محمدعلی باقری

آقای محمدعلی باقری

کد ملی 241084xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

شرکت های محمدعلی باقری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدعلی باقری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 393447

آگهی تغییرات شرکت فدک حراء
سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
کدپستی xxxxxxxxx۵
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه۱۲/۰۸/xxx۰ و هیات مدیره مورخه۱۴/۰۸/xxx۰ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ ـ آقایان محمدکریم مهدوی کدملیxxxxxxxxx۱ کدپستیxxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیات مدیره، محمدعلی باقری کدملیxxxxxxxxx۲ کدپستیxxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، محمد مهدوی کدملیxxxxxxxxx۴ کدپستیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و منشی و آقایان کورس موحد کدملیxxxxxxxxx۴ کدپستیxxxxxxxxx۴ و اباذر مهدوی کدملیxxxxxxxxx۰ کدپستیxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای غلامعلی سعادت کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستیxxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای آقای محمدکریم مهدوی و آقای غلامعلی سعادت مجمتعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای آقای محمدکریم مهدوی یا آقای غلامعلی سعادت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۲ ـ آقایان محمدمهدی فرشاد کدملیxxxxxxxxx۱ کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدکاظم بساوند کدملیxxxxxxxxx۲ کدپستیxxxxxxxxx۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846667
آگهی تاسیس شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۶/xxx۰ به شماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره ثبت گردید و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور، رسالت و خبرجنوب آگهی میگردد:

۱ـ موضوع شرکت عبارت است از: احداث و بهره‌برداری از کارخانجات کاشی و سرامیک، تولید انواع کاشی و سرامیک، عرضه تولیدات به بازار مصرف برابر ضوابط قانونی، هرگونه عملیات بازرگانی در رابطه با احداث کارخانه و تامین و مواد مصرفی و عرضه تولیدات و بهره‌برداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاریه کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

۳ـ مرکز شرکت: استان فارس شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهارراه جوادیه، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده، کدپستی xxx۳۵ـxxx۱۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) منقسم به xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون سهم xxx ریالی (یک هزار ریالی) که تعداد xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون) سهم تماما بانام می‌باشد که xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال توسط موسسان پرداخت شده بدین شرح که طی گواهی بانکی به شماره xxx۰ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال بصورت آورده غیرنقد که به تایید کارشناس رسمی دادگستری به شماره xxx/xxx مورخ ۶/۸/xxx۹ رسیبه و مبلغ xxx۰ ریال طی گواهی بانک ملی مرکزی آباده به شماره xxx۶۹ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ تایید شده و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به موجب پذیره‌نویسی طی گواهی شماره xxx۱ مورخ ۱۱/۵/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی‌عام ثبت شده به شماره xxx ثبت شرکتهای آباده شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای تیمور شیرازی کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای محمدعلی باقری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۵۳ـxxx۱۹ بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ موسسه ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده به شماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای میثم فیاضی‌بارجین کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxx۷۷ـxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و شرکت حمل و نقل باربری بعثت بیدک سهامی‌خاص ثبت به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۱۴ـxxx۱۷ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای میثم فیاضی‌بارجین بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۶ـ آقای علیرضا رمضانیان با کدملی xxxxxxxxx۵ با کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید.

۷ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ ثبت شرکتهای شیراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۸ـ روزنامه‌های رسالت و خبرجنوب جهت درج در آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11108958
آگهی تغییرات شرکت فدک حراء سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۳۰۹۱۵ کدپستی ۷۳۹۱۶۴۵۶۷۵
به موجب صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخه۱۲/۰۸/xxx۰ و هیات‌مدیره مورخه۱۴/۰۸/xxx۰ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر به عمل آمد:

۱‌ـ آقایان محمدکریم مهدوی کدملیxxxxxxxxx۱ کدپستیxxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیات‌مدیره، محمدعلی باقری کدملیxxxxxxxxx۲ کدپستیxxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیات‌مدیره، محمد مهدوی کدملیxxxxxxxxx۴ کدپستیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات‌مدیره و منشی و آقایان کورس موحد کدملیxxxxxxxxx۴ کدپستیxxxxxxxxx۴ و اباذر مهدوی کدملیxxxxxxxxx۰ کدپستیxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات‌مدیره و آقای غلامعلی سعادت کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستیxxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت‌مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای آقای محمدکریم مهدوی و آقای غلامعلی سعادت مجمتعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای آقای محمدکریم مهدوی یا آقای غلامعلی سعادت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۲‌ـ آقایان محمدمهدی فرشاد کدملیxxxxxxxxx۱ کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدکاظم بساوند کدملیxxxxxxxxx۲ کدپستیxxxxxxxxx۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات