زیدالله تربتی

آقای زیدالله تربتی

کد ملی 212182xxxx
گراف ارتباطات
29
شرکت‌ها
117
آگهی‌ها

شرکت های زیدالله تربتی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که زیدالله تربتی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
صنایع چوب سندل گرگان
صنایع چوب سندل گرگان
بازرس اصلی
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس اصلی
کشتارگاه صنعتی طیور گلستان
کشتارگاه صنعتی طیور گلستان
بازرس اصلی
راش بینه گرگان
راش بینه گرگان
بازرس اصلی
تخته فشرده ممتاز گلستان
تخته فشرده ممتاز گلستان
بازرس اصلی
صنایع کیمیا چوب گلستان
صنایع کیمیا چوب گلستان
بازرس اصلی
کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت
کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت
بازرس اصلی
فدک یار گرگان
فدک یار گرگان
بازرس اصلی
دارویی به بان شیمی
دارویی به بان شیمی
بازرس اصلی
ساختمانی ستاره روشنائی گرگان
ساختمانی ستاره روشنائی گرگان
عضو هییت مدیره
سبز گستر نوچمن گرگان
سبز گستر نوچمن گرگان
سبز گستر راش گرگان
سبز گستر راش گرگان
بنیاد نور گرگان
بنیاد نور گرگان
بازرس اصلی
خدماتی شایان راه گلستان
خدماتی شایان راه گلستان
بازرس اصلی
سبز گستر بلوط گرگان
سبز گستر بلوط گرگان
بازرس اصلی
فرهنگی میرداماد گرگان
فرهنگی میرداماد گرگان
تولیدی سرمایه گذاری بازرگانی به بان فارمد لوتوس
تولیدی سرمایه گذاری بازرگانی به بان فارمد لوتوس
بازرس علی‌البدل
به بان فارمد لوتوس
به بان فارمد لوتوس
بازرس اصلی
صنایع کیمیا روکش گرگان
صنایع کیمیا روکش گرگان
فناور ایمن لوتوس
فناور ایمن لوتوس
بازرس اصلی
ایمن فارمد لوتوس
ایمن فارمد لوتوس
بازرس اصلی
بنیان بهداشت لوتوس
بنیان بهداشت لوتوس
بازرس اصلی
دانا فارمد لوتوس
دانا فارمد لوتوس
بازرس اصلی
سبز گستر فاضل آباد ملچ
سبز گستر فاضل آباد ملچ
شتابگران فناوری گلستان
شتابگران فناوری گلستان
بازرس اصلی
مدرسه علمیه الزهرا س گرگان
مدرسه علمیه الزهرا س گرگان
بازرس اصلی
بهداشت فارمد لوتوس
بهداشت فارمد لوتوس
بازرس اصلی
پشتیبان صنعت گلستان
پشتیبان صنعت گلستان
بازرس اصلی
نمایشگاههای بین المللی استان گلستان
نمایشگاههای بین المللی استان گلستان
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14913435
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سرمایه گذاری بازرگانی به بان فارمد لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 474949 و شناسه ملی 14005053287
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقایان مهدی رحیمیان به شماره ملی2120335702 و مهدی شاهمرادی مقدم به شماره ملی 2121454896 و علی ولایتی پور به شماره ملی 2121306617 به عنوان اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای زیداله تربتی به شماره ملی 2121829016 به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی 2121460977 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و گارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980903814363387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14913562
آگهی تغییرات شرکت بهداشت فارمد لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 489895 و شناسه ملی 14005752715
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای مهدی رحیمیان به شماره ملی2120335702 ، مهدی شاهمرادی مقدم به شماره ملی 2121454896 ، علی ولایتی پور به شماره ملی 2121306617 ، حسن کرجالیان چایجانی با شماره ملی 2690586940 و آقای ایرج افتخاری با شماره ملی 1651684911 به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای زیداله تربتی به شماره ملی 2121829016 به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی 2121460977 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980903626185297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14907390
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2386 و شناسه ملی 10700095881
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29 اسفنند سال 1397 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ بازرسین شرکت بارعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: زید اله تربتی به شماره ملی 2121829016 فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی و محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی 2121213635 فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید. ش980829743180620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14907413
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2378 و شناسه ملی 10700095765
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به 29 اسفند سال 1397 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. زید اله تربتی به شماره ملی 2121829016 به بسمت بازرس اصلی و امیر تدین به شماره ملی 2120339856 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید. ش980829402108425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14907425
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2379 و شناسه ملی 10700095799
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و صورت سود و زیان منتهی به 29 اسفند سال 1397 شرکت را تصویب گردید. ـ بازرسین شرکت بارعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند. زیداله تربتی به شماره ملی 2121829016 به بسمت بازرس اصلی ـ سیدکمال الدین مفیدیان به شماره ملی 2121377761ضیاءالدین به سمت بازرس علی البدل ـ روز نامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980829638758571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14905901
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2387 و شناسه ملی 10700095902
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1397 تصویب شد. ـ بازرسین شرکت بارعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی شمسی بشرح زیر انتخاب شدند. ـ آقای زیداله تربتی به شماره ملی 2121829016 فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی ـ آقای یحیی کمال به شماره ملی 2121286489 فرزند رجب به سمت بازرس علی البدل ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید. ش980828504271324 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14905488
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1249 و شناسه ملی 10700139870
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1397 شرکت را بررسی و تصویب نمود, ـ بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند: زیدالله تربتی فرزند رحمت الله بشماره ملی 2121829016 بسمت بازرس اصلی و محمد حسن افتخارالدین فرزندمحمد بشماره ملی 2121213635 بسمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی ها ی شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت رام پارت پیشرو بشماره ثبت 409564 شناسه ملی 10700140783 بنمایندگی آقای موسی چاری به کدملی 3672943681 2ـ شرکت کارخانجات خوراک دام وطیور گرگان و دشت بشماره ثبت 1086 وشناسه ملی 10700071422 بنمایندگی آقای رضا افتخارالدین به کدملی 2121491368 3ـ شرکت فدک یار گرگان بشماره ثبت 1853 وشناسه ملی 10700088350 بنماینگی آقای ناصر دهخدا شماره ملی2030112917 به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش980828616569646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14900229
آگهی تغییرات بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 11 و شناسه ملی 10700001697
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد سال 1397 موسسه تصویب شد. ـ زید اله تربتی به شماره ملی 2121829016 به بسمت بازرس اصلی و عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی 2122071508 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید. ش980825930623789 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14892566
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8114 و شناسه ملی 10700168211
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی 1397 به تصویب رسید. ـ بازرسین شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: زیداله تربتی به شماره ملی 2121829016 فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی 2121213635 فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980820985617986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14815226
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/۹۷ شرکت را بررسی و تصویب نمود. زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی , محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14810975
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مجمع پس از قرائت گزارش بازرس و هیأت مدیره، گزارشات مالی ارائه شده ( صورت حساب سود و زیان و تراز نامه ) منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ رابررسی و تصویب نمود. ـ اعضا هیأت مدیره برای مدت دوسال شمسی بشرح ذیر انتخاب شدند: شرکت خدماتی شایان راه گلستان به نمایندگی محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه فرهنگی میر داماد گرگان به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه بنیاد نور گرگان به نمایندگی محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ بازرسین شرکت با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند. زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت الله به بسمت بازرس اصلی و یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ فرزند رجب به سمت بازرس علی البدل ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14810110
آگهی تغییرات شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۰۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ گزارشات مالی ارائه شده (صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید. ـ زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14797326
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب سندل گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تزاز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۷ شرکت تصویب گردید. ـ زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678125
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۷۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود رضا چراغعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهرداد یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید مصطفی رحمت بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مازیار یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ( بنمایندگی از شرکت بازرگانی کاریار بشماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ) و آقای رضا مبصری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . آقای سعید نجد احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای زیداله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14646977
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان صنعت گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای زید اله تربتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعیسی تمسکنی زاهدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . م ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14499555
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سرمایه گذاری بازرگانی به بان فارمد لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار کار و گارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374833
آگهی تغییرات شرکت ایمن فارمد لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۸۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای زیداله تربتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی رحیمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ آقای مهدی شاهمرادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علی ولایتی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374843
آگهی تغییرات شرکت بهداشت فارمد لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۸۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی رحیمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و مهدی شاهمرادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علی ولایتی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320151
آگهی تغییرات مدرسه علمیه الزهرا س گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تزاز نامه و سود و زیان منتهی به ۲۹اسفند ماه xxx۶ موسسه مورد تصویب قرار گرفت. ـ ـ سید مجتبی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و قربانعلی برقرار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مریم بیگم میر کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مریم دوست محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیات امنای موسسه برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روز نامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14289962
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: (صورت سودوزیان و ترازنامه) منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ شرکت را بررسی و تصویب نمود, آقای زیدالله تربتی فرزند رحمت الله بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین فرزندمحمد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی ها ی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260921
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا روکش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت حساب سود و زیان و تزاز نامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/ xxx۶ تصویب گردید. ـ شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صنایع چوب سندل گرگان به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای محمد علی اخوان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ و احمد موحدی گیلانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد حسین موحدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی چوپانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی ۲و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258100
آگهی تغییرات شرکت شتابگران فناوری گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای مهدی رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مهدی شاهمرادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علی ولایتی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد سجاد جوزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و گارگرجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالxxx۶مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246964
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. _ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. _ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ۱_ شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای سید مصطفی نور مفیدی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ ۲_ شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ۳_ شرکت طلای سفید گنبد به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای مهدی چوپانی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ ۴_ آقای احمد موحدی گیلانی با شماره ملیxxxxxxxxx۶ ۵_ آقای محمد حسین موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218022
آگهی تغییرات بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می گردد. ۱ ـ آقای سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ بازرسین موسسه بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند. ۱ ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی ۲ ـ آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فرزند رمضان به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204704
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ گزارش مالی تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۶ شرکت تصویب گردید. ـ موسسه فرهنگی میرداماد گرگان بشماره ثبت ۳۵ بنمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و حوزه علمیه امام خمینی گرگان بشماره ثبت xxx به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای احمد مزید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204722
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و تراز نامه) منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204739
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۶ شرکت را تصویب کرد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب می گردد. ـ موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت فدک یار گرگان بشماره ثبت xxx۳ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ بازرسین شرکت بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی ـ آقای امیر تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204751
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۶ شرکت را تصویب کرد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می گردد. ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ موسسه بنیاد نور گرگان آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ بازرسین شرکت بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی ـ آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ فرزند سید ضیاءالدین به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203961
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۶ شرکت را تصویب کرد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می گردد. ـ موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ بازرسین شرکت بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی ـ آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ فرزند رجب به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191971
آگهی تغییرات شرکت فدک یار گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر تعیین می گردد: شرکت خدماتی شایان راه گلستان شماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای امیر بومی بسطامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سبز گستر راش گرگان شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای ناصر دهخدا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شماره ثبت xxx۹ به نمایندگی آقای جبار عبدوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای سید حامد نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس عدل البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردسیدند. روزنامه کثیر الانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی انتخاب گردید. تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ مورد تص.ویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181184
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب سندل گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۶ تصویب شد. - اعضای هیات مدیره برای دو سال شمسی بشرح زیر انتخاب می گردد:_ شرکت سبز گستر راش گرگان به شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای سید حامد نقیبی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ - شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای جمشید عمرانی فر با شماره ملی xxxxxxxxx۱ - شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای سید محمد تقی میر حیدری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ - بازرسین شرکت با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی شمسی بشرح زیر انتخاب شدند. آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل - روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176698
آگهی تغییرات فرهنگی میرداماد گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: (ترازنامه وسودوزیان)منتهی به ۲۹اسفند xxx۶موسسه موردتصویب قرارگرفت ـ اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال شمسی بشرح ذیل تعیین میگردد سیدمجتبی نورمفیدی با کدملی xxxxxxxxx۱و سیدمصطفی نورمفیدی باکدملی xxxxxxxxx۵و احمدخواجه نژا د با کدملی xxxxxxxxx۰ ۴ ـ زیداله تربتی باکدملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس اصلی و ـ محمدحسن افتخارالدین باکدملی به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگرجهت درج اگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155107
آگهی تغییرات شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۰۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس عدل البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۶مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر تعیین می گردد: حوزه علمیه امام خمینی گرگان بشماره ثبت xxx گرگان بنمایندگی سید مصطفی نورمفیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ گرگان بنمایندگی محمدرضا نجاتی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ گرگان بنمایندگی انوشه زیادلو شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ بشماه ثبت xxx۷ گرگان بنمایندگی حمید زیادلو شماره ملی xxxxxxxxx۳ وشرکت راش بینه گرگان بشماره ثبت xxx۷ گرگان بنمایندگی جمشید عمرانی فر شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142060
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: (صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ اعضای هیئت مدیره برای ۲ (دو) سال شمسی به شرح زیر تعیین می گردند: حوزه علمیه امام خمینی (ره) گرگان به نمایندگی سید مصطفی نورمفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت راش بینه گرگان به نمایندگی رضا افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به نمایندگی حسین لطفی کتولی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گرزدیدند. روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100110
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ را تصویب کرد. - اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح زیر انتخاب می‌گردد: - شرکت خدماتی شایان راه گلستان به شماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای سید محمد تقی میر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۲ - شرکت فدک یار گرگان به شماره ثبت xxx۳ به نمایندگی آقای سید حامد نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۳ - شرکت سبز گستر نوچمن گرگان به شماره ثبت xxx۹ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی شمسی بشرح زیر انتخاب شدند. - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت به بسمت بازرس اصلی - آقای محمد حسن افتخار الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل - روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023119
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سرمایه گذاری بازرگانی به بان فارمد لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ مورد بتصویب رسید. آقای مهدی رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهدی شاهمرادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علی ولایتی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و گارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893738
آگهی تغییرات شرکت فدک یار گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ بررسی و تصویب گردید. با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت الله بسمت بازرس اصلی وآقای سیدحامد نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرزند سیدمحمد بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866311
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا روکش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۵ را تصویب کرد. آقای زید اله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالیانتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716023
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سرمایه گذاری بازرگانی به بان فارمد لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید ند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهدی شاهمرادی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علی ولایتی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657427
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644407
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تزازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای سیدکمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644419
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای امیرتدین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644431
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644466
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت بازرسین شرکت بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند. آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644572
آگهی تغییرات بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسیدآقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634540
آگهی تغییرات فرهنگی میرداماد گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۵ موسسه مورد تصویب قرارگرفت. بازرسان شرکت با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند: اقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد بسمت بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج اگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609814
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. بازرسین شرکت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: آقای زیدالله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599860
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ تصویب شد. - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشارکار وکارگرجهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572448
آگهی تغییرات شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۰۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فرزند رمضان بسمت بازرس عدل البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576319
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب سندل گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ درمجمع قرائت ومورد تصویب قرار گرفت. آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فرزند رمضان بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565892
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت به بسمت بازرس اصلی وآقای محمد حسن افتخار الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558432
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت شرکت خدماتی شایان راه گلستان به نمایندگی محمدرضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و - موسسه فرهنگی میر داماد گرگان به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه بنیاد نور گرگان به نمایندگی محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی وآقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462260
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی ساختمانی ستاره روشنائی گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۶۸۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد زمان تربتی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای زیداله تربتی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن مقصودلو به با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و سایر نامه‌های اداری منفردا با امضاء محمد زمان تربتی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462273
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی ساختمانی ستاره روشنائی گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۶۸۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. - آقای محمد زمان تربتی با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای زیداله تربتی با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن مقصودلو به با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. –آقای جواد صفری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه مقصودلو با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روز نامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391280
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بازرگانی به بان فارمد لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسیدروزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332260
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا روکش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای جمشید عمرانی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وشرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۶ وشرکت صنایع چوب سندل گرگان به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای حسینعلی صادقی جزی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد حسن موحدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای مهدی چوپانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263467
آگهی تغییرات شرکت دارویی به بان شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ شرکت به تصویب رسید. آقای زیداله تربتی باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغویی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. آقای مهدی رحیمیان کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی ولایتی پور کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی شاهمرادی مقدم کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره وخانم راضیه بیگم میرا کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256566
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت بررسی و تصویب شد. آقای زیدالله تربتی فرزند رحمت الله بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای محمد حسن افتخارالدین فرزندمحمد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت یرای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248574
آگهی تغییرات شرکت فدک یار گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر تعیین می‌گردد: شرکت خدماتی شایان راه گلستان شماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای امیر بومی بسطامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت سبز گستر راش گرگان شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای مهندس بهرام نعمت نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت سبز گستر نوچمن گرگان ثبت xxx۹ به نمایندگی آقای جبار عبدوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای زیدالله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای سیدحامد نقیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076389
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می‌گردد. موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای احمد مزید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و موسسه فرهنگی میرداماد گرگان بشماره ثبت ۳۵ بنمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و حوزه علمیه امام خمینی گرگان بشماره ثبت xxx به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076625
آگهی تغییرات بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین خارج از شرکاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064981
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۴ شرکت گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می‌گردد: موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وشرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای امیر تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064998
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ شرکت تصویب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می‌گردد: موسسه بنیاد نور گرگان به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت خدماتی شایان راه گلستان به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056626
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: - موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029124
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره برای دو سال شمسی بشرح زیر انتخاب می‌گردد: شرکت صنایع چوب سندل گرگان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای انوشه زیادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت طلای سفید گنبد به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای مهدی چوپانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد حسین موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بازرسین شرکت برای مدت یک سال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ف به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکار کارگرجهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995014
آگهی تغییرات فرهنگی میرداماد گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ موسسه مورد تصویب کرد. - اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال شمسی بشرح ذیل تعیین می‌گردد: - آقای سید مجتبی نور مفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید مصطفی نور مفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای احمد خواجه نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992325
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب سندل گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید - اعضای هیات مدیره برای دو سال شمسی بشرح زیر انتخاب می‌گردد: _ شرکت سبز گستر راش گرگان به شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای سید حامد نقیبی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای سید محمد تقی میر حیدری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای جمشید عمرانی فر با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی وآقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. - روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983045
آگهی تغییرات شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۰۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منهتی به ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. حوزه علمیه امام خمینی گرگان بشماره ثبت xxx گرگان بنمایندگی سیدمصطفی نورمفیدی و شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ گرگان بنمایندگی محمدرضا نجاتی و شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ گرگان بنمایندگی انوشه زیادلوو شرکت سبز گستر فاضل اباد ملچ بشماره ثبت xxx۷ گرگان بنمایندگی حمید زیادلوو شرکت سبز گستر بلوط گرگان بشاره ثبت xxx۸ گرگان بنمایندگی جواد یزدان مقدم و شرکت راش بینه گرگان بشماره ثبت xxx۷ گرگان بنمایندگی جمشید عمرانی فر وشرکت فدک یارگرگان بشماره ثبت xxx۳ گرگان بنمایندگی بهرام نعمت نژاد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983184
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال xxx۴ تصویب شد. آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976726
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت - اعضای هیات مدیره برای دو سال شمسی بشرح زیر تعیین می‌گردد: - حوزه علیمه امام خمینی گرگان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای حسین لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای رضا افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روز نامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت نشر آگهی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953807
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲ / xxx۴ را تصویب کرد اعضای هیئت مدیره برای دو سال شمسی بشرح زیر انتخاب می‌گردد: شرکت خدماتی شایان راه گلستان به شماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای سیدمحمد تقی میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وشرکت فدک یار گرگان به شماره ثبت xxx۳ به نمایندگی آقای سیدحامد نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سبز گستر نوچمن گرگان به شماره ثبت xxx۹ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940032
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت سبز گستر راش گرگان انتخاب شد. آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹. به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت خدماتی شایان راه گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای محمدرضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ ۲ موسسه فرهنگی میرداماد گرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ ۳ موسسه بنیاد نور گرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878841
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855678
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت سبز گستر نوچمن گرگان انتخاب شد. - آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند سال xxx۳ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835815
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دانا فارمد لوتوس درتاریخ ۱۶/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشهای علمی آزمایشگاهی – کاربردی و مطالعات و خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های توسعه ایی و بهینه سازی و طراحی مهندسی – همکاری و مشارکت و به کارگیری ظرفیت‌های مراکز دانشگاهی – پژوهش و برگزاری دوره‌های تخصصی – سمینارها و همایش‌های علمی و کاربردی به منظور آشنایی با تحولات و پیشرفت‌های فناورانه و همکاری با موسسات – شرکت‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی – تولید و خدمات برنامه‌های نرم افزاری و مجازی مرتبط با واحد‌های صنعتی – خدماتی مهندسی – تحقیقاتی و مشاوره‌ای – واگذاری – انتقال – اخذ – خریدو فروش دانش فنی – لیسانس و فناوریهای پیشرفته (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران – خیابان آزادی – مقابل دانشکده دامپزشکی – ساختمان برج سازکاوه –بلوکb طبقه ۱۲ واحد xxx کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه چهارراه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رحیمیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت به بان فارمد لوتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی مهدی شاهمرادی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اقای علی ولایتی پور به کدملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – برات – قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل و به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823637
آگهی تغییراتبنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. *روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی‌های موسسه بنیاد نور گرگان انتخاب شد. *تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناور ایمن لوتوس در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید در زمینه مواد شیمیایی و دارویی در بخش بهداشتی غذایی کشاورزی صنعتی پزشکی دامپزشکی و توزیع و پخش محصولات تولیدی و انواع دارو ملزومات دارویی و شیمیایی در زمینه‌های پزشکی دامپزشکی صنایع غذایی و کشاورزی و مصارف عمومی و خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی و آموزش و تحقیقات و همچنین بازرگانی خارجی و داخلی و واردات و صادرات دستگاه‌ها و تاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتها وسایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات فعالیت دارند در داخل و خارج از کشور بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای توزیع و فروش محصولات و خدمات شرکت خود و سایر شرکتها و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) و انجام مطالعات تکنولوژی علمی بازرگانی اقتصادی برای توسعه فناوری و انتقال دانش فنی به شرکتهای ایرانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران خیابان آزادی مقابل دانشکده دامپزشکی ساختمان برج سازکاوه بلوک بی طبقه ۱۲ واحد xxx کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رحیمیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره , شرکت به بان فارمد لوتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای مهدی شاهمرادی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای علی ولایتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن فارمد لوتوس در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید در زمینه مواد شیمیایی و دارویی در بخش بهداشتی غذایی کشاورزی صنعتی پزشکی دامپزشکی و توزیع و پخش محصولات تولیدی و انواع دارو ملزومات دارویی و شیمیایی در زمینه‌های پزشکی دامپزشکی صنایع غذایی و کشاورزی و مصارف عمومی و خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی و آموزش و تحقیقات و همچنین بازرگانی خارجی و داخلی و واردات و صادرات دستگاه‌ها و تاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتها وسایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات فعالیت دارند در داخل و خارج از کشور بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای توزیع و فروش محصولات و خدمات شرکت خود و سایر شرکتها و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) و انجام مطالعات تکنولوژی علمی بازرگانی اقتصادی برای توسعه فناوری و انتقال دانش فنی به شرکتهای ایرانی و وارات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران خیابان آزادی مقابل دانشکده دامپزشکی ساختمان برج سازکاوه بلوک بی طبقه ۱۲ واحد xxx کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه چهارراه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رحیمیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره , شرکت به بان فارمد لوتوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای مهدی شاهمرادی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل , آقای علی ولایتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743709
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنیان بهداشت لوتوس در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید در زمینه مواد شیمیایی و دارویی در بخش بهداشتی غذایی کشاورزی صنعتی پزشکی دامپزشکی و توزیع و پخش محصولات تولیدی و انواع دارو ملزومات دارویی و شیمیایی در زمینه‌های پزشکی دامپزشکی صنایع غذایی و کشاورزی و مصارف عمومی و خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی و آموزش و تحقیقات و همچنین بازرگانی خارجی و داخلی و واردات و صادرات دستگاه‌ها و تاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتها وسایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات فعالیت دارند در داخل و خارج از کشور بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای توزیع و فروش محصولات و خدمات شرکت خود و سایر شرکتها و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) و انجام مطالعات تکنولوژی علمی بازرگانی اقتصادی برای توسعه فناوری و انتقال دانش فنی به شرکتهای ایرانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی مقابل دانشکده دامپزشکی ساختمان برج سازکاوه بلوک بی طبقه ۱۲ واحد xxx کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رحیمیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره , شرکت به بان فارمد لوتوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای مهدی شاهمرادی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای علی ولایتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بها امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740150
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهداشت فارمد لوتوس در تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید در زمینه مواد شیمیایی و دارویی در بخش بهداشتی غذایی کشاورزی صنعتی پزشکی دامپزشکی و توزیع و پخش محصولات تولیدی و انواع دارو ملزومات دارویی و شیمیایی در زمینه‌های پزشکی دامپزشکی صنایع غذایی و کشاورزی و مصارف عمومی و خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی و آموزش و تحقیقات و همچنین بازرگانی خارجی و داخلی و واردات و صادرات دستگاه‌ها و تاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتها وسایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات فعالیت دارند در داخل و خارج از کشور بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای توزیع و فروش محصولات و خدمات شرکت خود و سایر شرکتها و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) و انجام مطالعات تکنولوژی علمی بازرگانی اقتصادی برای توسعه فناوری و انتقال دانش فنی به شرکتهای ایرانی و وارات و صادرات کلیه کالاهای مجاز انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران خیابان آزادی مقابل دانشکده دامپزشکی ساختمان برج سازکاوه بلوکb طبقه ۱۲ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه چهاراه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت به بان فارمد لوتوس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای مهدی شاهمرادی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی ولایتی پور با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مهدی رحیمیان با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذدیل تعیین شدند: آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740171
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی و پخش کالا گستر لوتوس در تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: فعالیتهای بازرگانی خریدو فروش توزیع و پخش محصولات تولیدی و انواع دارو ملزومات دارویی و شیمیایی در زمینه‌های پزشکی دامپزشکی صنایع غذایی و کشاورزی و مصارف عمومی و خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی و آموزش و تحقیقات و هچنین بازرگانی خارجی و داخلی و واردات و صادرات دستگاه‌ها و تاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات فعالیت دارند در داخل و خارج از کشور بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای توزیع و فروش محصولات و خدمات شرکت خود و سایر شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران خیابان آزادی مقابل دانشکده دامپزشکی ساختمان برج سازکاوه بلوکb طبقه ۱۲ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه چهاراه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت به بان فارمد لوتوس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای مهدی شاه مرادی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. علی ولایتی پور باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. مهدی رحیمیان با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666080
آگهی تغییرات شرکت دارویی به بان شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ شرکت به تصویب رسید. * آقای زیدا … تربتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغویی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. *روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553632
آگهی تغییراتفرهنگي ميرداماد گرگان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه xxx۳ موسسه مورد را تصویب کرد *بازرسین شرکت بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یک سال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل * روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444046
آگهی تغییرات شرکت صنايع كيميا روكش گرگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ / xxx۲ را تصویب گردید. ـ شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای جمشید عمرانی فر ـ شرکت صنایع چوب سندل گرگان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای حسینعلی صادقی جزی ـ آقای محمد حسن موحدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای مهدی چوپانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال هیئت مدیره تعیین گردیدند ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433082
آگهی تغییرات شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۰۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فرزند رمضان بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417076
آگهی تغییرات شرکت كشتارگاه صنعتي طيور گلستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12389591
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان و منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374569
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366712
آگهی تغییرات شرکت فدک یار گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای سید حامد نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326150
آگهی تغییرات شرکت به بان فارمد لوتوس سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۴۷۴۹۴۹ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: مهدی شاهمرادی مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۶ مهدی رحیمیان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ علی ولایتی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۷ زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386402
آگهی تغییرات شرکت به بان فارمد لوتوس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۷۴۹۴۹ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: مهدی شاهمرادی مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۶ مهدی رحیمیان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ علی ولایتی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۷ زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی زهرا زاغوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261103
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص به بان فارمد لوتوس درتاریخ ۰۹/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت : انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری ، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، تحصیل و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها ، صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و یا خارجی ، اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی ، مشارکت در ساخت و تکمیل پروژه های عمرانی ، ابنیه سازی ، سد سازی، مجتمع های مسکونی ،اداری ،تجاری و جدول کشی به تنهایی و یا با مشارکت سایر بنگاه ها و ادارات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ، تهیه وتولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی ، مواد نفتی و گازی و فرآورده های فرعی آن ها ، خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت ها و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که درتهیه ، تولید و بازرگانی محصولات فعالیت می کنند ، از داخل یا خارج از کشور، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه های در دست اجرا و آتی سایر شرکت ها ، خرید ، تهیه و تولید کلیه ماشین آلات صنعتی ، کشاورزی، راهسازی ، تولیدی ، برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت ها و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه ، تولید و بازرگانی محصولات مرتبط فعالیت میکنند ، از داخل یا خارج کشور ، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای ، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکت ها و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه و تولید و بازرگانی محصولات مرتبط فعالیت میکنند ، انجام مطالعات و بررسی های تکنولوژیکی علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای توسعه فناوری ، انتقال دانش فنی به شرکت ها ی ایرانی ،واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، خیابان آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی ساختمان برج ساز ،بلوک B ، طبقه ۱۰،واحد xxx کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت : مبلغxxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ ۹۴/ xxx۱ مورخ ۲۴/ ۳/ xxx۴ نزد بانک پارسیان شعبه چهار راه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : مهدی رحیمیان ش م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ومهدی شاهمرادی مقدم ش م xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته برات قرار دادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای علی ولایتی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228078
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی میرداماد گرگان موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۳۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال شمسی بشرح ذیل تعیین می گردد. حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مجتبی نور مفیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱و آقای سید مصطفی نور مفیدی با کد ملی - xxxxxxxxx۵وآقای احمد خواجه نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ - بازرسین شرکت با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب گردیدند . آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . تراز نامه حساب سود و زیان موسسه منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175028
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱ـ موسسه بنیادنورگرگان بنمایندکی آقای آقای ابوالفتح فکری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۵ ۲ـ شرکت سبز کسترفاضل آباد ملج بنمایندگی بهرام نعمت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۵ ۳ ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بنمایندکی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۵ ـ آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزندرحمت به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175037
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ را بررسی و تصویب نمود. ـ بازرسین شرکت با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت الله به سمت بازرس اصلی آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ فرزند رجب به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175060
آگهی تغییرات شرکت بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ قای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ آقای سیدمصطفی نورمفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۵ ،۲ـ آقای محمدرضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۵، ۳ ـ آقای ابوالفتح فکری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۵ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی های موسسه بنیاد نور گرگان انتخاب شد.. آقای محمدحسن افتخارالدین به سمت مدیرعامل به نمایندگی از موسسه بنیاد نور گرگان جایگزین گردید. ترازنامه وصورتحساب مالی سال ۹۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175156
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ آقای ابوالفتح فکری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۵ ۲ـ آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۵ ۳ ـ آقای احمد مزید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۵ ـ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175190
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت حساب سودوزیان عملکرد سال xxx۲ شرکت را تصویب کرد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح زیر تعیین می گردد. ـ موسسه بنیاد نورگرگان شماره ثبت ۱۱ بنمایندگی آقای ابوالفتح فکری کدملی xxxxxxxxx۱ـ شرکت خدماتی شایان گلستان شماره ثبت xxx۶ بنمایندگی آقای یحیی کمال کدملی xxxxxxxxx۹ ـ سبز گسترراش گرگان شماره ثبت xxx۰ بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بازرسین شرکت با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122367
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی ساختمانی ستاره روشنائی گرگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۶۸۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدزمان تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهستی منصور هزارجریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید جلالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی ونامه های ادارای چک و سفته وبراوات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای محمدزمان تربتی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122377
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی ساختمانی ستاره روشنائی گرگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۶۸۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جواد صفری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم معصومه مقصودلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید جلالی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ و آقای محمد زمان تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ و خانم مهستی منصور هزارجریبی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ و آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042539
آگهی تغییرات شرکت دارویی به بان شیمی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۴۵۴ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۱۵۱۴۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای زیدا... تربتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغویی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی رحیمیان کدملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۶/۱۰/xxx۵ و آقای علی ولایتی پور کدملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۶/۱۰/xxx۵ و آقای مهدی شاهمرادی مقدم کدملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۱۰/xxx۵ و خانم راضیه بیگم میرا کدملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۶/۱۰/xxx۵. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲شرکت به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744876
آگهی تغییرات شرکت فدک یار گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۰۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سبز گستر راش گرگان به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ تا تاریخ ۲۳/۴/xxx۵ و شرکت سبز گستر نوچمن گرگان به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ تا تاریخ ۲۳/۴/xxx۵ و شرکت خدماتی شایان راه گلستان به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ تا تاریخ ۲۳/۴/xxx۵ ـ آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی، آقای سید حامد نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721742
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای زید الله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی، آقای محمد حسن افتخار الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حوزه علمیه امام خمینی گرگان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای علی کدخدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای رضا افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678545
آگهی تغییرات شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۰۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگرجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای زید الله تربتی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ حوزه علمیه امام خمینی به نمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی با کدملی xxxxxxxxx۸و شرکت ساز گستر راش گرگان بنمایندگی آقای محمد رضا نجاتی با کدملیxxxxxxxxx۱ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بنمایندگی آقای انوشه زیادلو با کدملی xxxxxxxxx۰۱و شرکت سبز گستر بلوط گرگان بنمایندگی آقای جواد یزدان مقدم با کدملی xxxxxxxxx۶و شرکت راش بینه گرگان بنمایندگی آقای جمشید عمرانی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فدک یار گرگان بشماره ثبت xxx۳بنمایندگی آقای بهرام نعمت نژاد با کدملی xxxxxxxxxشرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به نمایندگی آقای حمید زیاد لو با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681247
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۱۴ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۲۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
آقای زیداله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین و انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654079
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۰۷ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت خدماتی شایان راه گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای سید محمد تقی میرحیدری با کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت فدک یار گرگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای سید حامد نقیبی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سبز گستر نوچمن گرگان با شناسه xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ آقای زیدالله تربتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخار الدین به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632479
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب سندل گرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵ و کدپستی ۴۹۳۱۱۷۱۵۶۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجاری پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقای سیدحامد نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمد تقی میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای جمشید عمرانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر نامه های اداری با مدیرعامل یا امضاء قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و آقای غلامرضا عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (مدیرمالی) جهت سهولت در پرداختها نسبت به امضاء دوم چکها و حسابهای بانکی ممهور به مهر شرکت اقدام می کند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569379
آگهی تغییرات شرکت کشتار گاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند: ـ آقای رضا افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای پویا پارسایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد کیا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۹/۰۹/xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ آقایان زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240306
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی میرداماد گرگان شماره ثبت ۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ موسسه مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ آقای زید الله تربتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخار الدین کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195633
آگهی تصمیمات شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۰۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207729
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد نور گرگان شماره ثبت ۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ موسسه مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ موسسه مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ آقای زیداله تربتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی‎البدل موسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‎های موسسه تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207726
آگهی تصمیمات شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۲ و ۱۶/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ آقای زیداله تربتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای یحیی کمال کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‎البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‎های شرکت تعیین شد.
۴ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بنمایندگی آقای محمد رضا نجاتی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و موسسه بنیاد نور گرگان بنمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی میرداماد گرگان بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، قراردادها و آنچه تعهد مالی برای شرکت داشته باشد با امضای دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‎های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216643
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی شایان راه گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای زید اله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسن افتخار الدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240309
آگهی تصمیمات شرکت سبزگستر نوچمن گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای زیداله تربتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180023
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب سندل گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۴ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵ و کدپستی ۴۹۳۱۱۷۱۵۶۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ آقایان زیدالله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی، آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686972
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب سندل گرگانسهامی خاص شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۰ شرکت تصویب گردید.
۲ـ آقای زیداله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای سید حامد نقیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان سهامی خاص شماره ثبت xxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید محمد تقی میرحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص شماره ثبت xxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص شماره ثبت xxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد و با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد آقای غلامرضا عرب عامری (مدیر مالی) بجای آقای محمد حسن افتخارالدین نسبت به امضای دوم چکها و حسابهای بانکی شرکت اقدام می نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618149
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب سندل گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۰ شرکت تصویب گردید.

۲ـ آقای زیداله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقای سید حامد نقیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان سهامی خاص شماره ثبت xxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید محمد تقی میرحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص شماره ثبت xxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص شماره ثبت xxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد و با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد آقای غلامرضا عرب عامری (مدیر مالی) بجای آقای محمد حسن افتخارالدین نسبت به امضای دوم چکها و حسابهای بانکی شرکت اقدام می‌نماید.

رئیس ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات