محمد حسن افتخارالدین

محمد حسن افتخارالدین

کد ملی 212121xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
82
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14907390
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2386 و شناسه ملی 10700095881
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29 اسفنند سال 1397 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ بازرسین شرکت بارعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: زید اله تربتی به شماره ملی 2121829016 فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی و محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی 2121213635 فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید. ش980829743180620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14905488
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1249 و شناسه ملی 10700139870
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1397 شرکت را بررسی و تصویب نمود, ـ بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند: زیدالله تربتی فرزند رحمت الله بشماره ملی 2121829016 بسمت بازرس اصلی و محمد حسن افتخارالدین فرزندمحمد بشماره ملی 2121213635 بسمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی ها ی شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت رام پارت پیشرو بشماره ثبت 409564 شناسه ملی 10700140783 بنمایندگی آقای موسی چاری به کدملی 3672943681 2ـ شرکت کارخانجات خوراک دام وطیور گرگان و دشت بشماره ثبت 1086 وشناسه ملی 10700071422 بنمایندگی آقای رضا افتخارالدین به کدملی 2121491368 3ـ شرکت فدک یار گرگان بشماره ثبت 1853 وشناسه ملی 10700088350 بنماینگی آقای ناصر دهخدا شماره ملی2030112917 به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش980828616569646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14892566
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8114 و شناسه ملی 10700168211
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی 1397 به تصویب رسید. ـ بازرسین شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: زیداله تربتی به شماره ملی 2121829016 فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی 2121213635 فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980820985617986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14815226
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/۹۷ شرکت را بررسی و تصویب نمود. زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی , محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14810975
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مجمع پس از قرائت گزارش بازرس و هیأت مدیره، گزارشات مالی ارائه شده ( صورت حساب سود و زیان و تراز نامه ) منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ رابررسی و تصویب نمود. ـ اعضا هیأت مدیره برای مدت دوسال شمسی بشرح ذیر انتخاب شدند: شرکت خدماتی شایان راه گلستان به نمایندگی محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه فرهنگی میر داماد گرگان به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه بنیاد نور گرگان به نمایندگی محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ بازرسین شرکت با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند. زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت الله به بسمت بازرس اصلی و یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ فرزند رجب به سمت بازرس علی البدل ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14810978
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیأت مدیره ۲ ـ موسسه بنیاد نور گرگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره ۳ ـ موسسه فرهنگی میر داماد گرگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و قراردادها و آنچه تعهد مالی برای شرکت داشته باشد با امضای دو نفر مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره (و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی ) همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ـ در اجرای مادهxxx لایحه اصلاحی قانون تجارت کلیه اختیارات در بندهای ۱و۷و۹و۱۳ماده۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320151
آگهی تغییرات مدرسه علمیه الزهرا س گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تزاز نامه و سود و زیان منتهی به ۲۹اسفند ماه xxx۶ موسسه مورد تصویب قرار گرفت. ـ ـ سید مجتبی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و قربانعلی برقرار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مریم بیگم میر کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مریم دوست محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیات امنای موسسه برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روز نامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14289962
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: (صورت سودوزیان و ترازنامه) منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ شرکت را بررسی و تصویب نمود, آقای زیدالله تربتی فرزند رحمت الله بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین فرزندمحمد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی ها ی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260921
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا روکش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت حساب سود و زیان و تزاز نامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/ xxx۶ تصویب گردید. ـ شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صنایع چوب سندل گرگان به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای محمد علی اخوان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ و احمد موحدی گیلانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد حسین موحدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی چوپانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی ۲و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246964
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. _ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. _ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ۱_ شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای سید مصطفی نور مفیدی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ ۲_ شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ۳_ شرکت طلای سفید گنبد به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای مهدی چوپانی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ ۴_ آقای احمد موحدی گیلانی با شماره ملیxxxxxxxxx۶ ۵_ آقای محمد حسین موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218022
آگهی تغییرات بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می گردد. ۱ ـ آقای سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ بازرسین موسسه بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند. ۱ ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی ۲ ـ آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فرزند رمضان به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218028
آگهی تغییرات بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای سیدمصطفی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای محمدرضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل برای دو سال انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای موسسه داشته باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204704
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ گزارش مالی تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۶ شرکت تصویب گردید. ـ موسسه فرهنگی میرداماد گرگان بشماره ثبت ۳۵ بنمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و حوزه علمیه امام خمینی گرگان بشماره ثبت xxx به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای احمد مزید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204730
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح زیر انتخاب می نماید: ـ موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت فدک یار گرگان بشماره ثبت xxx۳ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب گردید. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204739
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۶ شرکت را تصویب کرد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب می گردد. ـ موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت فدک یار گرگان بشماره ثبت xxx۳ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ بازرسین شرکت بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی ـ آقای امیر تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204744
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ بشماره ثبت xxx۷ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل برای دو سال تعیین گردید.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204751
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۶ شرکت را تصویب کرد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می گردد. ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ موسسه بنیاد نور گرگان آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ بازرسین شرکت بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی ـ آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ فرزند سید ضیاءالدین به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203961
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۶ شرکت را تصویب کرد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می گردد. ـ موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ بازرسین شرکت بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی ـ آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ فرزند رجب به سمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203963
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب شد ند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد با امضای دو نفر مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14160840
آگهی تغییرات شرکت کار و اندیشه سبز هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۱۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ آقای محمد مهدی نجاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مریم نجاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم فلور عباس نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. ـ بازرسین شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ آقای امیر تدین با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای محمد حسن افتخارالدین با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156066
آگهی تغییرات شرکت سازه افتخار گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۵وxxx۶ به تصویب رسید. ـ آقای محمد حسن افتخارالدین با شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای ایمان صلواتی حصاری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیر افتخارالدین با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال خدمت هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ بازرسین شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ آقای یحیی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای زین العابدین راد پی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل ـ روز نامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156076
آگهی تغییرات شرکت سازه افتخار گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد حسن افتخارالدین با شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای ایمان صلواتی حصاری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای امیر افتخارالدین با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک ، سفته ، برات ، قرادادها منفردا با امضاء مدیرعامل (آقای امیر افتخارالدین) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل (آقای امیر افتخارالدین) یا رئیس هیئت مدیره (آقای محمد حسن افتخارالدین) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142060
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: (صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ اعضای هیئت مدیره برای ۲ (دو) سال شمسی به شرح زیر تعیین می گردند: حوزه علمیه امام خمینی (ره) گرگان به نمایندگی سید مصطفی نورمفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت راش بینه گرگان به نمایندگی رضا افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به نمایندگی حسین لطفی کتولی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گرزدیدند. روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100110
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ را تصویب کرد. - اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح زیر انتخاب می‌گردد: - شرکت خدماتی شایان راه گلستان به شماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای سید محمد تقی میر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۲ - شرکت فدک یار گرگان به شماره ثبت xxx۳ به نمایندگی آقای سید حامد نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۳ - شرکت سبز گستر نوچمن گرگان به شماره ثبت xxx۹ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی شمسی بشرح زیر انتخاب شدند. - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت به بسمت بازرس اصلی - آقای محمد حسن افتخار الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل - روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866311
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا روکش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۵ را تصویب کرد. آقای زید اله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالیانتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657427
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644431
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634540
آگهی تغییرات فرهنگی میرداماد گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۵ موسسه مورد تصویب قرارگرفت. بازرسان شرکت با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند: اقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد بسمت بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج اگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609814
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. بازرسین شرکت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: آقای زیدالله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599860
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ تصویب شد. - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشارکار وکارگرجهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565892
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت به بسمت بازرس اصلی وآقای محمد حسن افتخار الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558432
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت شرکت خدماتی شایان راه گلستان به نمایندگی محمدرضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و - موسسه فرهنگی میر داماد گرگان به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه بنیاد نور گرگان به نمایندگی محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی وآقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558438
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی شایان راه گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای محمدرضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد نور گرگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی میرداماد گرگان (غیر انتفاعی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و سفته و قراردادها و آنچه تعهد مالی برای شرکت داشته_باشد با امضای دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره (نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی) همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332260
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا روکش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای جمشید عمرانی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وشرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۶ وشرکت صنایع چوب سندل گرگان به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای حسینعلی صادقی جزی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد حسن موحدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای مهدی چوپانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274512
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ بشرح ذیر انتخاب شدند: شرکت خدماتی شایان راه گلستان به شماره ثبت xxx۶ به نمایندگی خانم الهام موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه فرهنگی میر داماد گرگان (غیرانتفاعی) به شماره ثبت ۳۵ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه بنیاد نور گرگان به شماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی وآقای یحیی کمال بشماره ملی xxxxxxxxx۹ فرزند رجب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290001
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ بشرح ذیر انتخاب شدند: شرکت خدماتی شایان راه گلستان به شماره ثبت xxx۶ به نمایندگی خانم الهام موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه فرهنگی میر داماد گرگان (غیرانتفاعی) به شماره ثبت ۳۵ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه بنیاد نور گرگان به شماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی وآقای یحیی کمال بشماره ملی xxxxxxxxx۹ فرزند رجب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256566
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت بررسی و تصویب شد. آقای زیدالله تربتی فرزند رحمت الله بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای محمد حسن افتخارالدین فرزندمحمد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت یرای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076389
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می‌گردد. موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای احمد مزید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و موسسه فرهنگی میرداماد گرگان بشماره ثبت ۳۵ بنمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و حوزه علمیه امام خمینی گرگان بشماره ثبت xxx به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076619
آگهی تغییرات بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین خارج از شرکا ء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای موسسه داشته_باشد با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076625
آگهی تغییرات بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین خارج از شرکاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064981
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۴ شرکت گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می‌گردد: موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وشرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای امیر تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064988
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ بشماره ثبت xxx۸۷ به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت کلیه اختیارات در بندهای ۱ و ۷ و ۹ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض می‌گردد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته_باشد با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064989
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از شرکاء بسمت مدیرعامل برای دو سال انتخاب گردید. در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت کلیه اختیارات در بندهای ۱ و ۷ و ۹ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض می‌گرددوکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته_باشد با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064998
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ شرکت تصویب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می‌گردد: موسسه بنیاد نور گرگان به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت خدماتی شایان راه گلستان به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056615
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ بنمایندگی آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید کمال الدین مفیدیان خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل برای دو سال انتخاب شدند. - در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت کلیه اختیارات در بندهای ۱ و ۷ و ۹ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض می‌گردد. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته_باشد با امضای دو نفر مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056626
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: - موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت xxx۰ بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029124
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره برای دو سال شمسی بشرح زیر انتخاب می‌گردد: شرکت صنایع چوب سندل گرگان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای انوشه زیادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت طلای سفید گنبد به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای مهدی چوپانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد حسین موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بازرسین شرکت برای مدت یک سال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ف به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکار کارگرجهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995014
آگهی تغییرات فرهنگی میرداماد گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ موسسه مورد تصویب کرد. - اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال شمسی بشرح ذیل تعیین می‌گردد: - آقای سید مجتبی نور مفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید مصطفی نور مفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای احمد خواجه نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983432
آگهی تغییرات شرکت سازه افتخار گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن افتخارالدین با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان صلواتی حصاری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر افتخارالدین با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای دوسال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکیاعم از چک، سفته، برات، قرادادها منفردا با امضاء مدیرعامل (آقای امیر افتخارالدین) همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل (آقای امیر افتخارالدین) یا رئیس هیئت مدیره (آقای محمد حسن افتخارالدین) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983433
آگهی تغییرات شرکت سازه افتخار گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. آقای محمد حسن افتخارالدین با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای ایمان صلواتی حصاری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیر افتخارالدین با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال خدمت هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای یحیی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای زین العابدین راد پی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976726
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت - اعضای هیات مدیره برای دو سال شمسی بشرح زیر تعیین می‌گردد: - حوزه علیمه امام خمینی گرگان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای حسین لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای رضا افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روز نامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت نشر آگهی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953807
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲ / xxx۴ را تصویب کرد اعضای هیئت مدیره برای دو سال شمسی بشرح زیر انتخاب می‌گردد: شرکت خدماتی شایان راه گلستان به شماره ثبت xxx۶ به نمایندگی آقای سیدمحمد تقی میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وشرکت فدک یار گرگان به شماره ثبت xxx۳ به نمایندگی آقای سیدحامد نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سبز گستر نوچمن گرگان به شماره ثبت xxx۹ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940032
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت سبز گستر راش گرگان انتخاب شد. آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای یحیی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۹. به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت خدماتی شایان راه گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای محمدرضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ ۲ موسسه فرهنگی میرداماد گرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ ۳ موسسه بنیاد نور گرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940038
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت خدماتی شایان راه گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی آقای محمدرضا نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ موسسه بنیاد نور گرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بنمایندگی آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ موسسه فرهنگی میرداماد گرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا نجاتی شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878841
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855678
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت سبز گستر نوچمن گرگان انتخاب شد. - آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند سال xxx۳ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751417
آگهی تغییرات شرکت پارس ماکیان هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۱۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. –آقای محمد حسن افتخارالدین با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای سینا نیرومند با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روز نامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553632
آگهی تغییراتفرهنگي ميرداماد گرگان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه xxx۳ موسسه مورد را تصویب کرد *بازرسین شرکت بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یک سال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: - آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل * روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444046
آگهی تغییرات شرکت صنايع كيميا روكش گرگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ / xxx۲ را تصویب گردید. ـ شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای جمشید عمرانی فر ـ شرکت صنایع چوب سندل گرگان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای حسینعلی صادقی جزی ـ آقای محمد حسن موحدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای مهدی چوپانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال هیئت مدیره تعیین گردیدند ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417076
آگهی تغییرات شرکت كشتارگاه صنعتي طيور گلستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12389591
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان و منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374569
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228078
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی میرداماد گرگان موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۳۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال شمسی بشرح ذیل تعیین می گردد. حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مجتبی نور مفیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱و آقای سید مصطفی نور مفیدی با کد ملی - xxxxxxxxx۵وآقای احمد خواجه نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ - بازرسین شرکت با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب گردیدند . آقای زید اله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . تراز نامه حساب سود و زیان موسسه منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175028
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱ـ موسسه بنیادنورگرگان بنمایندکی آقای آقای ابوالفتح فکری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۵ ۲ـ شرکت سبز کسترفاضل آباد ملج بنمایندگی بهرام نعمت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۵ ۳ ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بنمایندکی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۵ ـ آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزندرحمت به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند محمد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175078
آگهی تغییرات شرکت بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ . آقای سیدمصطفی نورمفیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. آقای ابوالفتح فکری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای محمدرضا نجاتی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره ۴. آقای محمدحسن افتخارالدین شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175156
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ آقای ابوالفتح فکری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۵ ۲ـ آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۵ ۳ ـ آقای احمد مزید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۵ ـ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175190
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت حساب سودوزیان عملکرد سال xxx۲ شرکت را تصویب کرد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح زیر تعیین می گردد. ـ موسسه بنیاد نورگرگان شماره ثبت ۱۱ بنمایندگی آقای ابوالفتح فکری کدملی xxxxxxxxx۱ـ شرکت خدماتی شایان گلستان شماره ثبت xxx۶ بنمایندگی آقای یحیی کمال کدملی xxxxxxxxx۹ ـ سبز گسترراش گرگان شماره ثبت xxx۰ بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بازرسین شرکت با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال شمسی بشرح زیر انتخاب شدند: آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145396
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی هنری دارالمعرفه قم درتاریخ ۱۵/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف موسسه و اجرای طرحهای پژوهشی۲ ـ طراحی و اجرای نظامهای اطلاع رسانی، بانکهای اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و موسسات در زمینه های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی۳ ـ گردآوری، تنظیم، تدوین و انتشار نمایه نامه و فهرستهای موضوعی۴ ـ گردآوری، تالیف، تدوین مقالات، ۵ ـ انجام فعایتهای انتشاراتی بمنظور انتشار کتاب (با اخذ مجوز لازم)۶ ـ مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی، هنری۷ ـ عرضه و مبادله محصولات فرهنگی دارای مجوز ـ موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: قم خیابان صفاءیه کوچه ۱۹ فرعی سمت چب پلاک ۳۲ کد پستی xxxxxxxxx۸ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰.xxx.xxx ریال نقدی می باشد . سید مجتبی نورمفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه محمد جواد موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx.xxx ریال سهم الشرکه سید کاظم نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۶.xxx.xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: .آقایان سید مجتبی نورمفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ساکن قم بلوار شهید صدوقی کوچه ۲۲ پلاک ۵ دارنده ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه، محمد جواد موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ساکن قم سه راه بازار کوچه xxx دفتر آیت الله فاضل لنکرانی دارنده xxx.xxx ریال سهم الشرکه و سید علی نور مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۴ سال انتخاب شدند . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و با مهرموسسه معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس: آقای محمد حسین موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی آقای محمد حسن افتخار الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405948
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کار و اندیشه سبز هیرکان درتاریخ ۰۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، توزیع و تولید فرآورده های چوبی ـ ارائه کلیه خدمات عمومی و بازرگانی ـ ارائه کلیه عملیات و معاملات بازرگانی و تجاری درداخل و خارج از کشور ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاههای داخلی و خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات (ارزی و ریالی) از منابع اعتباری داخلی و خارجی و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان ـ خیابان ولیعصر عدالت ۱۶، ساختمان مرجان طبقه سوم، واحدxxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/۱/۲۸ مورخ ۱۵/۰۷/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه استراباد گلستان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. فلور عباس نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. مریم نجاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. محمدمهدی نجاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیر تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721742
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای زید الله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی، آقای محمد حسن افتخار الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حوزه علمیه امام خمینی گرگان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای علی کدخدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای رضا افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681247
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۱۴ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۲۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
آقای زیداله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین و انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654079
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۰۷ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت خدماتی شایان راه گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای سید محمد تقی میرحیدری با کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت فدک یار گرگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای سید حامد نقیبی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سبز گستر نوچمن گرگان با شناسه xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ آقای زیدالله تربتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخار الدین به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632479
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب سندل گرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵ و کدپستی ۴۹۳۱۱۷۱۵۶۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای زیدالله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجاری پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقای سیدحامد نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمد تقی میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای جمشید عمرانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر نامه های اداری با مدیرعامل یا امضاء قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و آقای غلامرضا عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (مدیرمالی) جهت سهولت در پرداختها نسبت به امضاء دوم چکها و حسابهای بانکی ممهور به مهر شرکت اقدام می کند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569379
آگهی تغییرات شرکت کشتار گاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند: ـ آقای رضا افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای پویا پارسایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد کیا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۹/۰۹/xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ آقایان زیداله تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503308
آگهی تغییرات شرکت سازه افتخار گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۳۴۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمد حسن افتخارالدین کد ملی (xxxxxxxxx۵) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان صلواتی حصاری کد ملی (xxxxxxxxx۱) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر افتخارالدین کد ملی (xxxxxxxxx۳) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503309
آگهی تغییرات شرکت سازه افتخار گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۳۴۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
ـ آقایان یحیی ابراهیمی کد ملی (xxxxxxxxx۳) بسمت بازرس اصلی و زین العابدین راد پی کد ملی (xxxxxxxxx۷) بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ـ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان امیر افتخارالدین کد ملی (xxxxxxxxx۳) و محمد حسن افتخارالدین کد ملی (xxxxxxxxx۵) و ایمان صلواتی حصاری کد ملی (xxxxxxxxx۴) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240306
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی میرداماد گرگان شماره ثبت ۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ موسسه مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ آقای زید الله تربتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخار الدین کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207726
آگهی تصمیمات شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۲ و ۱۶/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ آقای زیداله تربتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای یحیی کمال کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‎البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‎های شرکت تعیین شد.
۴ـ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بنمایندگی آقای محمد رضا نجاتی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و موسسه بنیاد نور گرگان بنمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی میرداماد گرگان بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، قراردادها و آنچه تعهد مالی برای شرکت داشته باشد با امضای دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‎های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216643
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی شایان راه گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای زید اله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسن افتخار الدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240309
آگهی تصمیمات شرکت سبزگستر نوچمن گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای زیداله تربتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686972
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب سندل گرگانسهامی خاص شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۰ شرکت تصویب گردید.
۲ـ آقای زیداله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای سید حامد نقیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان سهامی خاص شماره ثبت xxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید محمد تقی میرحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص شماره ثبت xxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص شماره ثبت xxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد و با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد آقای غلامرضا عرب عامری (مدیر مالی) بجای آقای محمد حسن افتخارالدین نسبت به امضای دوم چکها و حسابهای بانکی شرکت اقدام می نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618149
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب سندل گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۰ شرکت تصویب گردید.

۲ـ آقای زیداله تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقای سید حامد نقیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان سهامی خاص شماره ثبت xxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید محمد تقی میرحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص شماره ثبت xxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص شماره ثبت xxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد و با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد آقای غلامرضا عرب عامری (مدیر مالی) بجای آقای محمد حسن افتخارالدین نسبت به امضای دوم چکها و حسابهای بانکی شرکت اقدام می‌نماید.

رئیس ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات