داریوش نادری

آقای داریوش نادری

کد ملی 241084xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
13
آگهی‌ها

شرکت های داریوش نادری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که داریوش نادری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14920922
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت 525 و شناسه ملی 10530093613
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 19/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند::شهرداری آباده به عنوان رئیس هیأت مدیره(با نمایندگی آقای غلامعباس زارع با کد ملی 2431367363)، آقای ابراهیم پاسیار باکدملی2410889689 بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره، آقای داریوش نادری با کد ملی 2410841902 بعنوان عضو هیأت مدیره، آقای احمدرضا باقری با کدملی2410989985 بعنوان عضو هیأت مدیره، آقای ابراهیم کریمیان با کدملی2410861474 بعنوان عضو هیأت مدیره و منشی، همگی اعضاء برای مدت باقیمانده ماموریت هیأت مدیره انتخاب شدند و آقای مهدی ارغوان با کدملی 1282696841 خارج از اعضای هیأت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت بایقمانده ماموریت هیأت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل (مجتمعا)ً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در غیاب رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس هیأت مدیره مسئولیت های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل (منفردا)ً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980907423343205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14821397
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدعلی پورپاکار با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده حقوقی شهرداری(رئیس هیئت مدیره)، آقای ابراهیم پاسیار با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای احمدرضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ابراهیم کریمیان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بجای آقای غلامرضا شرفی بعناون عضو اصلی هیئت مدیره و منشی همگی اعضاء برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای مهدی ارغوان با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده ماموریت هیأت مدیره انتخاب شدند. ۲ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173065
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شهرداری آباده به نمایندگی آقای غلامعباس زارع با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم پاسیار با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شرفی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت آقای مهدی ارغوان با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت های مدیرعامل انتخاب گردید. ۲- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و نماینده مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضا نماینده منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173067
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شهرداری آباده به نمایندگی آقای غلامعباس زارع با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم پاسیار با کدملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شرفی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ارغوان با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۲- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164869
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxx۱۴ ـ xxx۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت کامیونداران خود راننده آباده و توابع شرکت تعاونی به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxx۴۶ ـ xxx۱۸ به نمایندگی آقای محسن رضانیا با کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۸۴ ـ xxx۱۷ طبق معرفی نامه شماره xxx ـ ۳۵ ـ ۹۶ مورخ ۰۵/۰۱/۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxx۳۵ ـ xxx۱۷ به نمایندگی آقای مهدی ارغوان با کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ طبق معرفی نامه شماره xxx۴/۹۷ مورخ ۰۹/۰۵/۹۷ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ـ xxx۱۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، خانم راحله رستمی با کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۱۱ـ xxx۱۶ بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ـ xxx۱۹ بعنوان مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر شد که مدیرعامل در چارچوب اساسنامه شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره باشد و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130213
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احمدرضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ابراهیم پاسیار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و داریوش نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شهرداری آباده به شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره و آقایان ابراهیم کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و علی فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613663
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxx۳۵ xxx۱۷ به نمایندگی آقای مسعود زارعی با کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxx۴۷ xxx۱۹ طبق معرفی نامه شماره ۹۶/xxx۳ مورخ ۹۶/۰۵/۰۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxx۱۴ xxx۱۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت کامیونداران خود راننده آباده و توابع شرکت تعاونی به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxx۴۶ xxx۱۸ به نمایندگی آقای محسن رضانیا با کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۸۴ xxx۱۷ طبق معرفی نامه شماره xxx ۳۵ ۹۶ مورخ ۹۶/۰۵/۰۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ xxx۱۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، خانم راحله رستمی فرزند قدمعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۱۱ xxx۱۶ بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ xxx۱۹ بعنوان مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد_داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602832
آگهی تغییرات شرکت كاشي صدف سرام استقلال آباده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای حیدر تصدیقی با کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستی xxx۸۴ ـ xxx۱۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxx۱۴ ـ xxx۱۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای تیمور شیرازی با کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxx۴۳ ـ xxx۱۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ ـ xxx۱۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مجید صداقت کیش با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxx۹۱ ـ xxx۳۷ بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ ـ xxx۱۹ بعنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743510
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۸/۹۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد:
۱ـ شهرداری آباده با نمایندگی آقای مهدی رهنما کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل و نقل کامیونداران بعثت بیدک سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید جعفری شورباخلو کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره، آقای لهراسب فرامرزی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ملاوردی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای محمد حسن صفری کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری باامضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628847
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۸۱۷۷۳۶۴
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۹/۶/xxx۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ـ شرکت حمل و نقل و باربری بعث بیدک سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمدرضا باقری کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ منشی، موسسه صندوق ذخیره امام زمان (عج) آباده شماره ثبت ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای محمدرضا رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳، آقای حیدر تصدیقی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمدرضا باقری به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395260
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۷/۱۲/xxx۲، هیئت مدیره مورخه ۱۲/۱۲/xxx۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
شهرداری آباده بنمایندگی آقای مهدی رهنما کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل ونقل کامیونداران بعثت بیدک سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری آباده بنمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید جعفری شورباخلو کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره، آقای لهراسب فرامرزی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره، آقای ناصر ملاوردی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی، آقای محمد فدائی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعاً همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود. کلیه اوراق عادی و نامه های اداری بامضای مدیرعامل منفرداً همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145968
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ و هیات مدیره مورخه ۷/۵/۹۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ـ شرکت حمل و نقل و باربری بعثت بیدک سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ آقای احمدرضا باقری کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۸؛ موسسه صندوق ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده بشماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای محمدرضا رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳؛ آقای حیدر تصدیقی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴؛ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای میثم فیاضی بارجین کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده بشماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه های خبرجنوب و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ صورتهای مالی سال xxx۱ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۵ـ آقای علیرضا رمضانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846667
آگهی تاسیس شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۶/xxx۰ به شماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره ثبت گردید و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور، رسالت و خبرجنوب آگهی میگردد:

۱ـ موضوع شرکت عبارت است از: احداث و بهره‌برداری از کارخانجات کاشی و سرامیک، تولید انواع کاشی و سرامیک، عرضه تولیدات به بازار مصرف برابر ضوابط قانونی، هرگونه عملیات بازرگانی در رابطه با احداث کارخانه و تامین و مواد مصرفی و عرضه تولیدات و بهره‌برداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاریه کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

۳ـ مرکز شرکت: استان فارس شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهارراه جوادیه، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده، کدپستی xxx۳۵ـxxx۱۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) منقسم به xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون سهم xxx ریالی (یک هزار ریالی) که تعداد xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون) سهم تماما بانام می‌باشد که xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال توسط موسسان پرداخت شده بدین شرح که طی گواهی بانکی به شماره xxx۰ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال بصورت آورده غیرنقد که به تایید کارشناس رسمی دادگستری به شماره xxx/xxx مورخ ۶/۸/xxx۹ رسیبه و مبلغ xxx۰ ریال طی گواهی بانک ملی مرکزی آباده به شماره xxx۶۹ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ تایید شده و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به موجب پذیره‌نویسی طی گواهی شماره xxx۱ مورخ ۱۱/۵/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی‌عام ثبت شده به شماره xxx ثبت شرکتهای آباده شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای تیمور شیرازی کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای محمدعلی باقری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۵۳ـxxx۱۹ بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ موسسه ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده به شماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای میثم فیاضی‌بارجین کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxx۷۷ـxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و شرکت حمل و نقل باربری بعثت بیدک سهامی‌خاص ثبت به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۱۴ـxxx۱۷ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای میثم فیاضی‌بارجین بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۶ـ آقای علیرضا رمضانیان با کدملی xxxxxxxxx۵ با کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید.

۷ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ ثبت شرکتهای شیراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۸ـ روزنامه‌های رسالت و خبرجنوب جهت درج در آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات