نبی اله کرمی

نبی اله کرمی

کد ملی 214024xxxx
گراف ارتباطات
15
شرکت‌ها
49
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14920143
آگهی تصمیمات شرکت ساروج بتن کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 11178 و شناسه ملی 14003928951
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1398.08.08 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. آقای محمد پیچکا با کد ملی 0439394015، آقای حسین ناجی با کد ملی 1286380545، آقای احمد هاشمی احمدی با کد ملی 0044287402، شرکت بازرگانی رحیل با شناسه ملی 10101085678 و آقای محمد رضا بادامی با کد ملی 068538510 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای محمد پیچکا با کد ملی 0439394015 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین ناجی با کد ملی 1286380545 به سمت رئیس هیئت مدیره،، آقای احمد هاشمی احمدی با کد ملی 0044287402، آقای محمد میر محمد صادقی با کد ملی 1285374703 به نمایندگی از شرکت بازرگانی رحیل با شناسه ملی 10101085678 و آقای محمدرضا بادامی با کد ملی 068538510 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3. کلیه قراردادهای رسمی، اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4. آقای نبی اله کرمی با کد ملی 2140245946 بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی با کد ملی 0421102705 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5.روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش980906903688600  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14552474
آگهی تغییرات شرکت رشد اندیشه پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . آقای نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سیف سیاه تنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14443263
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رحیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید آقای محمد میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۳: عضو هیأت مدیره . آقای مجتبی مشرف جوادی کد ملی xxxxxxxxx۹: عضو هیأت مدیره . آقای سیدمصطفی محتشمی پور کد ملی xxxxxxxxx۵: عضو هیأت مدیره . آقای رجاء میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۲: عضو هیأت مدیره . آقای رشاد میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۵: عضو هیأت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند آقای نبی اله کرمی کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوائی کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14418452
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تعالی آموزش و فرهنگ در تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ایجاد بستر مناسب هم افزایی و انتقال تجربیات اعضاء، کمک به ایجاد و تقویت رشد و تعالی آموزش و پرورش، مشاوره در جهت بهبود قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، انعکاس چالش ها و مشکلات و ارائه راه حل های ممکن به مراجع ذیربط. مطالعه و بررسی نظام ها و سیستم ها و قوانین کشور ها و اخذ تجربیات آن ها، برقراری ارتباط با سایر مجامع آموزشی و فرهنگی داخلی و بین المللی به منظور ارتقاء بنیه ی علمی و فرهنگی، انتشار کتب و نشریات در زمینه فرهنگ و تعلیم و تربیت با اخذ مجوز های لازم، برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی، شرکت دادن اعضاء در مجامع بین المللی، برگزاری نمایشگاه های علمی و فرهنگی، موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی به معنای اجاره فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه های خاص می باشد نیست و بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. برابر مجوز شماره xxx۸۹ تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۷ سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اگهی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، ولنجک، خیابان بوستان سوم، بن بست گلستان یکم، پلاک ـ ۶، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۷ اولین مدیران: خانم لیلی محمد حسین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال خانم آناهیتا اصلاح پذیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم بهار میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای عبداله شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صادق صادق پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محرم نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم خیریه بیگم حائری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه، با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. بازرسین: آقای نبی اله کرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب و آقای عباس سعید پورگیلوائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و قبول سمت نمودند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253473
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992709
آگهی تغییرات غیردولتی عام المنفعه بنیاد رشد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ و مجوز وزارت کشور بشماره xxxxxx مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان شهرام جایری کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و نبی اله کرمی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883183
آگهی تغییرات شرکت راهبران شبکه ایده آل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۷۳۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ستاره حاتم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای امیر حاتم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرزند نورعلی متولد ۱۵/۰۱/xxx۱ به نشانی فوق با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: یوسف حاتم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال امیرعباس نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال اکرم متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال ستاره حاتم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال امیر حاتم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال هیئت مدیره شرکت مرکب از ۳ نفر خواهد_بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین شرکا یا از خارج انتخاب میشوند و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح میگردد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در نتیجه ماده مربوطه ئر اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883215
آگهی تغییرات شرکت راهبران شبکه ایده آل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۷۳۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف حاتم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش داد. آقای امیرعباس نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود، از شرکت خارج گردید خانم اکرم متقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود، از شرکت خارج گردید آقای نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود، از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: یوسف حاتم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال ستاره حاتم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال امیر حاتم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866383
آگهی تغییرات شرکت تشخیص و درمان منادیان رشد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی علمازاده xxxxxxxxx۴ و فرزاد علاقمندان xxxxxxxxx۸ و ناصر خانی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند آقای نبی اله کرمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812288
آگهی تغییرات شرکت رشد اندیشه پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۱/۰۳/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سیف سیاه تنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687169
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رحیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نبی الله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و عباس سعید پور گیلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576111
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری صندوق قرض الحسنه متولیان رشد درتاریخ ۰۱/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: - افتتاح حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی مطابق ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی افتتاح حسابهای سپرده قرض الحسنه ویژه ریالی وجوه اداره شده مطابق ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی نگهداری حداکثر ۵ درصد کل سپرده‌های دریافتی به صورت (اوراق مشارکت با تضمین بانکها. بانک مرکزی یا دولت) (سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانکها سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانکها) (سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانکها) و یا ترکیبی از آنها؛ - اعطای وام قرض الحسنه برای نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، ساخت، تآمین و تعمیرات مسکن و کمک هزینه‌های تحصیلی، از محل مانده منابع صندوق اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت. اشخاص حقیقی و یا حقوقی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - حکمت - کوچه عابدی - کوچه فیروزه - پلاک ۱۲ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده ۲۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم بهار میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده ۱۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای رشاد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۱۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای رجاء میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه بازرگانی رحیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و به نمایندگی سکینه باغ خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه رشد اندیشه پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و به نمایندگی رسول خوش دست کاخکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه غیردولتی عام المنفعه بنیاد رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و به نمایندگی مجتبی مشرف جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و به نمایندگی بابک خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فاطمه نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای رشاد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال بازرگانی رحیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و به نمایندگی سکینه باغ خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال رشد اندیشه پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و به نمایندگی رسول خوش دست کاخکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت ۲ سال موسسه غیردولتی عام المنفعه بنیاد رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و به نمایندگی مجتبی مشرف جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال موسسه رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و به نمایندگی بابک خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء حداقل یک نفر از اعضا اصلی و مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد_بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه آقای نبی اله کرمی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپور گیلوائی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بموجب مجوز شماره xxx۳۷/۹۶ مورخ ۱۳/۲/۹۶ بانک مرکزی آگهی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316515
آگهی تغییرات غیردولتی عام المنفعه بنیاد رشد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ اداره کل امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای شهرام جابری به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس بنیاد و رئیس هیئت مدیره آقای محمد شهاب سیدجلالی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی مشرف جوادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای رشاد میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود جمالی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره امضای اسناد بهادار و تعهدآور بنیاد توسط رئیس بنیاد ممهور به مهر بنیاد واجد اعتبار می‌باشد. در غیاب رئیس بنیاد اسناد مذکور با امضای ۲ نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بنیاد معتبر می‌باشد. رئیس بنیاد و اعضای هیئت مدیره می‌توانند در موارد لزوم حق امضای خود را با اعطای وکالت رسمی به دیگران واگذار نمایند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13207141
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی رشد شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد شریف به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بنیاد رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت تعاونی چند منظوره شریف به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت بازرگانی رحیل به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ آقای عباس میرزا ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای نبی اله کرمی فرزند علی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172805
آگهی تغییرات شرکت رشد ورزش پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - آقای نبی اله کرمی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپور گیلوائی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134317
آگهی تغییرات شرکت رشد اندیشه پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۶۲
آگهی تغییرات شرکت رشد اندیشه پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه، حساب سود و (زیان) و صورتهای مالی شرکت، برای سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۳/xxx۵ مورد تصویب رار گرفت. - آقای نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سیف سیاه تنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132666
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آرمان مهر طبیعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۲۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا پوردامناب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی مشرف جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی رحیل با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ آقای مهدی مسکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای سید محمدحسن داودی شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای بهادر بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128985
آگهی تغییرات شرکت آریا سپاهان ثنان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۲۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۰۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزاد علاقمندان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وشرکت بازرگانی رحیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی آقای نبی اله کرمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هئیت مدیره وآقای حمید باباربیع بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضاء اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته وبروات با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت واوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120294
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رحیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - آقای نبی اله کرمی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپورگیلوائی فرزند رحمت به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962804
آگهی تغییرات شرکت تشخیص و درمان منادیان رشد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. آقای نبی اله کرمی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930046
آگهی تغییرات شرکت توسعه ورزش تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. نبی اله کرمی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا سلگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برا ی مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760073
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نبی ا … کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی آقای عباس سعید پور گیلوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان روستا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596325
آگهی تغییرات شرکت رشد ورزش پارسیان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. -آقای نبی اله کرمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپور گیلوائی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند-روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12595073
آگهی تغییرات شرکت رشد انديشه پارسيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت، برای سال مال منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای نبی اله کرمی ش م xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپور گیلوائی کد ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347243
آگهی تغییرات شرکت توسعه ورزش تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۵۹۱۹۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۹۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی خرم شاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای علیرضا فلاح دیزچه به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای امیرسعید نیاورانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12342075
آگهی تغییرات شرکت تشخیص و درمان منادیان رشد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۴۸۴۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۶۴۵۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. نبی الله کرمی با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و عباس سعید پورگیلوایی با کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255042
آگهی تغییرات شرکت رشد اندیشه پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد میر محمدصادقی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و خانم بهار میرمحمدصادقی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن مفاخری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه بنیاد رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای رسول خوش دست کاخکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید دانشی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنواناعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای نبی اله کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپور گیلوائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104495
آگهی تغییرات شرکت توسعه ورزش تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398619
آگهی تغییرات موسسه بنیاد رشد به‌شماره‌ثبت ۳۲۱۶ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد شهاب سید جلالی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود جمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رشاد میر محمد صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بسمت عضوهیئت مدیره و آقای مجتبی مشرف جوادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء اسناد بهادار و تعهدآور بنیاد توسط رئیس بنیاد ممهور به مهر بنیاد واجد اعتبار می باشد در غیاب رئیس بنیاد اسناد مذکور با امضاءی ۲ نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بنیاد معتبر می باشد رئیس بنیاد و اعضای هیئت مدیره می توانند در موارد لزوم حق امضاءی خود را با اعطای وکالت رسمی به دیگری واگذار نمایند. آقای سلیمان مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658193
آگهی تغییرات شرکت رشد ورزش پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۷۹۹۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۷۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد میرمحمدصادقی ش م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیأت مدیره آقای رشاد میرمحمدصادقی ش م xxxxxxxxx۵ عضو هیأت مدیره و آقای رجاء میرمحمدصادقی ش م xxxxxxxxx۲ بسمت عضوهیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲ به تصویب رسید. آقای نبی اله کرمی ش م xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپور گیلوائی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636609
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رحیل شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۳۵۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. آقای نبی الله کرمی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوائی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576168
آگهی تغییرات شرکت توسعه ورزش تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریون پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550720
آگهی تغییرات شرکت تشخیص و درمان منادیان رشد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سال مالی xxx۲ به تصویب رسید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای نبی اله کرمی کدملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپورگیلوائی کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515800
آگهی تغییرات شرکت تشخیص و درمان منادیان رشد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس سعید پور گیلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305448
آگهی تغییرات شرکت رشد ورزش پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. آقای نبی الله کرمی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپورگیلوائی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189140
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی رشد شریف شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۵۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی شرکت ، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت
آقای نبی اله کرمی فرزند علی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی فرزند رحمت به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148980
آگهی تغییرات شرکت توسعه ورزش تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین پیام به شماره ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و نبی اله کرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت تعاونی خرم شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی محمدمهدی فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا فلاح دیزچه به کدملی xxxxxxxxx۱ و امیرسعید نیاورانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946506
آگهی تغییرات شرکت رشد اندیشه پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس سعیدپورگلیوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم بهار میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای صادق صادق پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و موسسه بنیاد رشد به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای محسن مفاخری و شرکت بازرگانی رحیل سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۵ با نمایندگی آقای مهدی مسکنی تا تاریخ ۹/۸/۹۳.
در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906548
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی رحیل سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۸/۹۱ واصل گردید: نبی اله کرمی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و عباس سعید پور گیلوائی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732224
آگهی تغییرات شرکت رشد ورزش پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۹۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۷۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای نبیاله کرمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس سعیدپورگیلوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۵/۵/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد میرمحمدصادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رجاء میرمحمدصادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رشاد میرمحمدصادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۵/۵/xxx۳
در تاریخ ۲۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012376
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ورزش تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۹۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۳۴۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و نبی اله کرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667205
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ورزش تهران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۹۱۹۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۳۴۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و نبی اله کرمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9558024
آگهی تغییرات شرکت رشد ورزش پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای نبی‌اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس سعیدپورگیلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10446281
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی رحیل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: نبی اله کرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و عباس سعیدپور به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10382599
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نبی اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی طهماسبی گوجگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996560
آگهی تغییرات شرکت رشد ورزش پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۷۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای نبی اله کرمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس سعیدپورگیلوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۵/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد میرمحمدصادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رجاء میرمحمدصادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رشاد میرمحمدصادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۵/۵/xxx۳

در تاریخ ۲۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11156491
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی رحیل سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۸/۹۱ واصل گردید: نبی‌اله کرمی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و عباس سعید‌پور‌گیلوائی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11639744
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ورزش تهران سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۵۹۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۳۴۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت بازرس اصلی و نبی‌اله کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خرم شاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی محمد‌مهدی فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا فلاح‌دیزچه به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ امیرسعید ‌نیاورائی به کد ملی xxxxxxxxx۸۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۰ محمدمهدی فتاحی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا فلاح‌دیزچه به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباسعلی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر‌عامل(خارج از اعضا) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک دو نفر هیأت‌مدیره و مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11711161
آگهی تغییرات شرکت رشد اندیشه پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای نبی‌اله کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس سعیدپورگلیوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۹/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم بهار میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای صادق صادق‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و موسسه بنیاد رشد به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای محسن مفاخری و شرکت بازرگانی رحیل سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷۵ با نمایندگی آقای مهدی مسکنی تا تاریخ ۹/۸/۹۳.

در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات