مهران فرجی

مهران فرجی

کد ملی 225970xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
53
آگهی‌ها

شرکت های مهران فرجی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهران فرجی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14822912
آگهی تغییرات شرکت بین المللی بازرگانی سمان آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۰۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی بهنود حساب به شماره ثبت xxx۶۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲با نمایندگی آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین ناظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار تماشا جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799449
آگهی تغییرات بهنود حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۴/۳/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شهنوازی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمد رضا ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمود واحدی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای رضا صالحی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: آقای محمد رضا ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx دارنده xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود واحدی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال آقای احمد شهنوازی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxxxxx ریال آقای مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال آقای رضا صالحی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14583199
آگهی تغییرات بهنود حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۴/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد شهنوازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد : محمدرضا ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال محمود واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال رضا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال احمد شهنوازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14559440
آگهی تغییرات شرکت افشان ماژین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۷۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای علیرضا علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مریم غلامحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی بهنود حساب با شماره ثبت xxx۶۱ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه طلوع جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14554993
آگهی تغییرات شرکت تولید گرانول مانا دروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۴۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه بهنود حساب به شماره ثبت xxx۶۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و هاشم خداوردیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052756
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فتاح پیرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدمهدی پیرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای منصور صالح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شماره ثبت xxx۶۱ با نمایندگی آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم نسرین ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706752
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان کیمیا‌گر قائم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۰۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قنبر علی بخشیان کلاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای دانیال بابائی کفشگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۳۰/۰۵/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای مجید فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حافظ مومنی کلاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706753
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان کیمیا‌گر قائم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۰۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید فرجی به کدملی xxxxxxxxx۲ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای حافظ مومنی کلاریجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از شرکاء بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با یک امضاء از سه امضاء آقای مجید فرجی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای حافظ مومنی کلاریجانی خارج از شرکاء نائب رئیس هیات مدیره و آقای مهران فرجی عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572745
آگهی تغییرات بهنود حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۶/۴/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نظام الدین وفا با کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: محمود واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمدرضا ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه رضا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439057
آگهی تغییرات بهنود حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳/۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. رضا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه: محمدرضا ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه رضا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439066
آگهی تغییرات بهنود حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳/۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایرانتصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. نظام الدین وفا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه: محمود واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه نظام الدین وفا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه رضا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439079
آگهی تغییرات بهنود حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳/۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا ابراهیمی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمود واحدی بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417556
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی بهنود حساب به شماره ثبت xxx۶۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم نسرین ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269771
آگهی تغییرات شرکت همگرایان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۱۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و با نمایندگی آقای مهران فرجی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بابک کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پس از گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121574
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان کیمیا‌گر قائم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۰۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۸/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ولی اله فرجی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید فرجی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حافظ مومنی کلاریجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) انتخاب گردیدند. ۲ بازرس اصلی و علی البدل: آقای قنبرعلی بخشیان کلاریجانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای دانیال بابائی کفشگری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121586
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان کیمیا‌گر قائم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۰۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ولی اله فرجی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید فرجی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حافظ مومنی کلاریجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها با دو امضاء آقای ولی اله فرجی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهران فرجی نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای ولی اله فرجی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا آقای مهران فرجی نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877053
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره انرژی ویژن درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و انتقال و فروش انرژی برق از نیرو گاهها ی فسیلی و تجدید پذیر و خرید و فروش سایر حامل‌های انرزی به اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه. خرید و فروش عمده و خرده برق از داخل و خارج از کشور. انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با بازرگانی برق، سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق. سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و خرید و فروش انرژی برق. راه اندازی مدیریت خرید و احداث انواع نیروگاه تولید برق و مقیاس کوچک مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرزی توسعه فناوری انتقال دانش فنی مشارکت در طرح‌های بهینه سازی نیروگاه‌ها برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری تعمیر و نگهداری توسعه و بهینه سازی تاسیات) سرمایه گذاری احداث و مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر ار قبیل برق آبی بادی خورشیدی اخذ وام تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی. تهیه و تامین ابزار و ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. فعالیت در زمینه انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به تولید و انتقال نیرو اعم از نیرو گاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برق، پست‌های توزیع و فوق توزیع، خدمات الکترونیک عام و خاص، سیستم‌های کنترل ابزار دقیقی، خدمات سیستم‌های سولار، بهینه سازی مصرف انرژی. خدمات طراحی و اجرای سیستم‌های لایتینگ، خدمات تبدیل و ذخیره انرژی‌های. اجرای کلیه پروژه‌های تاسیساتی و زیر بنایی نیرو گاه‌های تولید برق، گازی، آبی، بادی. سرمایه گذاری در بخش‌های کلی و جزئی پروژه‌های برقی، آبی و گازی انجام خدمات طراحی، اجرا و نظارت در امور ساختمان سازی، شهرسازی، سازه تاسیسات برقی و مکانیکی، نقشه برداری، راه سازی و مشاوره و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان‌ها و پیمان مدیریت در کلیه کارهای ابنیه.. کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کلیه محصولات فولادی. اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و یا خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط با فعالیت شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه نمایشگاهها ی تخصصی و عمومی در داخل و یا خارج از کشور. (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بالاتر از میدان ونک برج نگار طبقه ۲۲ واحد ۱۰ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۵/۳/۹۵ نزد بانک سینا شعبه بلوار آفریقا کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم زهرا بقائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سیدمحمد توکلی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی. مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686372
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر آذرین ماندگار درتاریخ ۱۱/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها ی داخلی و خارجی. اخذ واعطاء نمایندگی داخلی وخارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ترخیص کالا از گمرکات کشور. ایجاد شعب در سراسر کشور. فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی. تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. برگزاری و شرکت سمینارها و همایش‌ها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، نبش وحدتی ساختمان نگین B، طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سعید رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیاوش رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای نصراله ستوده انواری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12591404
آگهی تغییرات شرکت همگرایان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۱۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و با نمایندگی آقای مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای بابک کریمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12486930
آگهی تغییرات شرکت آبادگران بنيان پادير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۹۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای علی اکبر حسین نیامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس عزیزاللهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به مدت ۲سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات وقراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفراز اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای سیدعباس رضوی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وآقای فریبرز مرآت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119377
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سازانه بتون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۸۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی بهنود حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهران فرجی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682324
آگهی تغییرات شرکت آفتاب درخشان دریاسهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۶۳۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۰۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ شرکت تعاونی توسعه بندری و دریایی افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای جلال الدین حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای احسان مارینی به کد ملیxxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند ـ مؤسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مهران فرجی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683226
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی کیمیاگر قائم بامسئولیت محدود شماره ثبت ۱۶۹۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۰۰۲۱ کدپستی ۴۷۶۱۸۶۴۹۶۵
باستناد سند صلح شماره xxx۵ و xxx۴ مورخ ۹/۵/xxx۳ دفترخانه xxx قائمشهر و صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۵/xxx۳ و عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/xxx۳ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل شد:
۱ـ آقای قنبرعلی بخشیان کلاریجانی که دارای ۱۵% سهم الشرکه در شرکت مذکور بوده با واگذاری ۶% سهم الشرکه به آقای مهران فرجی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه xxx صادره از سوادکوه متولد xxx۷ کد ملی xxxxxxxxx۳ و با واگذاری ۲% از سهم الشرکه به آقای ولی اله فرجی فرزند محمدرضا به ش ش ۶۷ صادره از سوادکوه متولد xxx۲ کدملی xxxxxxxxx۹ و با واگذاری ۲% از سهم الشرکه به آقای نبی اله فرجی فرزند محمدرضا به ش ش ۲ صادره از سوادکوه متولد xxx۳ بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و باواگذاری ۵% از سهم الشرکه خویش به آقای مجید فرجی فرزند محمدرضا به ش ش ۸ صادره از سوادکوه متولد xxx۴ به کد ملی xxxxxxxxx۲ از شرکت مذکور خارج شد.
۲ـ آقای محمدرضا فرجی که دارای ۱۵% سهم الشرکه در شرکت مذکور بوده با واگذاری ۵% از سهم الشرکه خویش به آقای شعبانعلی مشهدی کریکلایی حاجیعلی به ش ش ۳ صادره از سوادکوه متولد xxx۸ کد ملی xxxxxxxxx۳ میزان سهم الشرکه خویش را به ۱۰% سهم الشرکه کاهش داد. لذا با نقل و انتقال فوق در سرمایه و تعداد شرکاء شرکت تغییری حاصل نشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: ۱ـ ولی اله فرجی دارای ۲۲% سهم الشرکه ۲ـ نبی اله فرجی دارای ۲۲% سهم الشرکه ۳ـ مهران فرجی دارای ۲۱% سهم الشرکه ۴ـ محمدرضا فرجی دارای ۱۰% سهم الشرکه ۵ـ شعبان علی مشهدی کریکلایی دارای ۲۰% سهم الشرکه ۶ـ مجید فرجی دارای ۵% سهم الشرکه
۲ـ آقای ولی اله فرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مهران فرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای نبی اله فرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره، آقای مجید فرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره، آقای حافظ مومنی کلاریجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از شرکت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال تعیین شدند.
۳ـ کلیه اسناد، اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته برات و سایر قراردادها با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و نبی اله فرجی و مهر شرکت معتبر میباشد. سایر نامه های عادی و اداری بامضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره یا نبی اله فرجی هریک بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
۴ـ آقایان قنبرعلی بخشیان کلاریجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و شعبان علی مشهدی کریکلایی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614192
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران یادگار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۵/۸/۹۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ مؤسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و آقای مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557973
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایستا تکاپو پی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۸۱۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود حساب به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مهران فرجی به کدملی: xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.آقای جواد کریم زاده فرد بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به کد ملی: xxxxxxxxx۲وآقای رضا حمیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی: xxxxxxxxx۷ و خانم ژیلا ضیایی پوررودسری بسمت عضو هیئت مدیره به کد ملی: xxxxxxxxx۹وکلیه اوراق عادی و رسمی واسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492362
آگهی تغییرات شرکت فولاد ساختمان ایستا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنود حساب به شماره شناسائی ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهران فرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407459
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهنود حساب شماره ثبت ۲۰۰۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نظام الدین رحیمیان به شماره شناسنامهxxx فرزند حسن متولد۱۹/۰۳/xxx۸ از سمنان به کدملیxxxxxxxxx۷۹ دارندهxxx/xxx/۲۵ ریال از سهم الشرکه با دریافت مبلغxxx/xxx/۲۵ ریال از محل صندوق موسسه از گروه شرکا خارج گردید سرمایه موسسه به مبلغxxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء به شرح ذیل می باشد محمدرضا ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۳ دارندهxxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه مهران فرجی به کدxxxxxxxxx۳ دارندهxxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357955
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران یادگار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۵/۸/۹۱ به تصویب رسید.
و موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند..
و روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296076
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سازانه بتون سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۸۸۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی بهنود حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160649
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور سینام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۰۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115793
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایستا تکاپو پی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۸۱۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۴/xxx۲ که در تاریخ ۱۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059122
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنود حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046044
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و طراحی مشاورین سدید جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۶۰۲۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944909
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سازانه بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه بهنود حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت بازرس اصلی و مهران فرجی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729334
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساختمان ایستاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی بهنود حساب به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680857
آگهی تغییرات شرکت پرتو تدبیر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۳۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۰۷۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنود حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۰/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611723
آگهی تغییرات شرکت پرتو تدبیر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۳۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۰۷۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنود حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۰/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679794
آگهی تغییرات شرکت پروفیل چوبی الوان شرق سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۶۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنود حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۸/۵/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148712
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساختمان ایستاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642266
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساختمان ایستا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618258
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ایستا تکاپو پی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۸۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود حساب به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد کریم زاده فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رضا حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ژیلا ضیایی پوررودسری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540646

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و طراحی مشاورین سدید جنوب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10206632
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و طراحی مشاورین سدید جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۶۰۲۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295420
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های بهداشتی پنبه و کاغذ نم چین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۹۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امید شاهپوری مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۷ و صفورا حدادی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و هادی شیخ الاسلامی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و وحید هاشمی صحنه به ش ملی xxxxxxxxx۵ و پروین خوش نژادالماسی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۹۰ امید شاهپوری مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و وحید هاشمی صحنه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی شیخ الاسلامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9671714
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سازانه بتن سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۸۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران گرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498864
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساختمان ایستا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743813
آگهی تغییرات شرکت پروفیل چوبی الوان شرق سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۶۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنود حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۸/۵/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11174174
آگهی تغییرات و افزایش سرمایه شرکت مهندسی و طراحی مشاورین سدید جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۴۶۲۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۲۵۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx۰۴ سهم xxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره ۲۲/xxx/۳۱ مورخ ۲۴/۱/۹۰ بانک تجارت شعبه میرعماد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاط افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. تعداد اعضاء هیئت‌مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. حمدی بریهی‌ها به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و نیما امرونی‌حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مینا بریهی‌ها به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و اسداله گرانمایه به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی اعم از عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و مهران فرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11285478
آگهی تصمیمات شرکت ایستا تکاپو پی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۹۷۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۸۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود حساب به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11325133
آگهی تصمیمات شرکت ایستاتکاپو پی سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۹۷۳۹ و شناسه ملی:۱۰۱۰۲۷۰۸۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب‌گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11558196
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سازانه بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه بهنود حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت بازرس اصلی و مهران فرجی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11765025
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ایستا تکاپو پی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۸۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود حساب به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد کریم‌زاده‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و رضا حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ژیلا ضیایی‌پوررودسری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799364
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساختمان ایستا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی بهنود حساب به ش‌م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات