سید مسعود حسینی

سید مسعود حسینی

کد ملی 222966xxxx
گراف ارتباطات
33
شرکت‌ها
74
آگهی‌ها

شرکت های سید مسعود حسینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید مسعود حسینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ساختمانی بنا برج امید
ساختمانی بنا برج امید
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور افق هسته ای
مهندسین مشاور افق هسته ای
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
بهسازی صنایع چوب ایران
بهسازی صنایع چوب ایران
بازرس علی‌البدل
فرنام تجارت آریسا
فرنام تجارت آریسا
بازرس علی‌البدل
افق انرژی ایرانیان
افق انرژی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تولید وخدمات کشاورزی گیاه بذر الوند
تولید وخدمات کشاورزی گیاه بذر الوند
بازرس علی‌البدل
پاک سارشن
پاک سارشن
بازرس علی‌البدل
حسابداری و خدمات مالی آبدیده محاسبان شکیبا
حسابداری و خدمات مالی آبدیده محاسبان شکیبا
نائب رئیس هیئت مدیره
آرمه بتن امیدان
آرمه بتن امیدان
بازرس علی‌البدل
تیراژه بتون سازه
تیراژه بتون سازه
توسعه و ارتقاء ایمنی نیروگاههای اتمی
توسعه و ارتقاء ایمنی نیروگاههای اتمی
بازرس علی‌البدل
مدیریت ساخت تجهیزات و تامین کالا افق ایرانیان
مدیریت ساخت تجهیزات و تامین کالا افق ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تدارک صنایع بسته بندی سیاوشان البرز
تدارک صنایع بسته بندی سیاوشان البرز
بازرس علی‌البدل
هما نرم آسا پرشیا
هما نرم آسا پرشیا
بازرس علی‌البدل
توسعه اقتصادی مهر ماندگار فدک
توسعه اقتصادی مهر ماندگار فدک
بازرس علی‌البدل
توسعه سرمایه گذاری قدر
توسعه سرمایه گذاری قدر
بازرس علی‌البدل
نهادین تدبیر پارس
نهادین تدبیر پارس
بازرس علی‌البدل
مهر پاسارگاد پرتو
مهر پاسارگاد پرتو
بازرس علی‌البدل
معادن کیمیا سنگ ایرانیان
معادن کیمیا سنگ ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر
مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر
بازرس علی‌البدل
امید صنعت بهروز
امید صنعت بهروز
بازرس علی‌البدل
طراح صنایع خوزستان
طراح صنایع خوزستان
بازرس علی‌البدل
پایدار چوب کاوه
پایدار چوب کاوه
بازرس علی‌البدل
مهندسی رویین دژ میلاد
مهندسی رویین دژ میلاد
بازرس علی‌البدل
کاغذ بهراد
کاغذ بهراد
بازرس علی‌البدل
مهتاب کاغذ بینالود
مهتاب کاغذ بینالود
بازرس علی‌البدل
خدمات فولاد نوین جاودان
خدمات فولاد نوین جاودان
بازرس علی‌البدل
مهندسی بازرگانی پترو کالا
مهندسی بازرگانی پترو کالا
بازرس علی‌البدل
ایرانیان زیست فن آور
ایرانیان زیست فن آور
بازرس علی‌البدل
پویا پرتوان
پویا پرتوان
بازرس اصلی
صنعت پلاستیک تکتاز بیتا
صنعت پلاستیک تکتاز بیتا
بازرس اصلی
تولیدی مهندسی نیتل پارس
تولیدی مهندسی نیتل پارس
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14727292
آگهی تغییرات حسابداری و خدمات مالی آبدیده محاسبان شکیبا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۸ مورخ ۲۵/۴/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان مسیح سالاریان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx. xxx. xxx ریال سیدمسعود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx. xxx. xxx ریال نصراله سعادتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰. xxx. xxx ریال و اصغر پارسائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx. xxx. xxx ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردیدند . بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۵۰. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد : خانمها راحله نیازیان xxxxxxxxx۲ سلیمه خزایی xxxxxxxxx۳ کبری کردبچه ارمبو xxxxxxxxx۵ و نازنین سعادتی xxxxxxxxx۱ هریک به تنهایی دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671068
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۴/۲/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم راحله نیازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . خانم سلیمه خزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . خانم کبری کردبچه ارمبو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . خانم نازنین سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید . نام موسسه به حسابداری و خدمات مالی آبدیده محاسبان شکیبا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، شهر تهران ، جهاد ، خیابان چهلستون ، خیابان برادران شهید جواد سپهری ( ۱۴ ) ، پلاک ۲ ، طبقه دوم ، واحد غربی ، کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . موضوع موسسه به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : موضوع فعالیت موسسه عبارت از ارائه خدمات حسابداری : مشاوره مالی و مالیاتی ، طراحی سیستم‌های مالی و اداری تغییر یافت . تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید . اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۲۶ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد : آقای اصغر پارسایی ک . م xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای نصراله سعادتی ک . م xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسیح سالاریان ک . م xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سید مسعود حسینی ک . م xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه خانم راحله نیازیان ک . م xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سلیمه خزایی ک . م xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم کبری کردبچه ارمبو ک . م xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نازنین سعادتی ک . م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14659118
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهندسی نیتل پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره شرکت برای دوره مالی منتهی به xxx۶ با کلیه آرای حاضرین در جلسه به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدمسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سالارکیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453045
آگهی تغییرات شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۶۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۶۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سیدمسعود حسینی به شماره ملی. xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و علی ثنایی سلیمانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391669
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۶۶ مورخه ۱۵/۰۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر پارسایی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید مسعود حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مسیح سالاریان با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248423
آگهی تغییرات شرکت پویا پرتوان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۹۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر مرتاض هجری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم مرتاض هجری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم هایده مرتاض هجری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای سید مسعود حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید ولی قاسمی پورمقدم خمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند صورتهای مالی سال xxx۲ تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138603
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به‌شماره‌ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ ومجوز شماره xxx۸۷/۹۳ مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اقای اصغر پارسایی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره اقای نصرا... سعادتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای سید مسعود حسینی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای مسیح سالاریان با کدملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12071113
آگهی تغییرات شرکت افق انرژی ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۶۳۲۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۵۵۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای حمیدرضا احمدیان شهرضایی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ و نیز آقایان محمدعلی رهنمای سپهر با شماره ملی xxxxxxxxx۵، رضا اسمعیلی فر با شماره ملی xxxxxxxxx۴، مهدی ملک زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سید مجتبی عظیم فر با شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394377
آگهی تغییرات شرکت مهتاب کاغذ بینالود سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۳۰۴۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۳۰۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای علیرضا اسماعیلی خوشمردان با کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم فاطمه اسماعیلی خوشمردان با کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764108
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۲۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال آقایان: عبدالحسین فضل الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ایرج محمودزاده کنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ علیرضا مرادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مسعود عوضی به شماره ملیxxxxxxxxx۶و مسعود آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718624
آگهی تغییرات شرکت مهر پاسارگاد پرتو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۷۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ‏موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان ‏بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ‏.‏
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702790
آگهی تغییرات شرکت کاغذ بهراد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۱۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. خانم شهناز خرم کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وآقای امیر مسعود سمیع داریانی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس و عضوهیأت مدیره وآقای حسین سمیع داریان کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و غیره با امضاءهریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672066
آگهی تغییرات شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی نیروگاههای اتمی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۹۸۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۶۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655882
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساخت تجهیزات و تامین کالا افق ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۰۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمسعود حسینی ش م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617677
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رویین دژ میلاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۰۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۷۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای سیدمسعودحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612515
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر آراد جم در تاریخ ۱۶/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: تهیه توزیع و تولیدو بسته بندی و پخش و خریدوفروش انواع موادغذایی و کلیه کالاهای مجاز و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه عملیاتی که به طوری به موضوع شرکت مرتبط و بر صلاح شرکت باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران کامرانیه شمالی بن بست ریحانه پ ۹ طبقه ۱ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۹/۶/۹۳ نزد بانک سپه شعبه خیام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. اسماعیل نوری امیر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۲. سید محمد رضا بحق به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل ۳. بهاره بحق به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مسیح سالاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. ـ سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603872
آگهی تغییرات شرکت بهسازی صنایع چوب ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ بتصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580678
آگهی تغییرات شرکت تیراژه بتون سازه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۲۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۴۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574600
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ومجوز شماره xxx۴۹/۹۳مورخ ۶/۵/۹۳جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر پارسائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای سید مسعود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مسیح سالاریان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره و آقای نصراله سعادتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیات میره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565028
آگهی تغییرات شرکت پاک سارشن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی:xxxxxxxxx۹۰ و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی:xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538400
آگهی تغییرات شرکت امید صنعت بهروز سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۱۵۷۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۷/۴/xxx۳ در شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/xxx۳ به این واحد ثبتی واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شماره ثبت xxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۹ کفیل ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1560042
آگهی تغییرات شرکت طراح صنایع خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۷۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۶۱۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان بشماره ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و سید مسعود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531558
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۰۲۱۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471633
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی مهر ماندگار فدک سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۳۰۳۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471634
آگهی تغییرات شرکت معادن کیمیا سنگ ایرانیان شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۳۰۰۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید خرسند عصر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد عسگری ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی کیقبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مجید غفاری (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۷/۷/xxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردید.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس، نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454746
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهر پاسارگاد پرتو سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۲۳۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۷۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454579
آگهی تغییرات شرکت نهادین تدبیر پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۱۲۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۰۹۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443594
آگهی تغییرات مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۰۲۱۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای مجتبی بصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سپهر کوثر شفق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای محمد عسگری ساری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه فدک کوثر هشتم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای کمال حسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت توسعه حامی قدر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای همایون منصوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای امیر رنجبر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
و آقای مجتبی بصیری بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای کمال حسنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عسگری ساری بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آقای مجتبی بصیری بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای کمال حسنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عسگری ساری بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443350
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی مهر ماندگار فدک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۳۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۲۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد عسگری ساری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر پاسارگاد پرتو شماره ثبت xxxxxx بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلام حسین چاوشی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جواد رحمانی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی آقای سید مسعود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
امضا کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت سایر اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1478155
آگهی تغییرات شرکت آرمه بتن امیدان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۷۹۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای مسیح سالاریان کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۴ بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای امید صیادیان کد ملی xxxxxxxxx۵، آقای سید مجتبی صادق پور کد ملی xxxxxxxxx۴، آقای احمد اسدان کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای یاصر عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایلام اداره ثبت اسناد و املاک ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398676
آگهی تغییرات شرکت تدارک صنایع بسته بندی سیاوشان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۸۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۹۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و حساب سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404492
آگهی تغییرات شرکت هما نرم آسا پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۲۲۹۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۲۹۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386721
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اصغر پارسائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمسعود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسیح سالاریان با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نصراله سعادتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386722
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نصراله سعادتی فرزند فتحعلی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. آقایان سیدمسعود حسینی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت صد و چهل و نه میلیون ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ یک میلیون ریال به صد و پنجاه میلیون ریال افزایش داد. آقای اصغر پارسائی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت صد و چهل و نه میلیون ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ یک میلیون ریال به صد و پنجاه میلیون ریال افزایش داد. آقای مسیح سالاریان کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت صد و چهل و نه میلیون ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ یک میلیون ریال به صد و پنجاه میلیون ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ سه میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه به شرح فوق میباشد.
آقای مسیح سالاریان دارنده xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای سیدمسعود حسینی دارنده xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه آقای اصغر پارسائی دارنده xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای نصراله سعادتی دارنده xxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه. تعداد اعضاء هیئت مدیره از سه نفر به چهار نفر افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365443
آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت سهامی خاص مدیریت ساخت تجهیزات و تامین کالا افق ایرانیان در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت:
مدیریت ساخت و تجهیزات نیروگاهی و قطعات یدکی آنها، تهیه و تدارک مواد مصرفی و کالا شامل: تهیه مدارک سفارش ساخت، تهیه اسناد مناقصه، تهیه لیست سازندگان معتبر، ارزیابی فنی و اقتصادی، پیشنهاد سازندگان و تامین کنندگان، صدور سفارش و یا عقدقرارداد، بازرسی حین ساخت، حمل و نگهداری کالا، مدیریت انبارداری و تحویل کالا جهت عملیات نصب، تهیه مصالح و تجهیزات پای کار، تهویه ابزار و ماشین آلات و تهیه روش های کنترل کیفیت و انجام کلیه امور بازرگانی از جمله خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصه ها، مزایده ها و کنسرسیوم های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبار و افتتاح حساب جاری و سایر مواردی که به انجام موضوع شرکت مرتبط می شود در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بزرگراه حقانی ـ خیابان شهیدی جنوبی ـ کوچه سپر ـ پلاک ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و xxx سهم آن بی نام عادی و ۲۰ سهم بی نام ممتاز می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲۷ مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ نزد بانک ملت شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
مسعود عوضی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره داود حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره مجید احمدی به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی
سید سعید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338730
آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه و ارتقاء ایمنی نیروگاههای اتمی
شرکت سهامی خاص توسعه و ارتقاء ایمنی نیروگاههای اتمی در تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
موضوع شرکت:
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام هرگونه فعالیت در راستای ارائه خدمات پشتیبانی فنی بهره برداری به نیروگاههای هسته ای کشور که موارد زیر از جمله آنها می باشد:
ارایه خدمات فنی، تحقیقاتی، مشاوره ای و تحلیل ها و توصیه های فنی.
نهادینه نمودن تجربه و دانش فعالیتهای پشتیبانی فنی بهره برداری.
انجام هر گونه فعالیت پژوهش، مطالعات و تحقیقات در راستای موضوع فعالیتهای شرکت.
انجام فعالیتهای آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی و صلاحیت کارکنان شرکت و در زمینه های تخصصی و کاربردی مرتبط با فعالیتهای شرکت و دوره های آموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور.
انعقاد هرگونه قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی در راستای فعالیتها و تأمین نیازمندیهای شرکت.
انجام هرگونه عملیات بازرگانی و معاملات مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. انجام تمامی فعالیتهای مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح صورت خواهد پذیرفت.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران بزرگراه حقانی، خیابان دیدار جنوبی، کوچه سپر، شماره ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و xxx سهم بی نام عادی و ۲۰ سهم بی نام ممتاز آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۹/۱۰/۹۲ نزد بانک ملت شعبه گلفام آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ غلامعلی دوست محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی. ۲ـ داود حسینی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی. ۳ـ محمدحسین راجی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی. ۴ـ محمد قدس به سمت مدیرعامل ـ عضو اصلی. ۵ ـ محمدمحسن ارتجائی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی.
ـ سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: اطلاعات.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299438
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بنا برج امید سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۷۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سید مسعود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280185
آگهی تغییرات شرکت بهسازی صنایع چوب ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ بتصویب رسید.
حسن عبداللهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و اکبر کثیری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و سیدرضا طیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدصادق عیار بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمدعلی اصلان بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سیدمسعود حسینی با کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275862
آگهی تغییرات شرکت تیراژه بتون سازه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۲۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۴۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
آقای حسن عبداللهی (به نمایندگی از طرف شرکت بهسازی صنایع چوب ایران) بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید رضا طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سجاد شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250665
آگهی تغییرات شرکت افق انرژی ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224422
آگهی تغییرات شرکت پاک سارشن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205021
آگهی تغییرات شرکت آرمه بتن امیدان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۴۸ شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۷۶۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۴ بقرار ذیل می باشد: آقای امید صیادیان شماره ملی xxxxxxxxx۵، سید مجتبی صادق پور شماره ملی xxxxxxxxx۴، احمد اسدان شماره ملی xxxxxxxxx۰، علی احسان ملکشاهی شمار ملی xxxxxxxxx۵
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: امید صیادیان بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مجتبی صادق پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی احسان ملکشاهی بسمت عضو هیئت مدیره، احمد اسدان بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.
۳ـ مسیح سالاریان شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی، سید مسعود حسینی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد، اوراق بهادار، بانکی و سایر نامه های اداری به امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178853
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور افق هسته‌ای شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۱۵۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۲۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شماره شناسه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و سیدمسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169348
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به ‌شماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اصغر پارسائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسیح سالاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه نافذ و معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126472
آگهی تغییرات شرکت بهسازی صنایع چوب ایران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۵۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046064
آگهی تصمیمات شرکت پاکسارشن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868065
آگهی تصمیمات شرکت بنا برج امید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سیدمسعود حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701196
آگهی تصمیمات شرکت گیاه بذر الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۳۰۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۳۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبدیده محاسبان به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد خصوصی به ک م xxxxxxxxx۶ و امیرحسن خصوصی به ک م xxxxxxxxx۱ و تابنده خصوصی به ک م xxxxxxxxx۹ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ محمد خصوصی به سمت رئیس هیئت مدیره و تابنده خصوصی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسن خصوصی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388983
آگهی تصمیمات شرکت گیاه بذر الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۳۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبدیده محاسبان به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد خصوصی به ک م xxxxxxxxx۶ و امیرحسن خصوصی به ک م xxxxxxxxx۱ و تابنده خصوصی به ک م xxxxxxxxx۹ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ محمد خصوصی به سمت رئیس هیئت مدیره و تابنده خصوصی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسن خصوصی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10130893
آگهی تغییرات شرکت افق انرژی ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۰۶۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۶/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی رهنمای سپهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مسعود آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید مجتبی عظیم فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا اسماعیلی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مهندسین مشاور افق هسته‌ای سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اصفهانی شهرضائی تا تاریخ ۲۴/۶/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667083
آگهی تغییرات شرکت افق انرژی ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۶۳۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۵۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مسعود حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۶/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدعلی رهنمای سپهر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مسعود آقاجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای سید مجتبی عظیم فر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای رضا اسماعیلی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اصفهانی شهرضائی تا تاریخ۲۴/۶/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10276194
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور افق هسته‌ای سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۲۲۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا مرادیان به ش م xxxxxxxxx۴ ایرج محمودزاده کنی به ش م xxxxxxxxx۲ مجید احمدی به ش م xxxxxxxxx۷ مسعود آقاجانی به ش م xxxxxxxxx۱ حمیدرضا احمدیان شهرضایی به ش م xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ ایرج محمودزاده کنی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود آقاجانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا مرادیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629793
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۲۲۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا مرادیان به ش م xxxxxxxxx۴ ایرج محمودزادهکنی به ش م xxxxxxxxx۲ مجید احمدی به ش م xxxxxxxxx۷ مسعود آقاجانی به ش م xxxxxxxxx۱ حمیدرضا احمدیانشهرضایی به ش م xxxxxxxxx۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ ایرج محمودزادهکنی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود آقاجانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا مرادیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627896
آگهی تأسیس شرکت فرنام تجارت آریساسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات در زمینه خرید و فروش مواد اولیه کالاهای نیم ساخته و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و فعالیت در بازارهای داخلی در راستای تامین کلیه مواد اولیه موردنیاز مشتریان داخلی از طریق تولیدکنندگان داخل کشور و همچنین انجام کلیه امور پیمانکاری جهت فروشگاهها ارگانها شرکتها و موسسات توسط شرکت و یا واگذاری به پیمانکاران دست دوم و همچنین انجام سایر فعالیتهای مجاز شامل انبارداری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مختلف و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شیخ بهایی خیابان سئول پ ۳۱ ط ۲ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۳/۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه چهارراه طالقانی کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای علی جریره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای امیرمسعود پاک سرشت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای امیرمسعود پاک سرشت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آب دیده محاسبان به شماره ثبت xxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542224

آگهی تصمیمات شرکت بهسازی صنایع چوب ایران
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن عبدالهی به کدملی xxxxxxxxx۹ـ جواد رجبی‎راد به کدملی xxxxxxxxx۸ـ محمدصادق عیار به کدملی xxxxxxxxx۱ـ سید محمدسعید مدنی به کدملی xxxxxxxxx۶ـ سید رضا طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۹۰ حسن عبدالهی بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد رجبی‎راد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدصادق عیار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9818709
آگهی تصمیمات شرکت بهسازی صنایع چوب ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۰۰۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۹۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن عبدالهی به کدملی xxxxxxxxx۹ـ جواد رجبی‎راد به کدملی xxxxxxxxx۸ـ محمدصادق عیار به کدملی xxxxxxxxx۱ـ سید محمدسعید مدنی به کدملی xxxxxxxxx۶ـ سید رضا طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۹/۹۰ حسن عبدالهی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد رجبی‎راد بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدصادق عیار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 474206

آگهی تغییرات شرکت پیام رسای کاشان
با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ابوالفضل عبدالرزاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امیرحسین عبدالرزاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مهدی دانشمند به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهرک غرب بلوار پاک نژاد بالاتر از بلوار دریا ساختمان کسری پ۱۰ ط ۴ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ ـ ۳ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۳ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۳۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ ۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای حسن نجفی حاجیور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای میثم شمس به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن نجفی حاجیور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۴ـ ۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ۳ـ موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مسعود حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853105
آگهی تغییرات شرکت پیام رسای کاشان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۵۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابوالفضل عبدالرزاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امیرحسین عبدالرزاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مهدی دانشمند به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهرک غرب بلوار پاک‌نژاد بالاتر از بلوار دریا ساختمان کسری پ۱۰ ط ۴ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ ـ ۳ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۳ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۳۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ ۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.

آقای حسن نجفی‌حاجیور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای محسن نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای میثم شمس به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای حسن نجفی‌حاجیور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ ۳ـ موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مسعود حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468581

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468558

آگهی تصمیمات شرکت بنا برج امید
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10285788
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن مهدوی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مسیح سالاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۳/۶/xxx۲ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن مهدوی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسیح سالاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسیح سالاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۳۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9883430
آگهی تصمیمات شرکت کاغذ بهراد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۱۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۲۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080772
آگهی تغییرات شرکت افق انرژی ایرانیان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۶۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مسعود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10061366
آگهی تصمیمات شرکت گیاه بذر الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۳۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9849656
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی پتروکالا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۶۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۷۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سیدمسعود حسینی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین فارابی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و سیدجواد هاشمی‌فرد به ش ملی xxxxxxxxx۴ و سیدمحمد هاشمی‌فرد به ش ملی xxxxxxxxx۱

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282664
آگهی تصمیمات شرکت بهسازی صنایع چوب ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۹۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سیدمسعود حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9792305
آگهی تأسیس شرکت خدمات فولاد نوین جاودان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید فروش تولید انبارداری واردات صادرات ایجاد تغییرات و شکل‌دهی و یا تغییر کیفیت در کلیه اقلام و کالاهای مربوط به حوزه فولاد از جمله ورق تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی ستونی انواع لوله و پروفیل و سنگ آهن قراضه بیلت کک. همچنین احداث و بهره‌برداری و خرید و فروش هرگونه کارخانه یا تجهیزاتی که به نوعی با صنعت فولادی در ارتباط باشند. خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز. سرمایه‌گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت. انجام کلیه امور معاملاتی و عملیات تجاری مجاز داخلی و خارجی. انجام خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید. توسعه تکمیل و برنامه‌ریزی. اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی. انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز و هر عملیات دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجرا و تحقیق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ خردمند جنوبی کوچه فرشاد پ ۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۷/۹/xxx۹ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محمد چیت‌ساز بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت عمران نوین توس جاودان سهامی خاص با نمایندگی آقای نامدار افروغ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای علی چیت‌ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای حسین عبده‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ شرکت سرمایه هم افزار پارس امین سهامی خاص با نمایندگی آقای بابک جهان‌آرا بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای مهدی شادایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق یکی از آقایان نامدار افروغ یا مهدی شادابی با امضا یکی از آقایان محمد چیت‌ساز مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ شرکت حسابداران محاسبان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637897
آگهی تصمیمات شرکت بنا برج امید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۲۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10699735
آگهی تأسیس شرکت فرنام تجارت آریسا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات در زمینه خرید و فروش مواد اولیه کالاهای نیم ساخته و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و فعالیت در بازارهای داخلی در راستای تامین کلیه مواد اولیه موردنیاز مشتریان داخلی از طریق تولیدکنندگان داخل کشور و همچنین انجام کلیه امور پیمانکاری جهت فروشگاهها ارگانها شرکتها و موسسات توسط شرکت و یا واگذاری به پیمانکاران دست دوم و همچنین انجام سایر فعالیتهای مجاز شامل انبارداری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌های مختلف و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شیخ‌بهایی خیابان سئول پ ۳۱ ط ۲ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۳/۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه چهارراه طالقانی کرج پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای علی جریره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای امیرمسعود پاک‌سرشت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای امیرمسعود پاک‌سرشت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آب دیده محاسبان به شماره ثبت xxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736202
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زیست فن‌آور (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۰۴۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۶۸۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مسعود حسینی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۷/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066448
آگهی تصمیمات شرکت گیاه بذر الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۳۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به ش‌ملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11638009
آگهی تصمیمات شرکت بنا برج امید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سیدمسعود حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725670
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۲۲۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات bغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840985
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زیست فن آور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "رسالت" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات