محمد اسعدی

آقای محمد اسعدی

کد ملی 241088xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14804421
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سیمان تهران (سهامی عام) و عضو موظف به سمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای محمد نبی حبیبی انتخاب گردید. ۲ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۲۲/۰۳/۹۹ تعیین گردیدند: آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سیمان تهران (سهامی عام) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محسن رستمی باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمجتبی حسینی مقدم باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره نماینده شرکت پریفاب (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ آقای مسعود حقیری باکدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت صنایع گیلان سبز(سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳به عنوان عضو هیئت مدیره آقای آرمان ثنائی باکدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنایع سیمان نهاوند(سهامی خاص) باشناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ۳ ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، سفته ها و دیگر اوراق تجاری با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.همچنین کلیه چک ها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و آقای مهران افشاری معاون مالی و اداری شرکت با شماره ملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242514
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴برای باقیمانده مدت تصدی به عضویت جدید هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا پیشرو با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعباس آزادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد اسعدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سلیمیان با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مطابق با مفاد ۴۱ و ۴۷ اساسنامه و سایر اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۳ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، پس از تصویب هیئت مدیره. ۴ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۵ ـ پیشنهاد ساختار سازمانی، جهت تصویب هیئت مدیره. ۶ ـ پیش بینی بودجه ی سالانه ی شرکت، جهت تصویب هیئت مدیره. ۷ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۸ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۹ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰ ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه ی عملیات و معاملات مذکور در ماده ی ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ی ایقاعات. ۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله ی کلیه ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه ی امتیازات متصوره، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۲ ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۳ ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه ی حاضر. ۱۴ ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۵ ـ اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۱۶ ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آن به مراجع مربوطه، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۷ ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت و مصوبات هیئت مدیره. ۱۸ ـ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. ۱۹ ـ سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت، پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۰ ـ معرفی نماینده جهت شرکت در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر. ۲۱ ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره، مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۲۲ ـ دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه ی اختیارات مدیرعامل می باشد. ۲۳ ـ معرفی اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سرمایه پذیر. ۲۴ ـ خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار و گزارش آن به هیئت مدیره. ۲۵ ـ بررسی بودجه سالانه شرکتهای سرمایه پذیر و ارائه به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب نهایی. ۲۶ ـ نصب و عزل کلیه ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب آیین نامه های مصوب. ۲۷ ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره با اجرای آن. ۲) کلیه اعضاء هیئت مدیره اقرار می نمایند که سوء پیشینه کیفری ندارند و مشمول مواد xxxو xxx قانون تجارت و اصل xxx قانون اساسی نمی باشند. ۳) مدیرعامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیئت مدیره صراحتاً منع کرده باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129273
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا پیشرو بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر ش م xxxxxxxxx۳۴ آقای سید عباس آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر ش م xxxxxxxxx۳۸ آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر ش م xxxxxxxxx۰۰آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ش م xxxxxxxxx۸۷ و آقای علی محمد بد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه ساختمان ش م xxxxxxxxx۹۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. محمد رضا پیشرو بعنوان رئیس هیئت مدیره سید عباس آزادی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره حسینعلی چهره ساز طهرانی بعنوان عضو هیئت مدیره محمد اسعدی بعنوان عضو هیئت مدیره و علی محمد بد بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477447
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۶۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۸۸۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد کتیبه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سیمان کردستان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی توکلی به شماره ملی نماینده شرکت سیمان شرق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کیومرث موسیوندبه شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سیمان دشتستان به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سیمان سپاهان به سمت عضو هیئت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سیمان توسعه سرمایه و صنعت غدیر به سمت عضو هیئت مدیره آقای میلاد یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۷/۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان محمدجواد کتیبه، کیومرث موسیوند و محمد اسعدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372808
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد حسن رضایی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ولی اله نیک بخت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فراورده‌های بتونی سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیوان سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). کلیه چک‌ها، اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب ایشان با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. برداشت از حساب جاری شماره xxxxxxxxxxxx و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به شماره xxxxxxxxxxxx شرکت (به عنوان حساب پشتیبان) نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان تا سقف یکصد میلیون ریال با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره از یک طرف و امضای آقای حسین علی زارع بیدکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان امضای دوم همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244574
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ علی محمد بد با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت رییس هیات مدیره و مهدی اکبری یگانه با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و محمد حسن رضایی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آذر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره و محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شرق سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح موارد زیر بتصویب هیئت مدیره رسید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی و مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی ارائه پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و تعیین حقوق و مزایای کارکنان بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره (استخدام، عزل و تعیین حقوق و مزایای معاونین و مدیران بلافصل مدیرعامل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود). تهیه و ارائه بودجه سالیانه (جاری و سرمایه‌ای) شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه و اتخاد تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار با تصویب قبلی هیئت مدیره و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی و سایر سازمانهای اعتبار دهنده پس از تصویب هیئت مدیره رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصویب قبلی هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تصویب صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالیانه در چارچوب استانداردهای حسابداری و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب پیشنهاد دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد اتخاذ هر نوع اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره بر اساس وضعیت نقدینگی و گردش وجوه نقد جهت تصمیم گیری پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پس از تصویب هیئت مدیره اجرای تصمیمات هیئت مدیره در حدود قوانین جاری کشور مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و مدیران درجه یک مطابق آئین نامه مصوب واگذار نماید ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه چکها، اوراق و قراردادهای تعهداور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و یا، امضا یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می‌نماید معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138390
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن رضائی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۵/۹/۹۵ انتخاب شدند. ترکیب و سمت سایر اعضای هیأت مدیره تا پایان دوره مأموریت کمافی السابق بدون تغییر باقی می‌ماند. کلیه اوراق، اسناد تعهد آور و چکهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983241
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله نیک بخت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های بتنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علی نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیوان سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیر عامل شرکت خارج از هیئت مدیره منصوب گردیدند. کلیه چکها، آوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاءهیئت مدیره متفقا و در غیاب ایشان با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. برداشت از حساب جاری شماره xxxxxxxxxxxx و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به شماره xxxxxxxxxxxx شرکت (بعنوان حساب پشتیبان) نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان تا سقف یکصد میلیون ریال با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره از یک طرف و امضای آقای حسین علی زارع بیدکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان امضا دوم همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یک نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666943
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۸۸۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: عباس صفا کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کیومرث مو سیوند به شمارملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره علی محمد پارسایی جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از آقایان علی محمد پارسایی جهرمی، کیومرث موسیوند، محمد اسعدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624349
آگهی تغییرات شرکت سيمان خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: عبدالمجید نیکنام جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیرعامل و محمدحسین پاکساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن غضنفریان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گچ ماشینی فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک،سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر و نافذ خواهد بود. بخشی از اختیارت هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619145
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني نيكان تجارت شفق سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۰۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده های بتنی سیمان سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ بجای نصر اصفهانی برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردید. عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود مهدیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل شرکت خارج از هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله (چک،سفته ،اوراق بهادار) با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12486395
آگهی تغییرات شرکت مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۸۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بری مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: عباس صفا کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه و سرمایه صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ کیومرث موسیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع سیمان دشتستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ علی محمد پارسایی جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان کردستان با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان شرق با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12292949
آگهی تغییرات شرکت پاکت سازی شفق سیمان سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت فرآورده های بتنی سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی یحیی نصر اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت عضو هیئت مدیره و محمود مهدیه به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله (چک، سفته، اوراق بهادار و غیره) با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. نامه ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138834
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد بد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷بسمت رئیس هیئت مدیره، جناب آقای علیرضا عسکری مارانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره،آقای احمد صمیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو اصلی هیات مدیره، آقای محمد رضا منتظری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو اصلی هیات مدیره، آقای علیرضا شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه چکها، اوراق و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405267
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های بتونی سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۶۹۶۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد اسعدی کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سیمان سپاهان بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی احمدی کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین صبوخانیان کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. کلیه نامه ها و مکاتبات اداری شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و مهر شرکت و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266332
آگهی تصمیمات شرکت سیمان سپاهان (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ شد برداشت از حساب جاری xxx۰ و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت xxx۶ نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان (به عنوان حساب پشتیبان) با امضا اشخاص نامبرده و به ترتیب مقرر به شرح زیر صورت می پذیرد.
۱ـ آقای علی محمد بد به کدملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره
۲ـ علیرضا عسگری مارانی به کدملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ عباس صفاکیش به کدملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره
۴ـ محمد اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل
۵ـ منصور نجفی به کدملی xxxxxxxxx۱ مدیر کارخانه
۶ـ علیرضا دیانی به کدملی xxxxxxxxx۹ معاون خرید
۷ـ رضا طالبی به کدملی xxxxxxxxx۶ معاون تحقیق و توسعه و پروژه ها
۸ـ سیدسعید هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ مدیر امور مالی برداشت از حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی دیگر از صاحبان امضای حسابها به شرح فوق به عنوان امضاء دوم متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برداشت از حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور با امضای سه نفر از صاحبان امضای حسابها به شرح فوق متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است.
امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119005
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی‎ عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ شد: آقای محمد اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه چکها، اوراق و قراردادها تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه و نزد بانک صادرات از یک طرف با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و از طرف دیگر با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی اداری (اکبر حمزه) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است امضا قراردادها تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اداری معتبر است نامه ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء یکی از مدیران اجرایی بلافصل که مدیرعامل اسامی و سمت آنها را معرفی می نماید معتبر خواهدبود. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات