علی گشتاسب

آقای علی گشتاسب

کد ملی 239150xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14771531
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۶/۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج شد. ـ آقای مهرداد طاعی به کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج شد. ـ سرمایه موسسه از مبلغ چهارده میلیارد و هشتصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و دویست میلیون ریال کاهش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ـ لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به شرح زیر است: مصطفی احمدی وسطی کلائی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ مهناز خشنود نیا کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ ابوالفضل رضائی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ محمدتقی رضائی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ قاسم شیخانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ سید محمد طباطبائی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ علیرضا زند بابا رئیسی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ اسفندیار گرشاسبی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ حجت رهبری کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ حسن معلومات کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ـ علی گشتاسب کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ حسین اکرمی ثانی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ محمد سلیمان یگانه خوشحال کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ احمدعلی بزی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ سعید خواجوند سریوی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14742685
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۹/۱۱/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهرداد طاعی با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال ، آقای احمدعلی بزی به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال ، آقای محمد سلیمان یگانه خوشحال با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال ، آقای سعید خواجوند سریوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال و آقای حسین اکرمی ثانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال در ردیف شرکا قرار گرفتند . آقای علی گشتاسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx میلیون ریال افزایش داد . سرمایه موسسه از مبلغ چهارده میلیارد و یکصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و هشتصد میلیون ریال افزایش یافت . شرکا و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است : مصطفی احمدی وسطی کلائی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx. xxx ریال مهناز خشنود نیا کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، ابوالفضل رضائی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، محمدتقی رضائی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، قاسم شیخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، سید محمد طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، محسن زرعی کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، علیرضا زند بابا رئیسی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال اسفندیار گرشاسبی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، حجت رهبری کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، حسن معلومات کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، عباس حیدری کبریتی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، عباس اسماعیلی کد ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx. xxx. xxx ریال محمدحسین ملکیان کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ابوالفضل میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx علی گشتاسب کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، حسین اکرمی ثانی کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، محمد سلیمان یگانه خوشحال کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx. xxx ریال احمدعلی بزی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، مهرداد طاعی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx. xxx. xxx ریال سعید خواجوند سریوی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx. xxx ریال اساسنامه جدیدی در ۳۵ ماده و ۲۰ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید . اصلاح تبصره ۱ ماده ۴: مؤسسه سه شعبه بشرح زیر دارد : شعبه مازندران : قائم شهر ، خیابان تهران ، روبروی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قائم شهر ، طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد ، کدپستی : xxxxxxxxx۹ شعبه خراسان : مشهد ، بلوار فرامرز عباسی ، انتهای فرامرز عباسی ۸ ، نبش آزادی ۳۹ ، بلوک ۲/۱ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه اصفهان : اصفهان ، خیابان سعادت آباد ، کوی کارگردان ، کوچه اردیبهشت ، پلاک ۲۵ ، کدپستی xxxxxxxxx۶ اصلاح بند ۱۰ ۶ ماده ۶: سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام وتأیید می‌شود . ارائه خدمات حسابرسی مستقل صورتهای مالی و بازرس قانونی همزمان ( موضوع بندهای ۱ ۶ ، ۲ ۶ و ۶ ۶ ) با سایر خدمات موضوع بندهای ۳ ۶ ، ۴ ۶ ، ۵ ۶ ، ۷ ۶ و ۸ ۶ به یک صاحبکار توسط موسسه ، شرکا و مدیران مسئول حسابرسی مجاز نمی‌باشد . اصلاح تبصره ماده ۱۲: تعیین حقوق شریک خارج شده ناشی از تعلیق و آرای قطعی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به دلایل تعلیق ، طبق مفاد این اساسنامه با هیات مدیره بوده و شریک خارج شده به‎ موجب مفاد این اساسنامه ملزم به تمکین از تصمیم هیات مدیره خواهد_بود . اصلاح ماده ۱۳: مجمع شرکا باید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست کتبی هر یک از شرکا برای خروج از موسسه نسبت به آن تصمیم گیری کند . در صورت تحقق کناره‎گیری ، شریک مستعفی موظف است نسبت به انجام تعهدات مربوط به خود تا هر زمان که لازم باشد اقدام کند . اصلاح جدول بند ب ماده ۱۴: سابقه شراکت در موسسه مأخذ محاسبه مبلغ قابل پرداخت تا دو سال مبلغی تعلق نمی‌گیرد . تا ۴ سال مازاد بر ۲ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۳۰ ٪ سود به نسبت سهم الشرکه تا ۶ سال مازاد بر ۴ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۳۵ ٪ سود به نسبت سهم الشرکه تا ۱۰ سال مازاد بر ۶ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۴۰ ٪ سود به نسبت سهم الشرکه بالاتر از ۱۰ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۴۵ ٪ سود و حداکثر معادل ۵ برابر آخرین سود به نسبت سهم الشرکه اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴: در صورت خروج هر یک از شرکاء ، حقوق شریک خارج شده طبق مفاد ماده ۱۴ به صورت ۴ قسط ظرف مدت ۱۲ ماه پرداخت می‌شود . اصلاح ماده ۱۶ و تبصره‌های آن : هر یک از کارکنان موسسه که موفق به کسب عنوان حسابدار رسمی شود و شرایط لازم برای شراکت در موسسه را احراز نماید ، با پیشنهاد حداقل دو نفر از شرکای راهبردی و تائید هیئت مدیره می‌تواند با تصویب مجمع شرکاء جز شرکای موسسه درآید . احراز شراکت و تعیین درصد سهم الشرکه نامبرده طبق دستورالعملی خواهد_بود که توسط هیات مدیره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب اساسنامه تهیه و به تصویب مجمع شرکا خواهد_رسید . تبصره ۱: شراکت سایر حسابداران رسمی متقاضی ، مشروط به گذراندن ۶ ماه همکاری با موسسه به عنوان مدیر فنی با رعایت مفاد این ماده امکان پذیر است . تبصره ۲: حداکثر سن متقاضیان شراکت در موسسه ۵۰ سال می‌باشد . در شرایط خاص با موافقت دارندگان سه چهارم سهم الشرکه ( حداکثر تا ۶۵ سال ) مجاز می‌باشد . تبصره ۳: در صورت ورود شریک جدید ، احتساب سهم شریک مزبور با تصویب مجمع شرکاء از طریق افزایش سرمایه صورت خواهد_گرفت . اصلاح ماده ۲۳: دعوت برای تشکیل مجمع شرکا از طریق روزنامه کثیرالانتشار یا پست سفارشی صورت خواهد_گرفت . در صورت حضور تمامی شرکا ، رعایت تشریفات فوق الزامی نخواهد_بود . اصلاح ماده ۲۷: مؤسسه توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از ۵ تا ۷ نفر از شرکای راهبردی که توسط مجمع شرکا برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند ، اداره خواهد_شد . تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دوره بعد بلامانع است . هئیت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هئیت مدیره یک رئیس ، یک نائب رئیس و یک مدیرعامل تعیین می‌نماید . وظایف و اختیارات آنها توسط هئیت مدیره تعیین می‌شود . تبصره : واگذاری هر دو سمت مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره به یک نفر بلامانع است . اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۸: تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد_بود . اصلاح ماده ۳۰: به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷ ، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل چک ، سفته ، برات با امضای ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977960
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال در ردیف شرکای مؤسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977968
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قدرت اله مشایخی به کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شد آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شدند. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977975
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شد. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و یکصد میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662391
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۰۱/۰۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمس ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه سهم الشره خود را به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد و محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ ا پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه سهم الشره خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد. آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12636652
آگهی تغییرات شرکت تاسيساتي ساختماني زيدون كوش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۱۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۰۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی گشتاسب به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم مینا وفائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557268
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۴۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۰۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسیدآقای علی گشتاسب با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای کورش محمدی باکدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477610
آگهی تغییرات شرکت اردسفيد اكبري شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۰۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و کورش محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. آزاد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هوشیار اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره نسرین اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273607
آگهی تغییرات شرکت راهان الکتریک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۰۹۵۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۵۲۸۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورت سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد علی گشتاسب کدملی xxxxxxxxx۳ساکن تهران بعنوان بازرس اصلی وآقای قدرت اله کیانفر کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12264169
آگهی تغییرات شرکت پالار کرانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۶۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند آقای محمدرضا تاجدینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مهدی تاجدینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مینوش امیدواری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مونا امیدواری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و و آقای کامبیز فروزان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ ۲- آقای علی گشتاسب بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای کورش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138947
آگهی تغییرات شرکت ایلیا سازه پارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۰۲۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی گشتاسب به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم شبنم یحیوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127626
آگهی تغییرات شرکت گروه پخش آسا پیشرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۹۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی گشتاسب ک م xxxxxxxxx۳ بازرس اصلی وآقای تقی نیک صفت به ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075274
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۰۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی گشتاسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس اصلی و آقای کورش محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9431569
آگهی تغییرات شرکت فرامید تجارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۱۵۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۱۹۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲تصویب شد. آقای علی گشتاسب کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای هومن فاضلی متین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420578
آگهی تغییرات شرکت اردسفید اکبری سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۱۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۵۱۰۱۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. آقای علی گشتاسب با کد ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای کورش محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669854
آگهی تغییرات شرکت پالار کرانه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۶۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی گشتاسب بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای کورش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضا هیات مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/۹۴ تعیین گردیدند.
۲ـ آقای محمدرضا تاجدینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی تاجدینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای کامبیز فروزان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مونا امیدواری بشماره ملی xxxxxxxxx۷
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405973
آگهی تغییرات شرکت پاشا فام آذر سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۶۰۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۷۸۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱ تصویب شد. آقای علی گشتاسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386878
آگهی تغییرات شرکت فرامید تجارت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۱۵۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۹۸۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید.
آقای علی گشتاسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای هومن فاضلی متین بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1455779
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۴/۱۲/xxx۲ در شرکت فرآورده های غذایی و گوشتی شمس زرین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ که در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرارگرفت.
۲ـ آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405950
آگهی تغییرات شرکت اردسفید اکبری سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۰۱۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی گشتاسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی دریا قنبری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405978
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آریا نیک روش شماره ثبت ۲۴۹۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی گشتاسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید و ماده ۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: احمد حاجی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه و مجتبی غلامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004103
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شماره ثبت ۲۴۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۵/۰۷/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000216
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان جعفریه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۶۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد هادی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرامرز غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرامرز رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۰۸/۱۱/xxx۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735783
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه ایرانیانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۶۴۳۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۰۹۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۱ ایرج پورعلی به ک م xxxxxxxxx۰ و محمدحسین لهبی به ک م xxxxxxxxx۱ و آرش پردال به ک م xxxxxxxxx۶ و مصطفی پردال به ک م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند و سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/۳ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده می باشد. علی شهروئی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی نحوی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و پیمان شهروئی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به ش م xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378714
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۴۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۰۹۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۱ ایرج پورعلی به ک م xxxxxxxxx۰ و محمدحسین لهبی به ک م xxxxxxxxx۱ و آرش پردال به ک م xxxxxxxxx۶ و مصطفی پردال به ک م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند و سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/۳ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده می‌باشد. علی شهروئی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی نحوی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و پیمان شهروئی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به ش م xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539179
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی والا انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۰۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل : سلیمان شکارچی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین صراف به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا حیدرپوررودکی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهران مربوط‌صادق به کدملی xxxxxxxxx۶ انتخاب شدند. محل شرکت به بلوار آفریقا بالاتر از تقاطع میرداماد نبش خیابان سرو پلاک ۲ طبقه دوم واحد ۶ و ۷ و ۸ با کدپستی xxxxxxxxxxxx انتقال یافت. سلیمان شکارچی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسین صراف بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604199
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی والا انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۰۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل : سلیمان شکارچی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین صراف به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا حیدرپوررودکی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهران مربوط صادق به کدملی xxxxxxxxx۶ انتخاب شدند. محل شرکت به بلوار آفریقا بالاتر از تقاطع میرداماد نبش خیابان سرو پلاک ۲ طبقه دوم واحد ۶ و ۷ و ۸ با کدپستی xxxxxxxxxxxx انتقال یافت. سلیمان شکارچی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین صراف بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578582
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان جعفریه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۶۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۲/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563424
آگهی تصمیمات شرکت ارم بیشه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۳۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی xxxxxxxxx۳ به سـمت بازرس عـلی الـبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828219
آگهی تصمیمات شرکت ارم بیشهسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۱۴۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۳۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی xxxxxxxxx۳ به سـمت بازرس عـلی‌الـبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550538
آگهي تغييرات شرکت ردا سلامت پارس (سهامي‌خاص) بشماره ثبت۲۹۴۲۵۴ و شناسه ملي۱۰۱۰۳۳۲۰۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146269
آگهی تغییرات شرکت ردا سلامت پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۹۴۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۰۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 442279

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آریا نیک روش
به شماره ثبت xxx۲۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجتبی غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۲/۷/xxx۲.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مجتبی غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل.
در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729782
آگهی تصمیمات شرکت عمرانی و صنعتی پویش سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۲۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۵۶۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: و لذا بند ۲ ماده ۱۳ از سه نفر به چهار نفر اصلاح گردید. علی اشرف‌الماسی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کامجو شرقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علی فرخی به کدملی xxxxxxxxx۹ و طاهره افشاری به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ طاهره افشاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کامجو شرفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی اشرف‌الماسی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. لذا بند ز ماده ۱۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468297
آگهی تغییرات شرکت یاس سپید وش سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۷۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرعباس ولی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم هانی نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فروغ آهن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۲. در تاریخ ۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421555
آگهی تصمیمات شرکت هانتر پارت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۴۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134568
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی والا انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۰۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سلیمان شکارچی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین صراف به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا حیدرپوررودکلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهران مربوط صادق به کدملی xxxxxxxxx۶. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9605727
آگهی تصمیمات شرکت احیای جاده ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۷۸۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۳۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه مالی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743288
آگهی تصمیمات شرکت درفام سرام سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۸۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۸۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10752002
آگهی تصمیمات شرکت عمران و صنعتی پویش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۶۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11124366
آگهی تغییرات شرکت ارم دیانا با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۰۱۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۷۲۱۵۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۸/۱۲/۸۹تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۲ سهم xxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. محمدعلی ربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و نفیسه میرغفوریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11207979
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آریا نیک روش ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۲/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مجتبی غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد حاجی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۲/۷/xxx۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مجتبی غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد حاجی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد حاجی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر‌عامل.

در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11506830
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان جعفریه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۶۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۲/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839139
آگهی تغییرات شرکت یاس سپید وش سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۷۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا نیک اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11921395
آگهی تغییرات شرکت صنایع انرژی بر دوران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای نرسی قربان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و آقای داریوش خواجه‌پورخوئی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بابک اربابها به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات