محمدامین کشتکاران

محمدامین کشتکاران

کد ملی 229697xxxx
گراف ارتباطات
43
شرکت‌ها
62
آگهی‌ها

شرکت های محمدامین کشتکاران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدامین کشتکاران دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
زمین گستران تهران
زمین گستران تهران
گل آذین سوله
گل آذین سوله
تجهیز کاران معادن پارسیان
تجهیز کاران معادن پارسیان
رییس هییت مدیره
توسعه تجارت میر داماد
توسعه تجارت میر داماد
رییس هییت مدیره
زمین گستران شیراز
زمین گستران شیراز
نایب رییس هییت مدیره
توسعه معادن یاسوج
توسعه معادن یاسوج
الماس نخلستان شرق
الماس نخلستان شرق
رییس هییت مدیره
نگین تجارت آمر
نگین تجارت آمر
رییس هییت مدیره
فولاد گستر سمانه
فولاد گستر سمانه
نایب رییس هییت مدیره
توسعه تجارت محمدیه
توسعه تجارت محمدیه
نایب رییس هییت مدیره
توسعه بازرگانی فاضل
توسعه بازرگانی فاضل
رییس هییت مدیره
نگین تجارت دماوند
نگین تجارت دماوند
رییس هییت مدیره
توسعه تجارت سلطانیه
توسعه تجارت سلطانیه
رییس هییت مدیره
گسترش فن آوری آماج
گسترش فن آوری آماج
نایب رییس هییت مدیره
نوید فولاد مبتکر
نوید فولاد مبتکر
رییس هییت مدیره
نگین ابریشم فاخته
نگین ابریشم فاخته
نایب رییس هییت مدیره
نگین ابریشم تافته
نگین ابریشم تافته
رییس هییت مدیره
فرش کویر فاخته
فرش کویر فاخته
رییس هییت مدیره
راه و عمران ندا سازه
راه و عمران ندا سازه
سد و عمران رها گستر
سد و عمران رها گستر
ایده گستر عاصف
ایده گستر عاصف
توسعه ابنیه بسطام
توسعه ابنیه بسطام
رییس هییت مدیره
شهر سازان مدرن آرتا
شهر سازان مدرن آرتا
نایب رییس هییت مدیره
ایده سازان رازک
ایده سازان رازک
نایب رییس هییت مدیره
بتن آزمایان ره آورد
بتن آزمایان ره آورد
رییس هییت مدیره
عمران سازه غانم
عمران سازه غانم
رییس هییت مدیره
سازه پایدار پرسته
سازه پایدار پرسته
رییس هییت مدیره
ایده گستران رازک
ایده گستران رازک
رییس هییت مدیره
توسعه عمران نیاسر
توسعه عمران نیاسر
نایب رییس هییت مدیره
پایه گستر صدرا
پایه گستر صدرا
رییس هییت مدیره
نگین تجارت بسطام
نگین تجارت بسطام
رییس هییت مدیره
الماس سروستان
الماس سروستان
ساخت و ساز سینا پروران میلاد
ساخت و ساز سینا پروران میلاد
سد و عمران رایکا
سد و عمران رایکا
نایب رییس هییت مدیره
سینا پی گستر مهرگان
سینا پی گستر مهرگان
الماس سازه شاهرود
الماس سازه شاهرود
بازرس اصلی
پارس تجارت ویونا
پارس تجارت ویونا
رییس هییت مدیره
عمران سازه میناب
عمران سازه میناب
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت سوهانک
توسعه تجارت سوهانک
رییس هییت مدیره
تجهیزات آسانا تجارت ماندگار
تجهیزات آسانا تجارت ماندگار
نواوران صنعت اتصال
نواوران صنعت اتصال
رادین سازه گلشهر
رادین سازه گلشهر
بازرس علی‌البدل
نقشینه نگار ابریشم
نقشینه نگار ابریشم
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14563383
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات آسانا تجارت ماندگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شکیب هنفی به شماره ملی فراگیر xxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نگین تجارت بسطام بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن دریکوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239899
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سوهانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نازنین بابالوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر عامل و رییس هیئت مدیره و خانم مریم یزدانی فیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک،سفته،بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد امین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938754
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت بسطام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۶۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد امین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیر عامل و رییس هیئت مدیره و خانم میهن اسکروچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575765
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقشینه نگار ابریشم در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. اخذنمایندگی ازشرکت‌های داخلی و خارجی. شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی وخصوصی و بین المللی. سرمایه گذاری و خرید فروش سهام شرکت‌ها و کارخانجات. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران آصف خیابان شهید اعجازی (آصف) کوچه سوداچی پلاک ۱۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال بموجب گواهی بانکی بشماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۲/۵/۹۶ بانک سامان شعبه آصف پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای مهرداد اقتداری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرشاد اقتداری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم توران پناهی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای محمد امین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297549
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رادین سازه گلشهر درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات اجرای ساختمان پیمانکاری ساختمانهای بتنی و فلزی شرکت در مناقصات داخلی و خارجی احداث و خرید و فروش واحدهای مسکونی و اداری و تجاری و واردات وصادرات و تولید مصالح ساختمانی پس از اخذ مجوزهای لازم. ایجاد و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان آیت الله کاشانی بلوار اباذر خیابان محب علی ساختمان ملیکا پلاک ۱۴ طبقه همکف واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۴ مورخ ۱۸/۹/۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه بازار آهن پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم نسرین بصیری پسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم رویا بصیری پسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد امین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275499
آگهی تغییرات شرکت سد و عمران رایکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد امین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای نورالدین عبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993983
آگهی تغییرات شرکت نواوران صنعت اتصال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد امین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امیرحسین عبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694903
آگهی تغییرات شرکت الماس سروستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد امین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عنوان مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب ریئس هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12524016
آگهی تغییرات شرکت نگين ابريشم تافته شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۳۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میهن اسکروچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عنوان مدیرعامل ونایب رییس هیئت مدیره و آقای محمد امین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان ریئس هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469927
آگهی تغییرات شرکت تجهيزات آسانا تجارت ماندگار شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۳۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نگین تجارت بسطام سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰ ریال بهxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید.میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس ازافزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: شکیب حنفی به شماره ملی فرگیر xxxxxx۲۱ دارایxxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. بهمن دریکوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. شرکت نگین تجارت بسطام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۲ الی ۴ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636370
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس تجارت ویونا در تاریخ ۰۶/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ سرمایه گذاری در معادن و کارخانجات تولیدی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری آنها ـ شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx/۹۳/۶۰ مورخ ۱۱/۶/۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه قلهک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمدامین کشتکاران شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره نغمه عسگری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدیه مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. اسدالله محمدی شلمانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636379
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سازه میناب در تاریخ ۰۶/۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل مشاوره طراحی و ساخت و اجرای سیستم های برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز، فنی و آزمایشگاهی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز لازم. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۲/۶/۹۳ نزد بانک ملت شعبه بیمارستان ایرانمهر پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: اسدالله محمدی شلمانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدیه مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت و مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: میهن اسکروچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580161
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس سازه شاهرود در تاریخ ۲۹/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، سرمایه گذاری در گاوداری ها و مرغداری ها و گلخانه ها پس از اخذ مجوزهای لازم، اخذ تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، انجام هرگونه امور پیمانکاری ساختمان و ابنیه اعم از طراحی، نظارت، اجرا و محاسبه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه چهار ـ واحد سیزده کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۱۸/۵/۹۳ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:نغمه عسگری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه مقیمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مهدیه مقیمی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مهدیه مقیمی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.خانم میهن اسکروچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فرهنگ آشتی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539677
آگهی تغییرات شرکت سینا پی گستر مهرگان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدامین کشتکاران به ش ملی xxxxxxxxx۳ و خانم بهاره برادران به ش ملی xxxxxxxxx۱ و خانم زهرا خراسانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای جدید وارد شرکت گردیدند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محمد امین کشتکاران به ش ملی xxxxxxxxx۳ (سهامدار) و خانم بهاره برادران به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا خراسانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای امیر حسین کشتکاران به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل و خانم مهین اسکروچی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412340
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار پرسته سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
محمدامین کشتکاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
نورالدین عبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345889
آگهی تغییرات شرکت ایده گستر عاصف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۳۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه مقیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343105
آگهی تغییرات شرکت سد و عمران رایکا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نورالدین عبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274124
آگهی تغییرات شرکت ساخت و ساز سینا پروران میلاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدامین کشتکاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و اسدالله محمدی شلمانی مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سیده لیلا طباطبائی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و پریسا طباطبایی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266879
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات کاران معادن پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و اسدالله محمدی شلمانی مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
خانمها اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهرنوش اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200698
آگهی تغییرات شرکت الماس سروستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
آقای مصطفی صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190514
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شاخه نبات سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۷۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۶۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین اسدپور با ش م xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و محمدامین کشتکاران با ش م xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190532
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شاخه نبات سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۷۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۶۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و اسدا... محمدی شلمانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105964
آگهی تاسیس شرکت توسعه عمران نیاسر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک xxx۳ طبقه ۴ واحد۱۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۱ مورخ ۱۶/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105965
آگهی تاسیس شرکت پایه گستر صدرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز در صورت نیاز
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران مولوی کوی انصاری پلاک ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۷ مورخ ۱۲/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095733
آگهی تأسیس شرکت سازه پایدار پرسته سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی و نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استـان تهـران ـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx/xxx مورخ ۱۲/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095743
آگهی تأسیس شرکت ایده گستران رازک سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک xxx۳ طبقه ۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۰ مورخ ۱۶/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082797
آگهی تاسیس شرکت عمران سازه غانم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۵ مورخ۲۶/۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082793
آگهی تاسیس شرکت ایده سازان رازک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک xxx۳ طبقه ۴ واحد ۱۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۰ مورخ۹/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082796
آگهی تاسیس شرکت بتن آزمایان ره آورد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک xxx۳ طبقه ۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۱ مورخ۹/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075966
آگهی تأسیس شرکت شهرسازان مدرن آرتا (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱۱/۳/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۱/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصراقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه امور درزمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های ابیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، قیطریه، کوی افشین محمودیان، پلاک۲، واحد۳، کدپستیxxxxxxxxx۸.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۳۷ مورخ۲۶/۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپور نرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073552
آگهی تأسیس شرکت توسعه ابنیه بسطام سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیساتی فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ نرسیده به آفریقا ـ ساختمان xxx واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۳۱/۲/۹۲ نزد بانک اقتصادنوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069859
آگهی تاسیس شرکت ایده گستر عاصف سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش فرش دستباف ـ آهن آلات، میل گرد، لوازم و قطعات کامپیوتر، سرمایه گذاری در معادن و کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۰ مورخ ۱۸/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069846
آگهی تاسیس شرکت راه و عمران ندا سازه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۲۰ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۶ مورخ ۲۶/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نیون شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069848
آگهی تاسیس شرکت سد و عمران رها گستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و برزگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۲۰ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۴ مورخ ۲۶/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065681
آگهی تاسیس شرکت نگین ابریشم تافته سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۱/۰۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۰۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستباف ـ آهن آلات، میل گرد، لوازم و قطعات کامپیوتر، سرمایه گذاری در معادن و کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱۰/xxx مورخ ۱۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065675
آگهی تاسیس شرکت نوید فولاد مبتکر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستباف ـ آهن آلات، میل گرد، لوازم و قطعات کامپیوتر، سرمایه گذاری در معادن و کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ولنجک خیابان هشترودی کوی سوم پلاک ۱ زنگ ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065676
آگهی تاسیس شرکت نگین ابریشم فاخته سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش آهن آلات، میل گرد، تیرآهن ـ سرمایه گذاری در معادن، کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ولنجک خیابان هشترودی کوی سوم پلاک ۱ زنگ ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۳ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065693
آگهی تاسیس شرکت فرش کویر فاخته سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش آهن آلات ـ تجهیزات و لوازم کامپیوتر ـ زراعت و باغداری
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۱ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063818
آگهی تاسیس شرکت توسعه تجارت سلطانیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت و کامپیوتر ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار قیطریه ـ کوی محمودیان پلاک ۲ واحد۱۰ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۰ـxxx۰ مورخ۳/۱۲/۹۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043677
آگهی تأسیس شرکت توسعه بازرگانی فاضل سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی احداث کارخانه جات و خرید و فروش کامپیوتر پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار اندرزگو، خیابان شریعتی نبش کوی مجید امینی بن بست برادران عباسی پلاک ۳ زنگ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۷ مورخ ۲۲/۱/xxx۲ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها، عقود اسلامی به امضای رئیس هیئت مدیره آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042527
آگهی تأسیس شرکت نگین تجارت آمر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش آهن آلات میل گرد تیرآهن سرمایه گذاری در معادن کارخانجات سرمایه پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران اندرزگو، کوچه مجید امینی پلاک ۳ زنگ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶/xxx مورخ ۲۲/۱/۹۲ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042528
آگهی تأسیس شرکت فولاد گستر سمانه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصراقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش فرش دستباف سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران نارمک، خیابان رودباری، کوچه باقرپور پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱۲ مورخ ۲۸/۱/۹۲ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042529
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت محمدیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصراقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش اتومبیل تجهیزات و لوازم کامپیوتر زراعت و باغداری. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران دربند باغ شاطر کوچه ثمری پلاک ۳۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063814
آگهی تاسیس شرکت نگین تجارت دماوند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان مولوی ـ کوی انصاری پلاک ۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۲/۱۲/۹۱ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063825
آگهی تاسیس شرکت گسترش فن آوری آماج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش لوازم و تجهیزات کامپیوتر ـ زارعت و باغداری ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران دربند ـ باغ شاطر ـ کوی ثمری پلاک ۳۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۹.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۱۲/۱۲/۹۱ نزد بانک سامان شعبه قیطریه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای حسین اسدپور همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999711
آگهی تأسیس شرکت الماس نخلستان شرق سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت و کامپیوتر ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ قیطریه ـ کوی محمدیان ـ پلاک ۲ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ب/xxx۷ مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994588
آگهی تاسیس شرکت توسعه معادن یاسوج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهران ـ قیطریه ـ کوی محودیان پلاک ۲ واحد ۱۸ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادهاـ عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988169
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت میر داماد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و واحدهای صنعتی و کشاورزی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ پلاکxxx واحد۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ِده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۶/۱۱/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم زهرا روشن نظر همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990718
آگهی تاسیس شرکت زمین گستران شیراز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستباف ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ پلاک xxx واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751035
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزکاران معادن پارسیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۷۸۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۷/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. محمدامین کشتکاران به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهرنوش اسدپور به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نغمه عسگری به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716853
آگهی تغییرات شرکت گل آذین سولهبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۱۳۶۴۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۶۱۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۵/۹۱ محمدامین کشتکاران فرزند عبدالرحیم به کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ٍریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نسترن صالحی فرزند عبداله به کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شیما اسماعیل عراقی فرزند علی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید محمد به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به تهران خ اسکندری جنوبی بوستان سعدی ک جهان خواه ک حاجی پ ۵ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. محمدامین کشتکاران بسمت مدیرعامل و حمید محمد بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642212
آگهی تصمیمات شرکت زمین گستران تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۵۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ماده ۳۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محسن محسنی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حسین اسدپور به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدامین کشتکاران به ک م xxxxxxxxx۳ و اکرم حسینیان پارسا به ک م xxxxxxxxx۳ مرکز اصلی شرکت به تهران بلوار میرداماد نرسیده به آفریقا ساختمان xxx واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ محمدامین کشتکاران به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم حسینیان پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357295
آگهی تصمیمات شرکت زمین گستران تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ماده ۳۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محسن محسنی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حسین اسدپور به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدامین کشتکاران به ک م xxxxxxxxx۳ و اکرم حسینیان پارسا به ک م xxxxxxxxx۳ مرکز اصلی شرکت به تهران بلوار میرداماد نرسیده به آفریقا ساختمان xxx واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ محمدامین کشتکاران به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم حسینیان پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9861599
آگهی تأسیس شرکت الماس سروستان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ دربند باغ شاطر کوی شهید ثمری پلاک ۲۴ جدید ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۸ مورخ ۸/۱۲/xxx۰ نزد بانک تات شعبه قیطریه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم اکرم حسینیان‌پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای محسن محسنی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدامین کشت‌کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862535
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سوهانک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'عصر اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۰/۶/xxx۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717099
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت سوهانک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی‎ـ شرکت در مزایده‎ها و مناقصه‎های دولتی و خصوصی‎ـ انقعاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. کلیه فعالیتهای معدنی اعم از اکتشاف استخراج و بهره‎برداری در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. کلیه فعالیتهای ساختمانی شامل اجراـ نظارت‎ـ طراحی‎ـ محاسبات انواع سازه‎هاـ ترمیم ابنیه‎ـ پیمانکاری ساختمان‎ـ پی‎ریزی اسکلت بتنی و نصب و ساخت سازه‎های فلزی‎ـ اخذ مجوزها و نمایندگی‎های داخلی و خارجی. اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران سوهانک خ آسیاب ک شهید علی سوهانی پ ۶ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۲ مورخ ۱۹/۵/xxx۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شریعتی میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای قربانعلی سوهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای قرباعلی سوهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ خانم نگار عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892897
آگهی تصمیمات شرکت زمین گستران تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۵۸۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: حبیب فتحی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و احمدرضا کیافر به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدامین کشتکاران ـ امیرحسین کشتکاران ـ میهن اسکروچی ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۶/۸۹ امیرحسین کشتکاران به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میهن اسکروچی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدامین کشتکاران به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10621930
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شاخه نبات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۶۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ خانم نسیم اسد‌پورنرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر شکر‌اللهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "عصر اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۱/۰۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدامین کشت‌کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۱/۰۷/xxx۲

در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10693617
آگهی تصمیمات شرکت بتن آزمایان پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۸/۲/۹۰ در شرکت مزبور تصمیمات زیر اتخاذ گردید: پرویز کدخدائی فرزند عزت به ش‌شxxx صادره از تهران و کدملیxxxxxxxxx۳ و ناصر شکراللهی فرزند هاشم به ش‌شxxx۵۷ صادره از تهران و کدملیxxxxxxxxx۵ و محسن محسنی فرزند غلامرضا به ش‌شxxx۷ صادره از تهران و xxxxxxxxx۶ هر یک با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند و محمدامین کشتکاران فرزند عبدالرحیم به کدملیxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به میزانxxx/xxx/۹ ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و مرکز شرکت به تهران‌ـ بازار کفاش‌ها نبش رحیمیه دوم پلاک۵۰ و کدپستیxxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11528476
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شاخه نبات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۶۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدامین کشت‌کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۲‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11870343
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزکاران معادن پارسیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۷/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمدامین کشتکاران به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مهرنوش اسدپور به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، نغمه عسگری به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11952822
آگهی تغییرات شرکت گل آذین سوله بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۱۳۶۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۶۱۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۵/۹۱ محمدامین کشتکاران فرزند عبدالرحیم به کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ٍریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نسترن صالحی فرزند عبداله به کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شیما اسماعیل‌‌عراقی‌ فرزند علی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید محمد به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به تهران خ اسکندری جنوبی بوستان سعدی ک جهان‌خواه ک حاجی پ ۵ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. محمدامین کشتکاران بسمت مدیرعامل و حمید محمد بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات