صفر نجفی

صفر نجفی

کد ملی 221803xxxx
گراف ارتباطات
15
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13804107
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش ثبت شده شماره: xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد حیدری ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432642
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رحیم معظمی فرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش مهرپژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375916
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. علی اصغر احمدی خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و صادق احمدی خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و زهرا مسگرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266363
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183910
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پرویز نظری دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و اسماعیل درگاهی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد علی ارجمندی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و ضیاءالدین معصومی دارای کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس درکی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042628
آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032394
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب فولاد امید آریان زرندیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032400
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022006
آگهی تغییرات شرکت دیبا نگار آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022029
آگهی تغییرات شرکت کیسه بافی آسیا مارال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013698
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب تراشه نقطه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۲۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009695
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع رنگ و رزین پارس الوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۷۱۰
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع رنگ و رزین پارس الوان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: عباسعلی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فضل اله حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ رضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ اورانوس حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رضا اهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱ مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977719
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع معادن وذوب فلزات رنگین مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شامل ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977736
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان ماه نشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۹۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963165
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اعظم بابائی نسرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ غلام محمد خاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ علیرضا رشتاک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ امید رشتاک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نبی اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913270
آگهی تغییرات شرکت مهندس دانش افزار کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۰۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای صفر نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات