سید محمد احمدیان

آقای سید محمد احمدیان

کد ملی 214185xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
93
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14481606
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : خانم راحیل اردشیر لاریجانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو ورئیس هئیت مدیره خانم احترام ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نائب رئیس هئیت مدیره آقای میثم پور جوادی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هئیت مدیره آقای سید محمد احمدیان کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هئیت مدیره و سهامداران ) انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته وبرات و اسناد و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء متفقا با مهر شرکت یا مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503085
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم راحیل اردشیر لاریجانی ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم احترام ابراهیمی ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای میثم پور جوادی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان ک. م xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقییه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و اسناد و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء متفقا با مهر شرکت یا مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473817
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم راحیل اردشیر لاریجانی ش م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم احترام ابراهیمی ش م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد احمدیان ش م xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و اسناد و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء باامضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404389
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رویا اردشیر لاریجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیده طهورا احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) تعیین گردیدند. - کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و اسناد و قراردادها با امضاء رئیس هئیت مدیره یا نایب رئیس هئیت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و یا مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12324441
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم رویا اردشیر لاریجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هئیت مدیره خانم مریم ابدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره خانم مریم احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هئیت آقای سید محمد احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران و هئیت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضاء رئیس هئیت مدیره یا نائب رئیس هئیت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا" یا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292610
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم رویا اردشیرلاریجانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم ابدی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم احمدیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا یا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243239
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رویا اردشیر لاریجانی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم احمدیان بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیده طهورا احمدیان بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت و سید محمد احمدیان بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران و هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187973
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید محمد احمدیان کدملیxxxxxxxxx۳ و خانم رویا اردشیر لاریجانی کدملیxxxxxxxxx۰ و خانم مریم احمدیان کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020065
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ با نمایندگی آقای عبداله رنجبر تا تاریخ ۷/۵/۹۳. در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021208
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص با نمایندگی آقای عبداله رنجبر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۵/۹۳. ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضای آقای رضا رستمی همراه با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001794
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی محیا آمل خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۱/xxx۳. ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001812
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی محیا آمل خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۰/۱۱/xxx۳ در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000208
آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی و صنایع آشامیدنی طهورا نوش شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۳. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مندیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000215
آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی و صنایع آشامیدنی طهورا نوش شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۳ در تاریخ ۰۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914619
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۹/xxx۳
در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914620
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر رحمان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۶/۹/xxx۳
۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و یا مدیرعامل با یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888081
آگهی تغییرات شرکت سوربن ترابر خزر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا برخورداری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۷/۲/xxx۲.
۳ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۶/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536708
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲/۷/۹۳.

در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885663
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲/۷/۹۳.
در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885668
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۷/۹۳.
۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها با امضائ رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا متفقا" با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749030
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمالسهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۵۶۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۰۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رنجبر به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سیدمحمد احمدیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ و یداله رنجبر به ش ملی xxxxxxxxx۹ و بهمن اصلانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و مریم ابدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد احمدیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یداله رنجبر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716903
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآبادسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۷/۵/۹۳.
در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716948
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآبادسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۵/۹۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709449
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مسافربری شایستگان بابلسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۲۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای نادر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام کامران فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم معصومه دامادیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی راس الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم رویا اردشیرلاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۲/۴/xxx۳
در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709461
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مسافربری شایستگان بابلسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۲۲۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی راس الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و و خانم رویا اردشیرلاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم معصومه دامادیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی راس الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399976
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مسافربری شایستگان بابل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نادر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام کامران فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم معصومه دامادیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی راس الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم رویا اردشیرلاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۲/۴/xxx۳ در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716908
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورناسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ با نمایندگی آقای عبداله رنجبر تا تاریخ ۷/۵/۹۳.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716947
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورناسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص با نمایندگی آقای عبداله رنجبر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علینقی جعفری گواسرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۵/۹۳.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062013
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ با نمایندگی آقای عبداله رنجبر تا تاریخ ۷/۵/۹۳. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707263
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیورسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۵/xxx۳.
در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707264
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیورسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر یونس نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۶/۵/xxx۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704403
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آملسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۳
در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706204
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آملسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عارف درزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۳
۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات با امضا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9715390
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۳

در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680917
آگهی تغییرات شرکت سپهر کوثر ایرانیانسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۲۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امیر رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی تبریزی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۱/۴/xxx۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680918
آگهی تغییرات شرکت سپهر کوثر ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۲۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی تبریزی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تبریزی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا با امضا یکی از اعضا و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۰۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468356

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی محیا آمل خزر
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل
در تاریخ۱۸/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113012
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات طیور گستر طلایی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۱۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۱/xxx۲. در تاریخ ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602291
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای صابر یونس‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۵/۹۱.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968877
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۶/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۶/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۰۶/۰۴/xxx۲.

در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756324
آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی و صنایع آشامیدنی طهورا نوش شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌اصغر بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10530975
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر یونس نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121700
آگهی تأسیس شرکت نیاکو گستر شمال سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۵/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خدمات انبارداری شامل احداث و نگهداری و ساخت مخازن خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری تاسیس کارخانجات مرتبط با موضوع شرکت ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور.. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران اتوبان صدر خ بهار شمالی لاله پ ۱۰ ط ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۴/۵/۹۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم رویا اردشیرلاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم مریم احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای نادر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای سید یوسف مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295382
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف رضا احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف رضا احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10548374
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محسنی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756205
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۲/۵/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای یداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۱۲/۵/xxx۱.

در‌ تاریخ۶/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517105
آگهی تأسیس شرکت ترنم گستر خلیج فارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خدمات انبارداری شامل احداث و نگهداری فنی و ساخت مخازن خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری برای شرکت و تاسیس کارخانجات مرتبط با موضوع شرکت ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار پ ۷۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصدهزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۰۷/۰۴/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم مریم ابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای یداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا متفق با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای صابر یونس نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای کاظم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661772
آگهی تأسیس شرکت مجتمع کارخانجات طیور گستر طلایی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۰۱/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۳/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع خوراک دام و طیور و آبزیان صادرات و اقدام به هر گونه عملیات کشاورزی دامداری و صنعتی و احداث و ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری انجام هر گونه معاملات خارجی داخلی و بازرگانی مربوط به فعالیت شرکت، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار پ۷۱‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۹ مورخ۱۷/۰۱/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ سفته‌ بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای نادر رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای صابر یونس‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765163

آگهی تأسیس شرکت مجتمع کارخانجات طیور گستر طلایی سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
تولید انواع خوراک دام و طیور و آبزیان صادرات و اقدام به هرگونه عملیات کشاورزی و دامداری و صنعتی و احداث و ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری انجام هرگونه معاملات خارجی داخلی و بازرگانی مربوط به فعالیت شرکت ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار پ۷۱ - کد پستی xxxxxxxxx۳

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۱۷/۰۱/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای عبد اله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - آقای نادر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای صابر یونس نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542035

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی محیا آمل خزر
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱
در تاریخ۱۹/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072817
آگهی تغییرات شرکت آریس خودروسازان دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید رمضان زاده نظیف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ در تاریخ ۰۷/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286815
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ ۱۸/۵/۹۱. در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919849
آگهی تغییرات شرکت آرام تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹۷۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۲۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای دای شوکانک بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بدعت ایما شرق با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای کامبیز مهرتاش بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سپیدگستر تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد عبداللهیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۵/۹۱.

در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10182047
آگهی تاسیس شرکت آریس خودروسازان دیزل سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه طراحی، توسعه، ساخت، تولید، مونتاژ، تدارک، توزیع، صادرات، واردات پس از اخذ مجوزهای لازم و یا بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی وسایل نقلیه اعم از سبک و سنگین و اتوبوس، مینی بوس، میدی باس و قطعات، اجزاء و متفرعات وابسته و اخذ دانش فنی و فناوری و اخذ امتیازهای مقتضی از شرکت داخلی و بین المللی صاحب فناوری و محصولات پیشرفته و وسایل نقلیه و قطعات، اجزاء و متفرعات وابسته ارائه خدمات پس از فروش، تاسیس شعب یا دفاتر نمایندگی در ایران و دیگر کشورها انجام کلیه امور بازرگانی، تجارتی، صادرات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز اعم از خدمات و ملزوماتی و مهندسی و تجهیزات و ماشین آلات و وسایل نقلیه سبک و سنگین به خارج از کشور و اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز اعم از خدمات و ملزومات فنی و مهندسی و صنعتی، ماشین آلات خطوط حمل و نقل شهری مانند خطوط مترو شامل ریل و تجهیزات کنترل و واگن، مونوریل، اتوبوس و مینی بوس و ون و انواع اتومبیل به داخل کشور و اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، خرید و فروش، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی مواد غذایی، گشایش اعتبار اسنادی و LC برای شرکت نزد بانکها، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی، گشایش اعتبار، ارزی و ریالی در بانکهای داخلی و خارجی، انجام کلیه امور مربوط به پروژه‌های راهسازی و سدسازی و هرگونه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت، اخذ تکنولوژی و لیسانسهای مقتضی از هر شرکت داخلی و بین المللی صاحب تکنولوژی و محصولات پیشرفته وسایل نقلیه و قطعات و متفرعات وابسته برای شرکت، اعطا تکنولوژی و نمایندگی به شرکتهای داخلی و بین المللی جهت گسترش بازار، ایجاد شرکت‌های مشترک صاحبان تکنولوژی سرمایه یا محصولات پیشرفته برای توسعه و ارتقاء توان در بازارهای ایران و دیگر کشورهای بدون قید و انحصار خدمات پس از فروش برای وسایل نقلیه مزبور ارتقاء سطح پیشرفته تکنولوژی و دانش فنی در زمینه‌های فوق الذکر از طریق ایجاد و یا همکاری با شرکتهای مطرح صاحب دانش فنی تاسیس و شعب یا دفاتر منطقه‌ای یا دفاتر نمایندگی در ایران و دیگر کشورها، خرید و نصب خطوط تولیدی و ماشین آلات و تجهیزات تولید و اخذ یا اعطای نمایندگی در امور فوق الذکر در داخل و خارج از کشور، انجام هرگونه اقدامات و فعالیتهای مجاز تجاری و اقتصادی که مربوط به موضوع شرکت بوده و یا برای به انجام رسانیدن موضوع شرکت مفید و مقتضی و یا ضروری باشد، تاسیس شرکتهای تابعه یا وابسته بدون قید و انحصار و بطور کلی کسب و ارتقاء یا حصول اهداف شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار پ ۷۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۴/۵/۸۹ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مجید رمضان زاده نظیف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای امیر رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای علی الطافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای صابر یونس نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای کاظم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10163252
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی میلاد گستر سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۷/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ ۲۲/۷/xxx۱. در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568362
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری و بازرگانی میلاد گستر سپهر سهامی ‌‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۴۳۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علینقی جعفری‌گواسرائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۷/xxx۱.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل سفته برات چک و اسناد رسمی و قراردادها با امضای ثابت نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595165
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۶/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۹/xxx۳

در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596568
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۳/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱

در تاریخ۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674166
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱.

در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675252
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عبداله رنجبر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علینقی جعفری‌گواسرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۵/۹۳.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696921
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مسافربری شایستگان بابل سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۲۲۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی راس‌الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و و خانم رویا اردشیرلاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم معصومه دامادیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی راس‌الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709043
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۵۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۰۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رنجبر به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سیدمحمد احمدیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ و یداله رنجبر به ش ملی xxxxxxxxx۹ و بهمن اصلانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و مریم ابدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمد احمدیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و یداله رنجبر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و یا با امضای نایب رئیس هیئت‌مدیره با مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10744629
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای یداله رنجبر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای یوسف‌رضا احمدیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۵/xxx۱.

در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928055
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۵۰ و شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد رضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ ۱۱/۵/xxx۱.

در تاریخ ۱۶/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933767
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی محیا آمل خزر سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۹۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نادر رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱

در تاریخ۱۹/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959035
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۶/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۵/xxx۳.

در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10998922
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عارف درزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۱۲/۵/xxx۱.

در تاریخ ۲۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033705
آگهی تغییرات شرکت سوربن ترابر خزرسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۷۶۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا برخورداری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۱۷/۲/xxx۲.

۳ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071382
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علینقی جعفری‌گواسرائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۶/۴/xxx۱.

در‌ تاریخ۱۶/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11181002
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۷/۵/۹۳.

در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11269115
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمدعلی اربابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱.

در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11295811
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۵۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۰۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رنجبر به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سیدمحمد احمدیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ و یداله رنجبر به ش ملی xxxxxxxxx۹ و بهمن اصلانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و مریم ابدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمد احمدیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و یداله رنجبر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و یا با امضای نایب رئیس هیئت‌مدیره با مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373511
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی محیا آمل خزر سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۹۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل

در تاریخ۱۸/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11382130
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عارف درزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۳

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات با امضا رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت یا نایب رئیس هیئت‌مدیره با مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11404734
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی محیا آمل خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۶۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عارف درزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱.

۴ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443752
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیورسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای صابر یونس‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۶/۵/xxx۳.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11477643
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی محیا آمل خزر سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۹۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عارف درزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۵/xxx۱

در تاریخ۲۸/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666432
آگهی تغییرات شرکت گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۷/۵/۹۱.

در تاریخ۱۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11674938
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۵۰ و شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمدرضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره یا احمدرضا رستمی همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11677035
آگهی تغییرات شرکت سپهر کوثر ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۲۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امیر رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی تبریزی‌نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۱/۴/xxx۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11694879
آگهی تغییرات شرکت سوربن ترابر خزر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۷۶۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به رسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جعفر رحمان‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۷/۲/xxx۲.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مدیرعامل متفقاً با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۱۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705646
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کاظم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۵/۹۳.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11711896
آگهی تغییرات شرکت سوربن ترابر خزر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۷۶۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۲/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۷/۲/xxx۲.

در‌ تاریخ۱۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11721918
آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی و صنایع آشامیدنی طهورا نوش شمال (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۴۲۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۰۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای منوچهر دلفانی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌اصغربابایی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۳/۵/xxx۱.

در‌ تاریخ۴/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11730054
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۱.

در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11770556
آگهی تغییرات شرکت آریس خودروسازان دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۲۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید رمضان‌زاده‌نظیف به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی الطافی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۵/۱۰/xxx۱.

۲‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک‌ و سفته‌ و برات‌ با امضای نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۰۷/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773517
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نادر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۷/۹۳.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها با امضائ رئیس هیئت‌مدیره یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضا متفقا" با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783457
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۶/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای یوسف‌رضا احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۲/۰۵/xxx۱..

۲‌ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک‌ سفته‌ برات‌ با امضا رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت یا نایب رئیس هیئت‌مدیره با مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11794410
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای یداله رنجبر به شماره‌ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمدعلی اربابی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۲/۵/xxx۱.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۶/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823197
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر گلستان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل می‌باشند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای یوسف‌رضا احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۱۶/۵/۹۱.

در تاریخ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11895694
آگهی تغییرات شرکت سپهر کوثر ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۲۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای امیر رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی تبریزی‌نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی تبریزی‌نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و یا با امضا یکی از اعضا و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۰۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11966292
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جعفر رحمان‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۶/۹/xxx۳

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و یا مدیرعامل با یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006049
آگهی تأسیس شرکت طیور گستر خزرسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث مرغداری و پرورش انواع مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار و مرغ مادر اجرا و احداث کارخانجات جوجه‌کشی جوجه یکروزه صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر گونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر تقاطع نیایش بلوار اسفندیار پ ۷۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۵/۹/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سید محمد احمدیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای بهمن اصلانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای یوسف‌رضا احمدیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای یوسف‌رضا احمدیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای صابر یونس‌نیا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای کاظم مرادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات