علی‌رضا رمضانیان

آقای علی‌رضا رمضانیان

کد ملی 241090xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا رمضانیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا رمضانیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14905675
آگهی تغییرات شرکت کالا بر نیما فجر آباده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 485 و شناسه ملی 10530088915
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1398 ومجوز شماره 46891/1/41 ـ 3/6/98 اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای آباده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای کامران امین به شماره ملی 0041149653 آقای محمد صادق فرشاد به شماره ملی 2410836674 و خانم گلاره هاشمی نژاد به شماره ملی 0027168649 برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. ـ آقای علیرضا رمضانیان به شماره ملی 2410909515 به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم حسن پور به شماره ملی 2410955142 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به 29/12/97 مورد تصویب قرار گرفت. ش980828454124207  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14796909
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۷ به تصویب رسید. آقای کامران امین دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای پیوند زین العابدینی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای کیوان سلیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای آرمان ساعی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مجید صدری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علیرضا رمضانیان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمیدرضا حسین بابائی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه نگر (حسابدران رسمی) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14796919
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا رمضانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای آرمان ساعی با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی اعضای هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246190
آگهی تغییرات شرکت کالا بر نیما فجر آباده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای علیرضا رمضانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وخانم اعظم حسن پور به شماره ملیxxxxxxxxx۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ ـ روزنامه کثیر الاانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ۳ ـ ترازنامه و حساب سودوزیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201101
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا رمضانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیات مدیره بجای آقای سید جواد شریفیان xxxxxxxxx۳ برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713830
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامران امین دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و پیوند زین العابدینی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدجواد شریفیان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آرمان ساعی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مجید صدری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علیرضا رمضانیان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمیدرضا حسین بابائی شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543648
آگهی تغییرات شرکت کالا بر نیما فجر آباده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ باستناد نامه شماره xxx/۱/۴۱ مورخ ۰۵/۰۵/xxx۶ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای علی رضا رمضانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، خانم اعظم حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترزانامه حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12575122
آگهی تغییرات شرکت مصرف كارگران كارخانه سيمان آباده شركت تعاوني به شماره ثبت ۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۴ باستناد نامه شماره xxx۸۵/۹۴ مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان آباده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا بهنام به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا رمضانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای علیرضاکریمی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکریم صداقت کیش به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای علی اکبر کشتگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا اصلی و آقای علیرضا فرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ علی البدل و خانم اعظم حسن پور به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای حسن سبزعلیان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت اعضا علی البدل هئیت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ ـ سید سعید علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی واسماعیل یزدانشناس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ ترازنامه حسب سودوزیان سال نالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۴ ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531200
آگهی تغییرات شرکت كالا بر نيما فجر آباده شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ باستناد نامه شماره xxx۶/۵۱ مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد صادق فرشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کامران امین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم گلاره هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاهیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ ـ آقای علی رضا رمضانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، خانم اعظم حسن پور به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584575
آگهی تغییرات شرکت کالا بر نیما فجر آباده سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۸۹۱۵ کدپستی ۷۳۹۱۸۱۸۶۸۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۴/۹۳ و مدارک مصدق منضم به آن که طی شماره xxx/۵۱ ـ ۱۵/۴/۹۳ به تایید نماینده اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس مستقر در آباده و اقلید رسیده تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد:
۱ـ آقای علیرضا رمضانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ خانم اعظم حسن پور کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۸/۱۲/۹۳ و تراز سود و زیان شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153506
آگهی تغییرات شرکت کالا بر نیما فجر آباده سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۸۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۸۹۱۵ کدپستی ۷۳۹۱۸۱۸۶۸۹
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیات مدیره مورخه ۲۶/۳/xxx۲ و هیات مدیره مورخه ۲۵/۳/۹۲ و هیات مدیره مورخه ۱۵/۷/۹۰ و به استناد تاییدیه شماره xxx/۵۱ مورخه ۱۲/۵/۹۲ و شماره xxx/۵۱ مورخه ۲/۶/۹۲ نمایندگی اداره کل حمل و نقل جاده ای و پایانه های استان فارس تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ـ آقای کامران امین کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای محمدصادق فرشاد کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، خانم گلاره هاشمی کدملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ کدپستی به عنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامحسین آراسته کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر شد که کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای غلامحسین آراسته مدیرعامل و آقای کامران امین رئیس هیات مدیره و در غیاب آقای کامران امین با امضاء آقای محمدصادق فرشاد نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت مجتمعا معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای آقای غلامحسین آراسته مدیرعامل و مهر شرکت مجتمعا معتبر خواهد بود.
۲ـ آقای علیرضا رمضانیان کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم اعظم حسن پور کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۴ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ و تراز سود و زیان شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145968
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ و هیات مدیره مورخه ۷/۵/۹۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ـ شرکت حمل و نقل و باربری بعثت بیدک سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ آقای احمدرضا باقری کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۸؛ موسسه صندوق ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده بشماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای محمدرضا رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳؛ آقای حیدر تصدیقی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴؛ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای میثم فیاضی بارجین کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده بشماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه های خبرجنوب و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ صورتهای مالی سال xxx۱ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۵ـ آقای علیرضا رمضانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758402
آگهی تغییرات شرکت کالا بر نیما فرج آبادهسهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۸۵شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۸۹۱۵ کدپستی ۷۳۹۱۸۱۸۶۸۹
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۳/۹۱ و مدارک مصدق منضم به آن تاییدی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ـ فارس ـ به شماره xxx۶/۴۱ مورخه ۵/۴/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ـ آقای علیرضا رمضانیان کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم اعظم حسن پور کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستیxxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ و تراز سود و زیان شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده شمارهxxx۱۰
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303678
آگهی تغییرات شرکت کالا برنیما فجر آباده سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۸۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۸۹۱۵ کد پستی ۷۳۹۱۸۱۸۶۸۹
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخه ۲۷/۴/xxx۰ و مدارک مصدق منضم به آن مستند به تاییدیه شماره xxx۴۳/۴۱ مورخه ۱۰/۵/xxx۰ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان فارس تغییرات مشروحه ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد: ۱ آقایان: کامران امین کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره، محمدصادق فرشاد کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، خانم گلاره هاشمی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxx۱۷ xxx۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای جالینوس بهرامی کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر شد که کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای جالینوس بهرامی (مدیرعامل) و یکی از اعضاء هیات مدیره آقای کامران امین (رئیس هیات مدیره) یا آقای محمدصادق فرشاد (نایب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ۲ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ و تراز سود و زیان شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ آقای علیرضا رمضانیان کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم اعظم حسن پور کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10208798
آگهی تغییرات شرکت کالابر نیما فجر آباده (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۸۹۱۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳/۴/۸۹ مستند به تائیدیه شماره xxx۸۷/۴۱ مورخه ۲۶/۴/۸۹ اداره کل حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های استان فارس و مدارک مصدق منضم به آن تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ و تراز سود و زیان شرکت مورد تائید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقای علیرضا رمضانیان کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی: xxxxxxxxx۴ و خانم اعظم حسن پور کدملی: xxxxxxxxx۲ و کدپستی: xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846667
آگهی تاسیس شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۶/xxx۰ به شماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره ثبت گردید و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور، رسالت و خبرجنوب آگهی میگردد:

۱ـ موضوع شرکت عبارت است از: احداث و بهره‌برداری از کارخانجات کاشی و سرامیک، تولید انواع کاشی و سرامیک، عرضه تولیدات به بازار مصرف برابر ضوابط قانونی، هرگونه عملیات بازرگانی در رابطه با احداث کارخانه و تامین و مواد مصرفی و عرضه تولیدات و بهره‌برداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاریه کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

۳ـ مرکز شرکت: استان فارس شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهارراه جوادیه، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده، کدپستی xxx۳۵ـxxx۱۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) منقسم به xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون سهم xxx ریالی (یک هزار ریالی) که تعداد xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون) سهم تماما بانام می‌باشد که xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال توسط موسسان پرداخت شده بدین شرح که طی گواهی بانکی به شماره xxx۰ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال بصورت آورده غیرنقد که به تایید کارشناس رسمی دادگستری به شماره xxx/xxx مورخ ۶/۸/xxx۹ رسیبه و مبلغ xxx۰ ریال طی گواهی بانک ملی مرکزی آباده به شماره xxx۶۹ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ تایید شده و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به موجب پذیره‌نویسی طی گواهی شماره xxx۱ مورخ ۱۱/۵/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی‌عام ثبت شده به شماره xxx ثبت شرکتهای آباده شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای تیمور شیرازی کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای محمدعلی باقری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۵۳ـxxx۱۹ بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ موسسه ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده به شماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای میثم فیاضی‌بارجین کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxx۷۷ـxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و شرکت حمل و نقل باربری بعثت بیدک سهامی‌خاص ثبت به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۱۴ـxxx۱۷ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای میثم فیاضی‌بارجین بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۶ـ آقای علیرضا رمضانیان با کدملی xxxxxxxxx۵ با کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید.

۷ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ ثبت شرکتهای شیراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۸ـ روزنامه‌های رسالت و خبرجنوب جهت درج در آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11804968
آگهی تغییرات شرکت کالا بر نیما فرج آباده سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۸۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۸۹۱۵ کدپستی ۷۳۹۱۸۱۸۶۸۹
به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۳/۹۱ و مدارک مصدق منضم به آن تاییدی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان ـ فارس ـ به شماره xxx۶/۴۱ مورخه ۵/۴/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر به عمل آمد:

۱ـ آقای علیرضا رمضانیان کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم اعظم حسن‌پور کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستیxxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی‌‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۲ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ و تراز سود و زیان شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات