محمد هادی رهبری

آقای محمد هادی رهبری

کد ملی 229499xxxx
گراف ارتباطات
14
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14931341
آگهی تغییرات شرکت بهین انرژی سر آمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 424167 و شناسه ملی 10320762346
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 29/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی رهبری با شماره ملی 2294996445 به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی 10103597356 سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با شماره ملی 4899561202 به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به شناسه ملی 10104102234 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سیدمجتبی احمدی با شماره ملی 4171991714 به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به شناسه ملی 10320346609 به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی دارابی با شماره ملی 0073044628 به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. پ980913695421261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14927718
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 439831 و شناسه ملی 10320876695
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای محمدهادی رهبری با شماره ملی 2294996445 به نمایندگی از- شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10103597356 به سمت رئیس هیات مدیره. - آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی 3932519507 به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10104102234 به سمت نایب رئیس هیات مدیره. - آقای سیدمحمدعلی کیائی با شماره ملی 0047952539 به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10320346609 بعنوان عضو هیات مدیره. - آقای محمدریاض خلیلی با شماره ملی 4723527311 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه چک ها و بروات و سفته ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره موضوع ماده 40 اساسنامه شرکت بشرح بندهای زیر به مدیرعامل تفویض گردید: 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران. 3- نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 4- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات. 5- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهرو متفرعات. 6- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 7- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. 8- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. 9- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 10- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل ووکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. 11- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. 12- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 13- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. 14- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. پ980911542477758  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14504867
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۶۰۶۱ - شماره ثبت ۱۸۹۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۷/۰۸/۲۲ شرکت مزبور که در تاریخ xxx۷/۱۲/۰۲ تحت شماره xxxxxx به این واحد ثبتی ارایه شده_است ، تغییرات ذیل اتخاذ گردید : مدیران شرکت و صاحبان امضاء مجاز : شرکت روماک انرژی سرآمد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ با نمایندگی آقای ایمان نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مسعود حجت به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و آقای سید احمد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مد یرعامل ( خارج از اعضاء ) برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها وعقوداسلامی واسناد بانکی با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۱۴ اساسنامه شرکت به شرح بندهای زیر به مدیرعامل تفویض گردید : انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول انعقاد انواع و اقسام قراردادها ، وصول و دریافت وجه و هرنوع مطالبات و پرداخت وجوه مذاکره و دریافت وام از بانکها ، مؤسسات تجاری ، بنگاهها و اشخاص وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی پیشنهاد تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که بصلاح شرکت تشخیص داده_شود تهیه بودجه برای اداره کردن شرکت و پیشتهاد آن به هیات مدیره و مجمع عمومی برای تصویب انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن افتتاح حساب در بانکها و در مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات غیر تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور امضاء چکها و دریافت وجوه صدور بروات و حوالجات مبادرت به ظهرنویسی و تضمینات تجاری افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارائی نقدی شرکت نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حفظ تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران . مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد . واحد ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485460
آگهی تغییرات شرکت پترو خرم پردیس فن آوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد هادی رهبری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد به سمت رئیس هیأت مدیره . آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار به سمت نایب رئیس هیأت مدیره . آقای تورج تازه بهار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز بعنوان عضو هیأت مدیره . آقای رسول هاجری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضای هیأت مدیره بعنوان مدیرعامل . کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438426
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۵۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۰۵/۱۰/۹۷ که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : ۱ - شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره ، پارس بهین پالایش نفت قشم ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، پلی اتیلن گستران البرز ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای عباس صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد تقی ( شهاب ) بابایان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند . ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375880
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای محمدهادی رهبری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت رئیس هیأت مدیره
آقای ایمان نوربخش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به سمت نایب رئیس هیأت مدیره .
آقای عبدالرحمن مناوی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت عضو هیأت مدیره
آقای مسعود حجت با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت عضو هیأت مدیره .
آقای امیرعباس شکوریان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندس ، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی رامپکو به سمت عضو هیأت مدیره .
آقای صدراله سردشتی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیر عامل تعیین شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244870
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه هنگام قشم(سهامی خاص)به شماره ثبت۵۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه هنگام قشم(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ برابرصورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۹۷ شرکت مزبوربه واصله مورخ۱۰/۰۷/۹۷ که درتاریخ۱۱/۰۷/۹۷ ازلحاظ واریزهزینه های ثبتی وامضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره ،یاران انرِژِی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد تقی (شهاب)بابایان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ، بروات ، قراردادها با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195491
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی رهبری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای رضا عبادزاده سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای عبدالرحمن مناوی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان عضو هیات مدیره آقای مسعود حجت با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بعنوان عضو هیات مدیره آقای امیرعباس شکوریان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان عضو هیات مدیره آقای صدراله سردشتی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بشرح بندهای زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ۲. تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی و سازمان اجرائی شرکت ۳. نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت طبق آیین نامه های مصوب. ۴. بررسی و پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت ۵. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسه های اعتباری ۶. سپرده گذاری وجوه شرکت نزد مؤسسات بانکی و مالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت ۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات ۸. تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری ۹. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع ۱۰. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و به طور کلی هر نوع معامله ای که جزو فعالیت های موضوع شرکت باشد تا سقف ۱.xxx میلیون (یک میلیارد) ریال ۱۱. اقامه دعوی یا دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق درخواست پژوهش، فرجام، تجدید نظر، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، ارجاع دعوی به داوری وتعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل ولو کراراً، درخواست مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت و استرداد، دعوی جلب شخص ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد کلیه چک ها و بروات و سفته ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192715
آگهی تغییرات شرکت پردیس فن آوران البرز زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد هادی رهبری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت قشم مولد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مجیدوزوائی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک ها و بروات و سفته ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175672
آگهی تغییرات شرکت روماک انرژی سر آمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدهادی رهبری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیات مدیره. ـ آقای تورج تازه بهار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره. ـ آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پترودانیال به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیات مدیره. ـ آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل. ـ کلیه چک ها و بروات و سفته ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115262
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۹۷ و هیات مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۹/۰۲/۹۷ که در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چهابهار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، سروش انرژی پایدار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود حجت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای رحیم تبریزی میاندواب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها، بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968450
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۶۰۶۱ - شماره ثبت ۱۸۹۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۶/۱۲/۱۶ و xxx۶/۱۲/۱۹ شرکت مزبور که در تاریخ xxx۷/۰۱/۱۹ تحت شماره xxx۶ به این واحد ثبتی ارایه شده_است، تغییرات ذیل اتخاذ گردید: مدیران شرکت و صاحبان امضاء مجاز: شرکت روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای رضا عباد زاده سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مسعود حجت به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و آقای سید احمد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مد یرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها وعقوداسلامی واسناد بانکی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837828
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مجید ابراهیمی پور با کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره وخانم الهه کرملونیا با کدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703089
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای محمدهادی رهبری با شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای سیدمحمد علی کیائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی صالح اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703094
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی رهبری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد علی کیائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایدگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدریاض خلیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643358
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پتروشیمی فجر کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۹۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ الف تعیین سمت مدیران: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای حسین بهرامپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت سروش انرژی پایدار به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای ابراهیم نقوی به شمارملی xxxxxxxxx۱ شرکت روماک انرژی سرآمد به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای محمد عباسی به شمارملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد عباسی به شمارملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353368
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرشد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای رحیم تبریزی میاندواب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333704
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب اقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رئیس هیئت مدیره. جناب اقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. جناب آقای سید محمد علی کیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به عنوان عضو هیئت مدیره. جناب آقای محمد ریاض خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل به مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با مضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاو مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288647
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدهادی رهبری باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای احمد پیامی باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به سمت عضو هیئت مدیره آقای ایرج مسروری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو) به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصروکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی گسترش انرژی پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره آقای صدراله سردشتی با کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250744
آگهی تغییرات شرکت پردیس فن آوران البرز زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نهاد انرژی نیکان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید وزوائی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای بهزاد انتشاری با کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101119
آگهی تغییرات شرکت روماک انرژی سر آمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و تورج تازه بهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از پلی اتیلن گستران البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره و مرتضی مورعی کتک لاهیجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055621
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدهادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرام اکبری ساربانقلی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نهاد انرژی نیکان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضوء هیئت مدیره و سیدحسین اصولی دزفولی با کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008486
آگهی تغییرات شرکت پترو خرم پردیس فن آوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای تورج تازه بهار با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نهاد انرژی نیکان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای محسن ضیایی با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005463
آگهی تغییرات شرکت ساخت و بهره برداری اسکله حرا قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۳۳۸۸
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۳۰/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۰۳/۰۶/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم راد و افزون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، به استناد تفویض اختیار شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۰۷/۰۵/۹۴ سازمان منطقه آزاد قشم، شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم لیلا زین افزا کهنه سری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای فریدون وارث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825717
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۹۵ شرکت مزبور که در مورخ ۰۹/۰۳/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی مرشد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای محمدرضا مرید شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674281
آگهی تغییرات شرکت ساخت و ساز بهره برداری اسکله حرا قشم (سهامی خاص) به شماره ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۳۳۸۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۸/۰۵/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم راد و افزون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، باستناد تفویض اختیار شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۰۷/۰۵/۹۴ سازمان منطقه آزاد قشم، شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی یدقار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای فریدون وارث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140078
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای محمدهادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مهندسی و نصب و نگهداری کارخانجات پتروشیمی (رامپکو) با شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای ایرج مسروری با کدملی xxxxxxxxx و شرکت پترودانیال کیش با شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140084
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدهادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ایرج مسروری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو) به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای صدراله سردشتی با کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755814
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت روماک انرژی سرآمد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای محمدهادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و نهاد انرژی نیکان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای احمد پیامی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سروش انرژی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای رضا درخشان فر باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام اکبری ساربانقلی باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صدراله سردشتی به کد ملیxxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072671
آگهی تغییرات شرکت ساخت و بهره برداری اسکله حرا قشم سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۱۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۳۳۸۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۹/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۳/۱۰/۹۳ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱ـ شرکتهای یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم راد و افزون بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نهاد انرژی نیکان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا خرمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون وارث بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705083
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی لاوان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۳۴۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۲۰۲۰۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و به نمایندگی شرکت انرژی سپهر ش م xxxxxxxxx۹۰ آقای سعید یارمحمدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و به نمایندگی شرکت پترو شیمی شازند( اراک ) ش م xxxxxxxxx۵۵ آقای محمد بیرمی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره وبه نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی دنا ش مxxxxxxxxx۶۹ آقای حسن جهان دفاعی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و به نمایندگی شرکت پترو فرهنگ ش م xxxxxxxxx۸۸ آقای مهدی تبیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و به نمایندگی شرکت صنایع پترو شیمی سبلان ش م xxxxxxxxx۴۸ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات به عهده مدیرعامل و یکی از آقایان محمد هادی رهبری و یا محمد بیرمی و یا مهدی تبیان از اعضای هیأت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت میباشد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696703
آگهی تغییرات شرکت پردیس فن آوران البرز زنجان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۰۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت نهاد انرژی نیکان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سروش انرژی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای رضا درخشان فر با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت روماک انرژی سرآمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای محمدهادی رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای شهرام اکبری ساربانقلی با کد ملیxxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696705
آگهی تغییرات شرکت پردیس فن آوران البرز زنجان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۰۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدهادی رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای ناصر وکیلی پیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای شهرام اکبری ساربانقلی با کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای رضا درخشان فر با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای ایرج جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073258
آگهی تأسیسشرکت ساخت و بهره‌برداری اسکله حرا قشم (سهامی خاص)
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت
(سهامی خاص) که در مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد.
۱ ـ موضوع شرکت:
عبارت است از احداث و اداره و بهره برداری اسکله های نفتی، تجاری، بهمراه تأسیسات پشتیبانی و تخلیه و بارگیری، بارانداز، انبارداری کالا و مواد وارداتی و صادراتی بصورت روباز، سرپوشیده، یا مخزنی و خطوط لوله، مسیرهای ارتباطی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها، سازمان ها و شرکت های تأمین کننده مالی داخلی و خارجی، انجام فعالیت های صنعتی مرتبط و هرگونه معاملات مجاز بازرگانی صادرات واردات کالا و خدمات و سایر امور عملیاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق هدف های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضروری باشد و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره xxx/۹۳ مورخ ۲۲/۰۷/۹۳ سازمان منطقه آزاد قشم.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت:
قشم ـ بلوار ولی عصر ـ نبش کوچه ادیب ـ ساختمان پاسارگاد ـ دفتر شرکت ساخت و بهره برداری اسکله حرا قشم.
۴ ـ سرمایه شرکت:
مبلغ یکصد میلیون ریال نقدی منقسم به ده هزار سهم با نام ده هزار ریالی می باشد که کلیه آن طی گواهی شماره xxx/۹۳ص/xxx۲ مورخ ۲۲/۰۷/۹۳ بانک پاسارگاد شعبه قشم پرداخت گردیده است.
۵ ـ شرکت های یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری با نمایندگی آقای ابراهیم راد و افزون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نهاد انرژی نیکان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری با نمایندگی آقای محمدرضا مرید شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون وارث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رایمند و همکاران و آقای عباس علی دهدشتی نژاد به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۱۰ ـ اساسنامه شرکت در مورخ ۱۲/۰۷/۹۳ مشتمل بر ۱۹ ماده و بدون تبصره به تصویب رسید.
شxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627846
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن گستران البرز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۵۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمدهادی رهبری کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای احمد پیامی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش ش کلی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر ش ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای بابک بانکیان تبریزی کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767854
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۶/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۶/۹۳ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است.
۱ـ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵، روماک انرژی سر آمد(سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری بشماره ملی xxxxxxxxx۵، فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم رادوافزون بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای محمد رضا مرید شوشتری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603852
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۸۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی رهبری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. امضای مدارک و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور جاری شرکت با مدیرعامل می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532717
آگهی تغییرات شرکت روماک انرژی سر آمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد بشناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی محمدهادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پلی اتیلن گستران البرز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی تورج تازه بهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پترودانیال کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532719
آگهی تغییرات شرکت روماک انرژی سر آمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی رهبری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای تورج تازه بهار بشماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از پلی اتیلن گستران البرز بشناسه می xxxxxxxxx۳۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای ناصر وکیلی پیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522792
آگهی تغییرات شرکت پترو خرم پردیس فن آوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان:محمدهادی رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد به سمت رئیس هیئت مدیره بابک بانکیان تبریزی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام اکبری ساربانقلی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تعیین وهمچنین آقای محسن ضیایی با کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476149
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پایدار شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدعلی کیایی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر ش م xxxxxxxxx۰۹ عضو هیئت مدیره،
آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ک م xxxxxxxxx۵۶ رئیس هیئت مدیره،
آقای محمد هادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پلی اتیلن گستران البرز ش م xxxxxxxxx۳۴ نایب رئیس هیئت مدیره،
آقای محمدریاض خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473157
آگهی تغییرات شرکت پردیس فن آوران البرز زنجان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۰۵۱۴ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۸۶۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد هادی رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد به سمت رئیس هیئت مدیره.
آقای ناصر وکیلی پیهانی با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام اکبری ساربانقلی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج جوانمردی با کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره (به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.)
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468439
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد هادی رهبری کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره
احمد پیامی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نهاد انرژی نیکان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای شهرام اکبری ساربانقلی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای صدراله سردشتی کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240702
آگهی تغییرات شرکت بهین انرژی سرآمد شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای محمدرضا رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رییس هیئت مدیره و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای تورج تازه بهار با کد ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیا کیانی با کد ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ بلوار میرداماد ـ پلاک xxx ـ طبقه ششم ـ واحد جنوب شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند و چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل، با امضای رییس و نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252422
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۱/۰۸/۹۲ شرکت مزبور:
۱ـ آقای محمدهادی رهبری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) ثبت شده به شمارهxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران به سمت عضو هیات مدیره انتخاب و برای مابقی دوره تصدی جایگزین آقای سورنا ستاری خواص گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
دxxxxxx۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167718
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۴۵۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۲۰۲۰۶۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۱ محمدهادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهران دفتری بشلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی شازند (اراک) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حسن جهان دفاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پترو فرهنگ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد بیرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ساب فرتیلایزر و محسن ضیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات بامضای مدیرعامل و یکی از آقایان محمدهادی رهبری یا محمد بیرمی متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی بامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. آدرس شرکت تهران ـ سعاد آباد ـ م کاج ـ خ علی اکبر ـ پ ۲۰ ـ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات