امیر نعمت اشرفی

امیر نعمت اشرفی

کد ملی 227981xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
61
آگهی‌ها

شرکت های امیر نعمت اشرفی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیر نعمت اشرفی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13797654
آگهی تغییرات شرکت گچساران تجهیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۱۱۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: مهران بابادی سلطانی کدم xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کامران بابادی سلطانی کدم xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره پیام نیکزاد کدم xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق عادی اداری و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای پیمان خائیزفرزند مصطفی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر نعمت اشرفی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270948
آگهی تصمیمات شرکت سیمین گستر بهنام ساز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۷۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۴۳۹۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ نذیررستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و صادق بهنام منش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و عطاء جلال پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد بهمن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد طاهرمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و احمد طاهرمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ ۲ پیمان خائیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ا نتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12081797
آگهی تغییرات شرکت گچساران تجهیز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۱۱۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: مهران بابادی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل و آقای کامران بابادی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پیام نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امیر نعمت اشرفی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و پیمان خائیز کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568573
آگهی تغییرات شرکت گچساران تجهیز (سهامی خاص) شماره ثبت ۷۱۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۱۱۷۶۲
طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۱/۰۴/۹۳ که در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و در تاریخ ۲۴/۴/۹۳ واصل گردید، تغییراتی در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ مهران بابادی سلطانی فرزند علی به کد ملی xxxxxxxxx۸، پیام نیکزاد فرزند ایرج به کد ملی xxxxxxxxx۷، کامران بابادی سلطانی فرزند علی به کد ملی xxxxxxxxx۳، علی بابادی سلطانی فرزند مراد بشماره شناسنامه xxx بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت امیر نعمت اشرفی فرزند محمد حسین به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز فرزند مصطفی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقای مهران بابادی سلطانی بسمت (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و کامران بابادی سلطانی بسمت (رئیس هیئت مدیره) و پیام نیکزاد بسمت (نائب رئیس هیئت مدیره) علی بابادی سلطانی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات باامضا مهران بابادی سلطانی و در غیاب ایشان باامضا کامران بابادی سلطانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300464
آگهی تصمیمات شرکت سیمین گستر بهنام ساز سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۹۷۱۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۱۰/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۲به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ نذیر رستمی کیا کد ملی xxxxxxxxx۳ و صادق بهنام منش کد ملی xxxxxxxxx۷ و عطاء داغبر کد ملی xxxxxxxxx و محمد بهمن پور کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد طاهرمنش کد ملی xxxxxxxxx۴ و کاوس طاهرمنش کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند.
۲ـ پیمان خائیز کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: نذیر رستمی کیا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صادق بهنام منش بسمت رئیس هیئت مدیره و عطاء داغبر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بهمن پور و محمد طاهرمنش و کاوس طاهرمنش بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی با امضاء صادق بهنام منش (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309587
آگهی تغییرات شرکت سیمین گستر بهنام ساز (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۷۹۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۹۷۱۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۸۹شرکت مذکور که در محل شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۹/۳/۸۹به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ پیمان خائیز بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063098
آگهی تصمیمات شرکت عمران مکانیک سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۸۷۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: رویا شریف نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مرتضی ذی حقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890832
آگهی تغییرات شرکت ارشیا آبتاب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۷۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم رویا شریف نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محمدرضا علوی و آقای حسین احدی و خانم سهیلا علی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260747
آگهی تغییرات شرکت فرزانگان اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۷۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم رویا شریف نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر نعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738203
آگهی تغییرات شرکت فرزانگان اقتصادسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۸۷۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۷۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم رویا شریف نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر نعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716981
آگهی تغییرات شرکت آفتاب صبح امیدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۶۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۶۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم رویا شریف نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر نعمت اشرفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۰/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715726
آگهی تصمیمات شرکت استیل پارس کیانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۰۵۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رویا شریفنیا به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و امیر نعمتاشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سهیلا علیراد به کدملی xxxxxxxxx۰ و سید محمدرضا علوی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین احدی به کدملی xxxxxxxxx۹ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719834
آگهی تصمیمات شرکت کاسپین کیمیا کالاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۵۲۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۶۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. رویا شریف نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و امیرنعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سهیلا علی راد به کدملی xxxxxxxxx۰ و سید محمدرضا علوی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین احدی به کدملی xxxxxxxxx۹.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679750
آگهی تصمیمات شرکت کاسپین کیمیا کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۵۲۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۶۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. رویا شریف‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و امیرنعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سهیلا علی‌راد به کدملی xxxxxxxxx۰ و سید محمدرضا علوی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین احدی به کدملی xxxxxxxxx۹.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384948
آگهی تصمیمات شرکت استیل پارس کیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رویا شریف نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سهیلا علی راد به کدملی xxxxxxxxx۰ و سید محمدرضا علوی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین احدی به کدملی xxxxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717042
آگهی تصمیمات شرکت کیان عرشیاسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۹۵۵۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۰۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. رویا شریف نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سهیلا علی راد به کدملی xxxxxxxxx۰ و سیدمحمدرضا علوی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین احدی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۱ سهیلا علی راد بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین احدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا قنبری کندوچی به کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء هریک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710857
آگهی تصمیمات شرکت سهلک سازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۴۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۴۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و رویا شریفنیا به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر سرلک به ک م xxxxxxxxx۱ و سعید سرلک به ک م xxxxxxxxx۱ و روحاله سرلک به ک م xxxxxxxxx۱ و حسن رفتاری به ک م xxxxxxxxx۹ و فرهاد سهیلسیار به ک م xxxxxxxxx۷ ک امیر سرلک به سمت مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و سعید سرلک به سمت نایب رئیس هیئتمدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711793
آگهی تصمیمات شرکت آب معدنی مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۹۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رویا شریفنیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و امیرنعمت اشرف به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711794
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی پلور ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رویا شریفنیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و امیرنعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9438465
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی پلور ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رویا شریف نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و امیرنعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630492
آگهی تصمیمات شرکت آب معدنی مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۹۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رویا شریف نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و امیرنعمت اشرف به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668408
آگهی تغییرات شرکت آینده نگار خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۷۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۰۳۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم رویا شریفنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱/۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین فخارتازهیزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای صمد پرهیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی علیزادهکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱/۲/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین فخارتازهیزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای صمد پرهیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای علی علیزادهکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای عبدالعظیم جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۲/xxx۳
در تاریخ ۳۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 639364
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم رویا شریفی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای هادی برآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد آل کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامعلی پاشا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیامک اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهمن جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای هادی برآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد آل کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعلی پاشا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۰۴/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315096
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت دنیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۷۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم رویا شریفی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۸/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمحسن رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبدالعظیم جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اصغر گزین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۰/۸/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدمحسن رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعظیم جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر گزین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر گزین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601326
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت دنیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۹۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۷۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم رویا شریفی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۸/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدمحسن رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبدالعظیم جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اصغر گزین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۰/۸/۹۲.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدمحسن رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعظیم جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر گزین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر گزین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
در تاریخ ۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570621
آگهی تغییرات شرکت فرزانگان اقتصاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۷۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم رویا شریف نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۰۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563328
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ساوه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563329
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ساوه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون درودی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمدحمید لشکری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا محدث مجتهدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ فریدون درودی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحمید لشکری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا محدث مجتهدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694108
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ساوه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت‌اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون درودی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمدحمید لشکری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا محدث‌مجتهدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ فریدون درودی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحمید لشکری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا محدث‌مجتهدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10353592
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ساوه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516064

آگهی تغییرات شرکت آفتاب صبح امید
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم رویا شریف نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر نعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9605004
آگهی تغییرات شرکت آفتاب صبح امیدسهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۶۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۶۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم رویا شریف‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر نعمت‌اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480733

آگهی تصمیمات شرکت سهلک سازه
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و رویا شریف نیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 384146

آگهی تصمیمات شرکت عمران مکانیک سهند سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: امیرنعمت اشرفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی ستاری دیباذر به کد ملی xxxxxxxxx۹ و قربان ستاری دیباذر به کد ملی xxxxxxxxx و محمد ستاری دیبازر به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۰ قربان ستاری دیباذر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751198
آگهی تصمیمات شرکت عمران مکانیک سهند سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۸۷۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: امیرنعمت اشرفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی ستاری‌دیباذر به کد ملی xxxxxxxxx۹ و قربان ستاری‌دیباذر به کد ملی xxxxxxxxx و محمد ستاری‌دیبازر به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۹/۹۰ قربان ستاری‌دیباذر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337710
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی پلور ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۸۹ به تصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783157
آگهی تصمیمات شرکت آب معدنی مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۱۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۹۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9918786
آگهی تصمیمات شرکت کیان عرشیا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۹۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۰۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سهیلا علی‎راد به ش ملی xxxxxxxxx۰ و حسین احدی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و سید محمدرضا علوی به ش ملی xxxxxxxxx۳ـ

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439098
آگهی تغییرات شرکت ارشیا آبتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۷۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان خائیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345530
آگهی تغییرات شرکت اریکه فولاد سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۲۵۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیر نعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، اقای پیمان خائیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9764678
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی آرمان تجارت دنیا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۸۱۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۸۲۸۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: امیر نعمت‌اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند مهدی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۶ و نرگس سرآبادانی‌تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۶ و صدیقه قدس به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۰ مهدی حسینی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل, نرگس سرآبادانی‌تفرشی به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9955361
آگهی تغییرات شرکت آفتاب صبح امید سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۶۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۶۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امیر نعمت‌اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان خانیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699667
آگهی تغییرات شرکت فرزانگان اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۷۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۷۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۷/۰۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای امیر نعمت‌اشرفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان خائیز به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ۲۰/۱۰/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575655
آگهی تغییرات شرکت گیتی فولاد نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۸۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان خائیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10592587
آگهی تغییرات شرکت آفتاب صبح امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۶۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۶۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم رویا شریف‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر نعمت‌ اشرفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۰/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10597826
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی مازندران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۶۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۹۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: امیر نعمت‌اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801111
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی خوارزمی جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۴۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. رویا شریف‌نیا به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و امیرنعمت اشرفی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10834750
آگهی تغییرات شرکت ارشیا آبتاب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۷۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم رویا شریف‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محمدرضا علوی و آقای حسین احدی و خانم سهیلا علی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10849597
آگهی تغییرات شرکت آفتاب صبح امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان خائیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10858987
آگهی تصمیمات شرکت استیل پارس کیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۰۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. امیر نعمت‌اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10907221
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لوله و پروفیل کرمان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۷۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۸۵۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10971360
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی خوارزمی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۱۴۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. امیرنعمت اشرفی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و پیمان خائیز کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:علی اکبر گودرزیان کدملی xxxxxxxxx۷ پرهام رضاپور کدملی xxxxxxxxx۵ فریبا کشی افشار کدملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ علی‌اکبر گودرزیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فریبا کشی‌افشار به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و پرهام رضاپور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در صورت غیبت مدیرعامل با امضا رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر مرکزی شرکت به تهران ـ خ ایرانشهر جنوبی پ ۷۷ ط ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10979584
آگهی تصمیمات شرکت کاسپین کیمیا کالا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۷۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۶۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. امیر نعمت‌اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997192
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لوله و پروفیل کرمان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۷۱۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۸۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: امیر نعمت‌اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: پرهام رضاپور به کدملی xxxxxxxxx۵ و فرشاد کشی به کدملی xxxxxxxxx۹ و پگاه رضاپور به کدملی xxxxxxxxx۰ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۹ پرهام رضاپور بسمت رئیس هیئت‌مدیره، فرشاد کشی‌افشار بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا نظری‌رباطی به کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از سهامداران و اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ ایرانشهر جنوبی نبش ک نمازی پ ۷۷ ط هفتم کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11158990
آگهی تغییرات شرکت سایه سپهر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان خائیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11208152
آگهی تغییرات شرکت آینده نگار خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۰۳۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم رویا شریف نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین فخارتازه یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای صمد پرهیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی علیزاده کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱/۲/xxx۳

۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین فخارتازه یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صمد پرهیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی علیزاده کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالعظیم جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۲/xxx۳

در تاریخ ۳۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373565
آگهی تصمیمات شرکت سهلک سازه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۴۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و رویا شریف‌نیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11470055
آگهی تصمیمات شرکت کیان عرشیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۹۵۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۰۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. رویا شریف‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت‌اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سهیلا علی‌راد به کدملی xxxxxxxxx۰ و سیدمحمدرضا علوی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین احدی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۲/۹۱ سهیلا علی‌راد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین احدی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا قنبری‌کندوچی به کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء هریک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11640013
آگهی تغییرات شرکت فرزانگان اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۷۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۷۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای امیر نعمت‌اشرفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان خائیز به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۰/۰۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11915465
آگهی تصمیمات شرکت سهلک سازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۴۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۴۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و رویا شریف نیا به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر سرلک به ک م xxxxxxxxx۱ و سعید سرلک به ک م xxxxxxxxx۱ و روح اله سرلک به ک م xxxxxxxxx۱ و حسن رفتاری به ک م xxxxxxxxx۹ و فرهاد سهیل سیار به ک م xxxxxxxxx۷ ک امیر سرلک به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سعید سرلک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12020860
آگهی تغییرات شرکت سهلک سازه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۰۰۴۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۱۰/۸۹ هیئت‌مدیره شرکت مرکب از۵ الی۷ نفر میباشد که برای۲ سال انتخاب می‌شود. قسمت آخر بند ز ماده۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پلاک شرکت توسط شهرداری از۱/۲۰ به۶ تغییر یافت. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ تصویب گردید. امیر نعمت‌اشرفی به کدملیxxxxxxxxx۱ (حسابداررسمی) به سمت بازرس اصلی و پیمان خائیز (حسابداران رسمی) به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امیر سرلک به کدملیxxxxxxxxx۱ و سعید سرلک به کدملیxxxxxxxxx۱ و روح‌اله سرلک به کدملیxxxxxxxxx۱ و حسن رفتاری به کدملیxxxxxxxxx۹ و فرهاد سهیل‌سیار به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت۲ سال تعیین گردیدند. و باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۱۰/۸۹ امیر سرلک بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید سرلک بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات