عبدالعزیز مقصودی

عبدالعزیز مقصودی

کد ملی 203041xxxx
گراف ارتباطات
26
شرکت‌ها
80
آگهی‌ها

شرکت های عبدالعزیز مقصودی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عبدالعزیز مقصودی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14979128
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاغذ پاسارگاد مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497 و شناسه ملی 10980005010
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ مؤسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی 14003916463 به سمت بازرس اصلی و عبدالعزیز مقصودی به کد ملی 2030416649 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 2 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 97 تصویب گردید. ـ 3 روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد./ ش980927391305745  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14928937
آگهی تغییرات ارقام نماد چرتکه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2432 و شناسه ملی 14003916463
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ آقای احمد افشاریان با کدملی 2938248377 بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 2ـ آقای عبدالعزیز مقصودی با کدملی 2030416649 بسمت رئیس هیأت مدیره 3 ـ آقای فرید رضائی با کدملی 0076820440 بسمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ش980912806380360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647448
آگهی تغییرات ارقام نماد چرتکه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - به موجب اسناد صلح به شماره xxx۷ ( شناسه سند xxxxxxxxxxxxxxxxxx ) مورخ ۲۵/۲/۹۸ و شماره xxx۸ ( شناسه سند xxxxxxxxxxxxxxxxxx ) مورخ ۲۵/۲/۹۸ صادره از دفتر اسناد رسمی ، با انتقال xxx. xxx ریال از مبلغ سهم الشرکه آقای احمد افشاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، فرزند اسمعیل ، متولد شاهیندژ ، شماره شناسنامه xxx۵ ، به آدرس : کرج ، خیابان شهید مطهری ، روبروی بلوار نبوت ، جنب بانک مسکن ، ساختمان دلتا ، طبقه ۲ ، واحد ۴ کدپستی : xxxxxxxxx۸ و xxx. xxx ریال از سهم الشرکه آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، فرزند نور محمد ، متولد گنبد کاووس ، شماره شناسنامه xxx۰ ، به آدرس : کرج ، خیابان شهید مطهری ، روبروی بلوار نبوت ، جنب بانک مسکن ، ساختمان دلتا ، طبقه ۲ ، واحد ۴ کدپستی : xxxxxxxxx۸ ، به آقای فرید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرزند قدرت اله متولد xxx۱/۰۶/۲۰ شماره شناسنامه xxx۱ به آدرس تهران ، بلوار مرزداران ، خیابان اطاعتی جنوبی ، کوچه شهید صادقی ، پلاک ۷ ، واحد ۱ ، موافقت گردید ونامبرده باپرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به صندوق مؤسسه ، درزمره شرکاء مؤسسه درآمد . ماده ۸ اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح گردید . اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از ورود شریک بشرح ذیل می‌باشد ۱ – آقای احمد افشاریان دارای مبلغ ۴. xxx. xxx ریال سهم الشرکه ۲ - آقای عبدالعزیز مقصودی دارای مبلغ ۴. xxx. xxx ریال سهم الشرکه ۳ - آقای فرید رضائی دارای مبلغ ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581739
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نساجی مهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال xxx۶ تصویب گردید . ۲ عزت اله دلاوری به کدملی xxxxxxxxx۴ و زهرا افتخاری به کدملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا دلاوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۳ عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علی کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354859
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاغذ پاسارگاد مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۵۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ مؤسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۶ تصویب گردید. -۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085311
آگهی تغییرات ارقام نماد چرتکه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبدالعزیز مقصودی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا بهاری مهربانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و. آقای احمد افشاریان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی وسایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999121
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نساجی مهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رضا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807684
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاغذ پاسارگاد مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۵۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ قانون تجارت مؤسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531376
آگهی تغییرات شرکت مواد مهندسی مکرر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام مواسات به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی و بازرگانی مکرر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو ورئیس هیئت مدیره و آقای محسن دائی دائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو ونایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن گلپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدندموسسه ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم رها امیر فیض به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهائی و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410117
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نساجی مهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عزت اله دلاوری به کدملی xxxxxxxxx۴ و زهرا افتخاری به کدملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا دلاوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رضا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351867
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاغذ پاسارگاد مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۵۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. ۳ روزنامه ابرار جهت درج اگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882507
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاغذ پاسارگاد مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۵۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علیرضا آقا محمد حسین تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سیدصمد ابراهیمی قطار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، عبدالرضا علی محمدی به شماره xxxxxxxxx۶ به ست مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا آقا محمد حسین تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ریئس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ موسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال‌های مالی xxx۲ و xxx۳ به تصویب رسید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759955
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نساجی مهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی اصغر افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739013
آگهی تغییراتارقام نماد چرتکه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالعزیز مقصودی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا بهاری مهربانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای احمد افشاریان کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12541928
آگهی تغییرات شرکت خدمات سیال حفاری داریان اروند ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۲۰۱۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۹۴ شرکت، واصله به تاریخ ۱۱/۰۸/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید: ۲. مؤسسه ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم یاسمین کیانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار نورخوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد اروند

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12389199
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نساجی مهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۲ آقایان علی اصغر افتخاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وعبدالعزیز مقصودی به شماره ملیxxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۳ آقایان عزت اله دلاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ وعلیرضا دلاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم الهام دلاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303780
آگهی تغییرات شرکت مواد مهندسی مکرر سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۱۲۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام مواسات به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی و بازرگانی مکرر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو ورئیس هیئت مدیره و آقای محسن دائی دائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بعنوان عضو ونایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن گلپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه ارقام نماد چرتکه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم رها امیر فیض به کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهائی و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208422
آگهی تغییرات شرکت کار آوران یکتا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۱۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضای هیئت مدیره تاتاریخ ۱۲/۱۲/۹۵ به قرار زیر انتخاب شدند: خانم طیبه وهابی لنگرودی به کدملی xxxxxxxxx۸و آقایان نصراله عباسقلی پور به کدملی xxxxxxxxx۵ و سعید عباسقلی پور به کدملی xxxxxxxxx۶ ۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ ـ آقای عبدالعزیز مقصودی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705458
آگهی تغییرات شرکت سرمد طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۸۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۵/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وسود وزیان عملکرد منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی ارقام نمادچرتکه شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بسمت بازرس اصلی وآقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملیxxxxxxxxx۹بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید. آقایان عبداله عباسعلی کنی با ک.م xxxxxxxxx۶ وعلیرضا هدایت پور با ک.م xxxxxxxxx۹ ومهدی اله یاری با ک.م xxxxxxxxx۶ ومحمد بیانی باک.م xxxxxxxxx۶وخانم فرحناز اعظمی قدیم با ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681280
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کاغذ پاسارگاد مرکزی (سهامی‌خاص) با شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ۱۰۹۸۰۰۰۵۰۱۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می شود:

۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب رسید.

۱. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت به تصویب رسید.

۲. موسسه حسابرسی نماد چرتکه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۳. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمین

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565430
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی هشتمین نور سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالعزیز مقصودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر باقری خولنجانی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بارزس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای سعید داستانی حسین آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای روح اله داستانی حسین آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای صادق داستانی حسین آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی داستانی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقدقرارداد وعقود اسلامی باامضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره،نائب رئیس و مدیرعامل هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1556533
آگهی تغییرات شرکت کارآوران یکتا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۱۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۷/۱۲/xxx۴ به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای نصراله عباسقلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سعید عباسقلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم وهابی لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430916
آگهی تغییرات شرکت کامپو زیت مکرر سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۸۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم رها امیرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت مواد مهندسی مکرر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بنمایندگی آقای بهرام مواسات به کدملیxxxxxxxxx۱
شرکت گروه سرمایه گذاری صنعتی مکرر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی آقای محسن گلپور به کدملی xxxxxxxxx۷
آقای محسن دائی دائی به کدملی xxxxxxxxx۴
آقای بهرام مواسات به کدملی xxxxxxxxx۱
آقای محسن گلپور به کدملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402036
آگهی تغییرات شرکت سرمد طب سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۹۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۸۰۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارقام نهاد چرتکه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت بازرس اصلی و عبدالعزیز مقصودی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380146
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
صنایع فر و آلیاژ شامخ غرب در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۲ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات فرو، آلیاژها و انواع سیلیکون، متال ها و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی، توسعه هرچه بیشتر صنایع کانی های غیرفلزی ـ انجام فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش مواد معدنی مرتبط با اهداف شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و صنایع مرتبط، اکتشاف و استخراج معادن غیرفلزی پس از اخذ مجوزهای لازم
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان آفریقا بالاتر از میرداماد بلوار مینا پ ۱۸ طبقه ۴ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۴
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ نزد بانک صنعت و معدن شعبه تهران مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
محمدرضا هاشمی بسمت رئیس هیئت مدیره.
افسانه فخری خیاوی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
صادق روستائی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)
علیرضا طاهرنژاد بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها، اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
عبدالعزیر مقصودی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی.
ارسلا بدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284149
آگهی تغییرات شرکت لیزان توسعه تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه خیریه طوبی بیست و هفت تبریز به شناسنامه ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای رضا آقازاده و شرکت خدمات هوشمند آدرینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای برهان پنجه شاهی و آقای محمد سعیدی به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند
آقای عبدالعزیز مقصودی با کدملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا موسوی با کدملیxxxxxxxxx۸ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند..
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275502
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی هشتمین نور سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر باقری به کدملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246807
آگهی تغییرات شرکت ذوب بریس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد شارعی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصئویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175075
آگهی تغییرات شرکت ایران دومو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبدالعزیز مقصودی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا حشمتی پور کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171181
آگهی تغییرات شرکت سرمد طب سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۷۸۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۸۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم ریحانه فراکیش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123706
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۶۲۹ـ ۲۳/۱۲/۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۳۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید:
۱ ـ آقای عبدالعزیز مقصودی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علی رجب پور طوله لات کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947861
آگهی تغییرات شرکت کاسپین خدمات انرژی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۳۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم زهرا مسلمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدحسن پنجه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت لیزان توسعه تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد سعیدی تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۳.
در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441361
آگهی تغییرات شرکت کاسپین خدمات انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا مسلمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدحسن پنجه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت لیزان توسعه تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد سعیدی تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۳. در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910087
آگهی تصمیمات شرکت ایران دومو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۵۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا حشمتی پور به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل محمدرضا موثقی به ک م xxxxxxxxx۱ و مهدی سراج به ک م xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا موثقی به ک م xxxxxxxxx۸ و میثم موحدی به ک م xxxxxxxxx۱ و زهره موثقی به ک م xxxxxxxxx۴ انتخاب گردیدند که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۱ محمدرضا موثقی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا موثقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی سراج به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9668329
آگهی تصمیمات شرکت ایران دومو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۵۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به ک‌م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا حشمتی‌پور به ک‌م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل محمدرضا موثقی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و مهدی سراج به ک‌م xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا موثقی به ک‌م xxxxxxxxx۸ و میثم موحدی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و زهره موثقی به ک‌م xxxxxxxxx۴ انتخاب گردیدند که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۱ محمدرضا موثقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا موثقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی سراج به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10257771
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نساجی مهستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۱۷۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ عبدالعزیز مقصودی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و علی اصغر افتخاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ اعضاء هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب شدند: عزت اله، علیرضا و الهام دلاوری. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ عزت اله دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و الهام دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932003
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نساجی مهستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۱۷۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ عبدالعزیز مقصودی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و علی اصغر افتخاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب شدند: عزت اله، علیرضا و الهام دلاوری.
۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ عزت اله دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و الهام دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932005
آگهی تغییرات شرکت فرش مهستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۵۹۷۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ عبدالعزیز مقصودی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و علی اصغر افتخاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب شدند: عزت اله، علیرضا و الهام دلاوری.
۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ علیرضا دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و الهام دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عزت اله دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736285
آگهی تغییراتشرکت بهره ورسازان آتیه سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۹۳۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای عبدالعزیز مقصودی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و خانم معصومه علیدوست کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار معین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای محمد تقی احمدیان رشت آبادی کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا نیک فرزند کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا احمدیان رشت آبادی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۵ـ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716143
آگهی تغییرات شرکت بهره ورسازان آتیه سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۹۳۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ آقای عبدالعزیز مقصودی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و خانم معصومه علیدوست کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار معین جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقای محمد تقی احمدیان رشت آبادی کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا نیک فرزند کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا احمدیان رشت آبادی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

۵ـ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715764
آگهی تصمیمات شرکت ذوب بریس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۱۴۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و احمد شارعی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693746
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی سپهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۴۵۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱۰ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ریال منقسم به پانزده میلیون سهم با نام، به ارزش هرسهمxxx/۱ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای نادر کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ۱۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937849
آگهی تصمیمات شرکت کفپوش های صنعتی مکرر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۷۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۱۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683886
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکررسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۷۵۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۸۳۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683887
آگهی تصمیمات شرکت مواد مهندسی مکررسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۲۱۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10174872
آگهی تصمیمات شرکت مواد مهندسی مکرر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677948
آگهی تصمیمات شرکت کفپوش های صنعتی مکرر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۷۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۱۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677949
آگهی تصمیمات شرکت کامپوزیت مکرر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۷۸۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629831
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فلزی هشتمین نور سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۱۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علیاصغر باقری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید داستانیحسینآبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهدی داستانیحسینآبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ و روحاله داستانیحسینآبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ و صادق داستانیحسینآبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ سعید داستانیحسینآبادی بسمت رئیس هیئت مدیره، روحاله داستانیحسینآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی داستانیحسینآبادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره یا نایب رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549390
آگهي تصميمات شرکت کفپوش هاي صنعتي مکرر سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۲۷۵۰ و شناسه ملي ۱۰۱۰۳۸۰۱۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مواد مهندسی مکرر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی بهرام مواسات به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری صنعتی مکرر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی محسن گلپور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محسن دائی دائی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بهرام مواسات ـ محسن گلپور ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ محسن گلپور به سمت رئیس هیئت مدیره و بهرام مواسات به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی میرزائیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332340
آگهی تصمیمات شرکت کفپوش‌های صنعتی مکرر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۱۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مواد مهندسی مکرر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی بهرام مواسات به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه سرمایه گذاری صنعتی مکرر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی محسن گلپور به کدملی xxxxxxxxx۷ محسن دائی دائی به کدملی xxxxxxxxx۴ بهرام مواسات محسن گلپور به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ محسن گلپور به سمت رئیس هیئت مدیره و بهرام مواسات به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی میرزائیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334977
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک رام سهامی خاص بشماره ثبت ۶۸۸۶ ۷/۱۱/۸۲ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۹۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۰/۹/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای عبدالعزیز مقصودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای سیروس پور حاجی به کد ملی ۹۱ xxxxxx۲۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 528142

آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک رام سهامی خاص
به شماره ثبت xxx۶ ـ ۷/۱۱/۸۰
و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به به سال مالی ۲۳/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت
۲ـ آقای عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رحمت صادق طالمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیند
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 528141

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تک ظرف گیلان سهامی خاص
به شماره ثبت xxx۲۰ ـ ۲۰/۲/۸۵
و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زین سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت
۲ـ آقای عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سیروس پورحاجی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیند
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482350

آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها میرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهرام مواسات به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مواد مهندسی مکرر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ محسن گلپور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری صنعتی مکرر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ محسن دائی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بهرام مواسات ـ محسن گلپور ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ بهرام مواسات به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن گلپور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرامرز آذرچهر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383682

آگهی تصمیمات شرکت ایران دومو سهامی خاص
ثبت شده بشماره xxx۴۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا حشمتی پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9535296
آگهی تصمیمات شرکت سرمد طب سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۸۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و ریحانه فراکیش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327962
آگهی تصمیمات شرکت مواد مهندسی مکرر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهرام مواسات به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری صنعتی مکرر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و محسن دائی دائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محسن گلپوردارای به کدملی xxxxxxxxx۷ بهرام مواسات به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن دائی دائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محسن گلپور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315820
آگهی تصمیمات شرکت ذوب بریس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۵۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و احمد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. رضا علیم مروستی به کدملی xxxxxxxxx۲ و رضا منجم باشی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علی شالچی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن شالچی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۸ و مهرداد نظری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی و عباس نصیریان به کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۰ رضا علیم مروستی به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا منجم باشی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شالچی تبریزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت علی شالچی تبریزی یا محسن شالچی تبریزی و امضا رضا منجم باشی یا رضا علیم مروستی یا مهرداد نظری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء علی شالچی تبریزی یا محسن شالچی تبریزی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648070
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۵۹۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۰۵۷۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671592
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی اروند راه سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۷۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌‌العاده مورخ ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رضا نمازی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895735
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فلزی هشتمین نور سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۱۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر باقری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید داستانی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهدی داستانی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ و روح اله داستانی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ و صادق داستانی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ سعید داستانی حسین آبادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، روح اله داستانی حسین آبادی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی داستانی حسین آبادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10973640
آگهی تصمیمات شرکت ذوب بریس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۵۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و احمد شارعی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. کلیه سهام با‌نام به تعداد xxx/xxx/۳۰ سهم به سهام بی‌‌نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم بی‌‌نام xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10984791
آگهی تصمیمات شرکت ایران دومو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۴۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۸۵۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا حشمتی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11001581
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی سپهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۴۵۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱۰ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ریال منقسم به پانزده میلیون سهم با نام، به ارزش هرسهمxxx/۱ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای نادر کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در‌ تاریخ۱۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11050913
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تک ظرف گیلان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۰ ـ ۲۰/۲/۸۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۳۷۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۹/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زین سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت

۲ـ آقای‌ عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس‌اصلی و آقای‌ سیروس‌پورحاجی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیند

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیند

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11058103
آگهی تصمیمات شرکت ایران دومو سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۳۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۵۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۰ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا حشمتی‎پور به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097546
آگهی تغییرات شرکت فرش مهستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۵۹۷۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ عبدالعزیز مقصودی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و علی اصغر افتخاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۴ـ اعضاء هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب شدند: عزت اله، علیرضا و الهام دلاوری.

۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ علیرضا دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و الهام دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عزت اله دلاوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.

۶ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.

رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282883
آگهی تصمیمات شرکت ذوب بریس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۱۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و احمد شارعی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11431828
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک رام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۸۶ ـ ۷/۱۱/۸۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی‌ عادی به طور فوق‌العاده مورخه ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به به سال مالی ۲۳/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت

۲ـ آقای‌ عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس‌اصلی و آقای‌ رحمت صادق طالمی‌به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیند

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11477808
آگهی تصمیمات شرکت کامپوزیت مکرر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۷۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11495862
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی نوین گدازه مطلق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۶۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد بیات به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11554689
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۷۵۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۸۳۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11688036
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۵۹۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۳۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها میرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهرام مواسات به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مواد مهندسی مکرر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ محسن گلپور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنعتی مکرر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ محسن دائی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بهرام مواسات ـ محسن گلپور ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ بهرام مواسات به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن گلپور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرامرز آذرچهر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11707717
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فلزی هشتمین نور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۵۸۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۱۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر باقری‌خولنجانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11720140
آگهی تصمیمات شرکت ذوب بریس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۵۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به ش‌ملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و فرزاد نظری به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11723752
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن‌آوریهای نوین نیکان شریف (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۴۴۱۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۰۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۴/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت ازبا مسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxxریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx/۱ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند:

اقای محمد سعیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای احمد فیاض‌بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید محمد لاجوردی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره، اقای سید محمد لاجوردی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای هریک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد.

۵ـ۱ـ آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در‌ تاریخ۹/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732155
آگهی تصمیمات شرکت ایران دومو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۵۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا حشمتی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11892635
آگهی تصمیمات شرکت کامپوزیت مکرر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۷۸۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11954763
آگهی تصمیمات شرکت کفپوش های صنعتی مکرر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۷۵۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۰۱۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات