عباسعلی اسداله بیک

آقای عباسعلی اسداله بیک

کد ملی 212119xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

شرکت های عباسعلی اسداله بیک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عباسعلی اسداله بیک دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 758053
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ نادر جوانمردامام قیسی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر ذبیحی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسینعلی باقری به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. محمدرضا علیرحیمی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب ابراهیم سعیدنیا به ک م xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع مهذبیه به ک م xxxxxxxxx۵ و عباسعلی اسداله بیک به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره ودر صورت غیبت هر دو با امضای دو عضو حاضر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه نامه های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643309
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ علی اصغر محمدابراهیم غفاری به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سلامت جویان تهران به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت دنیای سبز پرتو به ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت دنیای فن آوران پویا به ش م xxxxxxxxx۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کریم اقبال بهبهانی به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت مهرام به ش م xxxxxxxxx۲۱ و عباسعلی اسداله بیک به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب هریک از دو عضو فوق الذکر با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و همچنین کلیه نامه های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9943148
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۳۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ علی‌اصغر محمدابراهیم‌غفاری به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سلامت جویان تهران به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و منصور مظاهری‌کلهرودی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت دنیای سبز پرتو به ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا وفائی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت دنیای فن آوران پویا به ش م xxxxxxxxx۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و کریم اقبال بهبهانی به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت مهرام به ش م xxxxxxxxx۲۱ و عباسعلی اسداله‌بیک به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار به ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب هریک از دو عضو فوق‌الذکر با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و همچنین کلیه نامه‌های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596361
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۲۷/۲/۹۱ عباسعلی اسداله بیک به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و مهدی کمائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت گروه تولیدی مهرام جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596120
آگهی تغییرات در شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت۲۷۸۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا وفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی ااسداله بیک به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد امضای اوراق جاری و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592217
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سردابسازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و عباسعلی اسداله بیک به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه تولیدی مهرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ جهت بقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584923
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام ایرانیت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت دنیای فن آوران پویا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت سلامت جویان تهران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت دنیای سبز پرتو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۱ سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی مهرام به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر محمدابراهیم غفاری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سلامت جویان تهران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت دنیای فن آوران پویا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و منصور مظاهری کلهرودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت دنیای سبز پرتو به سمت عضو هیئت مدیره و عباسعلی اسداله بیک به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به سمت عضو هیئت مدیره تعین شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است در صورت عدم حضور هر یک از دو عضو فوق الذکر با امضای یک عضو حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه های رسمی و شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648723
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ نادر جوانمردامام‌قیسی به ک‌م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کوشا پیشه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر ذبیحی به ک‌م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسینعلی باقری به ک‌م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. محمدرضا علیرحیمی به ک‌م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب ابراهیم سعیدنیا به ک‌م xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع‌مهذبیه به ک‌م xxxxxxxxx۵ و عباسعلی اسداله‌بیک به ک‌م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و یک عضو هیئت‌مدیره ودر صورت غیبت هر دو با امضای دو عضو حاضر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه نامه‌های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10758548
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۲۷/۲/۹۱ عباسعلی اسداله‌بیک به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و مهدی کمائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت گروه تولیدی مهرام جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10829866
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سردابسازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و منصور مظاهری‌کلهرودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا وفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عباسعلی اسداله‌بیک به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه تولیدی مهرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ جهت بقی مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10904978
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی آردل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۹۰۸۵۶
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ عباسعلی اسداله‌بیک به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای سپه‌دار مرادی‌کل‌بلندی به نمایندگی شرکت صنایع لوازم خانگی آردل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990337
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام ایرانیت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه تولیدی مهرام سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت دنیای فن آوران پویا سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت سلامت جویان تهران سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت سرمایه‌گذاری کامیار سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت دنیای سبز پرتو سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۲/۹۱ سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی مهرام به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر محمدابراهیم‌غفاری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سلامت جویان تهران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا وفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت دنیای فن‌آوران پویا به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و منصور مظاهری‌کلهرودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت دنیای سبز پرتو به سمت عضو هیئت‌مدیره و عباسعلی اسداله‌بیک به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار به سمت عضو هیئت‌مدیره تعین شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است در صورت عدم حضور هر یک از دو عضو فوق‌الذکر با امضای یک عضو حاضر و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه‌های رسمی و شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11359122
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ایراندوماک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۵۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۲۸۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی اسداله‌بیک به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۹ و میرمحمد نجفی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آردل به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۶ و منصور مظاهری‌کلهرودی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی آردل به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۹/۸۹ میرمحمد نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و منصور مظاهری‌کلهرودی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباسعلی اسداله‌بیک به ش.ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهداور و بهادار شرکت با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11569021
آگهی تغییرات شرکت صنایع ایراندوماک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۵۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۲۸۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۷/۹۰ منصور مظاهری‌کلهرودی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کمائی به کدملیxxxxxxxxx۷ و بجای میرمحمد نجفی و به نمایندگی از شرکت بازرگانی آردل به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباسعلی اسداله به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11670654
آگهی تغییرات در شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به شماره ثبت۲۷۸۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا وفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سهراب رسته به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباسعلی ااسداله‌بیک به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضای دو عضو هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد امضای اوراق جاری و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11864316
آگهی تغییرات شرکت روزبهین طیور گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۹ و به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۵۳۳۷۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۱/۷/xxx۹ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت حاصل شد: آقای عباسعلی اسداله‌بیک کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای عباسعلی عاقلی کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم فاطمه چیت‌ساز کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای ولی‌اله سمیعی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سارا مومن‌زاده کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای عباسعلی اسداله‌بیک به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم فاطمه چیت‌ساز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباسعلی عاقلی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل (عباسعلی عاقلی) و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در صورت غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت‌مدیره نافذ و معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کردکوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات