تیمور شیرازی

آقای تیمور شیرازی

کد ملی 241051xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های تیمور شیرازی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که تیمور شیرازی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12602832
آگهی تغییرات شرکت كاشي صدف سرام استقلال آباده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای حیدر تصدیقی با کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستی xxx۸۴ ـ xxx۱۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxx۱۴ ـ xxx۱۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای تیمور شیرازی با کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxx۴۳ ـ xxx۱۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ ـ xxx۱۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مجید صداقت کیش با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxx۹۱ ـ xxx۳۷ بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ ـ xxx۱۹ بعنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628847
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۸۱۷۷۳۶۴
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۹/۶/xxx۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ـ شرکت حمل و نقل و باربری بعث بیدک سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمدرضا باقری کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ منشی، موسسه صندوق ذخیره امام زمان (عج) آباده شماره ثبت ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای محمدرضا رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳، آقای حیدر تصدیقی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمدرضا باقری به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145968
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ و هیات مدیره مورخه ۷/۵/۹۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ـ شرکت حمل و نقل و باربری بعثت بیدک سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ آقای احمدرضا باقری کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۸؛ موسسه صندوق ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده بشماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای محمدرضا رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳؛ آقای حیدر تصدیقی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴؛ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای میثم فیاضی بارجین کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده بشماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه های خبرجنوب و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ صورتهای مالی سال xxx۱ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۵ـ آقای علیرضا رمضانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846667
آگهی تاسیس شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۶/xxx۰ به شماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره ثبت گردید و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور، رسالت و خبرجنوب آگهی میگردد:

۱ـ موضوع شرکت عبارت است از: احداث و بهره‌برداری از کارخانجات کاشی و سرامیک، تولید انواع کاشی و سرامیک، عرضه تولیدات به بازار مصرف برابر ضوابط قانونی، هرگونه عملیات بازرگانی در رابطه با احداث کارخانه و تامین و مواد مصرفی و عرضه تولیدات و بهره‌برداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاریه کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

۳ـ مرکز شرکت: استان فارس شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهارراه جوادیه، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده، کدپستی xxx۳۵ـxxx۱۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) منقسم به xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون سهم xxx ریالی (یک هزار ریالی) که تعداد xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون) سهم تماما بانام می‌باشد که xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال توسط موسسان پرداخت شده بدین شرح که طی گواهی بانکی به شماره xxx۰ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال بصورت آورده غیرنقد که به تایید کارشناس رسمی دادگستری به شماره xxx/xxx مورخ ۶/۸/xxx۹ رسیبه و مبلغ xxx۰ ریال طی گواهی بانک ملی مرکزی آباده به شماره xxx۶۹ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ تایید شده و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به موجب پذیره‌نویسی طی گواهی شماره xxx۱ مورخ ۱۱/۵/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی‌عام ثبت شده به شماره xxx ثبت شرکتهای آباده شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای تیمور شیرازی کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای محمدعلی باقری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۵۳ـxxx۱۹ بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ موسسه ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده به شماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای میثم فیاضی‌بارجین کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxx۷۷ـxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و شرکت حمل و نقل باربری بعثت بیدک سهامی‌خاص ثبت به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۱۴ـxxx۱۷ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای میثم فیاضی‌بارجین بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۶ـ آقای علیرضا رمضانیان با کدملی xxxxxxxxx۵ با کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید.

۷ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ ثبت شرکتهای شیراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۸ـ روزنامه‌های رسالت و خبرجنوب جهت درج در آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات