محمد رضا رستمی

محمد رضا رستمی

کد ملی 229391xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

شرکت های محمد رضا رستمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد رضا رستمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گروه انرژی آریا دانا
گروه انرژی آریا دانا
سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه گذاری ارزش آفرینان
نایب رییس هییت مدیره
توسعه ساختمانی بهمن
توسعه ساختمانی بهمن
سرمایه گذاری بهمن
سرمایه گذاری بهمن
سرمایه گذاری سلیم
سرمایه گذاری سلیم
سرمایه گذاری جامی
سرمایه گذاری جامی
عضو هییت مدیره
مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر
مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر
گروه صنعتی ایرانیان
گروه صنعتی ایرانیان
رییس هییت مدیره
اعتبار آفرین
اعتبار آفرین
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد
سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد
رییس هییت مدیره
توسعه بین الملل ایران مال
توسعه بین الملل ایران مال
گروه مالی ایرانیان
گروه مالی ایرانیان
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری ارشک
سرمایه گذاری ارشک
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری دلیران پارس
سرمایه گذاری دلیران پارس
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری زعیم
سرمایه گذاری زعیم
سرمایه گذاری آوین
سرمایه گذاری آوین
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
سرمایه گذاری صباتأمین
سرمایه گذاری صباتأمین
پردازش اطلاعات ایرانیان
پردازش اطلاعات ایرانیان
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری لقمان
سرمایه گذاری لقمان
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری اعتبار ایران
سرمایه گذاری اعتبار ایران
عضو هییت مدیره
بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران
عضو هییت مدیره
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری بانک تجارت
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
ارزش آفرینان مانی اوستا
ارزش آفرینان مانی اوستا
نایب رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14709353
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای عبدالله رفعت با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سعید نفیسی زیده سرائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی خدابخش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی به امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14682593
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی با کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای عبدالله رفعت با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سعید نفیسی زیده سرائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی خدابخش به کد ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14676909
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۹ / xxx مورخ ۰۸/ ۱۰/ xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد مهدی نواب مطلق به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صباانرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان رییس هیات مدیره منصور حقیقت پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره . محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مصطفی امیدقائمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۲ ۱ اجرای مصوبات مجامع و هیات مدیره . ۲ ۲ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات و شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری ، قضایی و غیره . ۲ ۳ تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیات مدیره . ۲ ۴ استخدام ، انتصاب ، عزل و نصب کلیه مأمورین ، کارکنان شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آیین نامه مصوب هیات مدیره . ۲ ۵ پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت . ۲ ۶ انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیات مدیره . ۲ ۷ تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهایی . ۲ ۸ افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت . ۲ ۹ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل , کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه . ۲ ۱۰ پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق . ۲ ۱۱ اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور . ۲ ۱۲ دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک‌ها . ۲ ۱۳ اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی . ۲ ۱۴ انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره . ۲ ۱۵ تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیات مدیره . ۲ ۱۶ اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیات مدیره . ۲ ۱۷ ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیات مدیره ۲ ۱۸ مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید . ۲ ۱۹ سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیات مدیره تفویض خواهد_شد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها ( به استثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای ) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر مکاتبات اداری و داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد_گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899599
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان مانی اوستا درتاریخ ۰۷/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: ارزش آفرینان مانی اوستا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی‌های سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه گذاری و مشارکت در دارائیهای فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و ساختمانی با هدف کسب انتفاع، تاسیس و یا مشارکت در سایر شرکت‌ها (موسسات تولیدی خدماتی و بازرگانی)، ارائه مشاوره و بازاریابی در زمینه ارئه خدمات مدیریت دارائی‌ها برای شرکت‌ها، انجام خدمات بازایابی در زمینه جذب منابع برای شرکت‌های سرمایه گذاری و یا شرکت‌ها و موسسات مشابه، انجام کلیه فعالیت‌های مجاز بازرگانی از قبیل خرید، فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز از مبادی رسمی کشور، مشارکت در سهام شرکت‌های سرمایه پذیر. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پاسداران خیابان پاسداران خیابان بهستان هشتم پلاک ۱ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای جواد داوری آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید اقبالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امیررضا قلی پوربشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهد آور واوراق بهادار ازقبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی وقراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای هادی برخورداری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای احسان فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822873
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ ومجوز شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر ترکان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان رییس هیئت مدیره، مرتضی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، سیدعبدالحسین ثابت به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، احمد فیاض بخش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. د امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها (باستثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات هیئت مدیره با عنایت به مفاد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه شرکت و همچنین سایر اختیارات هیئت مدیره درخصوص اداره شرکت، بشرح پیوست به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت. انجام امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین کشور. عزل و نصب کارکنان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ساختار شرکت. پیشنهاد انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ‌ها به هیئت مدیره جهت تصویب. بررسی و تصویب انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر براساس پیشنهاد مدیرعامل هر یک از هلدینگ‌ها. تهیه و تنظیم روشها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انجام تشریفات مربوط به تامین مالی از بانکها و موسسات اعتباری و بازار سرمایه (داخل و خارج از کشور) پس از تصویب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هریک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا وتعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط. عقد هر نوع قرارداد و انجام معاملات شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین انجام خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری شرکت با رعایت مصوبات هیئت مدیره و در قالب آئین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) و خرید و فروش شرکتها و مایملک شرکت با تصویب هیئت مدیره. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه عملکرد و امور مالی شرکت و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه‌ای به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورت داراییها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه به بازرس قانونی. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان و …) در مقاطع شش ماهه و سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها جهت امور شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579903
آگهی تغییرات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل صندوق برای مدت باقیمانده تصدی تعیین گردید. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهد آور مالی صندوق (چک، سفته و موارد مشابه) با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر صندوق و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082497
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف موسسه همیاری کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای ناصر شاهباز کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت عضو هیات مدیره آقای علی خدابخش کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای عبداله رفعت کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ملی ریسباف شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا رستمی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب هریک از آنها با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158522
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۲۸۲۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت ملی شیمی کشاورز xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی آقای ناصر شاهباز کد ملی xxxxxxxxx۳ و موسسه همیاری کوثر xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی حجت اله قاسمی صیقل سرایی کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ملی خدمات تدارک xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی محمدرضا رستمی کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ملی ریسباف xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی عبداله رفعت کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بنمایندگی علی خدابخش کد ملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036240
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۳۸۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۲ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۹/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766822
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری گنجینه ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۱ و نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۱/۰۳/xxx۱سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای حسین پناهیان بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای حسن غلامی بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن عابدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۱/۱۲/xxx۱ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669241
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی احمدزاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره و آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت حامی کیان سازه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری کامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی، مکاتباتی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661886
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۲و تاییدیه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۵/۰۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعلی سهمانی اصل بشماره ملیxxxxxxxxx۱بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سعید خدامرادی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامینبه شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای شاپور محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان عضوهیات مدیره آقای مسعود گشته بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمد رضا رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ بعنوان مدیرعامل وعضوهیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هیات مدیره اختیارات خود در بندهای ۱۵ـ۱ و ۵۵ـ۱ و ۷۵ـ۱ و ۸۵ـ۱ و ۱۲ـ ۵۱ و xxxـ۱ و ۱۹ ۵ـ۱ (باستثنای مصالحه و سازش در دعاوی حقوقی) xxxـ۱ و xxxـ۱ ماده۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660703
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپورزرندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و علی یار صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سیدمجتبی فهیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی اکبر امین تفرشی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مجتبی تقی پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و حسن قالیباف اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآوراز قبیل چک سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غایب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637527
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۹/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بنمایندگی آقای حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن روحی به کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا سروش با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره؛ آقای سعید موحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ؛ آقای امیر خرمی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیات مدیره ؛ آقای محمدرضا رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره ؛ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت اعتبارآفرین xxxxxxxxx۹۸ بنمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی آقای حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری به کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524645
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن عابدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت اعتبار آفرین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت داد و ستد آریا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی قلی خانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و غیره به امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509197
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی محمدرضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی حسن عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حجت اله انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی قلی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464636
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی پرنیان بریرانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری جامی سهامی عام شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
الف: برابر وارده شماره ۳۲/xxx۹۲/۹۲ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ و صورت جلسه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۱ هیئت مدیره شرکت مرکز اصلی شرکت از تهران به کاشان منتقل و در ثبت شرکت های ثبت کاشان شماره ثبت xxx۳ بثبت رسید.
ب: باستناد صورت جلسه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ مجمع عمومی عادی سالیانه.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتی xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر شماره ثبتی xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج: برابر صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۱ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره شرکت که در تاریخ ۰۶/۱۱/xxx۲ به این واحد ارسال گردیده است.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتی xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر شماره ثبتی xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ آقای حسین پناهیان فرزند علی عباس کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شاسی ساز ایران بسمت رئیس هیات تعهدآور مدیره و آقای محمد رضا رستمی فرزند دادرس کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید موحدی فرزند خسرو با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی کمیلی فرزند رضا با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد نبی زاده فرزند خضر کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت داد و ستد آریا بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۵ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را باستناد مفاد بندهای ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۴ را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380305
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مفتاح شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره،
آقای حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ،
آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره،
آقای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره،
آقای احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره
و خانم پریسا یوسفی اصل به کد ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380309
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره
ـ آقای حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حامد صدری به کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضای بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380335
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتصام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای محمدرضا رستمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن عابدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حجت اله انصاری، علیرضا سیری و احمد نبی زاده بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای بابک داوری به کد ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدعلی سهمانی اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای سعید خدامرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره
آقای مسعود گشته بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره.
آقای محمدرضا رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367463
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای مسعود گشته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ سعید خدامرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ محمدعلی سهمانی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره
۲ـ آقای محمدرضا رستمی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی سهمانی اصل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره،
آقای سعید خدادمرادی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای مسعود گشته بعنوان عضو هیئت مدیره،
آقای حسین سلیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد فیاض بخش به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید ابوالحسن فیروزآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای عزیز دولتخواه دولت سرا به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نجات امینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها (باستثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
اختیارات هیئت مدیره با عنایت به مفاد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه شرکت و همچنین سایر اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622998
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد رضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، آقای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، آقای احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان اعضا هیئت مدیره و خانم عرفانه مومنی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196917
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردیدند:
ـ محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ رئیس هیئت مدیره ـ حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ نائب رئیس هیئت مدیره ـ حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت دادو ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ عضو هیئت مدیره ـ علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ عضو هیئت مدیره ـ احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ عضو هیئت مدیره ـ محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093905
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۳/۹۲ واصل گردید: محمدرضا رامبد به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای محمدرضا امینی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ و احمد جاویدی قریچه به کدملیxxxxxxxxx۶ به جای اصغر جعفرزاده به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. در نتیجه محمدرضا رستمی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رامبد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی میرزا زاده نافع کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و محمدعلی احمدزاداصل به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و علی سنگینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. در نتیجه محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی احمدزاداصل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری (خارج از اعضا) به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071124
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۰۲شرکت بیمه ملت به ش م xxxxxxxxx۵۱ شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ سعید موحدی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور ثابت پور به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و بهروز امیدعلی به ک م xxxxxxxxx۸ و علی کمیلی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به استثنا مفاد مواد ۲و۳و۶و۷و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۷و۱۹و۲۰وxxx را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996893
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و بابک داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999256
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به ک مxxxxxxxxx۲ به جای حسین پناهیان به ک مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه مالی ایرانیان به ش مxxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیات مدیره و حسن عابدی به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حجت اله انصاری به ک مxxxxxxxxx۲ به جای حسن غلامی به ک مxxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ و حسن روحی خارج از اعضای هیات مدیره به ک مxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992266
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت اعضای هیات مدیره و پریسا یوسفی اصل به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992267
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به ک م xxxxxxxxx۲ و علیرضا سیری به ک م xxxxxxxxx۸ و احمد نبی زاده به ک م xxxxxxxxx۳ به ترتیب به نمایندگی از شرکتهای داد و ستد آریا به ش م xxxxxxxxx۵۴ و اعتبار آفرین به ش م xxxxxxxxx۹۸ و گروه صنعتی ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و حامد صدری به ک م xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992263
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند و جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992264
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992268
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992270
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و مهدی پرنیان بریرانی به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986197
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: حجت اله قاسمی صیقل سرائی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از مؤسسه همیاری کوثر به ش م xxxxxxxxx۲۰ و سید محمدرضا سید نورانی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م xxxxxxxxx۴۸ و عبداله رفعت به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف به ش م xxxxxxxxx۹۱ و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی خدماتی تدارک به ش م xxxxxxxxx۸۰ و علی خدابخش به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به ش م xxxxxxxxx انتخاب گردیدند که حجت اله قاسمی صیقل سرائی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی خدابخش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری جامی سهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به موجب صورتجلسه های هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ و ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند محل شرکت به کاشان خ شهید بهشتی نبش ک ابراهیم خلیل پ ۳ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به موجب صورتجلسه‌های هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ و ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند محل شرکت به کاشان خ شهید بهشتی نبش ک ابراهیم خلیل پ ۳ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730538
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653476
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن هاشمی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامنالائمه (ع) به ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریانکاشانی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و امیر خرمیشاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری پویا همگام به ش م xxxxxxxxx۷۴ و رضا کامرانیجویمند به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری کیا مهستان به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئتمدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفتهها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619366
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مهدی میرزازاده نافع به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی میرزازاده نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475914

آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ مسعود حجاریان کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسین دهقانی پوده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و جبرائیل اکبری مهربان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241486
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ مسعود حجاریان کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسین دهقانی پوده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و جبرائیل اکبری مهربان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064856
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۴/۷/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983485
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک تجارت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ احسان مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ میر فیض فلاح به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میر فیض فلاح به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احسان مرادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضای مدیرعامل و مدیرمالی محمدرضا ابرقوئی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11691876
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن هاشمی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حجاریان کاشانی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و امیر خرمی شاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به ش م xxxxxxxxx۷۴ و رضا کامرانی جویمند به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11727603
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993888
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن هامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مهدی میرزازاده‌نافع به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی رضا کامرانی‌جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی میرزازاده‌نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات