محمد جامی

آقای محمد جامی

کد ملی 212263xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14944560
آگهی تغییرات شرکت گلستان نگار پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6609 و شناسه ملی 10700155934
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی 1396و 1397 به تصویب رسید. - خدیجه موسی خانی با شماره ملی 2120650251 و فاطمه صغری احمدی نصرآبادی با شماره ملی 2122071321 و مهدی بهلول با شماره ملی 2110417201 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال خدمت هیئت مدیره تعیین گردیدند. - بازرسان شرکت با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند : محمد جامی با شماره ملی 2122639601 به عنوان بازرس اصلی ومریم طاهری با شماره ملی 6429948341 به عنوان بازرس علی البدل - روز نامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید. ش980921575985217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14933458
آگهی تغییرات شرکت راه سازان نیرو پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11326 و شناسه ملی 14005249428
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ 27/06/1400 تعیین و انتخاب گردیدند: محمود کامل برون با کدملی: 0859686043 و مرضیه قربانی با کدملی: 4879842362 و هانیه قربانی با کدملی: 4870062836 روزنامه کثیرالانتشار توریسم جهت نشر شرکت تعیین گردید.. محمد جامی باکدملی: 2122639601 به سمت بازرس اصلی و صابر صمدی باکدملی: 2121740635 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سودو زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. ش980916653527121  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14424843
آگهی تغییرات شرکت راه و سازه آراس گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۴۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۵و xxx۶ به تصویب رسید. ـ خانم مائده ربیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محسن سوخته سرائی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای صفر صفری وچین با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. آقای محمد جامی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ۴ ـ آقای صابر صمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110185
آگهی تغییرات شرکت تراز افشان هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۴۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای فیروز رحمتی با کدملی: xxxxxxxxx۸ و آقای حسن هوشمندان با کدملی: xxxxxxxxx۱ و آقای سعید رحمتی با کدملی: xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۳۰/۰۳/xxx۹ تعیین و انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. - آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه حساب سودو زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840231
آگهی تغییرات شرکت راه سازان نیرو پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۴۹۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود کامل برون با کد ملی: xxxxxxxxx۳ و خانم مرضیه قربانی با کد ملی: xxxxxxxxx۲ و آقای حامد آقاپوربالائی با کد ملی: xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۲/۱۱/xxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سودو زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621614
آگهی تغییرات شرکت گلستان نگار پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۵۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم طاهری باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569242
آگهی تغییرات شرکت پولاد محیط شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تمسکنی با کدملی: xxxxxxxxx۹ و خانم شهربانو نرسی با کدملی: xxxxxxxxx۶ و آقای حمیدرضا طبیبی با کدملی: xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای محمد جامی با کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی با کدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554195
آگهی تغییرات شرکت آب راه شاهکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۸۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541729
آگهی تغییرات شرکت دیبا بنای گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۳۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۴/۰۵/xxx۸ تعیین و انتخاب گردیدند: الف) آقای جواد کاغذلو با کد ملی: xxxxxxxxx۸ ب) آقای محمدصادق معنوی با کد ملی: xxxxxxxxx۸ ج) آقای حمید مجیدی با کد ملی: xxxxxxxxx۱ آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم صغری قاسمی باکدملی: xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523616
آگهی تغییرات شرکت تراز افشان هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۴۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فیروز رحمتی با کد ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای حسن هوشمندان با کد ملی: xxxxxxxxx۱ و آقای سعید رحمتی با کد ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.: روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید.: آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.: ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452745
آگهی تغییرات شرکت سبز دردانه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۵۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۰ با رعایت ماده xxx قانون تجارت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445574
آگهی تغییرات شرکت مشاور پویا طرح پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تعیین و انتخاب گردیدند: - آقای محمدحسین قاسمی با کدملی: xxxxxxxxx۱ وآقای اصغر بهمنی با کدملی: xxxxxxxxx۷ و آقای محمد جامی با کدملی: xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. - آقای صابر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه کیمیایی فر باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396425
آگهی تغییرات شرکت سلولهای خورشیدی هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369998
آگهی تغییرات شرکت راه وسازه آراس گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۴۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244984
آگهی تغییرات شرکت گلستان نگار پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۵۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تعیین و انتخاب گردیدند: الف) آقای مسلم بهلول با کدملی: xxxxxxxxx۹ ب) آقای محمد بهلول با کدملی: xxxxxxxxx۱ ج) خانم خدیجه موسی خانی با کدملی: xxxxxxxxx۱ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم طاهری باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232368
آگهی تغییرات شرکت تراز افشان هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۴۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169860
آگهی تغییرات شرکت پارس آب راه هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جامی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112831
آگهی تغییرات شرکت محصولات زراعی مهشیدبه کاران گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۳۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۵/۰۶/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ xxx۷/۰۶/۲۷ تعیین و انتخاب گردیدند: - آقای محمدعلی خمر با کد ملی: xxxxxxxxx۳ و آقای محب علی خمر با کد ملی: xxxxxxxxx۱ و خانم مریم ده مرده جعفری با کد ملی: xxxxxxxxx۳ - روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. - آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه حساب سودو زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012093
آگهی تغییرات شرکت مشاور پویا طرح پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۷ تعیین و انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین قاسمی با کد ملی: xxxxxxxxx۱ و آقای اصغر بهمنی با کد ملی: xxxxxxxxx۷ و آقای محمد جامی با کد ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.: روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید.: آقای صابر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه کیمیایی فر باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995201
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسو سازه سازان هیرکان درتاریخ ۰۹/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، (آب، گاز، برق و فاضلاب) وانتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسورپله برقی) سیستم‌های خبرو هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایرآن. رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی و فرعی , بزرگراهها , راههای ریلی , باندفرودگاه , سیستمهای انتقال هوایی پایدار تونل‌ها پله‌ها راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه , نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امورپیمانکاری مریوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری , سنگی , بتنی وفلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایرآن. رشته آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی , سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب , مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب , تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و نظایر آن. رشته کشاورزی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به مشاوره طراحی نگهداری تهیه تکثیر و توزیع گل و گیاه و درختچه، محوطه سازی فضای سبز، طراحی تخصصی فضای سبز برای فضای سبز شهری ورزشی آموزشی اداری آپارتمانی باغات و مزارع، نظارت و اجرای پیمانی پروژه‌ها و طرح‌های مصوب در زمینه فضاهای سبز شهری اداری آموزشی ورزشی شهرسازی و راهسازی و شخصی، اجرای طرحهای ساخت گلخانه و باغ و مزارع و تجهیز گلخانه‌های شخصی و اداری و آموزشی، ارائه خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی و تهیه و توزیع و ساخت تجهیزات و لوازم مورد نیاز گلخانه‌ای کشاورزی فضای سبز شهری آموزشی اداری و ورزشی و شخصی و آپارتمانی و دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری درخت کاری بهسازی و اصلاح اراضی آبخیزداری آبخوان داری مالچ پاشی و تثبیت شن روان عملیات به اراضی کاشت برداشت محصولات عمده استراتژیک مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت ایجاد فضای سبز و نگهداری آن امور دامپروری شامل (طیور گاوداری زنبور گوسفند داری) شیلات و آبزیان و خدمات آموزشی و نظایر آن پیمانکاری طراحی و نظارت احداث نگهداری پارکها و فضای سبز زراعت مکانیزه و دست کاشت و منابع طبیعی و تولید محصولات گلخانه‌ای (پرورش گل و گیاه و صیفی جات) کانال کشی و زهکشی و تسطیح اراضی کشاورزی و تراس بندی و حفاظت خاک کنترل سیلاب تهیه و تولید بذر و نهال و کلیه امور مربوط به کشاورزی و باغبانی سمپاشی ضدعفونی بهداشتی اماکن عمومی و خصوصی، خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز از جمله بذر و سموم دفع آفات نباتات و ماشین آلات و ادوات کشاورزی، تهیه بوجاری بسته بندی برنج، صادرات و واردات کلیه محصولات مجاز بازرگانی، خرید و فروش محصولات کشاورزی و ادوات کشاورزی، انواع خودرو و خرید و فروش ماشین آلات سنگین کشاورزی و راه سازی و تولید کلیه محصولات کشاورزی. انجام خدمات طراحی، محاسبات، نظارت، اجراء، مدیریت پیمان، تعمیرات در امور ساختمان، انجام امور خدماتی و تامین ماشین آلات سبک و سنگین، انجام امور نقشه برداری، تفکیک اراضی و بازسازی بناهای تاریخی، انجام خرید و فروش مصالح، انجام امور و خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و بتن و جوش و سازه، اجرا و نظارت و مجری کلیه پروژه‌های ساختمانی و مسکونی و دولتی و تجاری و صنعتی و صادرات و واردات کالا‌های مجاز خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تأمین نیروی کار و درکلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان کوی گلها خیابان گلبرگ ۳ خیابان گلبرگ ۵ پلاک ۵۰ طبقه همکف کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۰۲/۰۶/۹۵ نزد بانک سینا شعبه ناهارخوران گرگان نقدا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. محمد جامی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. علی غریب نژاد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی ۳. سردار خلیق کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی غریب نژاد و رئیس هیئت مدیره آقای سردار خلیق و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیمین سقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی آسیه صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992421
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی و مهندسی اسکله سازان گنبد درتاریخ ۰۸/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، (آب، گاز، برق و فاضلاب) وانتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسورپله برقی) سیستم‌های خبرو هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایرآن. رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی و فرعی , بزرگراهها , راههای ریلی , باندفرودگاه , سیستمهای انتقال هوایی پایدار تونل‌ها پله‌ها راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه , نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امورپیمانکاری مریوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری , سنگی , بتنی وفلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایرآن. رشته آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی , سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب , مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب , تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و نظایر آن. اجرا و نظارت و مجری کلیه پروژه‌های ساختمانی و مسکونی و دولتی و تجاری و صنعتی و صادرات و واردات کالا‌های مجاز خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تأمین نیروی کار در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. و درکلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان بلوار مدرس بلوار دانش کوچه دانش سوم پلاک ۳۶ طبقه ۱ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲۸ مورخ ۱/۶/۹۵ نزد بانک ملت مرکزی شعبه علی ابادکتول پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. محمد جامی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. زهرا زرگری کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. کاظم مقدم کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و مدیرعامل، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد و قراردادهای تعهدآور، بانکی، مالی، چک، سفته و بروات و ضمانت نامه و تسهیلات بانکی و عقود اسلامی و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای کاظم مقدم یا رئیس هیئت مدیره خانم زهرا زرگری و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حلیمه ناظری قروتخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی معصومه آفری نگان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873261
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان پانیذ سازه هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۷۰۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بعلت مشکلات اقتصادی اعضاء در تاریخ فوق منحل گردید و آقای محمد جامی با کدملی: xxxxxxxxx۱ و شماره شناسنامه xxx۴ فرزند علی متولد ۳/۳/xxx۷ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه گرگان خیابان اول لشگر نبش نهم فردوسی مجتمع طلائیه طبقه ۴ واحد xxx کدپستی: xxxxxxxxx۳ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834626
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رها قدرت هیرکانیان درتاریخ ۱۶/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، (آب، گاز، برق و فاضلاب) وانتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسورپله برقی و …) سیستم‌های خبرو هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایرآن. رشته نیرو: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم ازنیروگاهها، شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایرآن. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امورپیمانکاری مریوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری , سنگی , بتنی وفلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایرآن. اجرا و نظارت و مجری کلیه پروژه‌های ساختمانی و مسکونی و دولتی و تجاری و صنعتی و صادرات و واردات کالا‌های مجاز خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تأمین نیروی کار و در کلیه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان کوی گلها خیابان ۳۰ متری کاشانی جنب شهرک پنبه پلاک ۴۹ کدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ سی میلیون ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵/xxx/۲۸ مورخ ۰۵/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه فلکه کریمی گرگان نقدا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. حسین غریب شیرنگی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. فرهاد نوشفر کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. علی غریب شیرنگی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء علی غریب شیرنگی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی و فرهاد نوشفر به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی صابر صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درجآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794199
آگهی تغییرات شرکت مشاور پویا طرح پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۰۱/۰۷/xxx۵ انتخاب گردیدند: الف) آقای محمدحسین قاسمی با کدملی: xxxxxxxxx۱ ب) آقای اصغر بهمنی با کدملی: xxxxxxxxx۷ د) آقای محمد جامی با کدملی: xxxxxxxxx۱ - روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. - آقای صابر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه کیمیایی فر باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784728
آگهی تغییرات شرکت تثبیت بتن گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۸۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده خدمت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۵/xxx۵ تعیین و انتخاب گردیدند: آقای محمد جامی با کدملی: xxxxxxxxx۱ و آقای سیدمرتضی عبادی با کدملی: xxxxxxxxx۸ و آقای پویا ترخان دوست محمدی با کدملی: xxxxxxxxx۹ خانم سحر صمدی فرزند محمد با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه کیمیایی فر باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندر گز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774098
آگهی تغییرات شرکت تراز افشان هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۴۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تعیین و انتخاب گردیدند: الف) آقای فیروز رحمتی با کدملی: xxxxxxxxx۸ ب) آقای حسن هوشمندان با کدملی: xxxxxxxxx۱ ج) آقای احمدرضا هارونی با کدملی: xxxxxxxxx۶ * روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. *آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747880
آگهی تغییرات شرکت راه سازان نیرو پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۴۹۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تعیین و انتخاب گردیدند: الف) آقای محمود کامل برون با کد ملی: xxxxxxxxx۳ ب) خانم مرضیه قربانی با کد ملی: xxxxxxxxx۲ ج) آقای حامد آقاپوربالائی با کدملی: xxxxxxxxx۶ د) آقای محمد عجمی با کدملی: xxxxxxxxx۹ در نتیجه هیئت مدیره با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خودرا برای سمت‌های تعیین شده اعلام نمودند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صابر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12498769
آگهی تغییرات شرکت مینو ساز سرحدات پارس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۹۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تعیین و انتخاب گردیدند: الف) آقای ابراهیم قاسمی با کد ملی: xxxxxxxxx۶ ب) آقای منصور اسفندیاری با کد ملی: xxxxxxxxx۹ ج) خانم منا امیدزاده با کد ملی: xxxxxxxxx۹ * روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. * آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود رجبی باکدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479006
آگهی تغییرات شرکت كیفیت آبراهه نواندیشان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تعیین و انتخاب گردیدند: الف)آقای علی کاغذلو با کد ملی: xxxxxxxxx۶ ب)خانم فاطمه یازرلو با کد ملی: xxxxxxxxx۲ ج)آقای محمد یازرلو با کد ملی: xxxxxxxxx۷ ـ خانم ملیحه رجبلو باکدملی: xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426848
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فدا راه گلستان در تاریخ ۱۸/۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: رشته تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) شبکه گاز رسانی، تاسیسات مکانیک و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، (آب، برق، گازوفاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب وسایل انتقال (آسانسورپله برقی و...) سیستم های خبرو هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاههای پمپاژ و نظایرآن، رشته نفت و گاز: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاههای نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن. رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی و فرعی,بزرگراهها,راههای ریلی,باندفرودگاه,سیستمهای انتقال هوایی پایدار تونل ها پله ها راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه,نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن. رشته نیرو: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق وابزاردقیق ونظایرآن. رشته صنعت و معدن: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیائی، کانی غیرفلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورده های فلزی) کارخانجات ابزارآلات و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایر آن. رشته ساختمان: دربرگیرنده امورپیمانکاری مریوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی و آجری, سنگی, بتنی وفلزی و نظایرآن رشته آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی, سازه های هیدرولیکی, تونل های آب,مخازن آب و شبکه های توزیع آب, شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانال های آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی و احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن. اجرا و نظارت و مجری کلیه پروژه های ساختمانی و مسکونی و دولتی و تجاری و صنعتی و صادرات و واردات کالا های مجاز ـ خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تأمین نیروی کار در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) ودر کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان ـ کوی امام حسین ـ کوچه نهم ـ سمت راست ـ درب سوم ـ مجتمع فدائی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۷/۷/۹۴ نزد بانک ملی ایران شعبه میدانبار گرگان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه به مبلغ xxxxxxxxx در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. مائده ربیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره۲. علیرضا فدائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. علی اصغر ممتازی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مائده ربیعی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای صابر صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402808
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه سازان نیرو پارت درتاریخ ۰۴/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) شبکه گاز رسانی، تاسیسات مکانیک و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان ـ آب، برق، گاز وفاضلاب) وانتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب وسایل انتقال (آسانسورپله برقی و...) سیستم های خبرو هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) ، ایستگاههای پمپاژ و نظایرآن، رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی و فرعی, بزرگراهها, راههای ریلی, باندفرودگاه, سیستمهای انتقال هوایی پایدار تونل ها پله ها راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه, نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن.رشته ساختمان: دربرگیرنده امورپیمانکاری مریوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی و آجری, سنگی, بتنی وفلزی و نظایرآن رشته آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی, سازه های هیدرولیکی, تونل های آب, مخازن آب و شبکه های توزیع آب, شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانال های آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی و احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن. اجرا و نظارت و مجری کلیه پروژه های ساختمانی و مسکونی و دولتی و تجاری و صنعتی و صادرات و واردات کالا های مجاز ـ خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تأمین نیروی کار در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان ـ کوی علیمحمدی ـ علیمحمدی ۵ ـ نبش کوچه ـ مجتمع آپادانا ـ طبقه اول ـ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxxxxxریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳مورخ۱۲/۶/۹۴ نزد بانک توسعه تعاون شعبه آزادشهرپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه به مبلغ xxxxxxxxxدر تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. مرضیه قربانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. حامد آقاپوربالائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. محمود کامل برون بشماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای محمود کامل برون به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای صابر صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12389848
آگهی تغییرات شرکت پولاد محيط شمال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تعیین و انتخاب گردیدند: ـ آقای سعید تمسکنی با کد ملی: xxxxxxxxx۹ ـ آقای پیام عباسی با کد ملی: xxxxxxxxx۳ ـ آقای حمیدرضا طبیبی با کد ملی: xxxxxxxxx۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید. ـ آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ و آقای صابر صمدی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیفیت آبراهه نواندیشان درتاریخ ۲۲/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) شبکه گاز رسانی، تاسیسات مکانیک و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، (آب، برق، گازوفاضلاب) وانتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب وسایل انتقال (آسانسورپله برقی) سیستم های خبرو هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) ، ایستگاههای پمپاژ و نظایرآن، رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی و فرعی, بزرگراهها, راههای ریلی, باندفرودگاه, سیستمهای انتقال هوایی پایدار تونل ها پله ها راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه, نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن. رشته آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی, سازه های هیدرولیکی, تونل های آب, مخازن آب و شبکه های توزیع آب, شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانال های آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی و احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن. رشته نیرو: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم ازنیروگاهها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق ونظایرآن. رشته نفت و گاز: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاههای نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن. رشته ساختمان: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی و آجری, سنگی, بتنی وفلزی و نظایرآن. اجراء و نظارت کلیه پروژه های ساختمانی و مسکونی و دولتی و تجاری و صنعتی و صادرات و واردات کالا های مجاز ـ خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تأمین نیروی کار و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان ـ خیابان ولیعصر ـ عدالت ۲۲ ـ ساختمان متین ـ طبقه ۳ ـ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ نزد بانک کشاورزی شعبه رامیان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: . فاطمه یازرلو بشماره ملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. محمد یازرلو بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل ۳. علی کاغذلو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای علی کاغذلو به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ملیحه رجبلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای محمد جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255540
آگهی تغییرات شرکت پویا طرح پیشرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تعیین و انتخاب گردیدند: ـ آقای محمدحسین قاسمی با کد ملی: xxxxxxxxx۱ وآقای اصغر بهمنی با کد ملی: xxxxxxxxx۷و آقای محمد جامی با کد ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱/۷/xxx۵ تعیین گردید.: آقای صابر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه کیمیایی فر باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247681
آگهی تغییرات شرکت گلستان نگار پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۶۰۹ وشناسه‌ملی۱۰۷۰۰۱۵۵۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقیمانده خدمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند: خانم خدیجه موسی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۵/۶/xxx۵ و آقای مسلم بهلول به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۵/۶/xxx۵ و آقای مهدی بهلول به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۵/۶/xxx۵ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206903
آگهی تغییرات شرکت سبز دردانه گلستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۹۳۴ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۴۲۵۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۰۶/۰۷/xxx۵ تعیین و انتخاب گردیدند: الف) آقای محمدهادی بهاری با کد ملی: xxxxxxxxx۰ ب) آقای جعفر جهان تیغ با کد ملی: xxxxxxxxx۰ ج) خانم معصومه ایزدی با کد ملی: xxxxxxxxx۲: آقای محمد جامی باکدملی : xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی : xxxxxxxxx۰ با رعایت ماده xxx قانون تجارت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12097689
آگهی تغییرات شرکت شرکت رها رعد شمال شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۰۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تا تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تعیین و انتخاب گردیدند: الف) آقای سیدمجتبی احمدی با کدملی: xxxxxxxxx۱ ب) خانم سیده اکرم احمدی با کدملی: xxxxxxxxx۷ ج) آقای مصطفی مصطفی لو با کدملی: xxxxxxxxx۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. ـ آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر صمدی باکدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636025
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سبز دردانه گلستان در تاریخ ۰۶/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: رشته نیرو:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم ازنیروگاهها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق وابزاردقیق ونظایرآن رشته تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) شبکه گاز رسانی، تاسیسات مکانیک و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، (آب، برق، گازوفاضلاب) وانتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب وسایل انتقال (آسانسورپله برقی) سیستم های خبرو هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاههای پمپاژ و نظایرآن، رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایدار تونل ها پله ها راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه، نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن رشته ساختمان: در برگیرنده امورپیمانکاری مریوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی و آجری، سنگی، بتنی وفلزی و نظایرآن رشته آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی، تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانال های آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی و احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن و صادرات و واردات کالا های مجاز ـ خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تأمین نیروی کار و (تهیه و تولیدو بسته بندی و عرضه وتوزیع وفروش کلیه موادغذایی ومحصولات خشکبار) و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گلستان ـ گرگان ـ گلشهر شمالی ـ گلشهر شمالی ۷ ـ ساختمان ترنج ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه وحدت گرگان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم غزاله فتوحی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم سیده اکرم احمدیبشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سیدمجتبی احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال تعیین و انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد جامی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم سحر صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630754
آگهی تغییرات شرکت گلستان نگار پردیس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۵۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای مهدی بهلول و آقای مسلم بهلول و خانم خدیجه موسی خانی بمدت دو سال تعیین شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ آقای محمد جامی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم طاهری باکدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612242
آگهی تغییرات شرکت معدنی و ساختمانی کارن گستر پیشرو شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم سحر صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم وحیده یار محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۱/۳/xxx۵ و آقای حبیب بهداروند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۱/۳/xxx۵ و آقای مهدی نداف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۱/۳/xxx۵ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526503
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص محصولات زراعی مهشیدبه کاران گرگان
در تاریخ ۲۴/۰۳/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ـ موضوع شرکت: تهیه، تدارک، توزیع و حملونقل، خرید و فروش انواع بذر و نهال اصلاح شده، مواد و سموم دفع آفات نباتی و بیماریهای گیاهی، کودهای شیمیایی و آلی، کودهای شیمیایی مخلوط، هورمونها و مواد غذایی گیاهان ـ خرید و فروش بذر و نهال، پیاز، قلمه، ریزوم، غده، پایه، پیوندک، پاجوش و هر قسمتی از گیاه است که به منظور تکثیر مورد استفاده قرار میگیرد، تهیه و توزیع و تولید و بهرهبرداری و کاشت و برداشت محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز تولیدکنندگان کشاورزی تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دورههای آموزشی در خصوص کشاورزی ـ در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: گلستان گرگان انتهای کوی اوزینه پانصد متر داخل جاده امامزاده ابراهیم جنب گلخانه تجری کدپستی: xxxxxxxxx۹
سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ نزد بانک ملت شعبه میدان وحدت گرگان پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
خانم مریم ده مرده جعفری به سمت رئیس هیئتمدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ محب علی خمر به سمت نائبرئیس هیئتمدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای محمدعلی خمر به سمت عضو هیئتمدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاءی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علیالبدل: آقای محمد جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ـ خانم سحر صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504110
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص معدنی و ساختمانی کارن گستر پیشرو در تاریخ ۲۱/۰۳/xxx۳ شماره ثبت xxx۱۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیک و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، برق، گاز و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب وسایل انتقال (آسانسور پله برقی) سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن، رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار تونل ها پله ها راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن. رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی و آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن رشته آب: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی، تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانال های آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی و احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن و صادرات و واردات کالاهای مجاز، خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور و تامین نیروی کار و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۸ مجتمع ایزد واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۳
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx ریالی که تعداد xxx/xxx سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ نزد بانک ملی شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و سرمایه تعهدی ندارد.
اولین مدیران شرکت: خانم وحیده یارمحمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی و آقای حبیب بهداروند کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی و آقای مهدی نداف پور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مهدی نداف پور بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد جامی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی، خانم سحر صمدی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات