رقیه کاویان پور

خانم رقیه کاویان پور

کد ملی 211020xxxx
گراف ارتباطات
13
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14853500
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1748 و شناسه ملی 14004154523
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 06/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1.آگهی ذیل در تاریخ 31/03/1393 تحت شماره 5467 ـ ز مورخ 31/3/1393 در اداره ثبت اسناد و املاک زابل به ثبت رسیده است و تاکنون در روزنامه رسمی منتشر نشده، اعضای هیأت مدیره تقاضای آگهی مجدد تاسیس را جهت انتشار در روزنامه رسمی دارند، که جهت اطلاع عموم مجددا آگهی می گردد: آگهی تاسیس خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان (سهامی خاص) که در تاریخ 31/03/1393 تحت شماره 1748 به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد: 1ـ موضوع شرکت ساختمانی، انبوه سازی مسکن، ابنیه، انجام کارهای خدماتی و پیمانکاری از قبیل مشاوره، طراحی، تهیه نقشه ـ مشاوره نقشه برداری و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و بقیه موارد طبق ماده دو اساسنامه و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2ـ مرکز اصلی شرکت ؛ زابل خ امام خمینی 13 کدپستی 9861898357، 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طبق گواهی شماره 78/4607/93 ـ 28/3/93 بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه میرزای شیرازی موجود و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت: خانمها رقیه کاویانپور کدملی 2110208899 بسمت رئیس هیأت مدیره و زهرا داوطلب قروتخوار کدملی 2122156971 بسمت نائب رئیس و شهناز پودینه کدملی 3610176611 بسمت مدیرعامل, بعنوان اعضا هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا نائب رئیس و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ بازرسان شرکت: آقای محمد پودینه کدملی 4879230766 بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال انتخاب شدند. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده است. ش980723153125760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635769
آگهی تغییرات شرکت برج صبا مهرگان ایرانیان زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۵۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آگهی تاسیس ذیل تحت شماره xxx۲ ز مورخ ۲۷/۳/xxx۳ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زابل به ثبت رسیده و تاکنون در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده_است اعضای هیئت مدیره تقاضای چاپ آن را در روزنامه رسمی دارند که جهت اطلاع عموم مجددا آگهی می‌گردد : خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت بین المللی کشتیرانی چشم جهان چابهار ( سهامی خاص ) که درتاریخ ۲۷/۰۳/۹۳ تحت شماره xxx۶ به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی اگهی می‌گردد : ۱ موضوع شرکت : حمل و نقل دریایی و کشتیرانی ، بار شماری و خدمات انتقال کالا و نفت ، پشتیبانی کانتینر ، غواصی دریایی ، ترابری دریایی و بقیه موارد طبق ماده دو اساسنامه و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح . ۲ مرکز اصلی شرکت : زابل خ طالقانی ، طالقانی ۳۸ کدپستی : xxxxxxxxx۳ ۳ مدت شرکت : از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود ۴ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزارریال آن طبق گواهی شماره ۲۴/۳/۹۳ ۷۹/xxx۷/۹۳ بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه میرزای شیرازی موجود و مابقی درتعهد صاحبان سهام میباشد . ۵ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت : خانمها رقیه کاویان پور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا داوطلب قروتخوار کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس و زهرا شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو ، بعنوان اعضا هیئت مدیره و آقای حسن پودینه کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل ( خارج از هیئت مدیره ) بمدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه‌های اداری با امضا ابوالفضل پودینه کد ملی xxxxxxxxx۳ و مهر شرکت معتبر میباشد . ۶ بازرسان شرکت : آقایان محمد پودینه کد ملی xxxxxxxxx۶ و عیسی خالص میر کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند . ۷ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است . لازم به ذکر می‌باشد که نام شرکت فوق در تاریخ ۱/۱/xxx۷ به برج صبا مهرگان ایرانیان زمین تغییر نام یافته_است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14444944
آگهی تغییرات شرکت گروه تامین آتیه و اقتصادی و پشتیبانی اعتماد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آگهی تاسیس بدینوسیله خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت صنایع پتروشیمی ابتکار ایرانشهر ( سهامی خاص ) که در تاریخ ۲۷/۰۳/۹۳ تحت شماره xxx۵ به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد : ۱ - موضوع شرکت : فعالیت در کلیه زمینه‌های پتروشیمی و شیمیایی و صنایع وابسته به آن - تهیه و تولید انواع مواد و فراورده‌های پتروشیمی و شیمیایی و فراورده‌های فرعی که از نفت و مشتقات نفتی و گاز‌های طبیعی و هیدرو کاربور‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی به دست می‌آید و بقیه مواد طبق ماده دو اساسنامه و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ - مرکز اصلی شرکت : زابل خ طالقانی - طالقانی ۳۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۳ - مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . ۴ - سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طبق گواهی شماره ۲۴/۳/۹۳ - ۷۸/xxx۷/۹۳ بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه میرزای شیرازی موجود و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد . ۵ - اولین مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت : ۵ - ۱: خانم‌ها رقیه کاویان پور کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره ۵ - ۲: زهرا داوطلب قروتخوار کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره ۵ - ۳: زهرا شیبانی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ، به سمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند . ۶. دارنگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه‌های اداری با امضاء نائب رئیس و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۷. بازرسان شرکت : آقای محمد پودینه کدملی xxxxxxxxx۶ و عیسی خالص میر کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند . ۸. روزنامه کثیر الانتشار زاهدان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است . با توجه به اینکه متن آگهی فوق در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به چاپ نرسیده اعضای هیئت مدیره تقاضای چاپ آن را در روزنامه رسمی دارند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190955
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت آب و برق استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۸۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم رقیه کاویانپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابوالفضل پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و زهرا دواطلب قروتخوار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. خانم فرزانه پویاپور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس بزی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190967
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت آب و برق استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۸۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. خانم رقیه کاویانپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم زهراداوطلب قروتخوار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ابوالفضل پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء خانم زهراداوطلب قروتخوار و با مهر شرکت معتبر، و اوراق عادی با امضاء خانم زهرا داوطلب قروتخوار و با مهر شرکت معتبراست.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016270
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. خانم رقیه کاویانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم زهرا داوطلب قروتخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شهناز پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲.کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء خانم زهرا داوطلب قروتخوار و با مهر شرکت معتبر ، واوراق عادی با امضاء خانم زهرا داوطلب قروتخوار و با مهر شرکت معتبراست.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016281
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: خانم رقیه کاویانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم شهناز پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم زهرا داوطلب قروتخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی امیری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم فاطمه پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. خانم فرزانه پویاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس بزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987097
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان دولت استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: خانم رقیه کاویانپوربه شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابوالفضل پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و فاطمه پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. خانم فرزانه پویاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس بزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987135
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان دولت استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. خانم رقیه کاویانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم فاطمه پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق واسناد تعهداور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء آقای ابوالفضل پودینه و با مهر شرکت معتبر، واوراق عادی با امضاء آقای ابوالفضل پودینه و با مهر شرکت معتبراست.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958214
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۰۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای مهدی پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شهناز پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه وعمران بانوان ایرانیان به شماره ثبت xxx۸وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم رقیه کاویانپوربشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء خانم رقیه کاویانپور و با مهر شرکت معتبر، واوراق عادی با امضاء خانم رقیه کاویانپور و با مهر شرکت معتبراست.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958234
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابوالفضل پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم رقیه کاویانپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و شهناز پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و فاطمه پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه وعمران بانوان ایرانیان به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ خانم فرزانه پویاپور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی با رعایت ماده xxx قانون تجارت و خانم خدیجه داوطلب قروتخوار بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارزاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916516
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران میرجاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۰۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای جوادبزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامحسن بزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم صغری میر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رقیه کاویانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء خانم رقیه کاویانپور و با مهر شرکت معتبر، واوراق عادی با امضاء خانم رقیه کاویانپور و با مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010490
آگهی تغییرات شرکت شهرک سازان پدیده چابهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسن جهان بین لمر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲. خانم رقیه کاویان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر اگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618486
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان توسعه و عمران شهري استان سيستان و بلوچستان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. خانم زهرا داوطلب قروتخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود و خانم رقیه کاویان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxx۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ابوالفضل پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود و آقای میلاد یزدان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند ، در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613494
آگهی تغییرات شرکت برق نورد آسایش گرماسازان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.۱سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: رقیه کاویان پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول بیات بشماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی زمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب شدند..۲کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء خانم رقیه کاویان پور و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء خانم رقیه کاویان پور و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613511
آگهی تغییرات شرکت برق نورد آسایش گرماسازان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.۱اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل میباشد: علی زمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ وآقای رسول بیات بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وخانم رقیه کاویان پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند..۲ محمد پودینه بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وشهناز پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند..۳روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9383904
آگهی المثنی
این آگهی در تاریخ ۲۴/۳/۹۳ تحت شماره xxx۵ز در این اداره بثبت رسیده و بعلت عدم مراجعه به روزنامه رسمی مجددا بنا به تقاضای متقاضی وارده بشماره xxx۶۶ز ـ ۹/۱۰/۹۳ جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. متن آگهی:
شرکت پیشگامان توسعه و عمران زاهدان (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۲۴/۳/۹۳ تحت شماره xxx۰ در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
۱ ـ موضوع شرکت: ساختمانی، انبوه سازی مسکن، ابنیه، انجام کلیه کارهای خدماتی و پیمانکاری و غیره طبق ماده دو اساسنامه و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
۲ ـ مرکز اصلی شرکت: زابل خ طالقانی ۳۸ پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳
۳ ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود.
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی.
۵ ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت: خانم رقیه کاویان پور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن پودینه کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (هر دو خارج از شرکاء) بعنوان اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق عادی و قراردادها عقود اسلامی باامضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبرمی باشد.
۶ ـ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس ثبت اسناد و املاک زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283694
آگهی تغییرات شرکت پویش پرداز هامون شرق با مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۹۲۴۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ پیرو آگهی تاسیس شماره xxx۱۲/۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ نام خانوادگی آقای میلاد پودینه به یزدان زاده و خانم رقیه پودینه به کاویان پور تغییر یافته است.
۲ ـ آقای محمد دادی پور شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت. از ردیف شرکا خارج گردید. آقای میلاد یزدان پناه کد ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکای خارج گردید. خانم رقیه کاویان پور کد ملی xxxxxxxxx۹با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت. از ردیف شرکای خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۹/۱۰/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1248133
آگهی تاسیس
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت الکترو هامون جنوب شرق (سهامی خاص) که در تاریخ ۹/۹/۹۲ تحت شماره xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
۱ـ موضوع شرکت: ابنیه، انبوه سازی مسکن، اجرای پروژه های آب و فاضلاب، برق رسانی، تاسیسات حرارتی و برودتی، مخابراتی، خدمات نظافتی، فعالیت در زمینه آسانسور، خرید و فروش دوربین مداربسته، نصب و اجرا، خرید و فروش و نصب درب های برقی، فروش و نصب پله برقی، صادرات و واردات کالاهای مجاز، احداث انبار و بارانداز، تاسیسات و اسکله های مخصوص حمل و جابجایی کالا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: زابل خ مدرس هفتم کدپستی xxxxxxxxx۷.
۳ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طبق گواهی شماره xxx/xxx۷/۹۲ ـ ۹/۸/۹۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه میرزای شیرازی موجود و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت: خانم رقیه کاویان پور کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عارف داوطلب قروتخوار کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس و خانم محبوبه فرید فر کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل، بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ بازرسان شرکت: آقای محمد پودینه کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم شهناز پودینه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند.
۷ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده است.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1248136
آگهی تاسیس
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت برق نورد آسایش گرماسازان (سهامی خاص) که در تاریخ ۹/۹/۹۲ تحت شماره xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
۱ـ موضوع شرکت: ابنیه، انبوه سازی مسکن، اجرای پروژه های آب و فاضلاب، برق رسانی، تاسیسات حرارتی و برودتی، مخابراتی، خدمات نظافتی، فعالیت در زمینه آسانسور، خرید و فروش دوربین مداربسته، نصب و اجرا، خرید و فروش و نصب درب های برقی، فروش و نصب پله برقی، صادرات و واردات کالاهای مجاز، احداث انبار و بارانداز، تاسیسات و اسکله های مخصوص حمل و جابجایی کالا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: زابل خ مدرس هفتم کدپستی xxxxxxxxx۷.
۳ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طبق گواهی شماره xxx/xxx۷/۹۲ ـ ۹/۸/۹۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه میرزای شیرازی موجود و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت: خانم ها رقیه کاویان پور کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا داوطلب قروتخوار کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس و آقای عارف داوطلب قروتخوار کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل، بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ بازرسان شرکت: آقای محمد پودینه کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم محبوبه فریدفر کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند.
۷ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده است.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1248134
آگهی تاسیس
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت همیشه پایدار وطن (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳/۸/۹۲ تحت شماره xxx۳ به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
۱ـ موضوع شرکت: ساختمانی، انبوه سازی مسکن، راهسازی، برق رسانی، تاسیساتی، تاسیسات حرارتی و برودتی، اجرای پروژه های آب و فاضلاب، اجرا و نگهداری پروژه های برق رسانی، اجرا و نگهداری پروژه های نصب و نگهداری آسانسور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: زابل بلوار شهید باهنر کدپستی xxxxxxxxx۵.
۳ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طبق گواهی شماره xxx/xxx۷/۹۲ ـ ۹/۸/۹۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه میرزای شیرازی موجود و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت: آقای محمد پودینه کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانمها رقیه کاویان پور کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس و زهرا داوطلب قروت خوار کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل، بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ بازرسان شرکت: خانم فریبا فرهادی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای ایمان قاضی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند.
۷ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده است.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11365003
اگهی تغییرات شرکت راهسازی دنیای خدمات زاهدان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۵۲۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۰۲۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده :

۱ـ روزنامه کثیر الانتشار اعتدال جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید

۲ـ اقای فاروق خسروی کدملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و رقیه پودینه کدملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .

۳ـ اسماعیل سهراب زهی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ حسین سهراب زهی کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ فرزاد کریمی کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستیxxxxxxxxx۳ سهراب فرو غی کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ اعضائ هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شد ند .

۴ـ اسماعیل سهراب زهی رئیس هیئت مدیره , حسن سهراب‌زهی نائب رئیس هیئت مدیره , سهراب فرو غی مدیر عامل , فرزاد کریمی عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضائ اسماعیل سهراب زهی و با مهر شرکت معتبر است

رئیس ثبت اسناد و املاک واحدثبتی زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات