سید ابوطالب نجفی

سید ابوطالب نجفی

کد ملی 206316xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

شرکت های سید ابوطالب نجفی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید ابوطالب نجفی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14073754
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن انتظاری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴، به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعبداله میرطاهری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید خالقی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای وحید صدوقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایند گی شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای بیژن وثوقی وحدت با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوطالب نجفی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. برخی از اختیارات هیئت مدیره، ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۴. به امانت گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۵. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۶. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۷. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. ۸. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و بازخرید آنها ۹. نصب و عزل کلیه مأموران، مشاورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی با رعایت آئین نامه مصوب هیات مدیره ۱۰. اقدام به افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مجاز دیگر و مسدود نمودن حساب‌های بدون استفاده پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992897
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۴۶ با شماره ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۹۶. ۱۲. ۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۶. ۰۹. ۳۰ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۷. ۰۹. ۳۰ انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴. آقای سیدسعید رضوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای سیدابوطالب نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ (به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی ثقفی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ (به نمایندگی از شرکت داده ورزی فرادیس البرز) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی جلیلی شهری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ (به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت وهمچنین پرداختها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء آقای عباس خسرو پور و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶. اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء اموال غیرمنقول در بند ۹ به مدیرعامل تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503759
آگهی تغییرات شرکت موج خورشید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر حسین نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/ ۸ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سیده غزل نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/ ۸ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی تابنده جو با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم ملیسا تابنده جو با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ملینا تابنده جو با شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم شمیلا نیک بخش با پرداخت مبلغ xxx/xxx/ ۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/ xxx/ ۸ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/ xxx ریال به مبلغ xxx/ xxx/ xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان به شرح زیر حاصل می‌شود. آقای سید ابوطالب نجفی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۲۷ ریال سهم الشرکه آقای غلامحسن تابنده جو شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx/xxx/ ۲۷ ریال سهم الشرکه آقای حجت اله راه پیمائی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۲۳ ریال سهم الشرکه خانم شمیلا نیک بخش شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۸ ریال سهم الشرکه خانم سیده غزل نجفی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx/xxx/ ۸ ریال سهم الشرکه آقای سید امیر حسین نجفی شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx/xxx/ ۸ ریال سهم الشرکه آقای علی تابنده جو شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه خانم ملیسا تابنده جو شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه خانم ملینا تابنده جو شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه آقای پویا راه پیمائی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه خانم اکرم السادات میر مجلسی شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه آفای پیمان راه پیمائی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۱ ریال سهم الشرکه آقای پدرام راه پیمائی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۱ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503778
آگهی تغییرات شرکت موج خورشید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت به ۶ نفر افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای سید ابوطالب نجفی با دریافت مبلغ xxx/xxx/ ۱۸ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/ xxx/ ۹ ریال کاهش داد. آقای غلامحسن تابنده جو با دریافت مبلغ xxx/ xxx/ ۲۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx / xxx/ ۶ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/ xxx/ xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/ xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان به شرح زیر حاصل می‌شود. آقای سید ابوطالب نجفی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۹ ریال سهم الشرکه آقای غلامحسن تابنده جو شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx / xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه آقای حجت اله راه پیمائی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۲۳ ریال سهم الشرکه خانم شمیلا نیک بخش شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۸ ریال سهم الشرکه خانم سیده غزل نجفی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx/xxx/ ۸ ریال سهم الشرکه آقای سید امیر حسین نجفی شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx/xxx/ ۸ ریال سهم الشرکه آقای علی تابنده جو شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه خانم ملیسا تابنده جو شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه خانم ملینا تابنده جو شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه آقای پویا راه پیمائی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه خانم اکرم السادات میر مجلسی شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۶ ریال سهم الشرکه آفای پیمان راه پیمائی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۱ ریال سهم الشرکه آقای پدرام راه پیمائی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/ xxx/ ۱ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503795
آگهی تغییرات شرکت موج خورشید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند: سید ابوطالب نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضوهیئت مدیره غلامحسن تابنده جو با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیئت مدیره حجت اله راه پیمائی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوهیئت مدیره سید امیر حسین نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره پویا راه پیمائی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل وعضوهیئت مدیره علی تابنده جو با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضوهیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن، با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقآ همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263509
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود داوری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالله میرطاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سعید جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و بیژن وثوقی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و حمید خالقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدابوطالب نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882850
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مسعود داوری نژاد به عنوان نماینده شرکت ملی انفورماتیک بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای سید عبدالله میرطاهری به عنوان نماینده شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای بیژن وثوقی وحدت به عنوان نماینده شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای رسول سعدی به عنوان نماینده شرکت خدمات انفورماتیک کیش بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای سعید جلیلی به عنوان نماینده شرکت داده ورزی فرادیس البرز بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای سید ابوطالب نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. برخی از اختیارات هیئت مدیره، ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید.. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.. به امانت گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس.. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و بازخرید آنها. نصب و عزل کلیه مأموران، مشاورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی با رعایت آئین نامه مصوب هیات مدیره. اقدام به افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مجاز دیگر و مسدود نمودن حساب‌های بدون استفاده پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792308
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۴۶ با شماره ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/۹۵ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. سال مالی شرکت از اخر اسفند هر سال به سی آذر ماه هر سال تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۳. موسسه حسابرسی فریوان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۵ انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۵. آقای علی اکبر کاظمی نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای سید ابوطالب نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ (به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی ثقفی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ (به نمایندگی از شرکت داده ورزی فرادیس البرز) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی جلیلی شهری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ (به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و امضاء چکها تا سقف پانصد میلیون ریال باامضاء مدیرعامل و آقای عباس خسرو پور با رعایت آیین نامه معاملات و کلیه ضوابط و مقررات شرکت، همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷. اختیاراتمندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء اموال غیرمنقول در بند ۹ به مدیرعامل تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509766
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی‌عام شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای نصر اله مقدم چر کری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت خدمات انفورماتیک فرا دیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای سید عبد اله میر طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی آقای بیژن وثوقی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ شرکت داده ورزی فرا دیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای ناصر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای سید ابو طالب نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)
برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474322
آگهی تغییرات شرکت داده‌پردازی ایران سهامی‌عام شماره ثبت ۵۲۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای ابراهیم نادری کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای سید ابوطالب نجفی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ معرفی و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706209
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضای هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب شدند: محسن شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ـ حسین معینزاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ـ پریا اسدالهینیک به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت دادهورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ـ سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ـ حسین طاهبازتوکلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ریزکامپیوتر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ـ محسن شریفی به سمت رئیس هیئتمدیره و حسین معینزاد بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و فرامرز خالقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیاتمدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضای دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضا (پنج نفر از اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل و مدیر کل مالی و اداری) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از xxx/xxx/xxx ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیاتمدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیاتمدیره جایگزین امضای مدیرعامل خواهد بود کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیاتمدیره ممهور به مهر معتبر است. اختیارات هیاتمدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663629
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی نصراله مقدم چرکری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی سید عبداله میرطاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مرضیه پنبه ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی بیژن وثوقی وحدت به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ نصراله مقدم چرکری به سمت رئیس هیئت مدیره، سید عبداله میرطاهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا یکنفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. برخی از اختیارات هیئت مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 517724

آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۶۷
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیمی گردید: حسین معین زاد به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به ش م xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و قهرمان عظیمی دیزج به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا ریاحی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدابوطالب نجفی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره حسین طاهبازتوکلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران به ش م xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدعلیرضا چراغی به ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چک ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضا دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضا پنج نفر عضو هیئت مدیره مدیرعامل و علیرضا مشهدی فراهانی به ک م xxxxxxxxx۰ مدیر کل مالی و اداری ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از xxx/xxx/xxx ریال با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است در صورت غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیئت مدیره جایگزین امضا مدیرعامل خواهد بود. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضا مدیرعامل ویک نفر از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و۳ (به جز تاسیس) و ۴ (به جز ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوقی و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695918
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۰ مهرداد گیومنش به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید فرشید یعسوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بیژن وثوقی‌وحدت به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیات‌مدیره و رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات‌مدیره و مرضیه پنبه‌ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند. سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات‌مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و برخی از اختیارات هیات‌مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11994392
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۲۶۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیمی گردید: حسین معین‌‌زاد به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به ش م xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و قهرمان عظیمی‌دیزج به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا ریاحی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و سیدابوطالب نجفی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره حسین طاهبازتوکلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران به ش م xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیدعلیرضا چراغی به ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضا دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضا پنج نفر عضو هیئت‌مدیره مدیرعامل و علیرضا مشهدی‌فراهانی به ک م xxxxxxxxx۰ مدیر کل مالی و اداری ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از xxx/xxx/xxx ریال با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است در صورت غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیئت‌مدیره جایگزین امضا مدیرعامل خواهد بود. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضا مدیرعامل ویک نفر از اعضا هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و۳ (به جز تاسیس) و ۴ (به جز ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوقی و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759021
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب شدند: محسن شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ـ حسین معین زاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ـ پریا اسدالهی نیک به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ـ سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ـ حسین طاهبازتوکلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ریزکامپیوتر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ـ محسن شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین معین زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز خالقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضای دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضا (پنج نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و مدیر کل مالی و اداری) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از xxx/xxx/xxx ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیات مدیره جایگزین امضای مدیرعامل خواهد بود کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964838
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی نصراله مقدم‌چرکری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی سید عبداله میرطاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مرضیه پنبه‌ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی بیژن وثوقی‌وحدت به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ نصراله مقدم‌چرکری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید عبداله میرطاهری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا یکنفر دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. برخی از اختیارات هیئت‌مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11288995
آگهی تغییرات در شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سید ابوطالب نجفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بجای محمد پویانفر خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11782157
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: سید عبداله میرطاهری به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای سید فرشید یعسوبی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد گیومنش به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و بیژن وثوقی‌وحدت به کدملیxxxxxxxxx۶ و رسول سعدی به کدملیxxxxxxxxx۸ و مرضیه پنبه‌ئیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و سید ابوطالب نجفی به کدملیxxxxxxxxx۸ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات