محمد تعلق

آقای محمد تعلق

کد ملی 229731xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13969315
آگهی تغییرات شرکت فن آوران سولار پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقایان مصطفی سرخیل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا توتونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. آقایان مسعود نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و احسان هنرور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت البرز پارت جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098413
آگهی تغییرات شرکت شاخص نماد شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۵۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای انوشیروان صداقت به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آقای محمد تعلق به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم گلناز صداقت به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردیدحق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای انوشیروان صداقت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819771
آگهی تغییرات شرکت البرز پارت جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۲/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود نامداری به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد تعلق به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمود نامداری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فناوران سولار پرشیا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ بازرس اصلی و علی البدل: آقای احسان هنرور به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا توتونچی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و سود و زیان منتهی به سال xxx۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819779
آگهی تغییرات شرکت البرز پارت جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد تعلق به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نامداری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فناوران سولار پرشیا به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی از شرکت فن آوران سولار پرشیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود نامداری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام می‌پذیرد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627240
آگهی تغییرات شرکت آلومتك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش روحی ک م xxxxxxxxx۹بجای آقای محمد تعلق ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت آلومراد ش م xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند ومقرر شد اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به هیئت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12493156
آگهی تغییرات شرکت نیلو پاك مهر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۷۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدقاسم میرافضل به شماره ملی xxxxxxxxx۲، مسعود نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و محمد تعلق به شماره ملی xxxxxxxxx۳بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. احسان هنرور هنرور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا توتونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12493161
آگهی تغییرات شرکت نیلو پاك مهر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۷۴۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد تعلق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره سید قاسم میرافضل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره مسعود نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره محسن نامداری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضا هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374474
آگهی تغییرات شرکت نیرو صنعت پارسین نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۲۴۲۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ شرکت آلومتک(سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای محمد تعلق کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آلومراد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای جواد قاسمی کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت شهر صنعتی پارسین نور (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای علی یوسفی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای مهرداد منتظری کدملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای ابوالفضل اکبرشاهی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307553
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز معتمد ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم ش.م xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا بختیاری کشکجانی ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تعلق ک.م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آلومراد ش.م xxxxxxxxx۶۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید مرتضی حسینی ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران ش.م xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نحوی ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش.م xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر.اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تشکیل جلسات هیئت مدیره با دعوت قبلی. تغییرات در صورت لزوم در ساختار اداری. استخدام وعقد قراردادبا کارکنان وافراد مورد نیاز در راستا ی ماموریت واهداف عالیه شرکت. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به هیئت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه هیئت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543039
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی پارسین نور سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۲۹۸۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد تعلق به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آلومراد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376105
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمد تعلق با کد ملی xxxxxxxxx۳ با حفظ سمت مدیرعاملی به نمایندگی از شرکت آلوم راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بجای آقای محمود جنتیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره نیز برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283373
آگهی تاسیس شرکت بهروز بتن ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۹/۹۲ تحت شماره xxx۹۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۹/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود:
۱ـ موضوع شرکت: خدمات فنی و مهندسی و تولید انواع قطعات و فرآورده های بتنی تولید ماشین آلات مربوطه واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز ایجاد نمایندگی در هر نقطه از داخل و خارج، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی با عاریت قوانین و مقررات جاری کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان فارس ـ شهر شیراز کمربندی روستای گچی کوچه xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵۰ مورخ ۲۷/۸/۹۲ نزد بانک ملت شعبه حیدرزاده شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمد تعلق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای انوشیروان صداقت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای مسعود نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای هادی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارت مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای احسان هنرور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ ۸ ـ آقای محمدرضا توتونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxx۹ ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262205
آگهی تغییرات شرکت البرز پارت جهان سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۹۸ و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۱۳۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۲ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید:
۱ـ آقایان محمد تعلق کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود نامداری کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فن آوران سولار پرشیا سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ (ثبت تهران) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود نامداری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۴ـ آقایان احسان هنرور کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا توتونچی کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس ثبت اسناد و املاک سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165621
آگهی تغییرات شرکت فن آوران سولار پرشیا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ و هیات مدیره مورخه ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد تعلق کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود نامداری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس و آقای احسان هنرور کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل
۲ـ کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. سایر نامه های اداری و قراردادها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
۳ـ محمدرضا توتونچی کد ملی xxxxxxxxx۱ و پریناز خانوردی کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125405
آگهی تغییرات شرکت نیلو پاک مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۷۴۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد تعلق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره ، سید قاسم میرافضل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل.کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100800
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به‌ شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی پرویز معتمد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی رضا بختیاری کشکجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آلوم راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید مرتضی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و محمد تعلق به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نائب رئیس با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045822
آگهی تغییرات شرکت نیلو پاک مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۷۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احسان هنرور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا توتونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۰/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید قاسم میرافضل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد تعلق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مسعود نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۱/۱۰/۹۳. در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045866
آگهی تغییرات شرکت نیلو پاک مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۷۴۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید قاسم میرافضل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تعلق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد تعلق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مهر شرکت و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852394
آگهی تغییرات شرکت نوآور تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۰۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/xxx۱ حسن بهزادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای کیومرث اولیائی به نمایندگی از شرکت ارج زاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد تعلق به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای علیرضا رحمانی به نمایندگی از شرکت ارج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720785
آگهی تغییرات شرکت نیلو پاک مهرسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۲۲۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۷۴۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید قام میرافضل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد تعلق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد تعلق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مهر شرکت و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152051
آگهی تغییرات شرکت نیلو پاک مهرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۷۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا توتونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید قاسم میرافضل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد تعلق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۳۰/۶/۹۲. در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506611
آگهی تغییرات شرکت نیلو پاک مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۷۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد: ۱ـ آقاي مسعود نامداري به شماره ملي xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلي، آقاي محمدرضا توتونچي به شماره ملي xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علي‎البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديدند. ۲ـ روزنامه کثيرالانتشار ابرار جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. ۳ـ اعضاء هيئت مديره تا تاريخ ۳۰/۶/۹۲ به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي سيد قاسم ميرافضل به شماره ملي xxxxxxxxx۲ و آقاي محمد بيات به شماره ملي xxxxxxxxx۵ و آقاي محمد تعلق به شماره ملي xxxxxxxxx۳ تا تاريخ ۳۰/۶/۹۲. در تاريخ ۹/۱۲/۹۰ ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506657
آگهی تغییرات شرکت نیلو پاک مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۷۴۷۴
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۳۱/۶/۹۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي سيد قام ميرافضل به شماره ملي xxxxxxxxx۲ بسمت رئيس هيئت مديره و آقاي محمد بيات به شماره ملي xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي محمد تعلق به شماره ملي xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هيئت مديره و آقاي محمد تعلق به شماره ملي xxxxxxxxx۳ بسمت مديرعامل. ۲ـ کليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي با امضاي مديرعامل و يکي از اعضاي هيئت مديره مهر شرکت و در غياب ايشان رئيس هيئت مديره و يکي از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ساير نامه هاي اداري با امضاي مديرعامل و مهر شرکت معتبر مي باشد. در تاريخ ۹/۱۲/۹۰ ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10910821
آگهی تأسیس شرکت فن آوران سولار پرشیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام خدمات فنی و مهندسی‎ـ احداث و در اختیار گرفتن کارخانه‎ها و شرکتهای خدماتی و تولیدی‎ـ تولیدی کالاهای مجازـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در جهت اهداف شرکت‎ـ انجام امور صادرات و واردات هر نوع کالای مجازـ اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی‎ـ ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشورـ اعطای نمایندگی به شرکتها و موسسات داخلی‎ـ خارجی و انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید باشد.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ ولیعصر ک نصر پ ۳۴ واحد ۱ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲/۴/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه چهارراه تیر پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محمد تعلق بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای احسان هنرور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای شروین سهرابیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای شروین سهرابیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیت‎مدیره و در غیاب ایشان رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‎های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای مسعود نامداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای سیروس حامدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11910221
آگهی تغییرات شرکت نوآور تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۰۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۷/xxx۱ حسن بهزادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای کیومرث اولیائی به نمایندگی از شرکت ارج‌زاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و محمد تعلق به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای علیرضا رحمانی به نمایندگی از شرکت ارج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات