سید علی بنی هاشمی

آقای سید علی بنی هاشمی

کد ملی 227961xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14371356
آگهی تغییرات شرکت تولید برق پره سر مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶
آگهی تغییرات شرکت تولید برق پره سر مپنا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اقای خلیل بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اقای سید علی بنی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و اقای مجتبی تاجیک قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل دارای اعتبار می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993778
آگهی تغییرات شرکت توسعه ناوگان ریلی مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۲۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی بنی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای رضا جواهری به نمایندگی شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خلیل بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای شاهپور مظفری گودرزی به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685884
آگهی تغییرات شرکت تولید برق گناوه مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای شاهپور مظفری گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675467
آگهی تغییرات شرکت تولید برق غرب کارون مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه مپنا xxxxxxxxx۵۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلی بنی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تولید برق گناوه مپنا xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669306
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی‌های تجدید پذیر مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۹۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خلیل بهبهانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره سیدعلی بنی هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره اکبر ادیب فر به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولید آب و برق قشم مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور مالی و بانکی شرکت از قبیل چک‌ها بروات و سفته‌ها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632934
آگهی تغییرات شرکت ناوگان ریل الوند نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۸۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) آقای سیدعلی بنی هاشمی ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مپنا ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره) آقای عبدالرضا نادری افوشته ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان ش م xxxxxxxxx۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی لطفی ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز ش م xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی اسلامی اصفهانی ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا ش م xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا رزازی ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضاء اصفهان ش م xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو آقای ابراهیم پاشنا ک م xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قرارداد‌ها و چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607871
آگهی تغییرات شرکت مشاوره مدیریت مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۸۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا (سهامی عام) به نمایندگی اقای سیدعلی بنی هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت مهندسی وساخت بویلر و تجهیزات مپنا (سهامی خاص) به نمایندگی اقای نیما اقتدار باشماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک (سهامی خاص) به نمایندگی اقای محمد حسین میر هادی تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت موننکو ایران (سهامی خاص) به نمایندگی اقای علیرضا یزدی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت توسعه نفت و گاز مپنا (سهامی خاص) به نمایندگی اقای هومن نصر اللهی شیراز با شماره ملی xxxxxxxxx و سمت اعضا بشرح ذیل تعیین گردید: اقای سیدعلی بنی هاشمی به عنوان رئیس هیات مدیره اقای محمد حسین میر هادی تفرشی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اقای هومن نصر اللهی شیراز به عنوان عضو هیات مدیره اقای علیرضا یزدی زاده به عنوان عضو هیات مدیره اقای نیما اقتدار به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته برات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570348
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بجای عباس پوربصیر بنمایندگی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و ابوالفضل بهجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای عباس علی آبادی به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. درنتیجه سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: سیدعلی بنی هاشمی باکدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رییس هیات مدیره ابوالفضل بهجت پناه باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره ابوالفضل عسگری باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره رضا جواهری باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره مرتضی ملا نژاد باکدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره کلیه قراردادهای و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372899
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی بنی هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین قماشی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا xxxxxxxxx۴۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای عباس علی آبادی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا روشنی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس پور بصیر با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و قابل توکیل به غیر معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275139
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۵ تعیین گردید: آقای سیدعلی بنی هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ آقای سایمون چارلز وورث با شماره پاسپورت xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت ساب وابکو شاوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ آقای گیوم دیدیه ماری بوهور با شماره پاسپورت ۰۸ AC xxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فوله ترانسپورت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ آقای حسین قماشی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مپنالکوموتیو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ آقای توماس فسر با شماره پاسپورت CFGFZJKHF به عنوان عضو هیئت مدیره مجمع پس از بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۹/۱/۹۵ با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی به اتفاق آراء آن را به تصویب رساند. موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ را به نمایندگی آقای مزدک کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم مهیا حاجیها با کدملی xxxxxxxxx۵ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275145
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اساسنامه آقای بیژن آژنگ به عنوان مدیرعامل تا سقف xxxxxxxxx ریال و برای مبالغ بالای این سقف به همراه امضای آقای سیدعلی بنی هاشمی به عنوان رئیس هیئت مدیره یا حسین قماشی به عنوان عضو هیئت مدیره دارای حق امضا برای کلیه قراردادها عقود اسلامی بروات اوراق و اسناد تعهدآور می‌باشند.. آقای سیدعلی بنی هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی (مپنا) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسین قماشی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و آقای سایمون چارلز وورث با کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت ساب وابکو شاوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ عضو هیئت مدیره و آقای توماس فسر با کد فراگیر CFGFZJKHFبسمت عضو هیئت مدیره و آقای گیوم ددیه ماری بوهرز با کد فراگیر xxx۹۴ ac ۰۸ از طرف شرکت فوله ترانسپورت فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای بیژن آژنگ با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164394
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا درتاریخ ۰۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت پروژه صندوق، مشخصات، مراحل و زمان بندی و هزینه‌های اجرای پروژه در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان پلاک ۳۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: ۵ میلیارد ریال مشتمل بر xxxxxx واحد سرمایه گذاری بانام هرواحد به ارزش اسمی xxx۰۰ ریال موسسین: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ تعداد واحدهای سرمایه گذاری xxxxxx شزکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ تعدادواحدهای سرمایه گذاری xxx۰ ارکان صندوق:: مدیر صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ متعهدپذیره نویس به نمایندگی علی سنگینیان کدملی xxxxxxxxx۱ از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بازارگردان به نمایندگی علی سنگینیان از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ناظر فنی به نمایندگی فردین پیرایش کدملی xxxxxxxxx۳ از شرکت مهندسی مسینان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ متولی به نمایندگی حسن طاعتی کدملی xxxxxxxxx۱ از شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ حسابرس به نمایندگی سیروس شمس کدملی xxxxxxxxx۸ از موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ اعضای هیات مدیره صندوق بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه مپنا به نمایندگی خلیل بهبهانی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولید برق عسلویه مپنا به نمایندگی سیدعلی بنی هاشمی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق توس مپنا به نمایندگی مسعود بحرانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق سنندج به نمایندگی عزیز اله حاجی ولئی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره تعیین شدند صاحبان امضای مجاز صندوق براساس اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی و اداری به شرح ذیل میباشد: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد_بود) با امضای آقای علی اسلامی بیدکلی به همراه یکی از سایراعضای هیات مدیره صندوق با مهر صندوق معتبر است همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقدو نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ومهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فیروزه سالار الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بامهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری وعادی باامضای خانم فیروزه سالارالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهر صندوق معتبر میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید بموجب مجوز شماره xxx۲۵/xxx مورخ ۸/۸/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854510
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا درتاریخ ۲۵/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به شماره ثبت - به شناسه ملی - ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف - موضوعات اصلی احداث، مدیریت و اجرای طرح‌های نیروگاهی و صنعتی اعم از گازی، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری ازآن جهت تولید برق، خرید، فروش و صدور برق. انجام پروژه‌های تولید وانتقال برق از مرحله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما. طراحی، احداث و مهندسی، ساخت قطعات و تجهیزات، تعمیر و نگهداری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت. تامین منابع مالی، مشارکت و سرمایه گذاری‌های مستقیم در تولید انرژی و پروژه‌های صنعتی با استفاده از شیوه هایی نظیر ساخت، تملک، بهره برداری (B. O. O) و ساخت، بهره برداری، واگذاری (B. O. T) و روشهای مشابه در داخل و خارج از کشور. شرکت می‌تواند در موضوع و حدود فعالیتهای خود از طرق زیر اقدام نماید. فعالیت‌های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای قانونی صورت خواهد_پذیرفت. مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه‌های: طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی و تجاری و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجرا کنندگان طرح آموزش خدمات پس از فروش، شامل. بهره برداری، تامین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویسهای ادواری، ارتقا ونوسازی نیروگاهی و مجتمع‌های صنعتی تامین منابع مالی از منابع داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج از کشور ب – موضوعات فرعی همکاری و یا مشارکت با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان به منظور برنامه ریزی، راه اندازی، مدیریت و تمرکز نیروگاههای تولید نیروی برق در داخل کشور تاسیس شرکت و احداث کارخانجات ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه تولید برق، احداث خطوط انتقال و خرید و فروش برق تاسیس، تصدی، نظارت، اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت د رخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه موضوع شرکت و ارائه تسهیلات به شرکتهای زیر مجموعه واردات و یا صادرات وسایل و ابزارو ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح‌های نیروگاهی و صدور خدمات مهندسی سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد نبش کوچه کجور پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx مورخ ۱۳/۸/۹۴ نزد بانک سینا شعبه میدان مادر کد xxx پرداخت گردیده است. اشخاص حقوقی زیر به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین شده‌اند شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و با نمایندگی آقای عباس علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ وبا نمایندگی آقای اسداله دلگشایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و با نمایندگی آقای محسن میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق سنندج مپناسهامی سهامی عامبه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق پرند مپنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۵۲ و با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضوونایب رئیس هیات مدیره آقای محسن میرزائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود با دو امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی. شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب نامه شماره xxx۰/xxx مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار اگهی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604042
آگهی تغییرات شرکت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۹۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۸۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا آقای سید علی بنی هاشمی کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین قماشی کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمد مهدی اسلامی اصفهانی کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای ناصر صالحیان کیا کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولید برق مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای عباس پور بصیر کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قرارداد ها، اسناد و اوراق تعهدآور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ریاست هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل انجام می پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12523178
آگهی تغییرات شرکت مشاركتي ريلي مپنا فوله پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدعلی بنی هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ( مپنا) و آقای سایمون چارلز وورث با شماره پاسپورت xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت ساب وابکو شاوران و آقای گیوم دیدیه ماری بوهور با شماره پاسپورت ۰۸ACxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فوله ترانسپورت وآقای حسین قماشی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مپنا لکوموتیو و آقای توماس فسر با شماره پاسپورت CFGFZJKHF به عنوان عضو هیئت مدیره بسمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۹/۱/۹۴ و با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی باتفاق آرا به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ را به نمایندگی آقای مزدک کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی ابراهیمی پویان با کدملی xxxxxxxxx۳ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186499
آگهی تغییرات شرکت ناوگان ریل الوند نیرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۸۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید علی بنی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا نادری افوشته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدمهدی اسلامی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا رزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم پاشنا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا" و با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12164918
آگهی تغییرات شرکت تولید برق پرند مپنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای خلیل بهبهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ به سمت رییس هیئت مدیره ـ آقای سید محمد رضا شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدعلی بنی هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044516
آگهی تغییرات شرکت تولید برق غرب کارون مپنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از طرف شرکت گروه مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ (سهامی عام) بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلی بنی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سیدمحمدرضا غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035304
آگهی تغییرات شرکت تولید برق گناوه مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید علی بنی هاشمی کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای شاهپور مظفری گودرزی کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412167
آگهی تغییرات شرکت مشاوره مدیریت مپنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۷۸۳۱ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۸۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی اقای سید علی بنی هاشمی با کد ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات و بویلرمپنا به شناسه ملیxxxxxx به نمایندگی آقای عبدالمجید رجبی با کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا ـ توسعه یک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی اقای محمد حسین میرهادی تفرشی با کد ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت موننکو ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی اقای علیرضا یزدی زاده با کد ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت توسعه نفت و گاز مپنا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴به نمایندگی آقای هومن نصراللهی شیراز با کد ملی xxxxxxxxx۷به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهداور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های ادای با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766824
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سنندج شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گروه مپنا(سهامی عام).به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ ـ آقای سید علی بنی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ آقای وحید خدیوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل وعضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شماسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ آقای مهندس سید محمد رضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق پرند مپنا(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ ـ آقای مهندس شاهپور مظفری گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت آب و برق قشم مپنا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707055
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس پور بصیرکدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه مپنا ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای حسین قماشی کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا ش م xxxxxxxxx۴۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای عباس علی آبادی کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای محمد رضا روشنی مقدم کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا ش م xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای سید علی بنی هاشمی کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ش م xxxxxxxxx۸۴به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک،سفته،برات،قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و همراه با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و قابل توکیل به غیر معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680245
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا ش م xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای عباس علی آبادی ک م xxxxxxxxx۵۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تولید برق گناوه مپنا ش م xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای خلیل بهبهانی ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تولید برق غرب کارون مپنا ک م xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی ک م xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت تولید آب و برق قشم مپنا ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای محسن میرزایی ک م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت تولید برق توس مپنا ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عزیزاله حاجی ولیئی ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد بانکی و اوراق بهدار و اسناد قانونی و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه امضا یکی از اعضای هیئت مدیره رسمیت دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512086
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۳۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد ابراهیم مصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹، آقای محمد بهمن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸، آقای عباس علی آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳، آقای سید علی بنی هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، آقای امیر مسعود امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا توسعه یک بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512158
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۳۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد ابراهیم مصلی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد بهمن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عباس علی آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای امیر مسعود امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید علی بنی هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل دو تن از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348869
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس پوربصیر به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران به ش.مxxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره, آقای حسین قماشی به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا به ک.مxxxxxxxxx۴۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس, آقای عباس علی آبادی به کدملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به ش.مxxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره ,
آقای مسعود شکیبا به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا به ش.مxxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی بنی هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا به ش.مxxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و قابل توکیل به غیر معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271421
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۳۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ سید علی بنی هاشمی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ـ پارس جایگزین آقای کاوه ذهبی برای باقیمانده مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906535
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۶/۹۱ سید علی بنی هاشمی به ک مxxxxxxxxx۹ به جای محسن میرزائی به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به ش مxxxxxxxxx۷۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273327
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ سید علی بنی هاشمی به ک م xxxxxxxxx۹ به جای محسن میرزائی به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به ش م xxxxxxxxx۷۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653250
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا خ ش م xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی محمدابراهیم مصلی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد بهمن پور به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس علی آبادی به ک م xxxxxxxxx۲ و سید علی بنی هاشمی به ک م xxxxxxxxx۹ و بیژن اسفندیاری به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9549558
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۳۷۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا خ ش م xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی محمدابراهیم مصلی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد بهمن‌پور به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عباس علی‌آبادی به ک م xxxxxxxxx۲ و سید علی بنی‌هاشمی به ک م xxxxxxxxx۹ و بیژن اسفندیاری به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697938
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی خلیل بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت مپنا بین‌الملل به شناسه‌ملی xxx۳۵ به نمایندگی حمید زرگرپور به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی عزیزاله حاجی‌ولیئی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت تولید برق خوزستان مپنا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی سید علی بنی هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۷ بنمایندگی اسداله دلگشایی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ حمید زرگرپور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خلیل بهبهانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عزیزاله حاجی‌ولیئی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653476
آگهی تصمیمات در شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۰ محمود جنتیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد بهمن‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عباس علی‌آبادی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ـ پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و سید علی بنی‌هاشمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنامکو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و بیژن اسفندیاری به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا ـ پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات