محمد مهدی ناسوتی فرد

محمد مهدی ناسوتی فرد

کد ملی 229800xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14440956
آگهی تغییرات مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۶۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد فروزنده بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای بهنام عزتی اختیار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات ، اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا فردی که هیأت مدیره تعیین می‌کند همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304441
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع فولاد صبح پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۵۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند: آقای وجیه اله ساعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رییس هیات مدیره. ـ آقای رضا بشارتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. ـ آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیات مدیره. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اعضای هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای۱، ۴، ۶، ۷، ۹ (در حدود اختیارات آیین نامه معاملات)،۱۰و ۱۵ ماده۴۰ اساسنامه را عیناً به مدیرعامل شرکت تفویض کردند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172502
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۷ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع شرکت الف ـ موضوع فعالیت های اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: (فعالیت هایی از قبیل: سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره عرضه و مشاوره پذیرش، پذیره نویسی و تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار یا مشارکت در این امور، کارگزاری، کارگزاری/معامله گری، رتبه بندی اعتباری و پردازش اطلاعات مالی.) انجام فعالیت های زیردر ارتباط با اشخاص سرمایه پذیرموضوع بند ۱ فوق: ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های فعالیت مذکور در بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ حمل و نقل، انبارداری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات. ب ) موضوع فعالیت های فرعی: ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه فعالیت نماید. ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می تواند در راستای اجرای موضوع فعالیت خود، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.بموجب مجوز شماره xxx۰۳,xxx مورخ ۱۵/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله آرژانتین ـ ساعی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید دکتر بهشتی ـ پلاک xxx ـ ساختمان نگین آزادی ـ طبقه ششم ـ واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی xxxxxxxxxxxx ریال غیر نقدی منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxxxxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶۹ ـ xxx مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ نزد بانک ملت شعبه دکتر بهشتی با کد xxx۶۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت، یا با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره xxx۹۹,xxx مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129093
آگهی تغییرات مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۶۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایی محمد فروزنده بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیات مدیره، آقای بهنام عزتی اختیار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109490
آگهی تغییرات مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۶۴۶۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد فروزنده بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بهنام عزتی اختیار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکاء) به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971995
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع فولاد صبح پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۵۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عربی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا بنی اسدی راد کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی ناسوتی فرد کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13927344
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی راهسازی پی و پایه پایتخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را تا مبلغ xxxxxx میلیون ریال افزایش داد. آقای کاوه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت ده میلیون ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیون ریال به xxxxxx میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه سارا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ده میلیون ریال سهم الشرکه محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ xxxxxx میلیون ریال سهم الشرکه کاوه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ده میلیون ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13833002
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه تهران صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۳۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۶ , xxx مورخ ۷/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون زارعی به کدملی xxxxxxxxx۱ محمد مهدی ناسوتی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ آرش غفاری به کدملی xxxxxxxxx۴ محمد عابد به کدملی xxxxxxxxx۷ حسین صفری به کدملی xxxxxxxxx۹ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819028
آگهی تغییرات شرکت با در آمد ثابت کاریزما صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۱۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۱۳۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۸ , xxx مورخ ۷/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما را به شرح زیر می‌باشند: آقایان: فریدون زارعی فرزند احمد کدملی xxxxxxxxx۱ محمد مهدی ناسوتی فرد فرزند رجبعلی کدملی xxxxxxxxx۴ آرش غفاری فرزند علیرضا کدملی xxxxxxxxx۴ محمد عابد فرزند پرویز کدملی xxxxxxxxx۷ حسین صفری فرزند محمد کدملی xxxxxxxxx۹ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819052
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۰/xxx مورخ ۷/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از این پنج نفر: (فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمد مهدی ناسوتی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴، آرش غفاری به کدملی xxxxxxxxx۴، محمد عابد به کدملی xxxxxxxxx۷، حسین صفری به کدملی xxxxxxxxx۹) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816827
آگهی تغییرات شرکت با درآمد ثابت کمند صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۴/xxx مورخ ۷/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از پنج نفر فریدون زارعی کدملی xxxxxxxxx۱ محمد مهدی ناسوتی فرد کدملی xxxxxxxxx۴ آرش غفاری کدملی xxxxxxxxx۴ محمد عابد کدملی xxxxxxxxx۷ حسین صفری کدملی xxxxxxxxx۹ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816856
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۶۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ مجوز شماره xxx۲۰/xxx مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر (فریدون زارعی کدملی xxxxxxxxx۱ محمد مهدی ناسوتی فرد کدملی xxxxxxxxx۴ آرش غفاری کدملی xxxxxxxxx۴ محمد عابد کدملی xxxxxxxxx۷ حسین صفری کدملی xxxxxxxxx۹) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753066
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه سازان شیشه گستر درتاریخ ۲۰/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید سهام برای شرکت، بازسازی و نوسازی و اصلاح انواع شرکتها و موسسات داخلی و خارج از کشور، خرید انواع اوراق بهادار مجاز در داخل و خارج کشور، بررسی فنی تهیه و تدوین و اجرای انواع طرح‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و عمرانی مجاز، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در امور تولیدی به منظور فرآوری مواد اولیه جهت صادرات و مصارف داخلی، انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی مورد نیاز شرکتها، شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی، انجام کلیه پروژه‌های عمرانی از قبیل ساخت و ساز کلیه ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری، خاک برداری، سد سازی، آسفالت، تعمیر بناهای شهری و تاریخی، ترمیم بافت‌های قدیمی، انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در راستای تحقق اهداف شرکت و اقتصاد مقاومتی لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد، انجام دادن معاملات بازرگانی مجاز داخلی و خارجی، صادرات و واردات و ترانزیت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. وسایر فعالیتهای مجاز. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک xxx ساختمان نگین آزادی طبقه چهارم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد طی گواهی شماره xxx۵ / ۹۶ ص / xxx مورخ ۲۵/۸/۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی غربی به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای پدرام سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امیر رضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن صوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امیر سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13748803
آگهی تغییرات شرکت بهرنگ عطار و شرکا شرکت تضامنی به شماره ثبت ۴۳۸۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۰/۰۸/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «صرافی غلامرضا رضوانی نژاد و شرکاء» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ بموجب سند صلح رسمی شماره xxxxxx مورخه ۱۵/۰۷/xxx۶ دفتر اسناد رسمی ۸۶ تهران کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxxxxxxxx ریال به آقای غلامرضا رضوانی نژاد احدی واگذار و از شرکت خارج گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء پس از نقل و انتقال ابراهیم رضائی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای ۳۵، xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا رضوانی نژاد کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730193
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۹۱ , xxx مورخه ۱۱/۸/xxx۶ اداره امور نهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از پنج نفر (فریدون زارعی فرزند احمد به کدملی xxxxxxxxx۱ محمد مهدی ناسوتی فرد فرزند رجبعلی به کدملی xxxxxxxxx۴ آرش غفاری فرزند علیرضا به کدملی xxxxxxxxx۴ محمد عابد فرزند پرویز به کدملی xxxxxxxxx۷ حسین صفری فرزند محمد به کدملی xxxxxxxxx۹) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632208
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان کاریزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ ومجوز شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۲۸/۵/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدمهدی ناسوتی فردبه شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد عابد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت کاریزما تدبیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای محمدحسن آهو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پردازش اطلاعات مالی اندیشه پارس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی آقای پدرام سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632218
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان کاریزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ ومجوز شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۲۸/۵/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد عابد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پردازش اطلاعات مالی اندیشه پارس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی آقای حسین صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کاریزما تدبیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای آرش غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره حق امضاکلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک - سفته - برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568317
آگهی تغییرات شرکت بهرنگ عطار و شرکا شرکت تضامنی به شماره ثبت ۴۳۸۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۶/۰۵/۹۶ بانک مرکزی اداره مجوز‌های بانکی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند: غلامرضا رضوانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ ابراهیم رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ محمد مهدی ناسوتی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568329
آگهی تغییرات شرکت بهرنگ عطار و شرکا شرکت تضامنی به شماره ثبت ۴۳۸۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۶/۰۵/۹۶ بانک مرکزی اداره مجوز‌های بانکی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا رضوانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره ابراهیم رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره محمد مهدی ناسوتی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد واوراق بهادارو تعهدآورشرکت با امضاء مدیرعامل ویا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548639
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۶۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۷ , xxx مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان حسابرس صندوق و شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان متولی صندوق انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید. تعداد xxxxxx واحد سرمایه گذاری ممتاز شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به شرکت کارگزاری تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز به شرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ منتقل گردید. لذا در نتیجه نقل و انتقال فوق اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر می‌باشد: شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ دارای xxxxxx واحد سرمایه گذاری ممتاز کارگزاری بورس بهگزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxxxxx واحد سرمایه گذاری ممتاز تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دارای xxxxxx واحد سرمایه گذاری ممتاز فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز محمد عابد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477660
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند درتاریخ ۲۹/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران خیابان شهید بهشتی بعد از خیابان قائم مقام پلاک xxx ساختمان نگین آزادی طبقه چهارم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال می‌باشد اسامی و میزان سرمایه موسسین صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما به ش ث xxxxxx ش م xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی محمد حسن آهو باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx واحد فریدون زارعی با کدملی xxxxxxxxx دارای xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام آقای علیرضا سیری با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام آقای محمد مهدی ناسوتی فرد با کدملی xxxxxxxxx۸۴ دارای xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ارکان صندوق به شرح ذیل میباشند: مدیر صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی فریدون زارعی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر صندوق بازارگردان: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بانمایندگی علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازار گردان متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی علی امانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و … با امضا دو نفر از سه نفر آقایان فریدون زارعی با کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد مهدی ناسوتی فرد با کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عابد با کدملی xxxxxxxxx۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. این آگهی به استناد مجوز شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۲۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده_است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392134
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی راهسازی پی و پایه پایتخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی حسین پور فرزند علی، ش ش xxx صادره از فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ده میلیارد ریال از ترکیب شرکا خارج گردید و خانم سارا جعفری فرزند سیدجعفر، ش ش xxx صادره از شیراز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را تا مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از نقل و انتقال مذکور به شرح زیر می‌باشد. سارا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای ده میلیون ریال سهم الشرکه محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای شش میلیارد و نهصد میلیون ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236372
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۳۹ , xxx مورخ ۱۶/۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ آقای مهدی دلبری به کد ملی xxxxxxxxx۳ آقای احمد قنبر به کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۴ آقای هاشم بوذرجمهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236397
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ و تاییدیه سازمان بورس واوراق بهادار به شماره xxx۳۹ , xxx مورخ ۱۶/۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد طرزی با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک رفاه کارگران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای مهدی دلبری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل ونایب رئیس هیأت مدیره. آقای احمد قنبر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد مهدی ناسوتی فرد با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای هاشم بوذرجمهر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت (و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و مهمور به مهر شرکت) معتبرمی باشد. مکاتبات ونامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره کلیه اختیارات خود به شرح ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء آنچه که در تبصره یک ماده ۴۰ به آن اشاره شده_است را به مدیر عامل تفویض نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233563
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و مجوز xxx۰۹/xxx مورخ ۲۱/۹/xxx۵ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه را به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای مهدی دلبری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای هاشم بوذرجمهر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدطرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای احمدقنبر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدمهدی ناسوتی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی دلبری و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049489
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مدیرصندوق مورخ ۰۶/۰۵/xxx۵ و مجوز xxx۲۵ , xxx مورخ ۲۸/۶/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق را بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای فریدون زارعی باکدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدمهدی ناسوتی فرد باکدملی xxxxxxxxx۴ آقای علیرضا سیری باکدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد عابد باکدملی xxxxxxxxx۷ آقای حسین صفری باکدملی xxxxxxxxx۹ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772174
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ ومجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدحمید سیدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی خدابخش به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد قنبر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مهدی دلبری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت (و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت) معتبر می‌باشد. وسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772184
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ ومجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۸/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای مهدی دلبری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی خدابخش به کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد قنبر به کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردید روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12491070
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه صنایع فولاد صبح پارسیان درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ فعالیت در زمینه طراحی، تجهیز، بهره برداری، احیا، نوسازی، خرید، فروش، مشاوره و احداث کارخانجات صنعتی، کشاورزی، تولیدی کلیه محصولات صنایع فولادی، فلزی، پروفیل، نورد، مخابرات، معدنی، متالوژی، پزشکی، بیو شیمی، عمران، راه سازی، شهر سازی، ساختمانی ـ احداث تاسیسات و راه انداری کارخانجات ذوب ریخته گری احیا، نورد (سرد ـ گرم) فلزات، لوله پروفیل، ورق و صنایع فرآوری معدنی و آماده سازی خطوط تولید ـ احداث کارخانجات ـ تولید لوله های فولادی، گالوانیزه، نورد، پروفیل، پلی اتیلن، اپوکسی، پلی اوره تان، ماسه، سیمان، صنایع پوشش جدید در صنعت آب، برق، گاز، مخابرات، راه سازی و عمران، شهرسازی، ساختمان و انرژی های نوین و پاک و صنایع فلز ـ ساخت انواع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار آلات و تاسیسات صنعتی، کشاورزی، تولیدی و خدماتی ـ ساخت ماشین آلات و تجهیزات ساخت لوله و صنایع فولادی و کلیه صنایع فلزی مجاز مرتبط باموضوع فعالیت شرکت. مدیریت اداره، فروش، خرید، مشارکت و سرمایه گذاری، بهینه سازی، آماده سازی خطوط تولید، کارخانجات ورشکسته انجام کلیه خدمات بازرگانی شامل خرید فروش کالاهای مجاز، صادرات واردات ماشین آلات، تجهیزات، قطعات، تاسیسات، ابزارآلات مجاز واردات و صادرات کلیه محصولات، مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و فلزی و سایر فعالیت های مرتبط باشرکت و انجام کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کالاهای مجاز که بنحوی از انحاء با موضوع شرکت مرتبط باشد. ـ انجام کلیه پروژه های مطالعاتی، مشاوره ای، نظارت فنی و اجرای مدیریتی مرتبط با تجهیزات فناوری و اطلاعات مجاز پس از اخذ مجوز های لازم. ـ شرکت در مناقصات، مزایده ها دولتی و خصوصی و پروژه های مهندسی ـ تامین ـ ساخت ـ تامین مالی مشارکت ـ مدیریت طرح و سایر پروژه های مرتبط در زمینه عمران، راه سازی، ساختمان سازی، شهر سازی، مخابرات، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی و راه اندازی کلیه کارخانجات ـ ارتقاء توان علمی، فنی، مدیریتی و راهبردی سازمانها در زمینه طراحی فرایند حرفه ای، ایمنی و کاهش ضایعات انرژی و محیط زیست ـ اجراء ونظارت و معرفی و توسعه تکنولوژی، پشتیبانی و تدارکات پروژه ها ـ تامین وبکارگیری سیستمهای مکانیزه و نرم افزارهای مرتبط مدیریت و اداره واحدهای مرتبط مدیریت و اداره واحدهای مرتبط با زمینه های فعالیت در سازمانهای مختلف. ـ اخذ وام و سایر تسهیلات بانکی و مشارکت در کلیه امور شرکتها داخلی و خارجی، اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ نمایندگی و شعبه درداخل و خارج از کشور و بطور کلی فعالیت در کلیه امور اقتصادی، صنعتی، تولیدی و کشاورزی خدماتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان صنعت خیابان فلامک شمالی جنب خیابان درخشان ساختمان آریو طبقه پنجم واحد سوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxxxxx۰۰ سهم آن بی نام میباشد که xxx% مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۱۶/۶/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: علی عربی شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تامین اندیش پارس شماره ثبت: xxxxxx شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد رضا بنی اسدی راد شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گروه مالی بانک پارسیان شماره ثبت: xxxxxx شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ومحمد مهدی ناسوتی فرد شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت لیزینگ پارسیان شماره ثبت: xxxxxx شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12385404
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان کاریزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۳/۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدمهدی ناسوتی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ و فریدون زارعی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد عابد به کدملی xxxxxxxxx۷ و حسین صفری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696521
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک به شماره ثبت ۳۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲/۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید در ۷۲ ماده و ۷۳ تبصره و امیدنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه و امیدنامه قبلی گردید. ـ ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق حذف گردید بنابراین ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند: ـ شرکت کارگزاری بورس بهگزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر صندوق ـ شرکت سبدگردان کاریزما با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی حسین صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان متولی ـ موسسه حسابرسی دایارایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی علی امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان حسابرس ـ موسسه خیریه رفاه کودک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی علی گشاده فکر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر اجرا
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651748
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ و ۱۸/۰۴/xxx۳نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۹/۰۷/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سعدی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مهرداد نعمتی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای علی رستمی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مرکزمالی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدمهدی ناسوتی فرد کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سعید خدامرادی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فتحعلی خوشبین کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امیر هامونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای دوره دوساله تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407320
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بورس بهگزین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۲۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید محمدرضا امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی ناسوتی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و لیلا طوسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجارت همراه سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیبت ایشان به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351182
آگهی تأسیس موسسه غیرتجاری
تأسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین در تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۲ به شماره ثبت xxx۶۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است، خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
ـ مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی صندوق: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، خیابان دوازدهم، پلاک هفت، طبقه دوم کدپستی: xxxxxxxxx۱.
ـ سرمایه موسسه: سرمایه صندوق متغیر است و سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxx/۱۰ میلیون ریال می باشد.
شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص) به نمایندگی محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر
شرکت معین سرافراز آرمان (سهامی خاص) به نمایندگی یاسر ثروتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت ضامن نقدشوندگی
شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص) به نمایندگی محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر ثبت
شرکت سبدگردران کاریزما (سهامی خاص) به نمایندگی حسین صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به نمایندگی بهناز طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از بین آقایان محمدمهدی ناسوتی فرد، سید محمدرضا امامی، لیلا طوسی همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمدمهدی ناسوتی فرد و مهر صندوق متغیر میباشد.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
باستناد مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۱۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062001
آگهی تاسیس شرکت تضامنی بهرنگ عطار و شرکا
شرکت فوق در تاریخ۳۰/۰۲/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳۰/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) و مسکوکات طلا و نقره در محل صرافی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر روبروی پارک ملت برج تجاری ملت ط۱ واحد۶۱ پxxx۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا رضوانی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای بهرنگ عطار شوشتری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ــ آقای ابراهیم رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ـ آقای بهرنگ عطارشوشتری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دوتن از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479956

آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بورس بهگزین
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ و شرکت تجارت همراه سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ و به استناد جلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۹/۹۰ سید محمدرضا امامی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره و لیلا طوسی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت همراه سینا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی ناسوتی فرد به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152154
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بورس بهگزین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۲۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱/۹۰ سید محمدرضا امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، لیلا طوسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجارت همراه سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی ناسوتی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611972
آگهی تغییرات در شرکت کارگزاری بورس بهگزین سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۲۰۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۳/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سید محمدرضا امامی به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی ناسوتی‌فرد به ش‌ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و لیلا طوسی به ش‌ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11528896
آگهی تصمیمات شرکت پترو خزر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمدمهدی ناسوتی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی مهدی فهیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی مهرداد فیروزپور به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ محمدمهدی ناسوتی‌فرد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد فیروزپور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی فهیمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11938255
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بورس بهگزین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ و شرکت تجارت همراه سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ و به استناد جلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۹/۹۰ سید محمدرضا امامی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و لیلا طوسی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت همراه سینا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی ناسوتی‌فرد به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات