روح اله بخشی

آقای روح اله بخشی

کد ملی 218183xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
41
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14766017
آگهی تغییرات شرکت آریانا پترولیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۹۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14500587
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نورا ژن پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 501180 و شناسه ملی 14006318560
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد یوسفی شماره فراگیر 94527975 بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سامان حسینخانی کدملی 5839745881 بسمت رئیس هیأت مدیره و خانم مریم نیکخواه کدملی 0061289302 بسمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. روح اله بخشی کدملی 2181836760 به عنوان بازرس اصلی و زهره عابدینی کدملی 0371323363 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ971207233966354 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14421756
آگهی تغییرات شرکت هیراد پخش آژند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۱۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363988
آگهی تغییرات شرکت آتیه بنای مقاوم شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۰۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۸۹۸۵
آگهی تغییرات شرکت آتیه بنای مقاوم شهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای مهراد جوانمردی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید جوانمردی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نیر جوانمردی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد .
آقای سیدنعیم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305635
آگهی تغییرات شرکت پیشگام سهند پیام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۳۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299530
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استاک الکترونیک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۴۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای یاسر مومنی طاهری، کدملی: xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم سمانه کهکی، کدملی: xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره خانم زهرا صادقی طاهری، کدملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14284864
آگهی تغییرات شرکت گل سرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۲۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقای محمدرضا دلشاد به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای رسول دلشاد به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای حامد دلشاد به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم رباب مستندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک ، با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. * خانم شیرین انفراد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای روح اله بخشی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194456
آگهی تغییرات شرکت سارینا صدر سانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۰۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169777
آگهی تغییرات شرکت بین المللی آسان تجارت ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14119705
آگهی تغییرات شرکت گیتا مهر خلاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۱۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090027
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری و تجهیزات ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۸۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد سیارایرانی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرعلی ایزدی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088078
آگهی تغییرات شرکت ایلیا افق رسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084906
آگهی تغییرات شرکت کیان طب سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۹۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066055
آگهی تغییرات شرکت آریا ماد ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۱۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040318
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان تجارت قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ادیسا احمدی پور، کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986965
آگهی تغییرات شرکت آریانا پترولیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۹۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی هاتفی فارمد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مرتضی کردان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مجتبی عبداللهی کبودکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد روح اله بخضی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و زهره عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886251
آگهی تغییرات شرکت صدرا تجارت سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۵۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۷۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای روح اله بخشی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان نوزدهم شمالی خیابان هفدهم پلاک ۵۴ طبقه دوم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۶ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879880
آگهی تغییرات شرکت آرشام روناش مبتکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۰۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643179
آگهی تغییرات شرکت پخت نام آشنای پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۹۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504195
آگهی تغییرات شرکت مهار سیال آبگینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۴۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ذبیح اله سلمانی، کدملی؛ xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله بخشی , کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504201
آگهی تغییرات شرکت مهار سیال آبگینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۴۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی، کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای ذبیح اله سلمانی، کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463934
آگهی تغییرات شرکت ویژن تجارت عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای روح اله بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نشانی: تهران، رسالت، نبش بنی هاشم، ۸ متری اول، پلاک ۴، واحد xxx، کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444535
آگهی تغییرات شرکت مهر راه سازه رضوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۶۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام می‌گردد و آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و آدرس مدیرتصفیه ونشانی محل تصفیه شرکت میدان جهاد (فاطمی) خ کامران پ ۹ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240333
آگهی تغییرات شرکت ویژن تجارت عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود هدائی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و مقرر گردید که امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240342
آگهی تغییرات شرکت ویژن تجارت عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود هدائی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118202
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ و صغرا جعفری ثمر کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118211
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و صغرا جعفری ثمر کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118225
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پروین مهدوی پور کدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل و روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و صغرا جعفری ثمر کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043621
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پروین مهدوی پوربه کدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل و روح اله بخشی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و صغرا جعفری ثمربه کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028177
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله بخشی، کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و صغرا جعفری ثمر , کدملی: xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024877
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطات هوشمند راوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۷۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا علیمحمدی، کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم جودکی سلطان آبادی، کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13025135
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تجارت کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۷۴۲
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تجارت کیهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر جعفری منصور کندی , کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و روح اله بخشی، کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967127
آگهی تغییرات شرکت صدرا تجارت سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۵۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۷۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای روح اله بخشی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید غیاسوند به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967447
آگهی تغییرات شرکت صدرا تجارت سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۵۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۷۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سعید غیاسوندبه کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955075
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تجارت کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی با کدملی: xxxxxxxxx۰ و آقای علی اصغر جعفری منصور کندی با کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955081
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تجارت کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغر جعفری منصور کندی با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955401
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در: کرمانشاه، چهارراه مدرس، خیابان مطهری غربی، طبقه فوقانی بانک کشاورزی، کدپستی xxxxxxxxx۵ تاسیس گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و آقای روح اله بخشی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرشعبه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953044
آگهی تغییرات شرکت ویژن تجارت عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی، کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغر جعفری منصور کندی , کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953049
آگهی تغییرات شرکت ویژن تجارت عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی، کدملی: xxxxxxxxx۰ و آقای علی اصغر جعفری منصور کندی، کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946739
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی: xxxxxxxxx۰ و خانم صغرا جعفری ثمر کدملی: xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946743
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پروین مهدوی پورکدملی: xxxxxxxxx۴ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل و آقای روح اله بخشی کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم صغرا جعفری ثمر کدملی: xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات