مجتبی حسن مصفا

مجتبی حسن مصفا

کد ملی 227984xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
51
آگهی‌ها

شرکت های مجتبی حسن مصفا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مجتبی حسن مصفا دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14940467
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 125035 و شناسه ملی 10101684808
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی 1581828128)، مجید کیا دلیری (به شماره ملی 2229623710 )و آقای پیام صبائی فرد (به شماره ملی 0077975316)، آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: 2279840405)، آقای حسن حسن زاده خطیبانی (به شماره ملی 0052100911)، خانم مریم معصومی جدید (به شماره ملی 1971484296)، خانم مرجان میر حیدری (به شماره ملی 0056464053)، آقای حسین پور عباس (به شماره ملی:6539432755)، آقای احمد رضا انصاری طادی(به شماره ملی 1285997867)، آقای جواد یاقوتی (به شماره ملی: 1062816961)، خانم مینا خاکپور (به شماره ملی: 2593687411)، آقای داوود فولاد پنجه (به شماره ملی 1582101604)، خانم شیما قیصری (به شماره ملی 0068113323)، خانم سمانه دریکوند ( به شماره ملی: 4073553461)، آقای ابوالفضل قمشه (به شماره ملی: 0033841071) به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدندکه آقای مجید کیا دلیری به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره( خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مجتبی حسن مصفا به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. تعیین شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980919599895668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14924810
آگهی تغییرات شرکت عمارت سازه میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 499211 و شناسه ملی 14006211004
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقای علی کوچک دزفولی به شماره ملی: 0452363292 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد علی بهرامی به شماره ملی:1581039425 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید حریریان به شماره ملی: 0045377871 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی:2279840405 به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی:1581828128 به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980910193125215 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14811752
آگهی تغییرات شرکت عمران گران مرند ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان و خانم ها پویا رضا خواه ( به شماره ملی:xxxxxxxxx۶) و حمید پرکان ( به شماره ملی:xxxxxxxxx۶)، سارا غفوری ( به شماره ملی:xxxxxxxxx۲ )، وحید مرتضوی ( به شماره ملی: xxxxxxxxx۳)، ( به شماره ملی: )جهانگیر ذوالقدری ها( به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، علی اصغر ابوطالبی ( به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ )، محمد فطرس( به شماره ملی: xxxxxxxxx۶)، عطیه حاجی جعفری توران پشتی ( به شماره ملی: xxxxxxxxx۷)، داود فولاد پنجه ( به شماره ملی: xxxxxxxxx۴۹ )، مجتبی حسن مصفا ( به شماره ملی: xxxxxxxxx۵)به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای پویا رضا خواه به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره(خارج از شرکا )، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره، آقای جهانگیر ذوالقدری ها به سمت نائب رئیس و عضو هیأت مدیره، آقای داود فولاد پنجه به سمت عضو هیأت مدیره، خانم ها سارا غفوری، عطیه حاجی جعفری توران پشتی به سمت اعضاء هیأت مدیره (خارج از شرکا )، آقایان وحید مرتضوی و محمد فطرس و حمید پرکان، مجتبی حسن مصفا به سمت اعضاء هیأت مدیره ( خارج از شرکا )انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14787852
آگهی تغییرات شرکت آژند مهر هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد رضا انصاری طادی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) و آقای صمد صادق پورگلویک (به شماره ملی:xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی:xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقایان علیرضا فیوض (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰، احسان شفیع ابیانه (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹)، خانمها فهیمه توکلی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۲) و مهری ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773851
آگهی تغییرات شرکت پی سازان ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۳۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظم به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صمد صادق پور گلویک به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و مجتبی حسن مصفا به کدملی xxxxxxxxx۵ و حمیدرضا سوهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهری ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۱ و امیر معصومی جدید به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658784
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان علی اصغر ابوطالبی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) جهانگیر ذوالقدری‌ها ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) کامبیز رئوفی ( شماره ملی xxxxxxxxx۹ ) محمود دادگرنیا ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) نیما پناهی مقدم ( به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) خانم مهسا سلطانمرادی ( شماره ملی xxxxxxxxx۹ ) وآقای مجتبی حسن مصفا ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۵ ) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کامبیز رئوفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود دادگر نیا ، نیما پناهی مقدم مجتبی حسن مصفا و مهسا سلطانمرادی به سمت اعضا هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14649193
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۱۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم حنا مبارکی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۶ ) ، آقای جهانگیر ذوالقدریها ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) ، آقای بیژن حیدری شیبانی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) ، آقای عبداله ابراهیمی بند پی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) ، آقای صمد رحیم زادرهبر ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ ) ، آقای علی اصغر ابوطالبی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) ، آقای صابر پور شرق ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۳ ) ، آقای سیدجعفر حسینی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) ، اقای مرتضی دویزان کشاورزی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۷ ) ، آقای مجتبی حسن مصفا ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۵ ) و آقای مهدی دوست محمدی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ ) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . خانم حنا مبارکی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقایان بیژن حیدری شیبانی و مهدی دوست محمدی به سمت اعضاء هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و آقایان صمد رحیم زادرهبر ، عبداله ابراهیمی بندپی ، آقای صابر پور شرق ، سیدجعفر حسینی ، مجتبی حسن مصفا و مرتضی دویزان کشاورزی به سمت اعضاء هیئت مدیره ( خارج از شرکا ء ) تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14522408
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور در سازان شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای آرش مینائی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ ) ، آقای علی رضا جمالی ( شماره ملی : xxxxxxxxx۳ ) ، آقای علی اصغر ابوطالبی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها ( به شماره ملی : ۱ - xxxxxx - xxx ) ، آقای حسین ره آورد ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ ) ، خانم نوشین زرکف ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ ) و آقای مهدی امیر اصلانی صبا ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ ) آقای محسن ملا صالحی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) آقای محمد رضا کرمی خراط ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) خانم سودابه زرکف ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) آقای سید محمد یحیایی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱. ) ، به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای آرش مینائی به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای حسین ره آورد به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، خانم نوشین زرکف به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سودابه زرکف به سمت عضو هیئت مدیره . آقای علی رضا جمالی به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای سید محمدیحیایی به سمت عضو هییت مدیره ، آقای مهدی امیر اصلانی صبا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن ملا صالحی و محمد رضا کرمی خراط به سمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . آقای عباس رجائی یامچی ( به شماره ملی : . xxxxxxxxx۳ ) به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی حسن مصفا ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۵ ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه « ابرار » به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260544
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران گنبد نما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله تهرانسر-کوچه سی وسوم شرقی-خیابان شهید جعفر طهماسبی فرد-پلاک ۱۷-طبقه سوم-واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۰۳/۰۷/۹۷ دفتر خانه اسناد رسمی xxx تهران آقای حسین محمد مخملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با واگذاری xxxxxx ریال از سهم الشرکه خود به آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و واگذاری xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ از زمره شرکاء شرکت خارج گردید. لیست شرکاء بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102439
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و کامبیز رئوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) و حمید پرکان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا)، جواد میرزا قلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا)، مهسا سلطانمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087969
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی ابنیه سازان میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۷۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جباری (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی بهرامی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693268
آگهی تغییرات شرکت بهاران استحکام هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره، خانم مهرناز نیک سرشت به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و آقای شاهین اسد فامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محسن فاصحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای صمد صادق پورگلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره خارج از شرکا و خانم نسرین غ منیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا)، آقای مسعود قربانی ابرغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا)، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ثابت همراه با امضای رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693272
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور در سازان شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود فولاد پنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و حسین ره آورد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و نوشین زرکف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی امیر اصلانی صبا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محسن ملا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا کرمی خراط به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سودابه زرکف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سید محمد یحیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. عباس رجائی یامچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه «ابرار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683098
آگهی تغییرات شرکت آژند مهر هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردید: آقای شاهین اسدفامیان آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای سیروس سلیمی قاضیجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای صمد صادق پورگلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای احسان شفیع ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره خانم فهیمه توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ثابت همراه با رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670886
آگهی تغییرات شرکت بهاران گستران مرند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۰۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قادر رمضانی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای حمیدرضا بهرامی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656753
آگهی تغییرات شرکت آژند پی بهاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۵۶۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان صمد صادق پورکلویک (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شیخی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴) مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید رضا سوهانی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵)، کامران توکلی منش (به شماره ملی: xxxxxxxxx۳)، علی حبیبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷)، خانم مهری ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ثابت همراه با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275901
آگهی تغییرات شرکت عمران گران مرند ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان و خانم‌ها آرش مینائی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰) و شیما فروزنده (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴) پردیس خیر خواه (به شماره ملی: xxxxxxxxx۳) وحید مرتضوی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۳)، رکن الدین اسدی کنی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۲) جهانگیر ذوالقدری‌ها (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸)، محمد فطرس (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶)، عطیه حاجی جعفری توران پشتی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷)، مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) مهری ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، داود فولاد پنجه (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - آقای آرش مینائی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داود فولاد پنجه به سمت عضو هیئت مدیره، خانم‌ها شیما فروزنده عضو هیئت مدیره، پردیس خیر خواه، مهری ابوطالبی، عطیه حاجی جعفری توران پشتی به سمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقایان وحید مرتضوی و رکن الدین اسدی کنی، مجتبی حسن مصفا، محمد فطرس به سمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند. - کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260319
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۱۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم حنا مبارکی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶) آقای جهانگیر ذوالقدریها (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، خانم پریسا زمانیان (به شماره ملی xxxxxxxxx۳)، آقای عبداله ابراهیمی بند پی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، آقای صمد رحیم زادرهبر (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸)، آقای صابر پور شرق (به شماره ملی xxxxxxxxx۳) آقای سید جعفر حسینی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) اقای مرتضی دویزان کشاورزی (به شماره ملی xxxxxxxxx۷) آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) خانم مهری ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. خانم حنا مبارکی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره،، خانمها پریسا زمانیان و مهری ابوطالبی به سمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقایان صمد رحیم زادرهبر، عبداله ابراهیمی بند پی، آقای صابر پور شرق، سید جعفر حسینی، مجتبی حسن مصفا و مرتضی دویزان کشاورزی به سمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از شرکا ء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234378
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایمن سازان تهران ستارخان درتاریخ ۱۳/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار فردوس خیابان لاله کوچه ۱۲ شرقی پلاک ۱۴ طبقه ۲ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای جواد قائمی کرمانی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سید امیر حسین مقتدی پیشه xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر ابوطالبی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای صمد صادق پور گلویک xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای امیر معصومی جدید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای ایوب کاشفی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای جواد قائمی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای سید امیر حسین مقتدی پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206962
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان طلایه تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعباس حیدری (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، رقیه حاجی اسفندیاری (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمانه ضرابی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056114
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان طلایه تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم رقیه حاجی اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم مهرناز نیک سرشت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و خانم سمانه ضرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمارت سازه میهن یار درتاریخ ۱۱/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادگان جنت آباد شمالی خیابان بهارستان ۱۹ پلاک ۴۴ طبقه ۵ واحد ۹ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. آقای علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد علی بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی باطنی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: * آقای علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی باطنی به به کدملی به کدملی xxxxxxxxx۴ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد علی بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی حسن مصفا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، خانم مهری ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضامدیرعامل ثابت همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951767
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آژیراک پی میهن یار درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، - اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی - اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور - شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی - - شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران محله جنت آباد جنوبی خیابان شهید مصطفی پژوهنده خیابان پنجم پلاک ۱۷ طبقه ۳ واحد ۵ کدپستی: xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای علی اصغر ابوطالبی شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای اصغر ذوالفقاری قفری شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای مجتبی حسن مصفا شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، خانم مهری ابوطالبی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد))
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940156
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان طلایه تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهرناز نیک سرشت (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) وخانم رقیه حاجی اسفندیاری (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،، آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) سمت عضو هیئت مدیره، علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره،، آقای سید عطاء اله صفی زاده (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913268
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن امین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۶۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۵۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره و سمت هر یک از اعضاء به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقایان سید عبدالناصرآل طعمه (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و سید عبدالله مسعودی مقدم (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰) و علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسماعیل دژمان (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید احدی داشکسن (شماره ملی: xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای فرزاد حیاتی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای امید بزرگ حداد (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) خانم مریم معصومی جدید (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) خانم مهری ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ثابت ورئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889457
آگهی تغییرات شرکت بهاران آژند ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۳۶۴۴
آگهی تغییرات شرکت بهاران آژند ستارخان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا فروغی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) آقای عباس کرم زاده (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) آقای رضا حسینی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) خانم مریم عالی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) آقای نوروز فروتن (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) خانم مرجان میر حیدری (به شماره ملی xxxxxxxxx۳) وآقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا فروغی به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا) و آقای رضا حسینی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای نوروز فروتن به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، خانم مریم عالی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، خانم مرجان میر حیدری به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای عباس کرم زاده به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) وآقای مجتبی حسن مصفا به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849358
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران گنبد نما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی برگی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای جهانگیر ذوالقدریها (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱) به سمت عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا) و خانم ام البنین گله بان (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای حسین محمد مخملی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837148
آگهی تغییرات شرکت عمران گران میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی محمد طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای محسن احمد زاده پورناکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810838
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سازه گستران گنبد نما درتاریخ ۰۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ستارخان روبروی برق آلستوم پلاک xxx واحد ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: علی اصغر ابوطالبی xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حسین محمد مخملی xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آ قای حسین محمد مخملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائیب رئیس هیات مدیره (خارج از شرکا) خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) خانم ام البنین گله بان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل با رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد (اوراق عادی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد) اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779769
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن امین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۶۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۵۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ و سند صلح به شناسه xxxxxxxxxxxxxxxxxx دفتر اسنادرسمی xxx تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با واگذاری xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای محمد اسماعیل دژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش داد وآقای محمداسماعیل دژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ در ردیف شرکا قرار گرفت درنتیجه اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای علی اصغر ابوطالبی ک م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مریم معصومی جدید ک م xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مهری ابوطالبی ک م xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مجتبی حسن مصفا ک م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد اسماعیل دژمان ک م xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670453
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود استحکام سازان طلایه تهران در تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان خیابان شهید مرتضی یاورنژاد بن بست نهم پلاک ۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال رقیه حاجی اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال اولین مدیران شرکت: ام البنین گله بان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره رقیه حاجی اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632299
آگهی تغییرات شرکت بهاران پي بتن شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم مریم معصومی جدید( به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی( به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین نیکوکار(به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا ء) و خانم مهری ابوطالبی(به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت نائب رئیس(خارج از شرکاء) وآقای مجتبی حسن مصفا(به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود آژند استحکام هومان در تاریخ ۰۷/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی. شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان طالقانی خیابان بهار شمالی کوچه شهید یزدان نیاز پلاک ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی کوچک دزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی خدام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ثابت و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476605
آگهی تغییرات شرکت بهاران گستران مرند شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۸۰۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی:xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قادر رمضانی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا )، آقای مهدی قزوینیان (به شماره ملی:xxxxxxxxx) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا ) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12397638
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامبیز رئوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایان حمید پرکان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) و جواد میرزا قلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) و پویان ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) به سمت اعضاء هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12385255
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم معصومی جدید به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ محسن احمد زاده پورناکی(خارج از شرکاء) به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهری ابوطالبی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380391
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور در سازان شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود فولاد پنجه (به شماره ملی: ۴ ـ xxxxxx ـ xxx) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: ۸ ـ xxxxxx ـ xxx) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جهانگیر ذوالقدری ها (به شماره ملی: ۱ ـ xxxxxx ـ xxx) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین ره آورد (به شماره ملی: ۹ ـ xxxxxx۹ ـ xxx) ، و خانم نوشین زرکف (به شماره ملی:xxxxxxxxx۴) و آقای مهدی امیر اصلانی صبا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) و آقای محسن ملا صالحی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱) و آقای محمدرضا کرمی خراط(به شماره ملی:xxxxxxxxx۸) و خانم سودابه زرکف(به شماره ملی:xxxxxxxxx۸) و آقای سید محمد یحیایی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۱.) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ آقای عباس رجائی یامچی (به شماره ملی:.xxxxxxxxx۳) به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی:xxxxxxxxx۵) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه «ابرار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360782
آگهی تغییرات شرکت استحكام امين ميهن شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای داوود فولاد پنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم مریم معصومی جدید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره مجیدکیا دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) مجتبی حسن مصفا به شماره ملیxxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای پیام صبائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) خانم مریم لاهوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای حسن حسن زاده خطیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) خانم مرجان میر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای حسین پور عباس به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای احمد رضا انصاری طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای ابوالفتح ناصری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای هوشنگ حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) خانم شیما قیصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340847
آگهی تغییرات شرکت بهاران مجری ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۹۶۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۰۳۱۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کاظم معصومی جدید ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی حسن مصفا ک. مxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300580
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸)، مجید کیا دلیری (به شماره ملی xxxxxxxxx۰)و مجتبی حسن مصفا (به شماره ملیxxxxxxxxx۵) و خانم مهری ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، آقای پیام صبائی فرد (به شماره ملی xxxxxxxxx۶)، خانم مریم لاهوتی(به شماره ملی xxxxxxxxx۹)، آقای حسن حسن زاده خطیبانی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، خانم مریم معصومی جدید (به شماره ملی xxxxxxxxx۶)، آقای داوود فولاد پنجه (به شماره ملی xxxxxxxxx۴)، خانم مرجان میر حیدری (به شماره ملی xxxxxxxxx۳)، آقای محمد اسماعیل دژمان (به شماره ملی xxxxxxxxx۶)، آقای احمد رضا انصاری طادی(به شماره ملی xxxxxxxxx۷)، آقای ابوالفتح ناصری زاده (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، آقای هوشنگ حبیبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴)، خانم شیما قیصری (به شماره ملی xxxxxxxxx۳) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای مجید کیا دلیری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داوود فولاد پنجه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. خانم مریم معصومی جدید به سمت عضو هیئت مدیره وآقایان و خانم ها مجتبی حسن مصفا، پیام صبائی فرد، حسن حسن زاده خطیبانی، محمد اسماعیل دژمان، احمد رضا انصاری طادی، ابوالفتح ناصری زاده، هوشنگ حبیبی، مهری ابوطالبی، مرجان میر حیدری، شیما قیصری، و مریم لاهوتی همگی بسمت اعضاء هیئت مدیره خارج از شرکا انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254775
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهاران پی بتن آذین در تاریخ ۰۶/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، ـ اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، مهرآباد جنوبی کوی فردوس خیابان امام زمان پxxx طبقه یک کد پ xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حسین معصومی جدیدی به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجتبی حسن مصفا به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم / آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و خانم مریم معصومی جدید به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: آ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153504
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهاران مجری هومان در تاریخ ۲۱/۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی و هرگونه فعالیتی که با موضوع شرکت مرتبط باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی خیابان پیامبر شرقی خیابان شاهد خیابان گلستان سی ام پ ۶ واحد ۳، کدپستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ شاهین اسدفامیان آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ صمد صادق پورگلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ محسن فاصحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: علی اصغر ابوطالبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شاهین اسدفامیان آذر به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه صمد صادق پورگلویک به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مجتبی حسن مصفا به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محسن فاصحیان به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145709
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رجا بتن پیشرو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۲۰۲۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۱۶۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس رجائی یامچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411154
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس وعضو هیات مدیره آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و عضو هیات مدیره آقای کامبیز روءفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای قادر رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره خانم زهرا ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390334
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور در سازان شهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۸۱۴ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای داود فولاد پنجه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ره آورد(به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهدی قزوینیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نوشین زرکف (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای عباس رجائی یامچی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس اصلی وآقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666273
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی بهاران آژند شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اصغر ابوطالبی به ش ملی: xxxxxxxxx۸ ـ آقای مرتضی احدی سقرچی به ش ملی: xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) ـ ـ آقای مجتبی حسن مصفا به ش ملی: xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) ـ خانم نسرین غ منیری به ش ملی:xxxxxxxxx۴(خارج از شرکا) ـ جواد میرزاقلی به ش ملی:xxxxxxxxx۰(خارج از شرکا) ـ جهانگیرذوالقدری ها به ش ملی:xxxxxxxxx۱(خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای استان البرز ـ شهرابی فراهانی
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666284
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی بهاران آژند شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اصغر ابوطالبی به ش ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مرتضی احدی سقرچی به ش ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای مجتبی حسن مصفا به ش ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ خانم نسرین غ منیری به ش ملی:xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) ـ جواد میرزاقلی به ش ملی:xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ جهانگیرذوالقدری هابه ش ملی:xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494717
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
علیرضا دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
دانیال صالح پوریانه سری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
قادر رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271166
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران گران مرند ستارخان
در تاریخ ۲۰/۹/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxxدر اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ ستارخان ـ مقابل برق آلستوم ـ طبقه ۳ ـ واحد ۱۰ ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ریال میباشد.
که میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر می باشد:
۱ـ۴ـ جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/۳ ریال
۲ـ۴ـ داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx/۳ ریال
۳ـ۴ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/۳ ریال
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ـ داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل
۴ـ۵ـ داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
۶ـ۵ـ دانیال صالح پوریانه سری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255242
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف) آقایان مجید کیادلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان کامبیز رؤفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، علیرضا دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، ضرغام قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمداسماعیل دژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی سعیدی عزیزکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و احمدرضا انصاری طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح ناصری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و هوشنگ حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم شیما فروزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای دانیال صالح پوریانه سری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051552
آگهی تصمیمات شرکت بهاران پی بتن (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید: علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مریم معصومی جدید به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن احمدزاده پورناکی به کدملی xxxxxxxxx۴ و جهانگیر ذوالقدریها به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی حسن مصفا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی اسناد عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات