محمدحسن مقامی

محمدحسن مقامی

کد ملی 241129xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
7
آگهی‌ها

شرکت های محمدحسن مقامی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدحسن مقامی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12730606
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران نوین ریوند آباده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجید فرهود کد ملی xxxxxxxxx کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره و علیرضا تصدیقی کد ملی ۴۵/xxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و محمدعلی صفائیان کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان منشی هیأت مدیره و محمدرضا سلیمی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و محمود منصوری کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و مهدی داوودی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و محمدعلی پورپاکار کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند مقرر شدکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقایان محمدعلی پورپاکار (مدیرعامل) و مجید فرهود (رئیس هیأت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا تصدیقی (نائب رئیس) حق امضاء خواهد_داشت. نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای (محمدعلی پورپاکار) مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664997
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راه سازی اقلیم گستر دنا سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۷۷۳۲ کدپستی ۷۳۹۳۱۱۴۴۷۶
بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده، فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۵/۷/xxx۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: ۱ـ آقای امید الماسی کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه میری کد ملی xxxxxxxxx۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد حسن مقامی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه میری بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها با امضای خانم فاطمه میری نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای امید الماسی رئیس هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضای خانم فاطمه میری یا آقای امید الماسی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ـ خانم هاجر جباری لرکش کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ و آقای فیروز الماسی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۴ـ با تصویب مجمع تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت در خصوص تعداد اعضای هیئت مدیره بشرح مذکور اصلاح و مابقی مندرجات ماده فوق به قوت خود باقی می باشد.

ش؟؟؟؟؟ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665028
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راه سازی اقلیم گستر دنا سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۷۷۳۲ کدپستی ۷۳۹۳۱۱۴۴۷۶
بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده، فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۶/xxx۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد:
۱ـ آقای امید الماسی کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه میری کد ملی xxxxxxxxx۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد بهادری کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد حسن مقامی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره و خانم فاطمه میری بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با امضای خانم فاطمه میری نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای امید الماسی رئیس هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضای خانم فاطمه میری یا آقای امید الماسی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۲ـ خانم هاجر جباری لرکش کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ و آقای فیروز الماسی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148377
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران نوین ریوند آباده سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۲۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۹۱ کدپستی ۷۳۹۱۸۱۷۷۶۱
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخه ۱۶/۴/xxx۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ ـ آقایان محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره، علیرضا تصدیقی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و محمدعلی صفائیان کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ مجید فرهود کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۵، محمود منصوری کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ محمدرضا سلیمی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ و مهدی داودی کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای محمدعلی پورپاکار کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و چکها و سفته ها و اسناد و قراردادها با امضا رئیس هیات مدیره و در غیاب نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود
۲ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ آقای نادر سهیلی نیا کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمدصادق سازگار کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۴ـ صورتهای مالی شرکت منتهی به پایان اسفند xxx۱ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املا ک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681682
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران نوین ریوند آبادهسهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۲۰به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۹۱ کدپستی ۱۷۷۶۱ـ۷۳۹۱۸
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۸/۹۰ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد. ۱ـ آقایان: مجید فرهود کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxx۷۵ـxxx۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره, علیرضا تصدیقی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۷۹ـxxx۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxx۵۱ـxxx۹۷ محمدعلی صفائیان کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxx۶۸ـxxx۱۸ محمود منصوری کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxx۷۱ـxxx۱۷ محمدرضا سلیمی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxx۸۸ـxxx۱۹ و شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران خود راننده شهرستان آباده ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxx۴۶ـxxx۱۸ با نمایندگی آقای مهدی داودی کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxx۸۳ـxxx۵۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای محمدحسن مقامی به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و چک ها و سفته ها و اسناد و قراردادها با اعضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهدبود و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ـ صورت های مالی سال xxx۸ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ـ صورت های مالی و ترازنامه عملکردی سال xxx۹ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ـ آقایان: نادر سهیلی نیا کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxx۳۶ـxxx۱۶ و محمدصادق سازگار کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxx۷۵ـxxx۱۹ کمافی السابق به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۵ـ روزنامه افسانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۴ ثبت آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846667
آگهی تاسیس شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۶/xxx۰ به شماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره ثبت گردید و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور، رسالت و خبرجنوب آگهی میگردد:

۱ـ موضوع شرکت عبارت است از: احداث و بهره‌برداری از کارخانجات کاشی و سرامیک، تولید انواع کاشی و سرامیک، عرضه تولیدات به بازار مصرف برابر ضوابط قانونی، هرگونه عملیات بازرگانی در رابطه با احداث کارخانه و تامین و مواد مصرفی و عرضه تولیدات و بهره‌برداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاریه کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

۳ـ مرکز شرکت: استان فارس شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهارراه جوادیه، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده، کدپستی xxx۳۵ـxxx۱۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) منقسم به xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون سهم xxx ریالی (یک هزار ریالی) که تعداد xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون) سهم تماما بانام می‌باشد که xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال توسط موسسان پرداخت شده بدین شرح که طی گواهی بانکی به شماره xxx۰ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال بصورت آورده غیرنقد که به تایید کارشناس رسمی دادگستری به شماره xxx/xxx مورخ ۶/۸/xxx۹ رسیبه و مبلغ xxx۰ ریال طی گواهی بانک ملی مرکزی آباده به شماره xxx۶۹ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ تایید شده و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به موجب پذیره‌نویسی طی گواهی شماره xxx۱ مورخ ۱۱/۵/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی‌عام ثبت شده به شماره xxx ثبت شرکتهای آباده شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای تیمور شیرازی کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای محمدعلی باقری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۵۳ـxxx۱۹ بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ موسسه ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده به شماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای میثم فیاضی‌بارجین کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxx۷۷ـxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و شرکت حمل و نقل باربری بعثت بیدک سهامی‌خاص ثبت به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۱۴ـxxx۱۷ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای میثم فیاضی‌بارجین بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۶ـ آقای علیرضا رمضانیان با کدملی xxxxxxxxx۵ با کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید.

۷ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ ثبت شرکتهای شیراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۸ـ روزنامه‌های رسالت و خبرجنوب جهت درج در آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761149
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران نوین ریوند آباده سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۲۰ به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۹۱ کدپستی ۱۷۷۶۱ـ۷۳۹۱۸
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخه ۲۵/۸/۹۰ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر به عمل آمد.

۱ـ آقایان: مجید فرهود کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxx۷۵ـxxx۱۷ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره, علیرضا تصدیقی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۷۹ـxxx۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxx۵۱ـxxx۹۷ محمدعلی صفائیان کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxx۶۸ـxxx۱۸ محمود منصوری کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxx۷۱ـxxx۱۷ محمدرضا سلیمی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxx۸۸ـxxx۱۹ و شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران خود راننده شهرستان آباده ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxx۴۶ـxxx۱۸ با نمایندگی آقای مهدی داودی کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxx۸۳ـxxx۵۹ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و آقای محمدحسن مقامی به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و اسناد و قراردادها با اعضای رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهدبود و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۲ـ صورت‌های مالی سال xxx۸ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

۳ـ صورت‌های مالی و ترازنامه عملکردی سال xxx۹ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴ـ آقایان: نادر سهیلی‌نیا کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxx۳۶ـxxx۱۶ و محمدصادق سازگار کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxx۷۵ـxxx۱۹ کمافی‌السابق به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۵ـ روزنامه افسانه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات