازرس علی‌البدل
ساختمان توان شرق
ساختمان توان شرق
بازرس علی‌البدل
مهندسین همکار صنایع
مهندسین همکار صنایع
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور مادکیمیا فرآیند
مهندسین مشاور مادکیمیا فرآیند
بازرس اصلی
کیسه بافی کرکس
کیسه بافی کرکس
بازرس علی‌البدل
کیسه سپهر بافت
کیسه سپهر بافت
بازرس علی‌البدل
حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی
حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی
بازرس علی‌البدل
صنعتی و تولیدی پایش
صنعتی و تولیدی پایش
بازرس علی‌البدل
کادر سازه
کادر سازه
بازرس علی‌البدل
کمیسان
کمیسان
بازرس علی‌البدل
آرد بهنان قزوین
آرد بهنان قزوین
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی نیک اندیشان مهر
تولیدی و صنعتی نیک اندیشان مهر
بازرس علی‌البدل
فرآیندهای گیاهی
فرآیندهای گیاهی
بازرس علی‌البدل
ژالکه
ژالکه
بازرس اصلی
قارچ سفید تک خال
قارچ سفید تک خال
بازرس اصلی
مجتمع تولیدی غذایی برادران فتحی میاندوآب
مجتمع تولیدی غذایی برادران فتحی میاندوآب
آریا دیزل پارت
آریا دیزل پارت
کالا تجهیز پویا
کالا تجهیز پویا
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14893066
آگهی تغییرات شرکت کمیسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2218 و شناسه ملی 10101300393
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی به شناسه ملی 14003939640 و شماره ثبت 33539 با نمایندگی آقای شهرام طاهری به شماره ملی 2451769890به سمت حسابرس و بازرس اصلی و زهره فصیحی با شناسه ملی3359516699 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ محمد عرب با کد ملی0035086807 به سمت رئیس هیأت مدیره و حسن عرب با کد ملی0070538484 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمد حسین عرب با کد ملی0453745903 به سمت عضو هیأت مدیره و علی عرب با کد ملی0065918355 به سمت عضو هیأت مدیره و حسن صدرارا (خارج از سهامداران) با کد ملی0064993264 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضاء رئیس هیأت مدیره محمد عرب و محمدحسین عرب عضو هیأت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب آنها مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980820328338255 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14883281
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین پوشش جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2600 و شناسه ملی 10104017280
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شهرام طاهری به شماره ملی 2451769890 به عنوان بازرس اصلی و حنانه کلارستاقی نژاد به شماره ملی 2219925641 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ محمد عرب با کدملی0035086807 به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عرب با کدملی0070538484 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین عرب با کدملی 0453745903 به سمت عضو هیئت مدیره و علی عرب با کدملی0065918355 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب آن مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980813790337942  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14665311
آگهی تغییرات شرکت آرد بهنان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۳۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۶ به تصویب رسید . ۲. موسسه حسابرسی آرتین پرگاس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای شهرام طاهری کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسن باریکبینان کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14571761
آگهی تغییرات شرکت کالا تجهیز پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ، به نمایندگی آقای شهرام طاهری کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و اقای محمد دادخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14301744
آگهی تغییرات شرکت آریا دیزل پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - :موسسه حسابرسی آرتین پرگاس(حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۳۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای حسین صفری به شماره شناسنامه ۶ و شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال xxx۶ شامل ترازنامه و صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759120
آگهی تغییرات حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx/۱۹/۹۶ مورخ ۷/۹/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای میرشجاع حسینی شیوائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس و عضو هیات مدیره و آقای شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556760
آگهی تغییرات شرکت آرد بهنان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۳۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ به تصویب رسید. ۲. آقایان فتاح کرمی کدملی xxxxxxxxx۳ و حمید معتمدی قزوینی کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا بهشتیان کدملی xxxxxxxxx۶ و احمدخلخالی کدملی xxxxxxxxx۷ و رضاخلخالی کدملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم خلخالی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۳. موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای شهرام طاهری کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسن باریکبینان کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539701
آگهی تغییرات شرکت آریا دیزل پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روبن اله وردییان قره داغی با کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم سلین اللهوردیان قره داغی با کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم آلکسیا الهوردیان قره داغی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی آرتین پرگاس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۳۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای حسین صفری به شماره شناسنامه ۶ و شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورت‌های مالی سال xxx۴ شامل تراز نامه و صورت سود و زیان مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491082
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی غذایی برادران فتحی میاندوآب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۳۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای شهرام طاهری کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مرتضی افسری کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415742
آگهی تغییرات شرکت قارچ سفید تک خال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۳۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144620
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی پایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ بتصویب رسید. محمود تهرانچی کد ملی xxxxxxxxx۷ و حمید تهرانچی کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمد مهدی تهرانچی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیأت مدیره و خانم نادیا تهرانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. محمود تهرانچی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره ومحمد مهدی تهرانچی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حمید تهرانچی کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت یکسال دیگر در سمت خود باقی ماندند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا عضو علی البدل آنها همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908611
آگهی تغییرات شرکت آرد بهنان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۳۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲. آقایان محمدرضا بهشتیان کد ملی xxxxxxxxx۶ احمد خلخالی کد ملی xxxxxxxxx۷ رضا خلخالی کد ملی xxxxxxxxx۷ ابراهیم خلخالی کد ملی xxxxxxxxx۶ رشید کرمی کد ملی xxxxxxxxx۰ و حمید معتمدی قزوینی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. آقای شهرام طاهری کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسن باریک بینان کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649632
آگهی تغییراتحسابرسي آرتين پرگاس حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۳۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۷/۱۰/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای میرشجاع حسینی شیوائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12586996
آگهی تغییرات شرکت صنعتي و توليدي پايش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین پرگاس (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. آقایان محمود تهرانچی کد ملیxxxxxxxxx۷ و حمید تهرانچی کد ملیxxxxxxxxx۵ و محمد مهدی تهرانچی کد ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیأت مدیره و آقای احمد تهرانچی کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دوسال تعیین گردیدند.آقای محمود طهرانچی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی تهرانچی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید طهرانچی به عنوان مدیرعامل تعیین شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270975
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی به‌شماره‌ثبت۳۳۵۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۳۰/۳/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید محمد رضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح زیر میباشد : آقای حمید سلیمی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای شهرام طاهری با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میر شجاع حسینی شیوائی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12167152
آگهی تغییرات شرکت ژالکه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۵۴۱۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۰۳۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰به نمایندگی آقای شهرام طاهری و به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا نیازی ثابت به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086228
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین پوشش جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۷۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086233
آگهی تغییرات شرکت کمیسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی وآقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12077699
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی پایش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. آقایان محمود تهرانچی با کدملیxxxxxxxxx۷ و حمید تهرانچی با کدملیxxxxxxxxx۵ و محمد مهدی تهرانچی با کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد تهرانچی با کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398507
آگهی تغییرات شرکت آرد به نان قزوین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۳۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ۲. آقای مهندس محمدرضا بهشتیان کد ملی xxxxxxxxx۶ احمد خلخالی کد ملی xxxxxxxxx۷ رضا خلخالی کد ملی xxxxxxxxx۷ ابراهیم خلخالی کد ملی xxxxxxxxx۶ رشید کرمی کد ملی xxxxxxxxx۰ و حمید معتمدی قزوینی کد ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی آقای شهرام طاهری کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393356
آگهی تغییرات شرکت وایون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۸۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آرتین پرگاس شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721797
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور مهر آرازان شهر سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۱۷۶۲۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۸۶۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان ارسطو مقدس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و ارژنگ مقدس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سعیدفلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم ساناز کاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586629
آگهی تغییرات شرکت کادر سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۳۹ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ تهران به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563520
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی پایش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428278
آگهی تغییرات شرکت وایون سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۴۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۸۰۷۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرتین پرگاس شماره ثبت xxx۳۹ شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای شهرام طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585661
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین پوشش جم سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۰۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۷۲۸۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ارتین پرگاس حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۳۹ به سمت بازرس اصلی
آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461870
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور مهر آرازان شهر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۶۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۶۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شماره ثبت xxx۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587180
آگهی تغییرات شرکت کمیسان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۸۵۵۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۳۹۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شماره ثبت xxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1399780
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای سیانس سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخه ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی آرتین پرگاس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند

۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ذیل ثبت دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۲۶/۱۲/۹۲ تکمیل امضاء گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389464
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۷۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سرمایه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج شد و سرمایه موسسه به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال کاهش یافت.
اسامی شرکا به شرح ذیل میباشد:
آقای عبدالکریم مقدم دارای xxx/xxx/۲ ریال با کدملی xxxxxxxxx۱
آقای احمد ابری مهربان دارای xxx/xxx/۲ ریال با کدملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303766
آگهی تغییرات شرکت تحکیم مبنا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۴۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
آقای حسین شریعتمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای صلاح کوچک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین نجاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا بمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178876
آگهی تغییرات شرکت مهندسین همکار صنایع سهامی خاص به شماره ثبت۶۴۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۲۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. محمدحامد امام جمعه زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحسین معاضدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رامینا ارشدی با ش م xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای محمدحامد امام جمعه زاده به تنهائی به همراه مهر شرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177693
آگهی تغییرات شرکت کیسه بافی کرکس سهامی خاص به شماره ثبت۸۵۴۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۸۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید علیزاده حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رسول علیزاده حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حبیب اله حیدری طرقی به xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بهادار با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177753
آگهی تغییرات شرکت کیسه سپهر بافت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۱۳۷۹۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۰۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142019
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ماد کیمیا فرآیند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۲۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش ثبتxxx۲۴ و ش مxxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی شهرام طاهری به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و زهرا ابراهیم آبادی به ک مxxxxxxxxx۵ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
تصویب ترازنامه و صورت های مالی برای سال منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133633
آگهی تغییرات شرکت وایون سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۸۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224016
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور مهر آرازان شهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۶۲۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۸۶۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند:
ارسطو مقدس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی و ارژنگ مقدس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سعید فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۸ و بهاالدین کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۵
موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شهرام طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند.
پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066007
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین همکار صنایع سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۴۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050371
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان توان شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۸۹۷۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه آرمان اندیشان امین به ک م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید اعتباریان به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آرین اعتباریان xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038274
آگهی تغییرات شرکت کادر سازه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۶/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال ۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه آرمان اندیشان امین بشماره ثبت xxx۲۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxx۵ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018856
آگهی تصمیمات شرکت آروین آرمان گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۰۶۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به ک م xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893550
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین پوشش جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۷۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۷/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911963
آگهی تصمیمات شرکت انرژی و پروتئین شایان سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۷۱۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر می باشد و ماده ۳۱ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آرمان اندیشان امیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. و ماده ۴۵ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود پوستی زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ ـ جواد صابری با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدعلی عظیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ محمود پوستی زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جواد صابری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به تهران ـ خ آزادی نبش اسکندری شمالی پ xxx ط ۷ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917666
آگهی تصمیمات شرکت وایون سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۹۴۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن شریف‌موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهین جلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا فلاح‌آزاد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضای کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید از جمله و بدون قید انحصار چکها و بروات و سفته‌ها و حواله‌ها با امضای یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681231
آگهی تصمیمات شرکت وایونسهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۹۴۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن شریف موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهین جلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا فلاح آزاد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضای کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید از جمله و بدون قید انحصار چکها و بروات و سفته ها و حواله ها با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673034
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور مهر آرازان شهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۶۲۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۶۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ارسطو مقدس جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ و ارژنگ مقدس جعفری به کدملی xxxxxxxxx۲ و سعید فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ و بهاءالدین کریمی به کدملی xxxxxxxxx۵.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494211
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی توان شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۷۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609961
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی توان شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۷۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596217
آگهی تصمیمات شرکت تحکیم مبنا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۲۷۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۵۴۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488758
آگهی تصمیمات شرکت تحکیم مبنا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۲۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۴۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048678
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین پوشش جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۷۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386621
آگهی تصمیمات شرکت آروین آرمان گستر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۰۶۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان آیین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566012
آگهی تصمیمات شرکت آروین آرمان گستر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۰۶۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان آیین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 568308
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین پوشش جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۷۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549823
آگهي تغييرات شرکت کادر سازه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۳۱
باستناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخه ۱۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه آرمان اندیشان امین بشماره ثبت xxx۲۴ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید قم ـ ابتدای قدیم قم ـ تهران ـ جنب مجتمع بعثت کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10249265
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی نیک اندیشان مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۴۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۱۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسداله پیشدار به کدملی xxxxxxxxx۶ محمد زارع تفت به کدملی xxxxxxxxx۹ سعید محمودخانی به کدملی xxxxxxxxx۲ ضمنا موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۰ سعید محمودخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی زارع تفت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اسداله پیشدار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10183884
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور مهرآرازان شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۶۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ و مجمع فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ارسطو مقدس جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ و ارژنگ مقدس جعفری به کدملی xxxxxxxxx۲ و سعید فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهاءالدین کریمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰: ارسطو مقدس جعفری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، ارژنگ مقدس جعفری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نام شرکت به مهر آرازان شهر تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075331
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تهران شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۷۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید اعتباریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ارین اعتباریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هما نیکو به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10825474
آگهی تغییرات شرکت کادر سازه (سهامی‌ خاص) بشماره ثبت ۱۰۳۱ و به شناسه ملی۱۰۸۶۰۹۵۸۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه۱۸/۱۲/۸۹ که در تاریخ۵/۳/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ موسسه آرمان اندیشان امین بشماره ثبتxxx۲۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری بشماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

اداره ثبت اسناد و املاک منطقه۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851123
آگهی تصمیمات شرکت فرآیندهای گیاهی سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۶۶۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۱۹۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و شعرام طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020099
آگهی تصمیمات شرکت تحکیم مبنا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۲۷۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۴۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11101903
آگهی تصمیمات شرکت وایون سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11238527
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور مهر آرازان شهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۶۲۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۶۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ارسطو مقدس‌جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ و ارژنگ مقدس‌جعفری به کدملی xxxxxxxxx۲ و سعید فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ و بهاءالدین کریمی به کدملی xxxxxxxxx۵.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11332230
آگهی تصمیمات شرکت انرژی و پروتئین شایان سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۰۹۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۷۱۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: هیئت‌مدیره مرکب از ۳ نفر می‌باشد و ماده ۳۱ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آرمان اندیشان امیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. و ماده ۴۵ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود پوستی‌زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ ـ جواد صابری با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدعلی عظیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ محمود پوستی‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و جواد صابری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به تهران ـ خ آزادی نبش اسکندری شمالی پ xxx ط ۷ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11623988
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین پوشش جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۷۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۷/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11735110
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور مهرآرازان شهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۶۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۶۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ و مجمع فوق‌العاده مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ارسطو مقدس‌جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ و ارژنگ مقدس‌جعفری به کدملی xxxxxxxxx۲ و سعید فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهاءالدین کریمی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ : ارسطو مقدس‌جعفری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، ارژنگ مقدس‌جعفری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نام شرکت به مهر آرازان شهر تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758751
آگهی تأسیس موسسه آرمان اندیشان امین
موسسه فوق در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxx۲۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده‎سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‎شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تائید می‎شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه خیابان ستارخان روبروی برج گلدیس ساختمان xxx طبقه ۴ واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۶ ریال می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای همت کریمی کوکنده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‎های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822333
آگهی تغییرات شرکت کادر سازه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۳۱
باستناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخه ۱۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ موسسه آرمان اندیشان امین بشماره ثبت xxx۲۴ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۲ـ مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید قم ـ ابتدای قدیم قم ـ تهران ـ جنب مجتمع بعثت کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.

ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11918919
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور مهر آرازان شهر سهامی خاص ثبت شماره ۱۷۶۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۶۰۱۰
به‌استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11994061
آگهی تصمیمات شرکت تحکیم مبنا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۵۲۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۴۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین شریعتمداری به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین نجاریان به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا بمانیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و صلاح کوچک‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات