علی قریشی طیبی

علی قریشی طیبی

کد ملی 214016xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
92
آگهی‌ها

شرکت های علی قریشی طیبی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی قریشی طیبی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
راه فدک قطعه
راه فدک قطعه
حمل ونقل بین المللی پارسیان ریل شرق
حمل ونقل بین المللی پارسیان ریل شرق
بازرس اصلی
سوپیشی
سوپیشی
بازرس اصلی
پیام پیشگامان نصر
پیام پیشگامان نصر
بازرس اصلی
نساجی بهتابان
نساجی بهتابان
بازرس اصلی
نرمینه بافت
نرمینه بافت
بازرس اصلی
پرند ریس
پرند ریس
بازرس اصلی
تولیدی و صنعتی فرتاب
تولیدی و صنعتی فرتاب
بازرس اصلی
فرش ساوین
فرش ساوین
بازرس اصلی
نساجی رازی ابهر
نساجی رازی ابهر
بازرس اصلی
بازرگانی الوان پایون
بازرگانی الوان پایون
بازرس اصلی
حسابرسی پارس ارکان تراز
حسابرسی پارس ارکان تراز
عضو هییت مدیره
نشر نی
نشر نی
بازرس علی‌البدل
صنایع شیر پاستوریزه مهرداد شیر
صنایع شیر پاستوریزه مهرداد شیر
بازرس علی‌البدل
پارس ایتوک
پارس ایتوک
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی نمونه اطلس کار
تولیدی و صنعتی نمونه اطلس کار
بازرس علی‌البدل
ساوین تاب
ساوین تاب
بازرس علی‌البدل
رسا رایان سینا
رسا رایان سینا
بازرس علی‌البدل
نوین سازان شتاب کار
نوین سازان شتاب کار
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت انرژی هرمزان
توسعه صنعت انرژی هرمزان
بازرس علی‌البدل
بنیاد خیریه فرهنگی آموزشی صدر هاشمی نژاد غیر دولتی
بنیاد خیریه فرهنگی آموزشی صدر هاشمی نژاد غیر دولتی
بازرس اصلی
شهربان و حریم بان شهرداری تهران
شهربان و حریم بان شهرداری تهران
رایان پرداز کاوش
رایان پرداز کاوش
بازرس اصلی
الوان پایون
الوان پایون
بازرس اصلی
کاردان ریل کالا
کاردان ریل کالا
بازرس اصلی
چاپ گستر
چاپ گستر
بازرس اصلی
صحت تجارت پارسیان
صحت تجارت پارسیان
بازرس اصلی
پترو پالایش مهان
پترو پالایش مهان
بازرس علی‌البدل
سام تلفن
سام تلفن
بازرس علی‌البدل
آذین بسپار خراسان
آذین بسپار خراسان
بازرس علی‌البدل
پهن دشت بیرجند
پهن دشت بیرجند
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی پترو پارت آراد ارس
تولیدی بازرگانی پترو پارت آراد ارس
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14824928
آگهی تغییرات حسابرسی پارس ارکان تراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۵/۰۲/xxx۸ ومجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۲/۶/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمیدرضا کریمپورآذر با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. ـ آقای علی قریشی طیبی با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد وسرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و مواد مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.لیست سهم الشرکه شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح زیر می باشد: آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای قاسم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰یال سهم الشرکه آقای حمیدرضا کریمپورآذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارایxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640232
آگهی تغییرات حسابرسی پارس ارکان تراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ ومجوز xxxxxx/۹۸ مورخه ۳۱/۲/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد ستاری باکدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از موسسه خارج گردید . سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . اسامی شرکاء بشرح ذیل میباشد : علی قریشی باکدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه قاسم قاسمی با کدملی xxx * xxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14574079
آگهی تغییرات حسابرسی پارس ارکان تراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی قریشی طیبی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و قاسم قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره ومحمد ستاری با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144760
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی پتروپارت آراد ارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۹۴۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ شرکت مزبورکه درتاریخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تحت شماره xxx۳/ث۹۷ و xxx۵/ث۹۷ و xxx۴/ث۹۷ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ملیحه سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ وحید سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ احمد بدراق نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ سیدعلی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی هوشنگ خستویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571379
آگهی تغییرات شرکت پهن دشت بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش بازرس قانونی صورت‌های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بشماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای مرتضی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شماره ثبت xxx۷۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492574
آگهی تغییرات شرکت آذین بسپار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۰۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید خوش وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وخانم فهیمه حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت xxx۵۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای جواد احمد آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت باقی تصدی (تا تاریخ ۲۱/۱۱/۹۶) انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شماره ثبت xxx۸۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اقای محمد شوقیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شماره ثبت xxx۷۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای علی قریشی طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت باقی مانده تصدی (تا تاریخ ۳۱/۶/۹۶) انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسفراین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044292
آگهی تغییرات حسابرسی پارس ارکان تراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۵/۶/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ستاری ک. م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت وسرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و مواد مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. لیست سهم الشرکه و اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح زیر می‌باشد: آقای علی قریشی طیبی دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای قاسم قاسمی دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمد ستاری دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی قریشی طیبی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای قاسم قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ستاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668609
آگهی تغییراتحسابرسی پارس ارکان تراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بیرانوند با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از مؤسسه خارج گردید سرمایه مؤسسه بعد از خروج ایشان از مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردیدولیست شرکا به شرح ذیل می‌باشد: علی قریشی طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰۰ ریال و قاسم قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام تلفن در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: شرکت در جهت تحقق اهداف خود مبادرت به انجام امور ذیل می نماید: اقدام به کلیه امور بازرگانی و تجاری مجاز، خرید و فروش، تهیه، توزیع و بسته بندی و پخش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات پس از فروش آن ـ ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از گمرکات کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی ـ اخذ وام از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور ـ خرید سهام برای شرکت ـ سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی و غیرهرمی و انتقال دانش فنی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بهارستان خ مجاهدین اسلام نرسیده به خیابان ایران پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰سهم xxx۰ ریالی بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۳ مورخ ۲۹/۱۱/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه امین حضور پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: شاهرخ ساسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و مهدی قنادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسیدحسین میرمحمد صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها, سفته ها, بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضا یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049575
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش مهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۳۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ احسان باقریان شامیر کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و محمدحسین باقریان شامیر کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق واسناد بهادار ازقبیل چک سفته بروات قراردادها وعقوداسلامی باامضای مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت می باشد ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲بعنوان بازرس اصلی وعلی قریشی طیبی باکدملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037896
آگهی تغییرات شرکت نرمینه بافت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۲۱۷۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۴۶۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید آقایان مجتبی مطهری اصل کدملی xxxxxxxxx۱، ابوالفضل مطهری اصل کدملی کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد حسین مطهری اصل کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425160
آگهی تغییرات شرکت سوپیشی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سیف باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل و آقای رضاسیف باکدملی xxxxxxxxx۱بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه سیف باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای رازین سیف بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی انتخاب گردیدند . ـ موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی باکد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773166
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۶۸۲۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۶۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765294
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: محمود نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسین نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765309
آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۶۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. آقایان محمود نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حسین نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765318
آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲به تصویب رسید.. آقایان محمود نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵، حسین نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765326
آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۸۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. آقایان محمود نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵، حسین نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شماره ثبت xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761305
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی الوان پایون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان بازرس اصلی و علی قریشی طیبی کدملیxxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716773
آگهی تغییرات شرکت بنیاد خیریه فرهنگی آموزشی صدر هاشمی نژاد غیر دولتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۶۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ و مجوز شمارهxxx۲۵شماره ۱۵/۶/۹۳وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند سید محمد صدر هاشمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ سید علی صدر هاشمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ نگارین سادات صدر هاشمی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۶ محمدرضا دولت رفتار حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۰ سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ علی قریشی طیبی به کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و فرامرز شادلو به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۲به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708712
آگهی تغییرات شرکت پرند ریس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۸۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: مجتبی مطهری اصل ش م ابوالفضل مطهری اصل ش م و محمد حسین مطهری اصل ش م موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708720
آگهی تغییرات شرکت نساجی بهتابان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مجتبی مطهری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل مطهری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمد حسین مطهری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691616
آگهی تغییرات شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۱۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ و مجوز معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بشماره xxxxxx/۳۰ مورخ ۱۸/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب گردید موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و آقای علی قریشی طیبی کد ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593830
آگهی تغییرات شرکت نشر نی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۵۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای منصور آسیم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالعلی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای جعفر همائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512191
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نصر سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۶۶۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۸۱۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی قریشی طیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حجت رودگری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
محمد رضا دیهیم شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس نژاد رنجبر بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و داود کمالیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491811
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی پارسیان ریل شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین لطفی بهادرانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند.
پxxxxxxxxx۹۴  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519551
آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۸۶۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید و آقایان محمود نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حسین نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519568
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۲۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقایان محمود نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسین نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شماره ثبت xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519582
آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۵۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب مجمع عمومی رسید.
آقایان محمود نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵، حسین نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1390570
آگهی تغییرات شرکت راه فدک قطعه سهامی ‌خاص به شماره‌ ثبت ۴۷۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ خانم فرشته اشعری با شماره ملی: xxxxxxxxx۸, آقای محمدجواد اخوان با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ و آقای محمدحسین اخوان با شماره ملی: xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241892
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه فرهنگی آموزشی صدر هاشمی نژاد غیردولتی به ‌شماره ثبت ۲۹۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۶۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
علی قریشی طیبی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و فرامرز شادلو با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216862
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای اصغر صالحی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای مجید مدرس صادقی کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای فرهاد صالحی کدملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249286
آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. محمود نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسین نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی پارس ا رکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192206
آگهی تغییرات شرکت پرند ریس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۸۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192217
آگهی تغییرات شرکت نرمینه بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۶۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب شد.
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲به سمت بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182227
آگهی تغییرات شرکت رسا رایانه سینا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۸۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178899
آگهی تغییرات شرکت نوین سازان شتاب کار شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۶۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجتبی شیواپور کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی باقری فام کد ملی xxxxxxxxx۷ و مسعود دژبانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و هادی باقری فام کد ملی xxxxxxxxx۲ و افشین وطن چی کد ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174391
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی الوان پایون سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی عملکرد سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت/ موسسه بازرگانی الوان پایون انتخاب شد.
هیئت مدیره شرکت بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای عبدالجلیل اخوان رسول زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبداله اخوان رسول زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالحمید اخوان رسول زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159586
آگهی تغییرات شرکت سوپیشی شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان بازرس اصلی و و آقای علی قریشی طیبی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151395
آگهی تغییرات شرکت رسارایانه سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106986
آگهی تصمیمات شرکت نساجی رازی ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106987
آگهی تصمیمات شرکت ساوین تاب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۱۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106988
آگهی تصمیمات شرکت فرش ساوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۸۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071143
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بهتابان سهامی خاص به شماره ثبت۴۶۶۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۸۶۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071153
آگهی تصمیمات شرکت پرند ریس سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۸۳۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۸۹۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به ش م xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071149
آگهی تصمیمات شرکت نرمینه بافت سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۲۱۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۴۶۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس ارکان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018863
آگهی تصمیمات شرکت پارس ایتوک سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۳۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به ش م xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023200
آگهی تغییرات شرکت نمونه اطلس کار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‌های ۱/۱۲/۹۱ و ۲/۱۲/۹۱ محل شرکت به تهران جاده خاوران شهرک صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا خ دلگشا خ بهارستان ک ۲/۱ پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014542
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳/۱۲/۹۱ شرکت صنایع شیر پاستوریزه مهرداد شیر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز بشماره ثبت xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010061
آگهی تصمیمات شرکت نشر نی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به ش م xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993332
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ در شرکت راه فدک قطعه (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993024
آگهی تصمیمات شرکت سوپیشی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به ش.ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998590
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل بین‌المللی پارسیان ریل شرق سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۰۷۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۱۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی طیبی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین لطفی بهادرانی زاده به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972486
آگهی تصمیمات شرکت فرش ساوین سهامی خاص شماره ثبت۱۳۸۶۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی طیبی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فخراله رضاخانی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود نجفی اصل به ک م xxxxxxxxx۵ حسین نجفی اصل به ک م xxxxxxxxx۶ قاسم نجفی اصل به ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ محمود نجفی اصل به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین نجفی اصل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدجعفر حسینی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967222
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز
موسسه فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع موسسه: موضوع موسسه محدود به خدمات زیر است: ۱ـ۶ـ خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ۲ـ۶ـ بازرسی قانونی ۳ـ۶ـ مشاوره مدیریت مالی ۴ـ۶ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ۵ـ۶ـ خدمات مالی و حسابداری مالیاتی ۶ـ۶ـ نظارت بر امور تصفیه ۷ـ۶ـ ارزیابی سهام و سهم الشرکه ۸ـ۶ـ داوری مالی ۹ـ۶ـ خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. ۱۰ـ۶ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می شود.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک ـ خیابان سوم پلاک ۶۱ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ـ آقای قاسم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای مهدی بیرانوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9805239
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی الوان پایون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۶۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی‌طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم پورمحمدی‌شبلو به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944832
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی الوان پایون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۶۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم پورمحمدی شبلو به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729352
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بهتابان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۶۶۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۸۶۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی طیبی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و نصرت اله سلیمی حقیقت به ک م xxxxxxxxxبسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی مطهری اصل به ک م xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل مطهری اصل به ک م xxxxxxxxx۹ و محمدحسین مطهری اصل به ک م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ مجتبی مطهری اصل به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مطهری اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مطهری اصل به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730929
آگهی تصمیمات شرکت پرند ریس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۳۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۸۹۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی طیبی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و نصرت اله سلیمی به ک م xxxxxxxxxبسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی مطهری اصل به ک م xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل مطهری اصل به ک م xxxxxxxxx۹ و محمدحسین مطهری اصل به ک م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ مجتبی مطهری اصل به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مطهری اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سفته ها قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730930
آگهی تصمیمات شرکت نرمینه بافت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۲۱۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۶۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و نصرت اله سلیمی به ک م xxxxxxxxx۳بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی مطهری اصل به ک م xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل مطهری اصل به ک م xxxxxxxxx۹ و محمدحسین مطهری اصل به ک xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ مجتبی مطهری اصل به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ابوالفضل مطهری اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706214
آگهی تصمیمات شرکت سوپیشی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشیطیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فاطمه فراهانیانمقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی سیف به کدملی xxxxxxxxx۷ و رضا سیف به کدملی xxxxxxxxx۱ و روزبه سیف به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا اصلی و رازین سیف به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علیالبدلـ
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ مرتضی سیف بسمت مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و رضا سیف به سمت نائب رئیس هیئتمدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و بهادار با امضاء منفرد رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653506
آگهی تصمیمات شرکت نساجی رازی ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: علی قریشیطیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و فخراله رضاخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133929
آگهی تصمیمات شرکت نساجی رازی ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و فخراله رضاخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634128
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۲۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۲۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: علی قریش طیبی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن اخلاقی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634131
آگهی تصمیمات شرکت فرش ساوین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۸۶۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: علی قریشی طیبی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فخراله رضاخانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563296
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بهتابان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۶۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و نصرت اله سلیمی حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563297
آگهی تصمیمات شرکت نرمینه بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۶۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563298
آگهی تصمیمات شرکت پرند ریس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۸۹۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و نصرت اله سلیمی حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551485
آگهی تغییرات شرکت پیام پیشگامان نصر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۶۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۸۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حجت رودگری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا دیهیم و آقای عباس نژادرنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای داود کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۲.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ اتوبان رسالت بعد از پل سید خندان جنب ورودی بزرگراه صیاد ساختمان شفق پ xxx۸ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۹/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547124
آگهي تصميمات شرکت سوپيشي (سهامي‌خاص) بشماره ثبت۳۰۹۲۹ و شناسه ملي۱۰۱۰۰۷۶۳۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: علی قریشی طیبی (حسابدار رسمی) به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فاطمه فراهانیان مقدم به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502938

آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل بین المللی پارسیان ریل شرق سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین لطفی بهادرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 458838

آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۹/۹۰ شرکت راه فدک قطعه (سهامی خاص) ثبت شده به شمارهxxx۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای علی قریشی طیبی با کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی توکلی به عنوان بازرس علی البدل برای باقیمانده تا پایان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب شدند.
شxxxxxx اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376917
آگهی تصمیمات شرکت الوان پایون سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم پورمحمدیشبلو به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082669
آگهی تصمیمات شرکت نشر نی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۵۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. علی قریشی‌طیبی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و محمد مجری‌سازان‌طوسی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099415
آگهی تصمیمات شرکت رایان پرداز کاوش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۰۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۳۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطورفوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و محمد عبدالملکی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: کورش برزگر جمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۶، نازیلا برزگرجمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۱، نازیلا ارسی به کدملی xxxxxxxxx۲، ضمنا موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: طراحی اجرا نظارت و مشاوره در پروژه‌های نرم افزاری و سخت افزاری شبکه‌های کامپیوتری و سایتهای اینترنتی و تولید نرم افزار و سخت افزار رایانه خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات و ابزارآلات سخت افزاری و نرم افزاری و ارتباطی و عقد قرارداد و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع شرکت ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه و داده آمائی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ نازیلا برزگر جمشیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و نازیلا ارسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کورش برزگرجمشیدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679865
آگهی تصمیمات شرکت فرش ساوین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۸۶۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: علی قریشی‌طیبی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فخراله رضاخانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10702140
آگهی تصمیمات شرکت سوپیشی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فاطمه فراهانیان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی سیف به کدملی xxxxxxxxx۷ و رضا سیف به کدملی xxxxxxxxx۱ و روزبه سیف به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا اصلی و رازین سیف به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل ـ

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ مرتضی سیف بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رضا سیف به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و بهادار با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10761603
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل بین المللی پارسیان ریل شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۰۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۰۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ واصل گردید: علی قریشی‌طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین لطفی‌بهادرانی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779311
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل بین المللی پارسیان ریل شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۰۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. علی قریشی‌طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین لطفی‌بهادرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787918
آگهی تصمیمات شرکت چاپ گستر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۳۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۶۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: علی قریشی‌طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و زینب سادات بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839099
آگهی تغییرات شرکت پیام پیشگامان نصر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۶۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۸۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علی قریشی‌طیبی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حجت رودگری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا دیهیم و آقای عباس نژادرنجبر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای داود کمالیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۲.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ اتوبان رسالت بعد از پل سید خندان جنب ورودی بزرگراه صیاد ساختمان شفق پ xxx۸ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۹/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10901216
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بهتابان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۶۶۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۸۶۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی‌‌طیبی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و نصرت‌اله سلیمی‌حقیقت به ک م xxxxxxxxxبسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی مطهری‌اصل به ک م xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل مطهری‌اصل به ک م xxxxxxxxx۹ و محمدحسین مطهری‌اصل به ک‌م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ مجتبی مطهری‌اصل به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل مطهری‌اصل بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین مطهری‌اصل به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10984449
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بهتابان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۶۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی قریشی‌طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و نصرت‌اله سلیمی‌حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644430
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز
موسسه فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع موسسه: موضوع موسسه محدود به خدمات زیر است: ۱ـ۶ـ خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ۲ـ۶ـ بازرسی قانونی ۳ـ۶ـ مشاوره مدیریت مالی ۴ـ۶ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی ۵ـ۶ـ خدمات مالی و حسابداری مالیاتی ۶ـ۶ـ نظارت بر امور تصفیه ۷ـ۶ـ ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه ۸ـ۶ـ داوری مالی ۹ـ۶ـ خدماتی که توسط دادگاه‌ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود. ۱۰ـ۶ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران بزرگراه اشرفی‌اصفهانی بالاتر از میدان پونک ـ خیابان سوم پلاک ۶۱ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ـ آقای قاسم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای مهدی بیرانوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای علی قریشی‌طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای علی قریشی‌طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010627
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۹/۹۰ شرکت راه فدک قطعه (سهامی‌خاص) ثبت شده به شمارهxxx۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علی قریشی‌طیبی با کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی‌ توکلی به عنوان بازرس علی‌البدل برای باقیمانده تا پایان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب شدند.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159586
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین‌المللی پارسیان ریل شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۰۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۹۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. علی قریشی طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین لطفی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11455836
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۲۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۲۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: علی قریش‌طیبی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن اخلاقی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11511857
آگهی تصمیمات شرکت نرمینه بافت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۲۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۶۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و نصرت‌اله سلیمی به ک م xxxxxxxxx۳بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی مطهری‌اصل به ک م xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل مطهری‌اصل به ک م xxxxxxxxx۹ و محمدحسین مطهری‌اصل به ک xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ مجتبی مطهری‌اصل به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ابوالفضل مطهری‌اصل بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738058
آگهی تصمیمات شرکت نرمینه بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۶۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی قریشی‌طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11765125
آگهی تصمیمات شرکت پرند ریس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۸۹۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: علی قریشی‌طیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و نصرت‌اله سلیمی‌حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11785663
آگهی تصمیمات شرکت سوپیشی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۹۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۶۳۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: علی قریشی‌طیبی (حسابدار رسمی) به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فاطمه فراهانیان‌مقدم به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813308
آگهی تصمیمات شرکت پرند ریس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۸۹۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی‌طیبی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و نصرت‌اله سلیمی به ک م xxxxxxxxxبسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی مطهری‌اصل به ک م xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل مطهری‌اصل به ک م xxxxxxxxx۹ و محمدحسین مطهری‌اصل به ک‌م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ مجتبی مطهری‌اصل به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل مطهری‌اصل بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سفته‌ها قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11942811
آگهی تغییرات شرکت راه ابنیه دهخورقان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۴۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۶۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۳/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای ابوالفضل قربانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه۲۸ تاریخ تولد۰۱/۰۷/xxx۴ فرزند محمدصادق با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامهxxx۴ تاریخ تولد۱۸/۰۷/xxx۳ فرزند حسن با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای اکبر کشاورز به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه۱۸ تاریخ تولد۱۹/۱۱/xxx۴ فرزند ناصر با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲‌ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشاوره و طرح و اجرای پروژه‌های راه‌سازی‌، سدسازی، ابنیه پل‌سازی و ساختمان راه‌آهن و بندسازی، شرکت در مناقصات و مزایدات، لوله‌کشی آب و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و کانال‌کشی و تاسیسات شهری همکاری و مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی خرید و فروش محصولات نفتی شامل (قیر و کلیه مشتقات نفتی) پتروشیمی و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و اعتبار از بانکهای داخلی و خارجی.

۳‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ عباس‌آباد چهارراه اندیشه برج اندیشه ط۲ واحد۱‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۴‌ـ نام شرکت به "صحت تجارت پارسیان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۵‌ـ نوع شرکت از با‌مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ ـ ۵ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۵ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و نود ونه هزار و نهصد سهم با‌نام، تعداد یکصد سهم‌بی‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ ۵ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل قربانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای اکبر کشاورز به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمد باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای محمد باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ‌‌ بروات ‌ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۵ـ۵ـ آقای علی قریشی‌طیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم پورمحمدی‌شبلو به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۵ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ۰۸/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات