ناصر سالار

آقای ناصر سالار

کد ملی 214178xxxx
گراف ارتباطات
11
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14146192
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - امیر حسین هنر دوست کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرود کافی تهرانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . -کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله جردن - بلوار نلسون ماندلا - کوچه ایرج - پلاک ۱۴ طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985196
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان امیر حسین هنر دوست به کد ملی xxxxxxxxx۰ و فرود کافی تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر سالار به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره. آقای ناصر امین به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر ابراهیمی تطفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985201
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت هریک از اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد: آقای امیر حسین هنر دوست کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای فرود کافی تهرانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر سالار کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662737
آگهی تغییرات شرکت صرافی احمد سر کندی و شریک شرکت تضامنی به شماره ثبت ۴۲۷۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب سند صلح به شماره xxx۶۰ مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ دفتر خانه اسناد رسمی xxx، ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ کلیه سهم الشرکه خود را به احمد شهباز بیگی روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ واگذار نمود و از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. در نتیجه در سرمایه شرکت تغییر حاصل نگردید. لیست شرکاء پس از نقل و انتقال سهم الشرکه بشرح ذیل می‌باشد. احمد شهباز بیگی روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. احمد سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577250
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۹/xxx مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی جمالیان با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر سالاربا کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد باغستانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت تولیدوصادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امید پورحیدری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن نامداری باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تمامی قراردادها و عقود اسلامی و اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک بروات و سفته با امضا متفق ومشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضارئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976271
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹/xxx مورخه ۱۹/۰۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر نهاده‌های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان رییس هیئت مدیره، آقای سعیدخدامرادی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی احمدزاد اصل با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سالار با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد جاویدی قریچه با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، برای ادامه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل: بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده از سوی هیئت مدیره، مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی، با ایشان می‌باشد. (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داورمنتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم قطعی و نهایی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایدایی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. (تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه (دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها (پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی (تحصیل دارایی و سرمایه گذاری در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادهای کلان و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، متفقا و یا منفردا به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهایی با نرخهای جزئی و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12936865
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹ , xxx مورخ ۰۱/۰۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعیدخدامرادی با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر بجای حسین سلیمی برای ادامه مدت تصدی انتخاب شدند. مصطفی کلباسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی هلاکوئی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل، آقای محمداسماعیل نبیئی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، سید حسین هاشمی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سالار با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید خدامرادی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر برای ادامه مدت تصدی ابقاء گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860202
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم سلیمان پور شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و خانم فرزانه معتمدپناه شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و - اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای سعید تدین کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای ناصر سالار کدملی xxxxxxxxx۳ وآقای سیدحسین حسینی کدملی xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781978
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۰۳/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای مرتضی هلاکوئی برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند، در نتیجه اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای مرتضی هلاکوئی با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل آقای مصطفی کلباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمداسماعیل نبیئی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین هاشمی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12782007
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۰۳/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمداسماعیل نبیئی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید حسین هاشمی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی هلاکوئی با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و بروات و اسناد تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا و یا منفردا به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل: بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده، از سوی هیئت مدیره، مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی، با ایشان می‌باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی ویا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب _ با حق صلح یا بدون آن _ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و دفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجراییه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و …. و کارشناس و اموال بدهکار و …. و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۳۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۱/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدتقی جمالیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره ناصر سالار با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره رسول سعدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره یوسف بشرخواه با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره محسن نامداری با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - و تمامی قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و ابلاغ گردید : - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . - تدوین و پیشنهاد نمودار سازمانی ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و رویه های لازم برای اداره شرکت ، جهت تصویب هیات مدیره . - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن . - تدوین و پیشنهاد برنامه وبودجه سالانه شرکت برای تصویب هیات مدیره . - نصب وعزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق ودستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تشویق وتنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب برنامه و بودجه ، سازمان و تشکیلات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره شرکت . - پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب (اعم از ارزی و ریالی ، داخل ، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز . - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن . - قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز . - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید وفروش ، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مندرج در ماده ۲ اساسنامه و در چارچوب آئین نامه های مصوب هیات مدیره - پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) . - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید وفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن ها پس از تصویب هیات مدیره . - پیشنهاد به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق های دولتی و خصوصی و بانک ها و استرداد آن ها . - پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک ها ، شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هرمبلغ و به هرمیزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه . - پیشنهاد ترهین اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کراراً . - تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی های شرکت هرشش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس قانونی . - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و هم چنین تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت . - طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل و استرداد سند ، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . - تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضای هیات مدیره در شرکت های تابعه به هیات مدیره . - پیشنهاد پاداش عملکرد هیات مدیره شرکت های تابعه با توجه به نتایج عملکرد ایشان در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت های مزبور با تصویب هیات مدیره . - بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت های شرکت یا سرمایه گذاری ها و مشارکت-های جدید ، خرید وفروش سهام شرکت ها .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی کلباسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسماعیل نبیئی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مسعود صمیمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر سالار با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی هلاکوئی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مدیره برای بقیه مدت تصدی ابقا گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی کلباسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی هلاکوئی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد اسماعیل نبیئی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب، خط ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین هاشمی مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سالار با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره برای ادامه مدت تصدی ابقا گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261286
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
فرزانه معتمدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین هنردوست به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
سعید تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ناصر سالار به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید حسین حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261288
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سعید تدین (شماره ملی xxxxxxxxx۷) بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار (کد ملی xxxxxxxxx۳) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید حسین حسینی (کد ملی xxxxxxxxx۹) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249289
آگهی تغییرات شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
مهدی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن صفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی سعید اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی خسرو گلشن ایرانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت باشگاه فرهیخته پیشرو کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی اکبر غم خوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240649
آگهی تغییرات شرکت تضامنی صرافی احمد سرکندی و شریک به ‌شماره ثبت ۴۲۷۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد سرکندی با کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxx/xxx/xxx/۲۵ ریال و آقای ناصر سالار با کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxx/xxx/xxx/۲۵ ریال افزایش دادند.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش و ماده ۶ اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138821
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره که برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ـ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ۳ـ کشتیرانی جنوب شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ کشتیرانی والفجر شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ خدمات دریایی و مهندسی قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ که آقای مصطفی کلباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی ج اا به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمداسماعیل نبیئی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای محمدمسعود صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ادابی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چکها و اوراق بهادار و بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره که یکی از امضاها میبایستی امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032119
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدتقی جمالیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول سعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و یوسف بشرخواه به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و مجتبی تقی پور به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. مجتبی تقی پور به سمت مدیرعامل تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء تمامی قراردادها و عقوداسلامی اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008818
آگهی تغییرات شرکت آتیه تحقق آمال ساتا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود خلیق فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی خاص با نمایندگی آقای فرود کافی تهرانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرود کافی تهرانی به نمایندگی از شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل. ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009866
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای داود خلیق فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید حسین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای فرود کافی تهرانی تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۳ در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 942825
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سعید تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای داود خلیق فرد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت انرژی سیف مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسکندری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی خاص با نمایندگی آقای فرود کافی تهرانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرود کافی تهرانی به نمایندگی از شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 942828
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعید تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مدیریت انرژی سیف مبین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۷/۹/xxx۳
در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939827
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۷/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعید تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مدیریت انرژی سیف مبین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۷/۹/xxx۳

در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725086
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید داروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آصف یعقوبی به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و علیرضا خسروانی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و سید علی ارم به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ و منصور افتخاری به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بنابراین آصف یعقوبی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خسروانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور افتخاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود .
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886209
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۴۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمات مازندران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمد نوبخت به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی هاشم ولی‌پوری به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت سیمان کرمان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی اکبر دهنوی‌فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی روزعلی نیک‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ ناصر سالار به سمت رئیس هیئت‌مدیره، روزعلی نیک‌آبادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فریدون حسنی خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667200
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۴۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمات مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمد نوبخت به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی هاشم ولی پوری به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت سیمان کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی اکبر دهنوی فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی روزعلی نیک آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ ناصر سالار به سمت رئیس هیئت مدیره، روزعلی نیک آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657378
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ اکبر منصوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علی ارم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی گروه داروئی سبحان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آصف یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران دارو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10038291
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت مدیریت انرژی سیف مبین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا اسکندری و شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای داود خلیق فرد و شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای فرود کافی تهرانی تا تاریخ ۱۰/۲/۹۳. در تاریخ ۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600348
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعید تدین به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای ناصر سالار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و شرکت مدیریت انرژی سیف مبین سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا اسکندری و شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای داود خلیق فرد و شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای فرود کافی تهرانی تا تاریخ۱۰/۲/۹۳.
در تاریخ۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600354
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا سهامی خاص به شماره ثبت۴۶۱۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سعید تدین به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر سالار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای داود خلیق فرد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت انرژی سیف مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسکندری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی خاص با نمایندگی آقای فرود کافی تهرانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید تدین به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548447
آگهي تصميمات شركت سيمان شمال سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546426
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482310

آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال
سهامی عام به شماره ثبت xxx۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و مدیرعامل و غلامحسین وحیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رشیدافشار به کدملی xxxxxxxxx۳ و اسماعیل جوانبخت به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است.
پxxxxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946210
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و به نمایندگی اکبر منصوری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی ناصر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علیرضا خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آصف یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ اکبر منصوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا خسروانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آصف یعقوبی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارت بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9945538
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت صبا تامین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ محمود باقری‌مزیدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای محمدرضا پورابراهیمی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه تامین آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به جای محسن نجم‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید مهدی حسینی‌سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به جای مسعود گشته به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828182
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت شده به شماره۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۵/۹۰ نادر غفاری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و محمدرشید افشار به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ و اسماعیل جوانبخت به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ و غلامحسین وحیدنیا به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ و ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵‌ـ ضمنا نادر غفاری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین وحیدنیا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضا) به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911549
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا خسروانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ناصر محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و ناصر سالار به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تولید دارو تاکستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و آسف یعقوبی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442400
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۰ مصطفی کلباسی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و محمداسماعیل نبیئی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود صمیمی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم و ناصر سالار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر و احمد سرکندی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و براوت و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره که یکی از امضاها می‌بایستی امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9654449
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم زهرا عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین محمدی‌نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی عباس‌هرائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرود کافی‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی مروتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بیژن قاسملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعداله روحی‌لاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عبداله بهرامی‌ارنسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۱.

در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9643194
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیرو پارسیان بامسئولیت‎محدود به شماره ثبت ۳۸۲۸۴۳ و شناسه‎ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبداله بهرامی ارنسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۸۶ تاریخ تولد ۵/۲/xxx۸ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت، آقای سعید تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۷/۹/xxx۶ فرزند محمدتقی با پردات مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۹/۵/xxx۴ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بیژن قاسملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه ۴ تاریخ تولد ۱۰/۶/xxx۸ فرزند حبیب‎اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سعداله روحی لاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه ۷۹ تاریخ تولد ۲۵/۳/xxx۲ فرزند مصطفی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین خوش‎قامت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۶/۷/xxx۴ فرزند یوسف با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ نوع شرکت از بامسئولیت‎محدود به سهامی‎خاص تبدیل گردید.

۱ـ۲ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصدونود هزار سهم بانام، تعداد هشتصدوده هزار سهم بی‎نام می‎باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۲ـ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‎مدیره، آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره، آقای مهدی مروتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره، آقای بیژن قاسملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره، آقای سعداله روحی لاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره، آقای حسین خوش‎قامت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره، آقای عبداله بهرامی ارنسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت قائم‎مقام مدیرعامل، آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره (آقای حسین خوش‎قامت) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا قائم‎مقام مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۵ ـ ۲ ـ موسسه حسابرسی آروین پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۲/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845140
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی فریدون حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و مدیرعامل و غلامحسین وحیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد رشیدافشار به کدملی xxxxxxxxx۳ و اسماعیل جوانبخت به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره به امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10802874
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمدتقی جمالیان به ش ملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر سالار به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی تقی‌پور به ش ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و رسول سعدی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و پرویز جمعلی‌نتاج به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و اداری و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309783
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی معدنی تجارتی کاونده سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین داجمر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر و مصطفی کلباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و محسن سید اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و سید جواد عادلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ که محمدحسین داجمر به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مصطفی کلباسی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با ۲ امضاء اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره تمامی اختیارات مندرج در ماده ۴۲ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740435
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ اکبر منصوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید علی ارم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی گروه داروئی سبحان سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آصف یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران دارو سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773227
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید داروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آصف یعقوبی به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و علیرضا خسروانی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و سید علی ارم به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ و منصور افتخاری به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بنابراین آصف یعقوبی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا خسروانی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و منصور افتخاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11935091
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۲۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی مروتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای عبداله بهرامی‌ارنسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی عباس‌هرائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرود کافی‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بیژن قاسملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعداله روحی‌لاریحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی عباس‌هرائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11742322
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی مروتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بیژن قاسملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعداله روحی‌لاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبداله بهرامی‌ارنسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر‌عامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره (آقای مهدی مروتی) متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با قائم‌مقام مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11293755
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی مروتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بیژن قاسملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعداله روحی‌لاریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عبداله بهرامی‌ارنسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱.

در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11068646
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا سهامی خاص به شماره ثبت۴۶۱۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سعید تدین به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ناصر سالار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای داود خلیق‌فرد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت انرژی سیف مبین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسکندری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرود کافی‌تهرانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید تدین به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539454
آگهی تغییرات شرکت سامان آتیه تحقق آمال ساتا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سعید تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تدبیر نیرو پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای داود خلیق‌فرد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت انرژی سیف مبین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسکندری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرود کافی‌تهرانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرود کافی‌تهرانی به نمایندگی از شرکت اقتصادی و بازرگانی سجاد کالای ماهان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11308731
آگهی تأسیس شرکت تضامنی صرافی احمد سرکندی و شریک
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: صرافی نوع اول که به خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) و مسکوکات طلا و نقره در محل صرافی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سنایی، نبش کوچه ششم، پلاک ۴۷ (۲۵ جدید) ـ کدپستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای ناصر سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای احمد سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای احمد سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری به امضاء آقای احمد سرکندی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات