حمیدرضا مهربان

حمیدرضا مهربان

کد ملی 229535xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

شرکت های حمیدرضا مهربان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حمیدرضا مهربان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14470863
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه عملکرد سود و زیان عملکرد سال مالی xxx۴ به تصویب رسید . آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضای هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محمد رستمی صفا با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد حسین پهلوان با کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای مصطفی بهزادی با کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852579
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796491
آگهی تغییرات شرکت نورد و پروفیل ساوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۵۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت گروه صنعتی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت سرمایه گذاری صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ محمد رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486642
آگهی تغییرات شرکت نورد و پروفیل ساوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۵۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال xxx۴ به تصویب رسید. - ۲ موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303306
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13278951
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۲۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۴ محمد رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، امیر حسین رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و حق طرح دعاوی و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضاءهیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق عادی و نامه‌ها و مکاتبات اداری و اوراق و اسناد عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963685
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ تصویب شد. آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963700
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر آشتیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912695
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فلزی و ماشین آلات صنعتی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۶۷۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12866551
آگهی تغییرات شرکت دنیای کالای سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۰۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. خانم شراره فروغی با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای امیرحسین اشتیاقی با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای فراز بهزادی با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم سارا هژبری فرد با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732334
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خیام استیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ - شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ - شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721234
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۲۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی حمیدرضا مهربان با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710346
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نور دو لوله کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی وحمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693495
آگهی تغییرات شرکت نورد و گالوانیزه سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۳ تصویب گردید اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمد رستمی صفا با کدملی: xxxxxxxxx۱ آقای سیدمحمد ابوطالبی با کدملی: xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای منصور چناری با کدملی xxxxxxxxx۴ حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال آینده انتخاب و قبولی خود را اعلام نمودند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674725
آگهی تغییرات شرکت دنیای کالای سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۰۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود و زیان، ترازنامه و عملکرد سال xxx۳ تصویب گردید. آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم سارا هژبری فرد با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال اینده انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674743
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیم و پودر جوش صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۳۴۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان وصورت دارائی و بدهی و عملکرد سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱/۱۰/۹۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای حسین مهرزاد با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حمیدرضا طریقت با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616224
آگهی تغییرات شرکت نورد و گالوانيزه سروش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان، ترازنامه سال xxx۲ تصویب گردید حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616236
آگهی تغییرات شرکت خيام استيل شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به xxx۳ تصویب شد. آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611228
آگهی تغییرات شرکت صنعتي قلم خودكار صفا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۰۷/xxx۴-آقای محمد رستمی صفا با کد ملی xxxxxxxxx۱ و- شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای حمیدرضا طریقت با کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای سید وحید شجاعی نیا با کد ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت۲ سال انتخاب شدند مؤسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا مهربان با کد ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند-روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604460
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني و تامين تجهيزات مهر ذوالفقار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید آقای محمد رستمی صفا با کد ملی: xxxxxxxxx۱ آقای محمد حسین پهلوان با کد ملی: xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۵به نمایندگی آقای مصطفی بهزادی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره تاتاریخ ۲۲/۴/۹۵ انتخاب گردیدند. آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604478
آگهی تغییرات شرکت صنعت فولاد سنگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رستمی صفا با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت آلا پارس کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548484
آگهی تغییرات شرکت توليدي حاميران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان xxx۳ تصویب گردید موسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542307
آگهی تغییرات شرکت صنعت پليمر اهواز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۱۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12507155
آگهی تغییرات شرکت توليد انرژي صفا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستمی صفا با کدملی: xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل محمدی با کدملی: xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ وآقای محمدرضا قنبرزاده با کدملی: xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ وهم چنین آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12453559
آگهی تغییرات شرکت فولاد اميركبير آشتيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره بری مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا با کد ملی: xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای مهران لطف آذر با کد ملی: xxxxxxxxx۸ آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12437986
آگهی تغییرات شرکت صنعتي و توليدي استاد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستمی صفا با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای هادی پگاه با کدملی xxxxxxxxx۶ وشرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای منوچهر سلامتی با کدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410231
آگهی تغییرات شرکت نورد و پروفیل ساوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۵۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا مهربان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12428851
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نور دو لوله کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تایید گردید. محمد رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی مصطفی بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی حمیدرضا نبی ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت میره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101975
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار صفا (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9402423
آگهی تغییرات شرکت قلم خودکار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سعید ترکاشوند با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1745246
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارخانجات سیم و پودر جوش صفا درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه طراحی، مشاوره و پژوهش جهت احداث کارخانجات صنعتی بمنظور ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات جوش فعالیت در زمینه تولید انواع پودرجوش جوشکاری زیر پودری. فعالیت در زمینه تولید انواع سیم جوش جوشکاری زیر پودری. تولید انواع الکترودهای جوشکاری و تولید انواع پودرهای روکش الکترودهای جوشکاری. تولید انواع سیم جوش با گاز محافظ. تولید انواع سیم تو پودری جهت جوشکاری های خاص. انجام عملیات بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و بازرگانی جهت خرید و واردات ماشین آلات، قطعات یدکی، مواد اولیه و دانش فنی مرتبط به حرفه تولید سیم و پودر جوشکاری. انجام عملیات بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و بازرگانی جهت صادرات ماشین آلات، قطعات یدکی، مواد اولیه و دانش فنی مرتبط به حرفه تولید سیم و پودر جوشکاری. مشارکت در شرکت های تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی داخلی و خارجی و قبول نمایندگی و اعطاء نمایندگی به آنها. بطور کلی شرکت می تواند به هرگونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به هریک از موضوعات فوق الذکر مربوط و به نحوی از انحاء مفید یا نافع باشد مبادرت نماید.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار کشاورز، شماره xxx، ساختمان صفا، طبقه هشتم کد پ xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx۵ مورخ ۱/۷/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد رستمی صفا با ش م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی آقای اسحاق اسحاق پور سامانی به ش م xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸بنمایندگی آقای حمیدرضا طریقت به ش مxxxxxxxxx۳بسمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت یا مدیرعامل همراه با عضو دیگرهمراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل بای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639211
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ تصویب شد آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدندو روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612735
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارغوان سازه مهر کویر در تاریخ ۱۸/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: مشاوره،طراحی،پیمانکاری کلیه عملیات سازه های فلزی ـ خرید وفروش محصولات فلزی ـ ساخت تجهیزات و دستگاه های فلزی ـ طراحی و اجراء سازه نگهبان ـ بهسازی و تقویت خاک و مقاوم سازی سازه ها ـ مجموعه خدمات اجرایی در حفاری تونل ـ مشاوره،طراحی،معماری،پیمانکاری کلیه عملیات عمرانی و ساختمانی ـ انجام و عرضه خدمات مشاوره و ساخت توام(طرح وساخت) و همچنین نظارت بر حسن اجراء خدمات ـ انجام کلیه خدمات تاسیسات و تجهیزات شامل اجرای تاسیسات حرارتی و برودتی کارخانجات ـ اجرای پروژه های تاسیساتی صنعتی،برقی،شهری وساختمانی ـ اجرای خطوط لوله کشی نفت،گاز،آب (بین شهری ودرون شهری) ـ طراحی و ساخت انواع جرثقیل های صنعتی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز ـ شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و غیر دولتی در داخل وخارج از کشور و همچنین کلیه خدماتی که به نوعی با موضوع شرکت ارتباط دارد طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت شرکت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: سمنان میدان ارگ خیابان شیخ فضل الله نوری ۶ بن بست قطبویی پلاک ۵۸ واحد ۲ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و میباشد که کل آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴/xxx/۱۲ مورخ ۴/۴/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ولی عصرسمنان پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: امیر مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایمان مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اصغر مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل با دو امضا هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید طحانان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و پوریا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار صاحب قلم جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539167
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. محمد رستمی صفا کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و جوزی حبیبی کد ملی: xxxxxxxxx۱ و مصطفی بهزادی کد ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442105
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد کاسپین شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۷۳۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
آقای مهدی رستمی‎صفا با کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای امیرحسین رستمی‎صفا با کدملی: xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و خانم زهرا باغبان‎شمیرانی با کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای حمیدرضا مهربان با کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت‎مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و حق طرح دعاوی و غیره با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یا نایب رئیس هیئت‎مدیره به تنهائی با مهر شرکت و یا مدیرعامل باتفاق عضو دیگر هیئت‎مدیره با مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247930
آگهی تغییرات شرکت ماشین صنعت اوتک شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196671
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196672
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ تصویب شد. آقایان حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171073
آگهی تغییرات شرکت خیام استیل (سهامی ‌خاص) بشماره ثبت ۳۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076064
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی و شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا قنبرزاده تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078827
آگهی تصمیمات شرکت تجارت فراتین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۴۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا مهربان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سعید ترکاشوند به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی بهزادی به کدملیxxxxxxxxx۱ و فرزاد بهزادی به کدملیxxxxxxxxx۷ و فراز بهزادی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره۲۲/۴/۹۱ مصطفی بهزادی بسمت رئیس هیئت مدیره و فرزاد بهزادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فراز بهزادی بسمت سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات طرح دعاوی و غیره با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10540063
آگهی تغییرات شرکت دنیای کالای سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۰۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید ترکاشوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فراز بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیرحسین اشتیاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مصطفی بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳ در تاریخ ۰۴/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914553
آگهی تغییرات شرکت دنیای کالای سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۷۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۰۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید ترکاشوند به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فراز بهزادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای امیرحسین اشتیاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای مصطفی بهزادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۲/۰۴/xxx۳
در تاریخ۰۴/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914460
آگهی تغییرات شرکت ماشین صنعت اوتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا شالپوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرزاد بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳
در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632957
آگهی تغییرات شرکت ماشین صنعت اوتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا شالپوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرزاد بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳

در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694897
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی حامیرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۶۲۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی صفا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و جوزی حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا مومنی ازندریانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636313
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد کاسپین شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۷۳۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهربان پروز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجیدرضا بیرجندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۹/۵/۹۱ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی رستمیصفا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای امیرحسین رستمیصفا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم زهرا باغبانشمیرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۹/۵/xxx۱
۳ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی رستمیصفا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئتمدیره و آقای امیرحسین رستمیصفا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و خانم زهرا باغبانشمیرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئتمدیره و آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۵/۹۱
۴ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و قراردادها عقود اسلامی و نامههای عادی و مکاتبات اداری با امضای آقای مهدی رستمیصفا یا امیرحسین رستمیصفا هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۵/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551621
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10624870
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد کاسپین شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۷۳۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهربان پروز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجیدرضا بیرجندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۵/۹۱ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی رستمی صفا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای امیرحسین رستمی صفا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم زهرا باغبان شمیرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۹/۵/xxx۱

۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی رستمی صفا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین رستمی صفا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا باغبان شمیرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۵/۹۱

۴ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و قراردادها عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای آقای مهدی رستمی صفا یا امیرحسین رستمی صفا هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۵/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474023
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۶۲۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی‌صفا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جوزی حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا مومنی ازندریانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11502687
آگهی تصمیمات شرکت خیام استیل سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815313
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات