عباس اسرار حقیقی

عباس اسرار حقیقی

کد ملی 229639xxxx
گراف ارتباطات
26
شرکت‌ها
91
آگهی‌ها

شرکت های عباس اسرار حقیقی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عباس اسرار حقیقی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی
پیشرو تهویه نیا
پیشرو تهویه نیا
بازرس علی‌البدل
تهویه نیا
تهویه نیا
بازرس علی‌البدل
تهران پلی کپی
تهران پلی کپی
بازرس علی‌البدل
گروه قطعات خودرو عظام
گروه قطعات خودرو عظام
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع ساختمانی بهار
توسعه صنایع ساختمانی بهار
کالا و خدمات مهندسی بوتان
کالا و خدمات مهندسی بوتان
بوتان
بوتان
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی انرژی سبز
گروه صنعتی انرژی سبز
مهندسی ایران آی ای سی سی
مهندسی ایران آی ای سی سی
بازرس علی‌البدل
مارستان
مارستان
بازرس علی‌البدل
سیمان سفید استهبان
سیمان سفید استهبان
بازرس علی‌البدل
بوتان ران
بوتان ران
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنایع روشنائی آرم
تولیدی صنایع روشنائی آرم
بازرس علی‌البدل
تولیدی پیستون ایران
تولیدی پیستون ایران
خوش گوار تهران
خوش گوار تهران
بازرس علی‌البدل
لبن دشت
لبن دشت
بازرس علی‌البدل
محصولات پروتئینی خانواده آبی
محصولات پروتئینی خانواده آبی
بازرس علی‌البدل
محصولات پروتئینی خانواده دریای آبی
محصولات پروتئینی خانواده دریای آبی
بازرس علی‌البدل
بکا پخش چوپان
بکا پخش چوپان
بازرس علی‌البدل
کاشی کاشان
کاشی کاشان
بازرس علی‌البدل
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
بازرس علی‌البدل
لنان ماد صنعت و تجارت
لنان ماد صنعت و تجارت
بازرس علی‌البدل
نیک بنیان ایساتیس
نیک بنیان ایساتیس
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14597756
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۴/۰۲/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهمن فدوی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء و مبلغ سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد از ورود شریک جدید به شرح زیر است : عباس اسرار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال حسین فرج اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال بهمن فدوی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ ریال کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته و بروات با امضاء دو نفر از سه نفر شرکاء مؤسسه به همراه مهر موسسه می‌باشد و نیز قرارداد‌ها و مکاتبات با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره ( شرکاء ) به همراه مهر مؤسسه معتبر است و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14163880
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۱۰/ ۵/ ۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاظم ضیاء پور ش م xxxxxxxxx۵با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت عباس اسرار حقیقی ش م xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxxxxx۰ریال وحسین فرج اللهی ش مxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش دادند درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح فوق می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء دو نفر از سه نفر شرکاء مؤسسه به همراه مهر مؤسسه معتبر می باشد.قرارداد ها و مکاتبات با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره (شرکاء) به همراه مهر مؤسسه معتبر است و مواد ۷، ۸ و ۲۸ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911760
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سلیمان یگانه خوشحال به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از مؤسسه خارج گردیدو در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح زیر می‌باشد: عباس اسرار حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال حسین فرج اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء دو نفر از شرکاء به همراه مهر مؤسسه معتبر است و نیز مکاتبات و قراردادها با امضاء یکی از شرکاء همراه با مهر مؤسسه معتبر است. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390951
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۹/۰۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سلیمان یگانه خوشحال به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: عباس اسرار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حسین فرج اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد سلیمان یگانه خوشحال به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ماده ۲۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء دو نفر از سه نفر شرکاء مؤسسه به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد و نیز قرارداد‌ها و مکاتبات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره (شرکاء) به همراه مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355683
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی کشور به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۱/۱۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن فدوی رودسری با کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از زمره شرکاء مؤسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: عباس اسرار حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال حسین فرج اللهی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضای دو نفر از شرکاء مؤسسه به همراه مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و نیز قراردادها و مکاتبات با امضای یکی از شرکاء به همراه مهر مؤسسه معتبر است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13208941
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تهویه نیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی هاشم نیا کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره خانم مریم تقدمی بهروزیان کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم هاله هاشم نیا کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیرحسین سیفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از سهامداران برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد آقای محمدتقی هاشم نیا به کد ملی xxxxxxxxx۵ یا مریم تقدمی بهروزیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ یا هاله هاشم نیا به کدملی xxxxxxxxx۲ هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل (امیرحسین سیفی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی بیداران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12381554
آگهی تغییرات شرکت لبن دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۰۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12178672
آگهی تغییرات شرکت تهویه نیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۲۵۲۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۵۱۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی آقای عباس اسرار حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137892
آگهی تغییرات شرکت تهویه نیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالنتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092008
آگهی تغییرات شرکت نیک بنیان ایساتیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۷۱۴۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیداران به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073667
آگهی تغییرات شرکت لنان ماد صنعت و تجارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۰۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیداران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076560
آگهی تغییرات شرکت مارستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیداران حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743084
آگهی تغییرات شرکت محصولات پروتئینی خانواده آبی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۶۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۹۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بارزس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743075
آگهی تغییرات شرکت محصولات پروتئینی خانواده دریای آبی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۲۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بارزس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721735
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایران آی ای سی سی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۰۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۹۲۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سالxxx۲ بتصویب رسید. اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیرانتخاب گردیدند:آقای مهدی عنقا به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای علی اصغرثلاث به کدملی xxxxxxxxx۷ وآقای محمدگل جهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ وآقای پرویزصابری به کدملی xxxxxxxxx۲ وآقای محمدرضاصابری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای امیرعلی عنقا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضوعلی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند مـؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس اسرارحقیقی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669781
آگهی تغییرات شرکت کاشی کاشان (سهامی‌خاص) شماره ثبت ۱۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ مجمع عمومی عادی سالیانه:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی بیداران به شماره ثبتی xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای عباس اسرار حقیقی فرزند ابراهیم با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619695
آگهی تغییرات شرکت خوش گوار تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ماه سال xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613997
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۸۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۹۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات بیداران با کد شناسه xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612997
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۲ به تصویب رسید ـ فرخ هاشم زاده فلاح کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ حسن شاداب کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ فریدون ثقة الاسلامی کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ روبت بدلیانس آواکم پور کدملی xxxxxxxxx۲ ـ مرتضی رضویلر کد ملی xxxxxxxxx۳ به مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. _ مؤسسه حسابرسی بیداران ش ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626028
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پیستون ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان انباشته به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و عباس اسرار حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
علی پارسی به کدملی xxxxxxxxx۱، غلامرضا امیرجمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدمهدی حسینی مدنی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت قانونی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584876
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیداران ش مxxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی ک م xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570287
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بیداران ش م xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس اسرار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574778
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۴/۹۳ در شرکت صنایع روشنایی آرم سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بیداران (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548627
آگهی تغییرات شرکت بوتان ران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳و نامه شماره xxx۸۳/۱۱ مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535117
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص بكا پخش چوپان در تاريخ xxx۳/۰۴/۲۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت بکا پخش چوپان در تاریخ ۲۳/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ خرید، بسته بندی، توزیع، پخش و فروش انواع کالاهای مجاز درداخل و خارج کشور ـ حق العمل کاری انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز ـ اخذ نمایندگی انحصاری کالاهای مجاز داخلی و خارجی ـ مشارکت در سهام شرکت های دیگر، بانکها و موسسات اقتصادی و خرید سهام آنها و مبادرت به هرگونه معاملات مجاز و بازرگانی مربوط به موضوع شرکت ـ نمایشگاه، فروشگاه، شعبه و مراکز توزیع و نظیر آنها در داخل و خارج از کشور جهت عرضه، توزیع و فروش انواع کالا بصورت عمده و خرده فروشی و همچنین انجام فعالیتهای فروش در راستای موضوع شرکت ـ تصدی هرگونه عملیات مالی و بازرگانی در جهت تحقق اهداف شرکت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بزرگراه صیاد شیرازی ـ نرسیده به پل میدان هروی ـ خ عوض توحیدی شرقی ـ پلاک xxx طبقه سوم سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱مورخ ۲۱/۱/۹۳ نزد بانک سپه شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. منور بیت الهی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م xxxxxxxxx۱ مدت ۲. خشایار باهری به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م xxxxxxxxx۴ مدت ۳. محمدعلی باهری به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۷ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاءی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس هئیت مدیره با یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و یا رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای عباس اسرار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529951
آگهی تغییرات شرکت تهران پلی کپی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد حساب سود و زیان سال xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اسداله سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای پیام سعیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پویا سعیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره خانم شهربانو حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء امورعادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت وکلیه اسناد چکها و بروات و سفته ها و اسنادتعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520777
آگهی تغییرات شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462035
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تهویه نیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۵۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدتقی هاشم نیا کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مریم تقدمی بهروزیان کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم هاله هاشم نیا کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرحسین سیفی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی بیداران xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425813
آگهی تغییرات شرکت محصولات پروتئینی خانواده دریای آبی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۴۵۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۲۵۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباس اسرارحقیقی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393972
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات بیداران حسابداران رسمی به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مواد ۷ و ۸ و ۲۶ و ۲۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
بهمن فدوی‎رودسری به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.
عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد.
حسین فرج‎اللهی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد.
محمد عسکری‎انارکی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء به شرح ذیل میباشد:
ـ عباس اسرارحقیقی xxx/xxx/۱ ریال کدملی xxxxxxxxx۲
ـ حسین فرج‎اللهی xxx/xxx/۱ ریال کدملی xxxxxxxxx۱
ـ محمد عسکری‎انارکی xxx/xxx ریال کدملی xxxxxxxxx۹
ـ بهمن فدوی‎رودسری xxx/xxx ریال کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358105
آگهی تغییرات شرکت محصولات پروتئینی خانواده آبی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۶۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۹۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباس اسرارحقیقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361647
آگهی تغییرات شرکت تهویه نیا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ موسسه حسابرسی بیداران با ش م xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی با ش م xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249101
آگهی تغییرات شرکت لبن دشت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۰۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۰۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۹۲ و تنفس مربوطه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
آقای محمدعلی باهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم منور بیت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224428
آگهی تغییرات شرکت مارستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب نمودند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224003
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بیداران به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد عسکری انارکی دارنده شماره شناسنامهxxx متولد۱۴/۷/xxx۴ صادره از دامغان دارنده کدملیxxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ پانصد و چهل هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت. و آقای عباس اسرارحقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱۶ ریال افزایش داد و آقای حسین فرج اللهیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال افزایش داد.
سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/۳ ریال افزایش می یابد.
. ماده۸ اساسنامه در مورد تعداد شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح زیر اصلاح می گردد.
عباس اسرارحقیقیxxx/xxx/۱ ریال و حسین فرج اللهی xxx/xxx/۱ ریال و محمد عسکری انارکیxxx/xxx ریال
تعداد اعضا هیات مدیره مرکب از۳ نفر می باشد و ماده۲۶ اساسنامه اصلاح گردید ماده۲۸ به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172165
آگهی تغییرات شرکت خوش گوار تهران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا توتونچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت راوند مشهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ـ آقای سید علی اکبر آرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خوشگوار مشهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ آقای مهدی صیادیان به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت خوشگوار تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158542
آگهی تغییرات شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158550
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدحسن استحقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ سعید خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ منصوره خلیلی عراقی به ش م xxxxxxxxx۹ شرکت آبکوه سامان به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150474
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایران آی.ای.سی.سی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۶۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۲۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران ش م xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی ک م xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149218
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن خلیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۲ و منصوره خلیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسن استحقاری کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آبکوه سامان به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خسرو کاردگر کدملی xxxxxxxxx۸ و فرهنگ مهربانی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی آقای عباس اسرارحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143305
آگهی تغییرات شرکت بوتان ران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134449
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پیستون ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۲۱۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۲ که در تاریخ ۱۰/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه ـ حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی بیداران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای عباس اسرار حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل بمدت قانونی انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و با عنایت به استعفای آقای مجید شرکت لو از هیئت مدیره شرکت آقای علی درخشان برای مدت باقیمانده مدت تصدی انتخاب سپس آقای علی درخشان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد تقی شادچهره کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و گروه قطعات خودرو عظام شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای علی پارسی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات قراردادها اسناد بانکی و اعتبار با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در صورت حاضر نبودن مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر کدام بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136173
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بیداران حسابداران رسمی به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وراث حین الفوت یداله امیدواری با دریافت کلیه سهم الشرکه متوفی از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه موسسه از xxx/xxx/۳ ریال به xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء عبارتند از: عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx/۱ ریال ـ حسین فرج اللهی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/۱ ریال ـ مواد ۷ و ۸ و ۲۶ و ۲۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139154
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بیداران حسابداران رسمی به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حسین فرج اللهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته و برات با امضای دو نفر از دو نفر شرکاء موسسه به همراه مهر موسسه معتبر می باشد و نیز قراردادها و مکاتبات با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115296
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/۹۲ در شرکت صنایع روشنایی آرم (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بیدارن بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980039
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۹۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به ش م xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن مطهری به کدملی xxxxxxxxx۶ و مهدی مطهری به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهرداد مطهری به کدملی xxxxxxxxx۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ حسن مطهری بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی مطهری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود اعتمادی به کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها به امضاء مدیرعامل به همراه امضاء امضاء یک نفر از ۳ نفر اعضای هیئت مدیره و یا ۲ نفر از ۳ نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء یکی از ۴ نفر مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758014
آگهی تصمیمات شرکت تهویه نیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسراسرحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758015
آگهی تصمیمات شرکت پیشرو تهویه نیاسهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537182
آگهی تصمیمات شرکت تهویه نیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسراسرحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757937
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۸۸۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرخ هاشم زاده فلاح به کدملیxxxxxxxxx۷، حسن شاداب به کدملیxxxxxxxxx۲، عبدالحمید جلالی به کدملیxxxxxxxxx۸، روبت بدلیاس آواکم پور به کدملیxxxxxxxxx۲، مرتضی رضویلر به کدملیxxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۴/۹۱ فرخ هاشم زاده فلاح به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاداب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757996
آگهی تصمیمات شرکت بوتان رانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به ک م xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304272
آگهی تصمیمات شرکت بوتان ران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به ک م xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732436
آگهی تصمیمات شرکت مارستان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۰۹۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به ش.مxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارخلیقی به ک مxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699880
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ایران آی ـ ای ـ سی ـ سی سهامی خاص به شماره ثبت۶۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۹۲۱۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی عنقا به کدملیxxxxxxxxx۱ و علی اصغر ثلاث به کدملیxxxxxxxxx۷ و محمد گلجهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و پرویز صابری به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمدرضا صابری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و امیرعلی عنقا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ مهدی عنقا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد گلجهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج صابری بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698147
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693188
آگهی تصمیمات شرکت بوتان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۳و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10035209
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680018
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۵۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680020
آگهی تصمیمات شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷۱۲و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به کدملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674282
آگهی تصمیمات شرکت گروه قطعات خودرو عظام سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۵۰۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661978
آگهی تصمیمات شرکت تهران پلی کپیسهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۱۱۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۶۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اسداله سعیدی به کدملی xxxxxxxxx ـ پیام سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ پویا سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شهربانو حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ اسداله سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پیام سعیدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته، برات با امضاء اسداله سعیدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620775
آگهی تصمیمات شرکت تهویه نیا سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۶۵۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260151
آگهی تصمیمات شرکت تهویه نیا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۵۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613688
آگهی تصمیمات شرکت پیشرو تهویه نیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168827
آگهی تصمیمات شرکت پیشرو تهویه نیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453028

آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران
ثبت شده بشماره xxx۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله امیدواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر عسگری نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره و عباس اسرارحقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حسین فرج الهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۴ فصل و و ۳۳ ماده و ۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 390337

آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران (حسابداران رسمی) به شماره ثبتxxx۳
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۹/۹۰ ناصر عسگری نائینی فرزند حسین به ش.شxxx۷ متولدxxx۶ ص از تهران به ش.ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال در ر دیف شرکاء قرار گرفت. عباس اسرارحقیقی به ش.ملیxxxxxxxxx۲ سهم الشرکه خود را با پرداخت مبلغی به مبلغxxx/xxx/۱ریال و حسین فرج اللهی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال و یداله امیدواری به ش.ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال و ناصر عسگری نائینی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/۳ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502468
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدحسن استحقاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و منصوره خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی پیمان خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ محسن خلیلی عراقی به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید خلیلی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدحسن استحقاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512326
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی انرژی سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی فرهاد امینی به کد ملی xxxxxxxxx و شرکت بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمدعلی خلوتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت لیزینگ شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی حسن کلهر به کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمدحسن استحقاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و نعیم صفری لنگرودی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۰ محمدحسن استحقاری بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی خلوتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعیم صفری لنگرودی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146737
آگهی تصمیمات شرکت تهران پلی کپی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۱۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسداله سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پیام سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پویا سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شهربانو حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10208560
آگهی تصمیمات شرکت مارستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275699
آگهی تصمیمات شرکت مارستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663896
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۸۸۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار‌حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرخ هاشم‌زاده‌فلاح به کدملیxxxxxxxxx۷، حسن شاداب به کدملیxxxxxxxxx۲، عبدالحمید جلالی به کدملیxxxxxxxxx۸، روبت بدلیاس‌آواکم‌پور به کدملیxxxxxxxxx۲، مرتضی رضویلر به کدملیxxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۴/۹۱ فرخ هاشم‌زاده‌فلاح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن شاداب به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالحمید جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839360
آگهی تصمیمات شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به کدملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851214
آگهی تصمیمات شرکت مارستان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۰۹۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به ش.مxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارخلیقی به ک‌مxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144345
آگهی تصمیمات شرکت بوتان سهامی عام ‌به شماره ثبت۴۰۸۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار‌حقیقی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهریار خاشع به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ و محسن خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی‌عراقی به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمدحسن استحقاری به کد ملیxxxxxxxxx۱ و منصوره خلیلی‌عراقی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره و خسرو کاردگر به کد ملیxxxxxxxxx۸ و فرهنگ مهربانی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضا علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۴/۹۰ محسن خلیلی‌عراقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سعید خلیلی‌عراقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11151128
آگهی تصمیمات شرکت بوتان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۳و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11216081
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11301790
آگهی تصمیمات شرکت مارستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۸۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11313291
آگهی تصمیمات شرکت گروه قطعات خودرو عظام سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۵۰۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11323700
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران ثبت شده بشماره ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۲/۹۰ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه کماکان با امضا ۲ نفر از سه نفر عباس سردارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ و یداله امیدواری به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین فرج‎الهی به کدملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر موسسه معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11347371
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ایران آی ـ ای ـ سی ـ سی سهامی خاص به شماره ثبت۶۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۹۲۱۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی عنقا به کدملیxxxxxxxxx۱ و علی‌اصغر ثلاث به کدملیxxxxxxxxx۷ و محمد گلجهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و پرویز صابری به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمدرضا صابری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و امیرعلی عنقا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ مهدی عنقا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد گلجهانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ایرج صابری بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11386081
آگهی تصمیمات شرکت خوشگوار تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۳۳۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۷۸۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. مسعود یزدی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت خوشگوار مشهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی میلاد یزدی به کد ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سهامی راوند مشهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی مهدی صیادیان به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و شرکت یزد شهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی محمدصادق امین‌شریعتی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی‌البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۴/۹۰ مسعود یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میلاد یزدی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا توتونچیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک ها و سفته ها و حوالجات و قراردادها و همچنین هر سند دیگر که در این شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11459931
آگهی تصمیمات شرکت پیشرو تهویه نیاسهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11510954
آگهی تصمیمات شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۶۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: محمدحسن استحقاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی ایلی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و گروه صنعتی انرژی سبز سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت بوتان سهامی‌عام بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ محمدحسن استحقاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پیمان خلیلی‌عراقی به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی‌عام به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی ایلی‌پور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11558823
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791691
آگهی تصمیمات شرکت بوتان ران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به ش ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی انرژی سبز به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ و محمدحسن استحقاری به ش ملیxxxxxxxxx۱ و خسرو کاردگر به ش ملیxxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی و شرکت بوتان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۳/۹۰ محمدحسن استحقاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پیمان خلیلی‌عراقی به ش ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی انرژی سبز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و خسرو کاردگر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825379
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله امیدواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر عسگری‌نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و عباس اسرارحقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و حسین فرج‌الهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۴ فصل و و ۳۳ ماده و ۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825965
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۳۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱/۹/۹۰ ناصر عسگری‌نائینی فرزند حسین به ش.شxxx۷ متولدxxx۶ ص از تهران به ش.ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال در ر‌دیف شرکاء قرار گرفت. عباس اسرارحقیقی به ش.ملیxxxxxxxxx۲ سهم‌الشرکه خود را با پرداخت مبلغی به مبلغxxx/xxx/۱ریال و حسین فرج‌اللهی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال و یداله امیدواری به ش.ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال و ناصر عسگری‌نائینی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/۳ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11936757
آگهی تصمیمات شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۷۸۱۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11969480
آگهی تصمیمات شرکت تهران پلی کپی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۱۱۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۶۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اسداله سعیدی به کدملی xxxxxxxxx ـ پیام سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ پویا سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شهربانو حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ اسداله سعیدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و پیام سعیدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته، برات با امضاء اسداله سعیدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات