نریمان شعربافی

آقای نریمان شعربافی

کد ملی 218098xxxx
گراف ارتباطات
17
شرکت‌ها
58
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13396330
آگهی تغییرات خیریه جود الجواد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxxxxx/xxx۸/xxx/۱/۰۲/۰۳/۰۲/xxx۴ مورخ ۶/۱۱/۹۵ نیروی اتظامی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم زهرا زبردست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای علی اصغر زبر دست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم فاطمه زبردست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای ابوالفضل زبردست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ پروانه زبر دست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و امیر اسد الفتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا میرنجات بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره (خزانه دار و رئیس هیئت مدیره) و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی موسسه انتخاب شد. نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. فرمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715999
آگهی تغییرات شرکت میلان آردین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای نریمان شعربافی به شماره ملی:xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای یحیی محمدزاده به شماره ملی:xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای محمد رضا بهزادیان به شماره ملی:xxxxxxxxx۱، آقای محمدعلی پنجه فولادگران به شماره ملی:xxxxxxxxx۵، آقای اسمعیل تبادار به شماره ملی:xxxxxxxxx۴، آقای عبداله رمضان زاده به شماره ملی:xxxxxxxxx۲، آقای علی اصغر زبردست به شماره ملی:xxxxxxxxx۶ و آقای سیف اله مرادی به شماره ملی:xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سمت اعضای هیئت مدیره برای به قرار ذیل تعیین گردید:آقای محمدعلی پنجه فولادگران به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر زبردست به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیف اله مرادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضای کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708175
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین‌المللی وانیاریل سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۶۴۳۹۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۱۷۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. آقایان نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر قرا محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658809
آگهی تغییرات شرکت پارس لاریم شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۰۰۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید خلیل هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۲ وخانم مژگان حیدری نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ و طیبه امیر با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای نریمان شعر بافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم شیماء پولاد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ به تصویب رسید..
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586451
آگهی تغییرات شرکت مرکز کنترل ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و خانم فاطمه فتحعلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530769
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی فولاد جعفری سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۸۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نریمان شعر بافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: خانم طاهره جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم زهرا کرامت هروی خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و نامه های اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504855
آگهی تغییرات شرکت نورد زاگرس ملایر سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸۴۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۰۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454657
آگهی تغییرات شرکت مفتول صنعت ملایر سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۸۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۲۵۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نریمان شعر بافی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448745
آگهی تغییرات شرکت ذوب و آهن آلیاژی ملایر سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۹۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۵۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نریمان شعربافی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524675
آگهی تغییرات شرکت پارس لاریم شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۰۰۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
خانم شیما پولادزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل و آقای نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338931
آگهی تغییرات شرکت پارس سیلوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به ترتیب زیر انتخاب گردیدند. آقای احمد خرم کدملی xxxxxxxxx۴
آقای مهدی اسپندیاری محلاتی کدملی xxxxxxxxx۵
آقای عبداله فرهنگی xxxxxxxxx۶
آقای نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر زبردست به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303651
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین‌المللی وانیا ریل شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۴۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۷۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
آقای بیژن عامریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید علی امیریه شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مهرنوش حاجی ابوالقاسم علاف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
آقای نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر قرامحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303653
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین‌المللی وانیاریل سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۴۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۷۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر قرامحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225665
آگهی تغییرات شرکت پایور پولاد رستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
احمد خرم کدملیxxxxxxxxx۴ و عبدالمحمد زاهدی کدملیxxxxxxxxx۱ و کریم دوست محمدی کدملیxxxxxxxxx۰
نریمان شعربافی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسن حاجی اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203218
آگهی تغییرات شرکت ایرتمپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۲۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۴۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه فتحعلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177658
آگهی تغییرات شرکت میلان آردین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. نریمان شعربافی ک.م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالمحمد زاهدی ک.م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065933
آگهی تصمیمات شرکت گل ابزار درخشان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۱۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۳۴۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و زهره السادات تاج زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین اعظمی امید به کدملی xxxxxxxxx۷ و حسن صادقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح تقی زاده حصاری به کدملیxxxxxxxxx۰ حسن صادقی به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح تقی زاده حصاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین اعظمی امید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986236
آگهی تصمیمات شرکت مفتول صنعت ملایر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۴۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۲۵۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سعید صالحی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: راحله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و زهرا کرامت هروی خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادهای داخلی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ماده ۳۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971512
آگهی تصمیمات شرکت نورد زاگرس ملایر سهامی خاص شماره ثبت۱۷۸۴۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۷۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سعید صالحی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا کرامت هروی خواه به ک م xxxxxxxxx۸ و غلامعباس جعفری به ک م xxxxxxxxx۰ و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل الحاق و اصلاح گردید. شرکت می تواند در صورت تصویب کلیه اعضاء در شرکتهای دیگر ادغام و یا بلعکس اقدام نمایند. غلامعباس جعفری بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا کرامت هروی خواه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی اعم از مکاتبات و قراردادهای داخلی و امور اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915492
آگهی تصمیمات شرکت پارس لاریم سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۰۰۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و شیما پولادزاده به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963295
آگهی تصمیمات شرکت پارس لاریم سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۰۰۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و شیما پولادزاده به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940498
آگهی تصمیمات ذوب آهن آلیاژی ملایر شرکت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سعید صالحی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: راحله جعفری به ک م xxxxxxxxx۹ زهرا کرامت هروی خواه به ک م xxxxxxxxx۸ راحله جعفری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، زهرا کرامت هروی خواه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اعم از مکاتبات و قراردادهای داخلی و امور اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753804
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایرسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۶۵۹۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سعید صالحی لباسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: راحله جعفری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهرا کرامت هروی خواه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از جمله چک، قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10543174
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سعید صالحی لباسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: راحله جعفری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهرا کرامت هروی خواه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از جمله چک، قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742004
آگهی تغییرات شرکت میلان آردین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۹۶۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فو ق العاده مورخ۲۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالمحمد زاهدی به عنوان بازرس علی البدل، آقای نریمان شعربافی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۶/۵/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدعلی پنجه فولادگران و آقای علی اصغر زبردست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و سیف اله مرادی و آقای اسمعیل تبادار و آقای محمدرضا بهزادیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای یحیی محمدزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۶/۵/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدعلی پنجه فولادگران به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر زبردست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی محمدزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سیف اله مرادی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل تبادار به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا بهزادیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیف اله مرادی به سمت مدیرعامل.
۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از سه راه فاطمی ک افتخاری نیا پ۶۳ ط۳ واحد۶ کدپستیxxxxxxxxx۷ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۷ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و امضای مکاتبات اسناد و اوراق عادی با مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683962
آگهی تصمیمات شرکت کارپاک ایرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۸۹۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۴۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عباس خدیو به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683964
آگهی تصمیمات شرکت مرکز کنترلسهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۲۶۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۸۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه فتحعلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10285838
آگهی تصمیمات شرکت کارپاک ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۴۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عباس خدیو به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612719
آگهی تصمیمات شرکت ایرتمپ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه فتحعلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیومرث زمانی علویجه به کدملی xxxxxxxxx۱ و نوذر زمانی علویجه به کدملی xxxxxxxxx۸۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ کیومرث زمانی علویجه به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، نوذر زمانی علویجه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728859
آگهی تصمیمات شرکت ایرتمپ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۲۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه فتحعلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیومرث زمانی‌علویجه به کدملی xxxxxxxxx۱ و نوذر زمانی‌علویجه به کدملی xxxxxxxxx۸۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ کیومرث زمانی‌علویجه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، نوذر زمانی‌علویجه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 567151
آگهی تصمیمات شرکت گل ابزار درخشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۳۴۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و زهره السادات تاج زاد به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552452
آگهی تأسیس شرکت پایور پولاد رستا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: عبارتند از سرمایه گذاری و انجام فعالیت در کلیه امور مجاز صنعتی، کشاورزی، بازرگانی به ویژه خرید و فروش و فراوری انواع ضایعات صنعتی، آهن آلات با شرکت در مناقصات و مزایده های بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، همچنین فعالیت در اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی و انجام امور تجاری و بازرگانی مجاز و واردات و صدور انواع کالاهای مجاز صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی، مدیریتی قبول و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و تاسیس شرکت های مربوطه و دریافت تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و احداث واحدهای مربوطه در داخل و خارج از کشور با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مطهری ـ خیابان لارستان ـ کوچه نوروزی ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دویست هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد دویست هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۷/۱/۹۱ نزد بانک کارآفرین شعبه همدان کد xxx۳۵ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای علی اصغر زبردست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای عزیزاله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محمد خورشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای عزیزاله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقایان عزیزالله جعفری به عنوان مدیرعامل و علی اصغر زبردست به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره آقای محمد خورشیدی به عنوان عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای سید حسن حاجی اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549394
آگهي تصميمات شرکت کار پاک ايران سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۲۸۹۴۷ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۷۴۴۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عباس خدیو به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی افشار به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ نادر افشار به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ اسماعیل امینی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ مهین امین اللهی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ مهدی افشار به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نادر افشار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527827

آگهی تصمیمات شرکت نورد زاگرس ملایر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سعید صالحی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10363216
آگهی تصمیمات شرکت نورد زاگرس ملایر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۸۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: نریمان شعربافی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سعید صالحی لباسی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10522940
آگهی تصمیمات شرکت کارپاک ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۸۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۴۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و عباس خدیو به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9794957
آگهی تصمیمات شرکت مفتول صنعت ملایر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۴۸۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۲۵۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سعید صالحی‎لباسی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521278
آگهی تصمیمات شرکت گل سیم استوار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۳۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حسین محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامعباس جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مینا جعفری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687167
آگهی تغییرات شرکت صنایع زاگرس مفتول ملایر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۶۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۹/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صالحی‌لباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۹/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامعباس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم زهرا کرامت‌هروی‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم راحله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۹/۸/xxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای غلامعباس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و خانم زهرا کرامت‌هروی‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم راحله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم راحله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۳/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390209
آگهی تصمیمات شرکت گل ابزار درخشان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۱۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۳۴۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و زهره السادات تاج زاد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن صادقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح تقی زاده حصاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمدحسین اعظمی امید به کد ملی xxxxxxxxx۷ که حسن صادقی به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح تقی زاده حصاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین اعظمی امید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331540
آگهی تصمیمات شرکت گل ابزار درخشان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۱۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۳۴۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و زهره السادات تاج زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730734
آگهی تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت مفتول صنعت ملایر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۴۸۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۲۵۵۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۷/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. نریمان شعربافی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جوادی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201143
آگهی تصمیمات شرکت نورد زاگرس ملایر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سعید صالحی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968637
آگهی تأسیس شرکت پایور پولاد رستا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: عبارتند از سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت در کلیه امور مجاز صنعتی، کشاورزی، بازرگانی به ویژه خرید و فروش و فراوری انواع ضایعات صنعتی، آهن‌آلات با شرکت در مناقصات و مزایده‌های بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، همچنین فعالیت در اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی و انجام امور تجاری و بازرگانی مجاز و واردات و صدور انواع کالاهای مجاز صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی، مدیریتی قبول و اعطای نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی و تاسیس شرکت‌های مربوطه و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و احداث واحدهای مربوطه در داخل و خارج از کشور با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مطهری ـ خیابان لارستان ـ کوچه نوروزی ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دویست هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد دویست هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۷/۱/۹۱ نزد بانک کارآفرین شعبه همدان کد xxx۳۵ پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علی‌اصغر زبردست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای عزیزاله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمد خورشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای عزیزاله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقایان عزیزالله جعفری به عنوان مدیرعامل و علی‌اصغر زبردست به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره آقای محمد خورشیدی به عنوان عضو هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای سید حسن حاجی‌اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996635
آگهی تصمیمات شرکت کار پاک ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۸۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۴۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عباس خدیو به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی افشار به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ نادر افشار به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ اسماعیل امینی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ مهین امین‌اللهی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ مهدی افشار به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نادر افشار به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11027166
آگهی تصمیمات شرکت مرکز کنترل ایران سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و فاطمه فتحعلیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کیومرث زمانی‌علویجه به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ ساسان زمانی‌علویجه به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ نوذر زمانی‌علویجه به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ اینگر یدکیل‌گر به کد ملی xxxxxxxxx۷ ت به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۴/۹۰ : کیومرث زمانی‌علویجه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ـ اینگر یدکیل‌گر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ساسان زمانی‌علویجه رسولی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها واوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از آقایان رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059928
آگهی تصمیمات شرکت مرکز کنترل سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۲۶۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۸۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه فتحعلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159357
آگهی تصمیمات شرکت کار پاک ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۸۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۴۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۹/۸۹ واصل گردید: عباس خدیو شماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل و نریمان شعربافی به ش‌ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11185569
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن آلیاژ ملایر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سعید صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: راحله جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، زهرا کرامت‌هروی‌خواه به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11368033
آگهی تصمیمات شرکت ایرتمپ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۲۶۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید.نریمان شعربافی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و فاطمه فتحعلیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11463209
آگهی تغییرات شرکت تولید انواع سیم‌های مشبک زند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۷۱۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۹/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای نریمان شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صالحی‌لباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۹/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامعباس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و طاهره جعفری و خانم مینا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا کرامت‌هروی‌خواه تا تاریخ ۹/۸/xxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای غلامعباس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و طاهره جعفری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم مینا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم زهرا کرامت‌هروی‌خواه به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامعباس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11545166
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی فولاد جعفری سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۸۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای نریمان شعربافی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین محمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۸ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11720515
آگهی تصمیمات شرکت گل ابزار درخشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۳۴۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و زهره‌السادات تاج‌زاد به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11723002
آگهی تصمیمات شرکت پارس لاریم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۰۰۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سید مهدی جلالی‌تبار به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به کدملی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مژگان حیدری‌نژاد به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و طیبه امیر به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و سید علی امیر به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۰ سید علی امیر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و طیبه امیر به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مژگان حیدری‌نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11904576
آگهی تغییرات شرکت میلان آردین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۹۶۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فو‌ق‌العاده مورخ۲۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبدالمحمد زاهدی به عنوان بازرس علی‌البدل، آقای نریمان شعربافی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۶/۵/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدعلی پنجه‌فولادگران و آقای علی‌اصغر زبردست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و سیف‌اله مرادی و آقای اسمعیل تبادار و آقای محمدرضا بهزادیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای یحیی محمدزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۶/۵/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدعلی پنجه‌فولادگران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌اصغر زبردست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای یحیی محمدزاده به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیف‌اله مرادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اسمعیل تبادار به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا بهزادیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیف‌اله مرادی به سمت مدیرعامل.

۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از سه راه فاطمی ک افتخاری‌نیا پ۶۳ ط۳ واحد۶ کدپستیxxxxxxxxx۷ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۷ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب رئیس هیئت‌مدیره با مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و امضای مکاتبات اسناد و اوراق عادی با مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11915473
آگهی تصمیمات شرکت وانیاریل سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۲۶۴۳۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۷۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و علی کرم‌بیگی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11925688
آگهی تصمیمات ذوب آهن آلیاژی ملایر شرکت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سعید صالحی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: راحله جعفری به ک م xxxxxxxxx۹ زهرا کرامت‌هروی‌خواه به ک م xxxxxxxxx۸ راحله جعفری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، زهرا کرامت‌هروی‌خواه بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اعم از مکاتبات و قراردادهای داخلی و امور اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12028290
آگهی تصمیمات شرکت گل سیم استوار سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۳۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سعید صالحی‌لباسی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات